گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 175 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شرايط : يك ماشين چمن زني براي كوتاه كردن چمن ها 
– چمن زن توسط قرقرة سيم به پريز ديواري (با ولتاژ V230)‌وصل شده . طول سيم در قرقره m100 است . 
سؤال : آيا ممكن است افت ولتاژ در سيم آنقدر زياد باشد كه ولتاژ تغذية موتور بسيار اندك شود؟ 
– سيم هاي رايج ، داراي سطح مقطعي به اندازة   براي حالت تك سيم مي باشند . 
– سيم متشكل از مس با هدايت الكتريكي   براي حالت تك سيم مي‌باشند . 
– سيم متشكل از مس با هدايت الكتريكي   مي باشد . 
خروجي پريز داراي ولتاژ v230 است.
مقاومت موتور:  
مقاومت سيم تغذيه:  
مقاومت سيم برگشتي:  
مجموع افت ولتاژها در مقاومت ها برابر با ولتاژ محرك است.
در مدارهاي موازي، هميشه مقاومت كلي از تك تك مقاومتها كوچكتر است.
كار الكتريكي (انرژي) و تأثير حرارتي جريان.
تعريف: انرژي توانائي انجام كار است.
يكوزنة ۴۱۸۶N بايد توسط يك موتور تا ارتفاع ۱ متري بالا كشيده شود.
ژنراتور تغذيه كننده موتور بايد موتور را با ولتاژ ۲۳۰ ولت و جريان ۱ آمپر براي مدت   تغذيه كند.
كار الكتريكي  
با استفاده از مقدار يكساني انرژي   مي توان مقدار kg1 آب را تا به اندازة ۱k حرارت داد. كه گرما از رابطه زير محاسبه مي شود.
تأثير حرارتي جريان   [j]
ظرفيت الكتريكي خازن
خازن از دو بدنة هندسي با شارژ متفاوت تشكيل مي شود كه نسبت به هم در فاصلة معيني قرار دارند. در اكثر حالت ها، بدنه ها دو صفحة موازي مي باشند. ظرفيت خازن بستگي به اندازة صفحه ها، فاصله آنها نيز مادة بين صفحه ها دارد.
در صورت اعمال جريان DC به خازن فقط يك جريان شارژ شدن از آن عبور مي‌كند.
زماني كه شارژ شدن كامل مي شود، خازن داراي ولتاژي برابر با ولتاژ منبع قدرت مي باشد.
نام: خازن/علامت اختصاري:c/ واحد: فاراد F   سمبل 
۵)القاء و سيم پيچ
در صورت اعمال جريان DC به يك سيم پيچ، جرياني از سيم پيچ عبور مي كند كه باعث بوجود آمدن ميدان معناطيسي مي شود. قطع جريان منجر به از بين رفتن ميدان مناطيسي مي شود. انرژي كه در سيم پيچ ذخيره شده بود، در اين لحظه تمام ميشود.
از لحاط طماني، جريان و ولتاژ بر خلاف هم حركت مي كنند ولي برعكس حالتي كه خازن وجود دارد ايمني با گذر زمان افزايش يافته و ولتاژ افت مي كند.
نام: القاء. علامت اختصاري: L/ واحد : هنري H/ سمبل 
۶)مغناطيس شدن الكتريكي:
ميدان هاي مغناطيسي با حركت الكترونها و جريان الكتريكي در هادي ايجاد مي شود. ميدان مغناطيسي هادي را مثل حلقه احاطه مي كنند.
اگر هادي مثل يك سيم پيچ باشد، ميدان مغناطيسي مشابه يكي از اهنرباها ايجاد مي شود.
دو هادي موازي كه هر دو حامل جريان هستند، ايجاد نيروي متقابل خواهند كرد.
نيرو  ميدان مغناطيسي  جريان
در دو هادي حامل جرياني در جهت يكسان، نيروي جاذبه بوجودمي آيد و در دو هادي حامل جريانهاي در جهت هاي مخالف نيروي دافعه ايجاد مي شود.
تبديل ترانسفورماتور
«فلوي مغناطيسي»
هر هادي حامل جريام ايجاد كنندة يك ميدان مغناطيسي است. بزرگي است ميدات مغناطيسي، جريان مغناطيسي   في، به صورت زير محاسبه مي شود:
 
 : فلوي مغناطيسي  
 : جريان اوليه  
 : تعداد دورهاي اوليه 
 : مقاومت مغناطيسي  
ولتاژ  فلوي مغناطيسي   جريان ولتاژ
ولتاژ القائي: زماني كه فلوي مغناطيسي در سيم پيچ عوض شود، به سيم پيچ ديگر ولتاژ القاء مي شود.
 : ولتاژ القائي  
 : تغييرات فلوي مغناطيسي  
 : زمان به ثانيه
 : تعداد دورهاي ثانويه
قانون ترانسفورماتورها
 
۸)نيروي وارده بر هادي هاي حامل جريان در ميدان مغناطيسي
هادي هاي حامل جريان در ميدان مغناطيسي منحرف مي شوند.
انحراف يك هادي حامل جريان
«توليد ولتاژ»
اگر يك هادي به صورت غير عمودي(كج) زاويه دار در يك ميدان مغناطيسي حركت كند، در آن ولتاژ ايجاد مي شود(القاء مي شود)
توليد جريان متناوب سينوسي
مهمترين روش براي توليد جريان سينوسي توسط اصول ولتاژ جنبشي ارائه مي شود كه در آن كار مكانيكي تبديل به انرژي الكتريكي مي شود. براي رسيدن به اين هدف يك هدف بايد در يك ميدان مغناطيسي دوران كند.
تجهيزات لازم براي توليد ولتاژ متناوب سينوسي
اگر يك سيم پيچ آرميچر در يك ميدان مغناطيسي همگن به صورت پيوسته دوران كند، ولتاژ القائي و مقدار جريان القائي، بسته به زاوية دوران تغيير مي كنند.
ولتاژ القائي زاويه دوران سيم پيچ آرميچر بستگي دارد.
۱۰)مقادير مشخصة جريان و ولتاژ متناوي
مقادير ماكزيمم و آني (لحظه اي) ACسينوسي
مقدار ماكزيمم با نقطة ماكزيمم منحني سينوسي تعيين مي شود. اين مقدار بخصوص با   مشخص مي شود. 
مقدار لحظه اي مقدار دقيق اندازه گيري شده در لحظة داده شده است. واضح است كه مقادير لحظه اي در AC بسيار سريع عوض مي شوند. مقادير لحظه اي با حروف كوچك نشان داده مي شوند.
چرخه و مدت يك دوره(چرخه) در يك AC سينوسي
يكچرخة كامل سينوس، شامل نيم موج مثبت و منفي، يك دوره يا چرخه نام دارد.
زمان لازم براي يك دوره، T مي باشد.
فركانس
فركانس تعيين كنندة تعداد چرخه هاي كامل شده در يك ثانيه مي باشد و واحد آن   است.
در نتيجه:
۱ هرتز  ، يك چرخه در يك ثانيه است.
F فركانس با واحد هرتز
T: دوره با واحدي
   
۱۱)مقدار مؤثر
مقدار مؤثر AC(RMS) مقدار جرياني است كه مقدار حرارتي برابر جريان DC با جريان يكسان ايجاد كند.
و توسط مقدار ميانگين قدرت AC در موج جريان محاسبه مي شود. حرارت توليد در يك مقاومت R:
 
شكلهاي زير نشان دهندة نمايشي گرافيكي از استفادة مقاومت   و زمان   مي باشند.
تأثير حرارتي DC

اندازة مستطيل   است و متناسب با حرارت توليدي در مقاومت R با DC بكار رفته در طول زمان T است.
 
 
قدرت در مدارهاي  
توان الكتريكي كه در مقاومت مدار دوم به حرارت تبديل شده است به صورت زير محاسبه مي شود.
[w] توان حقيقي p  
 
مصرف توان ترانسفورماتور (اوليه) عبارتست از:
[VA] توان ظاهري  
با توجه به اين حقيقت كه ترانسفورماتور افت حرارتي ندارد، دليل ديگري براي اختلاف بين مصرف و خروجي بايد وجود داشته باشد.
توان در بارگيري (مصرف كننده) فعال
جريان و ولتاژ در يك فاز هستند و در يك لحظه اتفاق مي افتد.
ضرب كردن مقادير لحظه اي جريان و ولتاژ، مقادير لحظه اي توان را حاصل مي شود.محاسبة متوسط حسابي، توان فعال را نتيجه مي دهد.
توان فعال   [w]
جريان، ولتاژ و توان در مصرف كننده فعال
توان در سيم پيچ ايده آل (بارگيري القائي)
جريان و ولتاژ در يك فاز نيستند و تقاطع ها در لحظه هاي متفاوتي اتفاق مي افتند.
جريان و ولتاژ   اختلاف فاز دارند.
منحني توان شامل منطقه هاي مثبت و منفي مي باشد. خط نيروي برق منفي 
بدليل اين كه توان مثبت برابر با بار تأمين شده توسط با خط نيروي برق منفي مي باشد، توان بايد به خط نيروي برق برگردانده شود.
جريان، ولتاژ و توان در يك بارگيري القائي ايده آل

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج