گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مقدمه سيگنال بزرگ: هر گاه دامنه (ولتاژ) بيس اميتر از ۵ يا ۶ ولت بيشتر باشد در حوزه سيگنال بزرگ هستيم. 
Q3,Q2,Q1 مشابه هستند. 
– حال به بررسي مداري مي پردازيم كه صدق بر گفتار مي باشد. 
Q2,Q3 آينه اي و براي باياس به كار مي روند. 
فركانس ورودي W0 : (نزديك فركانس مياني است) W0 بقدري بالا است كه CE اتصال كوتاه شود. 
مدار فوق در حالت كلي نمي تواند به عنوان يك تقويت كننده باشد (به ازاي هر دامنه و x اي) 
* در مدار قبل تمام هارمونيك هاي ورودي در خروجي ظاهر مي شوند و خروجي جز اعوجاج نيست پس براي رفع اين مشكل از فيلتر در خروجي استفاده مي كنيم. 

تقويت كننده سيگنال بزرگ باند باريك: 
– براي به دست آوردن تقويت كننده سيگنال بزرگ كافي است كه اين گونه عمل كنيم. (استفاده از فيلتر RLC) 
– فيلترهاي RLC از نوع فيلتر هاي باند باريك مي باشند كه داراي ضريب كيفيت بالايي هستند. 
يادآوري: 
  
پس مي توان نتيجه گرفت كه در فركانس تشديد قيمت موهوي بايد صفر باشد. 
بررسي فيلتر : 
  
  ضريب كيفيت 


۱) توجه فيلترهاي در رده باند باريك قرار مي گيرند كه QT بالايي داشته باشند. (QT> 8,9,10) .
۲) تعريف QT در مدار و مخابرات متفاوت است. 
  مخابراتي 
* توجه داشته باشيد كه فيلتر خروجي بايد روي فركانس ورودي Tune شده باشد كه در اين صورت خواهيم داشت. 
  از طرفي  
يادآوري: 
   نكته 
  
اگر ضريب كيفيت بالا باشد   و بعد از آن صفر مي شود. 
 
در اين حالت فيلتر باعث شد كه هارمونيك‌ هاي ديگر حذف شوند و تنها هارمونيكي تقويت شده ورودي در خروجي باقي مانده در اين وضعيت يك تقويت كننده سيگنال بزرگ (غير خطي) داريم. 
(فيلتر بر روي ولتاژ تاثيري مي گذارد). 
b) فرض كنيد كه فيلتر tune شده باشد بر روي (۲w0) و ضريب كيفيت بالا باشد. 
  يعني 
در اين وضعيت فيلتر به سمت فركانس ۲w0 شيفت پيدا مي كند. 
   
با توجه به رابطه b داشته باشيم 
هارمونيك سوم مي ماند: 
 
– در اين وضعيت تقويت كننده نخواهيم داشت چون ورودي و خروجي در يك فركانس نيستند (شرط تقويت كننده بودن) 
c) در صورتي كه فيلتر به مولفه اصلي ورودي Tune شده بود داشتيم: 
 
  
 
* نتيجه كلي اگر فيلتر خروجي به مولفه اصلي ورودي Tune شود مي توان به جاي كنتور منبع جريان   را قرار دهيم. (Gm(x) فقط مربوط به مولفه اصلي است). 
Gm(x) : كانداكتانس انتقالي مولفه اول ولتاژ ورودي را به جريان مولفه اول خروجي تبديل مي كند. 

مثال: براي فيلتر زير رابطه اي براي Vo(t) بيابيد. 
  
فيلتر دقيقاً روي Tune   w0 شده تقويت كننده است. 
بالا است   
– پس تنها هارفوبيك اول خروجي باقي خواهد ماند. 
خروجي روي مولفه اصلي Tune شد. 
  
  طبق جدول 
  


فيلترهاي تشديد: 
مدارات تشديد هم سلف و هم خازن دارند تا سلف با ايجاد امپدانس مثبت و خازن با ايجاد آمپدانس منفي به گونه اي صفر شوند و تشديد صورت گيرد. 
* به طور كلي آمپدانس كلي فيلترهاي تشديد تابع مختلط از فركانس است اگر اين زاويه (Im ) تابع مختلط   فقط در يك فركانس برابر صفر شود فيلتر تشديد (رزنانس) خواهيم داشت. 
حقيقي   
  
* فيلترهاي تشديد به دليل‌داشتن عناصر ذخيره‌كننده انرژي به مداراتTank معروفند. 
* در حالت كلي تحليل فيلترهاي تشديد روابط بسيار طولاني دارند.
به همين دليل جداولي تهيه شده تحت شرايط خاصي اين فيلترها را مدل مي كنند. (به RLC موازي مدل مي كند.) 
* مدار معادل شبه ترانس فورماتوري: در تجزيه و تحليل فيلترهاي باند باريك هر فيلتر تشديد را با يك مدار LC موازي همراه با يك ترانس ايده ال جايگزين مي كنيم. به چنين مدلي مدار شبه ترانسفورماتور مي گويند. 
  
مقاومت RT به n بستگي دارد با انتقال RL به سمت اوليه. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج