امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از دستگاههاي پنوماتيكي و هيدروليكي سالها در فرايندهاي صنعتي استفاده شده است و به همين جهت اين دستگاهها جاي ثابتي را در صنعت مدرن به دست اورده اند . پيشرفت مداوم فن اوري در زمينه استفاده از نيروي سيالات باعث توسعه و افزايش قابل ملاحظه آن در بسياري از حوزه هايي شده است كه تا كنون از نظر جذب فن پنوماتيك و هيدروليك ناشناخته بوده اند . دستگاههاي پنوماتيكي و هيدرويكي اغلب در تركيب با ساير فن اوريها زا قبيل مكانيكي الكتريكي و الكترونيكي مجموعه اي كاملتر را تشكيل مي دهند . نمونه اي از اين تركيب را مي توان در ساخت روبات مشاهده كرد . 
۳ استفاده از دستگاههاي توان سيالي
دستگاههاي توان سيالي در موارد زير به كار گرفته مي شوند 
۱- انجام كار با استفاده از دستگاهها و ماشين آلاتي كه داراي حركت خطي ، نوساني و چرخشي هستند . بعضي از شيوه هاي اماده سازي قطعات در صنعت عبارت اند از:
گرفتن و نگه داشتن قطعه كار
جابه جايي
تنظيم موضع يابي و جا گذاري قطعه
رديف كردن قطعات

الف ) كاربردهاي عمومي موارد زير را در بر مي گيرد ك
بسته بندي
باردهي و تغذيه دستگاهها
كنترل عبور و ريزش مواد
انتقال موادچرخاندن قطعات
دسته بندي
انباشتن قطعات
منگنه كاري ، و برجسته كاري

شكل

ب – بعضي از موارد عمومي ماشينكاري و اجزاي كار عبارت اند از :
سوراخكاري
تراشكاري
فرز كاري
اره كشي و برشكاري
پرداخت و صيقلكاري
گرم كوبي و قالب زني

۲- كنترل دستگاه ها و فراينده ها
از مجموعه هاي پنوماتيكي و هيدروليكي مي توان براي اگاهي از چگوگي عملكرد فرايند در هر لحظه و انتقال اين اطلاعات به سيستم كنترل براي فرمان دهي مناسب استفاده كرد . مثلا يك سوئيچ حدي مي تواند نوبت حركت يك سيستم كار انداز را احساس كند . 

۳- اندازه گيري پارامترهاي دستگاه يا فرايند
از هيدروليك و پنوماتيك مي توان براي اندازه گيري فرايند يا پارامترهاي دستگاه استفاده كرد و بر اساس اطلاعات دريافتي دستگاه را به كار انداخت و سپس طرز كار را به متصدي ماشين نان داد . 

فرايندهاي ياد شده تحت شماره هاي ۱ ، ۲ ، ۳ مي توانند به طور جداگانه و يا در تركيب با يكديگر استفاده شوند . 


۱-۴ سيستمهاي ايمني پنوماتيك و هيدروليك
علاوه بر راه اندازيه ، كنترل و اندازه گيري پارامترهاي دستگاها و خوط فراوري از هيدروليك و پنوماتيك در سيستمهاي ايمني بسيار مطمئن و پيشرفته نيز مي توان استفاده كرد . اين مطلب در فصل ۱۴ تشريح شده است . 
سرعت بالا و دت عملكرد كه در طراحي سيستمهاي خوب و پيشرفته پنوماتيكي و هيدورليكي تحقق يافته است همراهب ا مقاومت طبيعي در برابر انفجار و عملكرد مطمئن در مقابل اضافه بار اين فن اوري را به هبترين انتخاب در صنايع دريايي – حفاري در بستر دريا و صنايع پتروشيمي تبديل كرده است . 

شكل 

شكل ۱-۲ يك دستگاه هيدروليكي توق اضطراري براي سه چاه نفت زير دريايي را در بهره برداري پتروشيمي نشان مي دهد . 
نمونه اي ديگر از سيستمهاي ايمني مورد ياست كه در ترمز خودكار عقب استفاده شده است و مي تواند بههر خودرويي كه ترمز بادي يا ترمز بادي / هيدرويكي دارد اضافه شود . بدون مبالغه چنين مجموعه اي مي تواند خودرو را در هنگام نزديك شدن به مانع در فاصله چند سانتيمتري متوقف كند . شكل ۱-۳ نمونه اي از قرار گيري تجهيزات ترمز عقب را نشان مي دهد . 

شكل
 
اصول اساسي سيستمهاي توان سيالي

هدفها
خواننده در ياپان اين فصل با موضوعات زير اشنا مي شود 
۱- مشخصات و ويژگيهاي فيزيكي هوا
۲- سيستم توان سيالي از عملكرد گاز متراكم يا مايع تراكم ناپذير در مدار بسته براي انجام كار بهره مي گيرد
۳- شناخت سيستم واحديهاي اندازه گيري در پنوماتيك و هيدروليك
۴- قانونهاي فيزيكي خاكم بر گازها به ويژه قانون نيوتون و قانون بويل

۲-۱ خواص فيزيكي هوا
تمام سطح زمين از لايه هاي هواپ وشيده شده است . هوا مخلوطي از گازهاي مختلف است اما به طور عمده از گازهاي زير تشكيل شده است :
نيتروژن ( تقريبا ۷۸ % حجم هوا )
اكسيژن ( تقريبا ۲۱ % حجم هوا)

مقدار كمي بخار اب و گاز كربنيك همراه با گازهاي خنثي مثل ارگون ، كريپتون، گزنون، نئون و هيلوم نيز در هوا وجود دارند .
از هواي فشرده و انباشته شده مي توان به عنوان وسيله اي براي اندازه گيري ف كنترل و بهره برداري در تجهيزات و ماشين الات استفاده كرد . اين فن اوري به نام پنوماتيك شناخته شده است.

۲-۲ اصول سيستمهاي هيدروليكي
در سيستمهاي هيدروليكي سيال مايع ، معمولا روغن ، جايگزين هواي فشرده مي شود و از ان به حالت تحت فشار براي اندازه گيري ، كنترل و راه اندازي خطوط توليد و ماشين آلات استفاده مي شود . دستگاههاي هيدروليكي در مقايسه با دستگاههاي پنومكاتيكي در فشار بالاتري كار و در نتيجه نيروي بزرگتري توليد مي كنند . 
در طي سالهاي اخير استانداردهاي مربوط به كار كرد تجهيزات هيدروليكي ارتقا يافته است ، در حالي كه در گذشته فشار ۷۰ بار براي استفاده در سيستمهاي صنعتي هيدروليكي معمول بوده است هم اكنون استفاده از فشارهاي بين ۱۵۰ و ۲۵۰ بار امري عادي است . در بعضي موارد از فشار بالاتر از ۳۵۰ بار نيز استفاده مي شود ، مانند پرسهاي برگ صنعتي ، تاسيسات دريايي ، پتروشيمي و غيره.

۲-۳ سيستم توان سيالي
رفتار و عملكرد گازهاي فشرده و مايعات تراكم ناپذير در شرايط بسته يكسان است . گازها و مايعات ، كه به عنوان سيال شناخته مي شوند ف قادر به انتقال انرژي در فاصله هاي دور هستند . اين نع مجموعه ها معمولا به نام سيستم توان سيالي شناخته مي شوند . 

۲-۴ واحدها در سيستم واحدهاي متريك St system 
براي كمك به فهم قوانين طبيعي حاكم بر رفتار سيالات و نيروي ناشي از حركت انان ، ابعاد فيزيكي به كار گرفته شده و مجموعه توسعه يافته اي از واحدهاي اندازه گيري در پنوماتيك و هيدروليك مورد استفاده قرار مي گيرند . مجموعه واحدهايي كه امروزه معمولا به كار مي رود سيستم بين المللي واحدها يا SI ناميده مي شود . اين واحدها بر اساس واحدهاي متريك بنيان گذاري شده اند و عموما شامل واحدها و اصطلاحات زير مي شوند :

كميتهاي اصلي

كميتهاي فرعي


فشار
فشار نيرويي است كه عمودي بر واحد سطح وارد مي شود . يك پاسكال ؟؟؟؟؟؟؟ معرف فشار ثابت بر يك متر مربع به وسيله يك نيوتون نيرو ؟؟؟؟؟؟؟ است كه عمودي بر سطح وارد مي شود شكل ۲-۱ ؟؟؟؟؟؟؟ يا ؟؟؟؟؟؟؟ صد كيلو پاسكال برابر است با يك بار ؟؟؟؟؟؟؟ كه حدودا معادل با فشار اتمسفر است . پاسكال واحد بسيار كوچكي از فشار است و به همين جهت بيشتر از بار استفاده مي وشد . يك بار نمايانگر فشار هواي جو است . 

۲-۵ قانون نيوتون
هوا توده اي از گازهاست همان طور كه در هيدروليك روغن ذراتي از مايع است . هر دو جرم با قانون نيوتون به نيرو مرتبط مي شوند :
شتاب *  جرم = نيرو
؟؟؟؟؟؟؟

شكل

كه در اينجا شتاب جاذبه زمين ؟؟؟؟؟؟؟ جايگزين ؟؟؟؟؟؟؟ مي شد.

؟؟؟؟؟؟؟

۲-۶ قانون بويل
هوا نيز مانند ساير گازها شكل معيني ندارد . شكل هوا با كمترين مقاومت در برابر ان تغيير مي يابد . به همين دليل است كه هوا شكل ظرف يا محيط اطرافش را به خود مي گيرد . هوا مي تواند فشرده شود و در صورت فشردگي تمايل به انبساط دارد . رابطه كاربردي بين فشار و حجم بسته يك گاز به قانون بويل معروف است .

قانون بويل چنين مي گويد:
در دماي ثابت ، حجم جرم معيني از گاز با عكس فشار مطلق گاز متناسب است. به عبارت ديگر حاصل ضرب فشار مطلق و حجم براي جرم معيني از گاز مقداري ثابت است شكل ۲-۲
عموما فرض مي شود كه مايعات مورد استفاده در دستگاههاي هيدروليكي تراكم ناپذير و نسبت به تغيير دما غير حساس هستند بر خلاف دستگاههاي پنوماتيكي كه در انها هوا تراكم پذر و نسبت به تغييرات دما بسيار حساس است . به همين جهت ماشين الات و تجهيزات اضافي در تاسيسات توليد هواي فشرده نصب مي شوند تا كنترل تغييرات دما را كه ناشي از تراكم پذيرش هوا است امكان پذير كنند.
شكل

 اين تجهيزات اضافي مي تواند دستگاههاي خنك كن و گرمكن باشند . اين مطلب در بخش ۵ مورد بحث قرار مي گيرد . 

پرسشها
كدام گازها اجزاي عمده تشكيل دهنده هوا هستند ؟ درصد حجمي آنها چقدر است
واحدهاي SI را كه در اندازه گيري كميتهاي زير به كار مي روند معين كنيد 
الف – نيرو ب – مساحت ج – حجم
د – اهنگ جريان ه – فشار
۳- فشار ناشي از وارد امدن نيرويي به مقدار ۱۰۰۰۰۰ نيوتون بر سطحي به مساحت يك متر مربع را بر حسب بار پيدا كنيد . 
۴- اگر فشار مطلق ۲ متر مكعب هوا از ۴/۲ بار به ۷۵/۲ بار افزايش داده شود حجم هوا به شرط اينكه دما ثابت باشد چقدر خواهد شد ؟
 
مشخصات و ويژگيهاي سيستمهاي پنوماتيك و هيدروليك 

هدفها
خواننده در پايان اين فصل با موضوعات زير اشنا مي شود
۱- تفاوت بين فشار جو و فشار نسبي
۲- مزيتها و مشخصات ويژه دستگاههاي هواي فشرده و هيدروليك
۳- كاستيها و محدوديتهاي دستگاههاي پنوماتيك و هيدروليك
۴- شرايط اساسي خطوط هوارساني

۳-۱ روابط فشار هوا – فشار جو و فشار نسبي
چون همه چيز روي زمين تحت فشار مطلق جو ؟؟؟؟؟؟؟ قرار دارد اين فشار را نمي توان احساس كرد . بنابراين فشار موجود جو به عنوان مبناي اندازه گيري انتخاب و هر انحراف از اين فشار به نحو زير بيان مي شود 

فشار نسبي= ؟؟؟؟؟؟؟ يا
خلا = ؟؟؟؟؟؟؟
روابط فشار هوا رد شكل ۳-۱ نشان داده شده است . فشار جو مقدار ثابتي نيست و بسته به وضع هوا و محل جغرافيايي تغيير مي كند .

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۰۱ اردیبهشت ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج