گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

دانلود رایگان تحقیق محیط زیست از دیدگاه قرآن(دابه،ارض و…)-خرید اینترنتی تحقیق محیط زیست از دیدگاه قرآن(دابه،ارض و…)-دانلود رایگان مقاله محیط زیست از دیدگاه قرآن(دابه،ارض و…)-تحقیق محیط زیست از دیدگاه قرآن(دابه،ارض و…)

این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
دابه                      
       … وهنگامی که عذاب آن نازل شود جنبنده ای را از زمین برای آن خارج می کنیم ومی گوییم مردم به آیات ما یقین ندارند.                                                                                 
                                                                                                             (نمل.۸۲)
        هیچ جنبنده وپرنده ای در زمین نیست که بوسیله بال های خود پرواز کند مگر اینکه ملت هایی همانند شما می باشند.                                                                                 
                                                                                                            (انعام.۳۸)
       هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه رزق و روزی او بر خدا خواهدبود.               
                                                                                                              (هود.۶)                                                                                                                                                                                                                         
      … و اگر خدا مردم را در دنیا به علت ظلم شان مواخذه و مجازات نماید، هیچ جنبنده ای را بر روی زمین نخواهد گذارد ولی اجل آنان را تا یک زمان معلومی به تاخیر می اندازد
ماء 
      همان خدایی که زمین را برای شما فرش قرارداده و آسمان را نهاده است و از آسمان آبی فروفرستاده و بوسیله آن میوه جاتی آفرید که رزق شما باشند.
                                                                                                             (بقره.۲۲)     
   …وآن خدایی است که آب را از آسمان نازل کرده بعدا بوسیله آن هرچیزی را بیرون آورده.                                    
                                                                                                           (انعام .۹۹)
      …و خدا آبی را از آسمان بر شما فرومی ریزد تا شما را به واسطه آن پاک کند.                                                                                
                                                                                                           (انفال.۱۱)
     خداست که آب را از آسمان نازل کرد و می کند و در هر دره و رودخانه ای سیلابی به اندازه ظرفیتش جاری می شود .                      
                                                                                                           (رعد.۱۷)  
     …و خداوند همان کسی است که آسمان ها و زمین را آفریده است آبی از آسمان نازل کرده و میوه جات را بوسیله آن بیرون آورده.       
  (ابراهیم.۳۲)
   خداوند آن کسی است که آبی از آسمان فرستاده و می فرستد که بعضی از آن برای آشامیدن شماست و آن اشجار و گیاهانی حیوانات شما در آن می چرند از آن آب می آشامند…                                                  
               (نحل .۱۰)
     …و خداوند آبی را از زمین فرستاد و می فرستدو بعدا زمین را پس از مردن آن زنده می کند.                                                          
(نحل.۶۵)
      یا محمد آیا ندیدی که خدا آب را از آسمان نازل کرد و می کند و زمین بوسیله آن آب سرسبز و خرم می گردد…                                
   (حج .۶۳)
     … و آبی را به اندازه معلومی از آسمان نازل کردیم و آن رادر منابع زمین ساکن نمودیم…                                                               
(مومنون.۱۸)
     آبی را ازآسمانم نازل کرده و می گوییم که پاک کننده است.      
                                                                                     (فرقان.۴۵)
     آیا ندیدی که خدا آب را از آسمان نازل کرده و می کند و میوه جاتی را با رنگ های گوناگون بوسیله آن ایجاد کرده و می کند…               
   (فاطر.۱۷)
     یا محمد آیا نمی بینی که خدا آب را از آسمان نازل کرده وآن را در زمین به صورت چشمه در آورده…                                                    
(زمر.۲۱)
     …و از ابر های متراکم باران فروفرستادیم .                         
  (نبا.۱۴)
     ما شما را نخست از خاک آفریدیم آنگاه از آب نطفه آنگاه از خون بسته آنگاه از پاره گوشت تمام و ناتمام در این انتقال و تحولات و قدرت خود را بر شما آشکار سازیم.                                                                     
( حج . ۵)
     آیا ندیدید که ما آب را به سوی زمین بی آب و گیاه می بریم تا حاصلی که مردم و چهارپایان از آن بخواهند می رویا نیم.                        
  ( سجده.۲۷)
     …و از جمله آیات قدرت الهی آنکه زمین رابنگری که مطیع و مستعدکه  چون ما بر آن آب باران  فروآوریم گیاه بر آورد اهتزاز و نشاط می یابد.
                                                                                  (فصلت. ۳۹)
     …و در زمین چشمه ها جاری ساختیم تا آب آسمان  زمین با هم به طوفانی که مقرر بود اجتماع یافت.                                                      
(قمر.۱۲)
     پس با این معجزه بزرگ باز چنان سخت دل شدید که دلهایتان چون سنگ یا سخت تر از آن شد چه آن که از پاره ای سنگ ها نهرها بجوشد و برخی دیگر سنگ ها   بشکافد و باز آبی از آن بیرون آید و پاره ای از ترس خدا فرود آید واین که خدا از کردار شما غافل نیست.                                       (بقره .۷۴ )
تراب
     …واز جمله آیات و قدرت نمایی خدا این است که شما را از خاک آفریده.
                                                                                     (روم .۲۰)
    رفیق با ایمان و فقیر در گفت وگو به او گفت آیا به خدایی که نخست از خاک و بعد از نطفه تو را آفرید و آنگاه مردی کامل و آراسته ساخت  کافر شدی؟
                                                                                    (کهف .۳۷)
    …واگر تو را جای تعجب به کار منکران است عجب قول منکران معاد است که می گویند آیا ما چون خاک شدیم باز از نو خلق خواهیم شد.  
     (رعد . ۵ )
    …و ما شما را از خاک آفریدیم آنگاه از آب نطفه آنگاه از خون بسته انگاه از پاره گوشت تمام و ناتمام در این انتقال تحولات قدرت خود را بر شما سازیم.
                                                                                       (حج  .5)
                                      
 ارض 
    همان خدایی که زمین را برای شما فرش قرار داده و آسمان را بنا نهاده است و از آسمان آبی فروفرستاده و به وسیله آن میوه جاتی آفریده که…
                                                                                    (بقره .۲۲)
    حتما در خلقت آسمان ها و زمین و گردش شب و روز و کشتی هایی که در دریا برای منفعت مرم در جریانند و آن آبی که خدا از آسمان نازل و زمین را بعد از آن که مرده باشد به وسیله آن آب زنده می کند و از هر نوع جنبنده ای در آن پراکنده می نماید…                                  
                (بقره .۱۶۴)
     …و خدا آن خدایی است که آسمان ها و زمین را به حق آفریده است.
                                                                                  (انعام . ۷۳)
     حتما پروردگار شما آن خدایی است که آسمان ها و زمین را در مدت شش روز آفرید سپس به عرش پرداخت . تا ریکی شب را روز می پوشاند و با شتاب در پی آن است خدا آفتاب و ماهتاب را آفرید و ستا رگان مطیع و مسخر امر خدا می باشند آگاه باشید که آفرینش و فرما روایی به خدا اختصاص دارد .
                                                                                 (اعراف.۵۴)
     …و خدا آن کسی است که جمیع آنچه در زمین می باشد برای شما آفرید سپس به آسمان ها پرداخت و آنها را هفت آسمان قرار داد و خداست که به هر چیزی دانا می باشد.                                                         
(بقره . ۲۹ )
     ای مردم از خوراکی هایی که در زمین هستند و حلال و پاک می باشند بخورید و از گام های شیطانی پیروی نکنید.                   
    (بقره .۱۶۸) 
     ای افرادی که ایمان آوردید از اشیاء پاکیزه ای که فراهم کرده اید و از آنچه که از زمین برای شما خارج کردیم انفاق و بخشش…             
   (بقره .۲۶۷)
    حقا که در خلقت آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز یقینا برای افرادخردمند نشانه و علائمی خواهد بود.                                                       
         (آل عمران.۱۹۰)
    حتما افرادی که کافر شدند اگر جمیع آنچه در زمین است و همانند آن از آنان باشد تا در عوض نجات خویشتن از عذاب روز قیامت بپردازند از ایشان قبول نخواهد شد و دچار عذاب دردناک خواهند شد.                         
(مائده .۳۶ )
    بگو در زمین گردش کنید سپس بگردید آخر و عاقبت تکذیب کنندگان چگونه خواهد شد.                                                                      
(انعام . ۱۱)
    هیچ جنبنده و پرنده ای در زمین نیست که به وسیله بال های خود پرواز کند مگر این که ملت هایی همانند شما می باشند…                       
   (انعام . ۳۸)
    …و در زمین قطعاتی وجود دارد که مجاور یکدیگرند و باغ هایی از انگور و زراعت و نخل در زمین وجود دارد که در یک پایه و دو پایه می رویند.                    
                                                                                     (رعد . ۴ )
    همه آن ها که در آسمان و زمین هستند از روی اطاعت و اکراه برای خدا سجده و خضوع و خشوع می- نمایند و سایه شان نیز هر صبح و عصر برای خدا سجده خواهند کرد.                                                        
(رعد .۱۵)
    …و مبادا در حال تکبر در زمین راه رویم زیرا حتی تواین قدرت را نداری که قلب زمین را شکاف دهی و…                                         
(اسراء.۳۷) 
    ما آنچه را که بر روی زمین است برای زمین زینت قراردادیم تا بشر را مورد آزمایش قراردهیم و…                                                  
(کهف . ۷) 
    آنچه که در آسمان و زمین است به ذات مقدس خدا اختصاص دارد و آن کسانی که نزد او هستند از پرستش او استکبار نمی ورزند و خسته نمی شوند.
                                                                                     (انبیاء.۱۹)
    آیا ندیدی و نمی بینی که خدای توانا آنچه در زمین است برای شما تسخیر و مطیع کرده است و کشتی ها را برای شما مسخر نموده تا به فرمان اودراقیانوس و آسمان را (یعنی این کراتی که در فضای لایتنا هی وجود دارند) نگاه میدارد که به جز به اجازه او در زمین سقوط نمی کنند.                    
        (حج . ۶۵)
   …وآبی به اندازه معلومی از آسمان نازل کردیم و آن را در منابع زمین ساکن نمودیم و قطعا ما برای از بین بردن آن قدرت داریم.           
     (مومنون.۱۸)
   آگاه باشد که آنچه در آسمان ها و زمین است به خدا اختصاص دارند خدا از آنچه شما به آن آگاه هستید آگاه است و…                            
       (نور .۶۴)
   …و در زمین آنچه را بای شما آفرید به انواع گوناگون و اشکال رنگارنگ در آورد با آنکه همه از یک خاک سر بر آورده اند در این کار هم آیت الهیت بر مردم هوشیار پدیدار است.                                                
(نحل.۱۳)                               
   …و در زمین کوه هایی استوار افکند تا شما را بجنباند و رود ها و راه ها را قرار داد تا شما راه خود را پیدا کنید.                                    
   (نحل.۱۵)
    …و در زمین کوه هایی استوار قرار دادیم تا مبادا زمین مردم را بجنباند و در آن راه هایی فراخ پدید آوردیم.                                    
    (انبیاء.۳۱ )
    …و آسمان آبی به اندازه معین فرواوردیم و آن را در زمین جای دادیم  و ما برای از بین بردن آن مسلما توانایم.                           
         (مومنون.۱۸)   
    مگر ندیده ای که خدا از آسمان آبی فرواورد پس آن را به چشمه هایی که در طبقات زیرین زمین است راه داد آنگاه به وسیله آن کشتزاری را که رنگ خای آن گوناگون است بیرون می آورد پس خشک می گردد آن گاه آن را زرد می بینی پس خاشاکش می گرداند…  
                                                (لقمان.۱۰)
    اوست که آسمان و زمین را در شش هنگام آفرید آنگاه بر عرش استیلا یافت.
                                                                                     (حدید. ۴)
    …ودر زمین قطعاتی است کنار هم و باغ هایی از انگور و کشتزارها و درختان خرما چه از یک ریشه و چه از غیر یک ریشه که با یک آب سیراب می گردند و با این برخی از آنان را در میوه و برخی دیگر را برتری می دهیم.
                                                                                      (رعد.۴)
    اوست آن کسی که آنچه در زمین است همه را برای شما آفریده است…                    
     (بقره.۲۹)
    …و آیا به شما نگفته ام که من نهفته آسمان و زمین را می دانم… 
                                                                                    (بقره.۳۳) 
    مگر ندانستی که فرمان روایی آسمان و زمین از آن خداست…  
                                                                                  (بقره.۱۰۷) 
    …و زمین را پس از مردنش زنده می کند.            
             (بقره. ۱۶۷)
    او پدید آورنده آسمان و زمین است و چون به کاری اراده فرماید فقط میگوید ” موجود باش” پس فورا موجود می شود.            
           (بقره.۱۱۷)
    …و گفتند :”خداوند فرزندی برای خود اختیار کرده است” او منزه است بلکه هر چه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و همه فرمان پذیر اویند.
                                                                                 (بقره.۱۱۶) 
    راستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی پدید آمدن شب و روز و کشتی هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می رسانند و همچنین آبی که خدا از آسمان فروفرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده ودرآن هر گونه جنبنده ای پراکنده کرده و نیز در گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است برای گروهی که می اندیشند واقعا نشانه هایی گویا وجود دارد.                                                                   
(بقره.۱۶۴)
    ای مردم از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از گام های شیطانی پیروی مکنید که او دشمن آشکار شما است.               
  (بقره.۱۶۸)
    …و چون برگردد یا ریاستی یابد کوشش می کند که در زمین فساد نماید و کشت ونسل را نابود سازد و خداوند تباه کاری را دوست ندارد.                     
                                                                                 (بقره.۲۰۵)      
    ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید و از آنچه برای شما از زمین برآوریم انفاق کنید و در پی ناپاک آن که از آن انفاق نماید در حالی که آن را اگر بر خودتان می دادند جز با چشم پوشی و بی میلی نسبت به آن نما گرفتید و بدانید که خداوند بی نیاز و ستوده است.
                                                                                (بقره.۲۶۷)
    این صدقات برای آن دسته از نیازمندانی است که در راه خدا فرومانده نمی توانند برای تامین هزینه زندگی در زمین سفر کنند. از شدت خویشتن داری فرد بی اطلاع آنان را توانگر می پندارد . با اصرار چیزی از مردم نمی خواهد و هر سالی به آنان انفاق کنید قطعا خداوند از آن آگاه است.        
                                                                               (بقره.۲۷۳)  
    آنچه در آسمانها وآنچه در زمین است از آن خداست و اگر آنچه در دل های خود دارید آشکار یا پنهان کنید خداوند شما را به آن محاسبه می کند آنگاه هر که را بخواهد می بخشد و هر که را بخواهد عذاب می کند و خداوند بر هر چیزی تواناست.                                                                    (بقره.۲۸۴)                                                                                    
    در حقیقت هیچ چیزنه در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی ماند.
                                                                             (آل عمران.۵)
    بگو:”اگر آنچه در سینه های شماست نهان دارید یا آشکارش کنید خدا آن را می داند و نیز آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است می داند و خدا بر هر چیزی تواناست.                                                 
(آل عمران.۲۹) 
    آیا جز دین خدا را می جویند ؟ با آنکه هر که در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان اوست و به سوی اوست باز گردانیده می شوند .     
                                                                          (آل عمران.۸۳)  
    …و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و همه کارها به سوی او بازگردانیده می شود.                                              
(آل عمران.۱۰۹) 
    قطعا پیش از شما سنت هایی بوده و سپری شده است پس در زمین بگردید و بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است؟        
(آل عمران.۱۲۷)
    ای کسانی آورده اید همچون کسانی نباشید که کفر ورزیدند و بر برادرانشان هنگامی که به سفر رفته و یا جهاد گر شدند و کشته شدند گفتند :”اگر نزد ما مانده بودند نمی مردند و کشته نمی شدند شما چنین نمی گویید تا خدا آن را در دل هایشان حسرتی قرار دهد و خداست که زنده می کند و می میراند و خداست که به آنچه می کنید بیناست

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج