گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برنامه فيزيكي

ضوابط محدوده بر اساس طرح هادي شهر نور به قرار زير است:
سطح اشغال مجاز : ۵۰ درصد    (در مجتمع هاي مسكوني اين رقم بين ۳۰ تا  45 مي باشد.)                    تراكم منطقه:  متوسط – ۱۰۰ درصد                     حد نصاب تفكيك:۲۵۰ متر مربع                      تراكم جمعيتي : ۱/۴ نفر                                    ارتفاع مجاز :  2 طبقه                                  سرانه مسكوني : ۵۰ متر مربع                             سرانه فضاي سبز : ۵ متر 
اين سطوح بدون در نظر گيري سطح تراسها مي باشد.
با توجه به نتايج مطالعات تطبيقي و با در نظر گيري مباني طراحي  15 – 10 درصد سطح هر واحد برابر سطح تراس ان واحد مي باشد. 
طبق ضوابط طرح هادي سرويس پله هايي كه مساحت انها كمتر از ۱۵ متر مربع است جزء زير بنا محسوب نمي شوند.
با توجه به طرح هادي شهر نور
با توجه به محاسبات طرح هادي نور جهت تعيين جمعيت در سال ۸۷ تعداد واحدها وساكنين انها به قرار زير خواهد بود : 
                                                                                                          36 =250÷۹۰۰۰
تعداد قطعات مجاز   براساس حد نصاب تفكيك طرح هادي در اين منطقه      36 قطعه ميباشد كه با توجه به تراكم مجاز هر داراي ۲ واحد مسكوني مي باشند                                                          72=2×۳۶
و با استناد به طرح هادي در هر قطعه ۵ نفر ساكن خواهند شد:                                  نفر    180=5×۳۶  

اما بادر نظر گرفتن مطالعات جمعيتي و تراكم جمعيتي ۱/۴ ميتوان جمعيت ساكن را به قرار زير تعيين نمود:
                                                                                               نفر       295   =   72×۱/۴


محاسبه مساحت واحد هاي مسكوني 
با مطالعه شرايط جمعيتي شهر نور در اخرين امارگيري در سال ۷۵ بيشترين جمعيت شهر به گروه هاي سني زير اختصاص يافته است:”۱۴-۱۰″ و ” ۱۹- ۱۵″ و ” ۹-۵″ كه به ترتيب اين ارقام در سال ۸۷(طبق طرح هادي ) برابر با ” ۲۷-۲۳″ و “۳۲-۲۸″ و ” ۲۲-۱۸ ” خواهد بود .
با توجه به اين امار و همچنين در نظر گرفتن تراكم جمعيتي شهر (۱/۴) ميتوان چنين نتيجه گرفت كه بيشترين جمعيت شهر را زوجهاي جوان و يا خانوار هاي ۴نفره به خود اختصاص داده اند كه اولا” ضرورت ايجاد واحدهاي ۲ خوابه  و سپس ۳ خوابه را بيشتر مي سازد.

 با استناد به مطالعات طرح ۵  و با  نتايج مطالعات تطبيقي در صد فضاها در يك واحد مسكوني به شرح زير است:
۳۰ در صد فضاي خواب و ۳۲ -۳۰ درصد فضاي نشيمن  و ۴۰ – ۳۸  درصد فضاهاي اشپزخانه و سرويس ها و ارتباطي ها.

با توجه به مقادير فوق سطح يك واحد مسكوني مناسب براي تيپ هاي مختلف۲-۳ خوابه را بدست مي اوريم:
 جهت داشتن سطح مورد نياز براي خواب :  فضاهاي تكنفره  (12) متر مربع و فضاهاي خواب دو نفره (۱۶) متر مربع بعلاوه يك متر مربع براي هر نفر فضاي كمد در نظر گرفته مي شود.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج