گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مديريت عبارت است از تلفيق منابع انساني و مادي براي رسيدن به هدف ، تحقيق در مورد رهبري و مديريت نظر محققان رشته هاي مختلف را به خود جلب كرده است . برداشت هاي متخصصان رشته هاي گوناگون ، تأثيرات زيادي را بر روي نظريه هاي رهبري  و مديريت گذاشته است . اگر چه اين موضوع باعث تقويت نظريه ها و كاربرد هاي مديريت شده است ، اما به پيچيدگي تجزيه و تحليل اركان آن نيز افزوده است . از طرف ديگر آموزش عالي مهم ترين ركن توسعه همه جانبه و پايدار كشور است 
رهبري و مديريت آموزش عالي 
تفاوت بين رهبري و مديريت به دليل همپوشي آن ها به آساني قابل شناسايي نيست . اكثر مديران از خود مهارت هاي رهبري نشان مي دهند و در فعاليت هاي رهبري سهمي دارند . 
گاردنر فعاليت هاي مديريتي رهبر را برنامه ريزي ، تعيين اولويت ها ، سازماندهي و تصميم سازي مي داند . رهبري به نوآوري ، بينش و جهت دهي اشاره مي كنند در حالي كه مديريت به اجرا ، ساختار و فعاليت هاي يكنواخت اشاره دارد . 
به طور كلي مي توان رهبري را شامل آينده نگري ، جهت دهي برنامه ريزي ، ايجاد تعهد ، و بيان مشكلات و موانع بر سر راه تغيير و تحولات و اميد وار ساختن براي غلبه بر آن ها دانست . 
رهبري علم و هنر نفوذ در اشخاص است به طوري كه با ميل خودشان در جهت رسيدن به اهداف گام بردارند . رهبري ميزان تأثيري است كه يك فرد روي همكاران خود مي گذارد . رهبر بايد از هر نظر الگو و نمونه باشد . نقش رهبران در دانشگاه ها بيشتر حالت نمادين دارد . 
مديريت را بايد شامل تنظيم بودجه – تشكيلات و نيروهاي انساني ، ارزيابي و مشكل گشايي دانست . كه تا حد زيادي آينده نگري كارآمدي و كارآيي را به ارمغان مي آورد . 
رهبري انجام كارهاي صحيح و مديريت اجراي كار ها به نحو صحيح است . 
– نمي توان با قاطعيت گفت كه مديريت علم است يا هنر ؛ ولي جنبه هنر بودن آن غالب است . 
وظايف اصلي مديريت شامل برنامه ريزي ، سازمان دهي ، تأمين نيروي انساني ، هدايت و كنترل است . 
هر اندازه يك مدير به فعاليت هاي اجرايي نزديك شود وقت بيشتري را صرف هدايت كرده است و هر اندازه از فعاليت هاي اجرايي دور تر شود ، وقت بيشتري را صرف برنامه ريزي كرده است . زماني را كه يك مدير صرف كارهاي فني مي كند را نمي توان جزء زمان مديريت به حساب آورد . كاركنان به دنبال مديران حركت مي كنند . بنابراين مديران بايد به گونه اي عمل نمايند كه انگيزه حركت را در آن ها ايجاد كنند . 
آموزش عالي 
صاحبنظران در دهه ۱۹۷۰ با توجه به ماهيت و رسالت هاي آموزش عالي و چالش هاي آموزش عالي نگاهي جديد به نحوه اداره ي مراكز آموزش عالي با توجه به ويژگي هاي آن نمودند . 
۱- رسالت ها و نقش هاي آموزش عالي 
۱- آموزش عالي نهادي است متولي علم ، توليد علم و اشاعه علم . علمي كه بتواند به سعادت بشري كمك نمايد . 
۲- برطرف كردن نياز هاي جامعه و ارائه خدمات اجتماعي . امروزه حل بسياري از مسائل پيچيده ي اجتماعي بدون كمك دانشگاه ها امكان پذير نيست . 
۳- تربيت نيروي انساني متخصص ، خلاق ، ماهر و متفكر . 
۴- فرهنگ سازي و اشاعه فرهنگ . 
۵- پيشگامي در وحدت ملي و حركت منسجم جامعه . 
۶- توليد فناوري و چگونگي استفاده از آن . 
۷- تقويت باور ها و ارزش ها . 
۸- گسترش مرز هاي دانش . 
۹- مشاركت در توسعه پايدار سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي . 
۱۰- مديريت دانش . 
۱۱- كارآفريني .
۱۲- ارتقاء جامعه مدني . 
۱۳- گفتگوي تمدن ها و جهاني شدن . 
۱۴- استمرار و تكامل اجتماع . 
۱۵- آينده پژوهشي . 
۱۶- تحكيم عدالت و امنيت اجتماعي . 
۱۷- محروميت زدايي و … 
۱۸- تسهيل رشد و تكامل انسان . 
۲- چالش هاي آموزش عالي 
امروزه دانشگاه ها با محيط سريعاً متغييري روبرو هستند . نسبت به دانشگاه ها تغيير نگرش ايجاد شده است . با تغييرات جديدي كه در دنياي خارج از دانشگاه ها به وجود مي آيد ، نظام آموزش عالي نيز بايد خود را با اين تغييرات سازگار و هماهنگ سازد . 
الف : چالش هاي جهاني آموزش عالي در قرن ۲۱ 
عمده ترين چالش هاي آموزش عالي در قرن ۲۱ كه از اواخر قرن ۲۰ آغاز شده است ، مسئله توده اي شدن يا عمومي شدن آموزش عالي است و باعث شده كه جمعيت دانشجويي ۶ برابر شود . ده چالش عمده در بيانيه اجلاس جهاني آموزش عالي در پاريس مطرح شد كه به قرار زير مي باشند : 
۱- تغييرات در تركيب دانشجويان : به طوري كه آموزش عالي در برگيرنده اقشار گوناگون جامعه شده است . 
۲- افزايش و تنوع  نقش دانشگاه ها نسبت به گذشته . 
۳- نزديك شدن اهداف آموزش عالي به امر تسريع در اشتغال . 
۴- تضاد بين آموزش كلاسيك ( سنتي ) و آموزش مبتني بر پژوهش . 
۵- محور شدن پژوهش در دانشگاه ها . 
۶- كاهش تمايل به توليد دانش دست اول ، افزايش واردات فكري ، بي توجهي به دانش بومي و تحقيقات محلي . 
۷- افزايش انتظار جامعه از دانشگاه ه و مسئوليت پذير دانستن آموزش عالي . 
۸- افزايش توجه به دانشگاه هاي مجازي و تقويت آموزش از راه دور . 
۹- تغيير در منابع مالي دانشگاه ها . 
۱۰- ضرورت تغيير ساختار اداري دانشگاه ها به منظور سازگاري با تحولات اجتماعي . 
ب : چالش هاي آموزش عالي در كشور هاي در حال توسعه 
بر اساس پژوهش انجام شده ، چالش هاي مشترك مديريت دانشگاه ها در كشور هاي در حال توسعه عبارند از : 
۱- افزايش تقاضاي ورود به دانشگاه . 
۲- اجبار كاهش هزينه هاي سرانه دانشجو .
۳- نياز به يافتن منابع مالي جديد . 
۴-   نياز به بهره برداري درست از منابع موجود .
۵- تنوع شرايط پذيرش دانشجو .
۶- تحت فشار بودن براي ايجاد ارتباط با صنعت . 
۷- تحت فشار بودن براي گسترش آموزش از راه دور . 
۸- از دست رفتن كارايي به دليل تحولات سريع اجتماعي . 
۹- كاهش آزادي علمي . 
۱۰- كاهش استقلال دانشگاه ها . 
ج : چالش هاي آموزش عالي ايران 
– چالش هاي آموزش عالي ايران در قرن ۲۱ متأثر از چالش هايي است كه جامعه جهاني و كشورهاي در حال توسعه با آن روبرو هستند . برخي از چالش هاي و كاستي هاي آموزش عالي ايران به شرح ذيل مي باشند . 
۱- ديوانسالاري و بروكراسي حاكم بر دانشگاه ها كه تهديد كننده ي پژوهش است . 
۲- توسعه فن آوري اطلاعات و همگام نبودن دانشگاه با آن . 
۳- منابع انساني غير حرفه اي ( هيئت علمي – مديران – كاركنان ) 
۴- برنامه درسي ناهمگن و تدريس ضعيف . 
۵- گران قيمت بودن آموزش عالي .
۶- ترجيح دادن آموزش بر پژوهش . 
۷- تعدد مراكز تصميم گيري در آموزش عالي . 
۸- تمركز در نظام آموزش عالي . 
۹- بالا رفتن انتظارات جامعه از دانشگاه . 
۱۰- كاهش حمايت دولت از آموزش عالي و كاهش منابع مالي . 
۱۱- رقابت سنگين و فشرده . 
۱۲- سرعت تحولات در جهان . 
۱۳- پائين بودن كيفيت آموزش عالي . 
۱۴- عدم حاكميت روح علمي برجامعه دانشگاهي ( استاد – دانشجو – كارمند ) 
۱۵- عدم اطمينان از آينده از نظر دستيابي به شغل مناسب . 
۱۶- عدم توجه به نيروي انساني مخصوصاً هيئت علمي . 
۱۷- وابستگي شديد مالي . 
۱۸- ناآشنايي مديران با فرايند برنامه ريزي توسعه نظام آموزش عالي . 
۱۹- نبود تشكيلات مناسب براي برنامه ريزي در دانشگاه ها . 
۲۰- دانشگاه هاي ما بيشتر مصرف كننده دانش هستند نه توليد كننده دانش . 
۲۱- عدم اطلاع از نياز هاي جامعه . 
۲۲- نگاه سخت افزارانه به علم . 
۲۳- عدم انطباق دانش  نظري و عملي . 
۲۴- توجه به مرجعيت از داخل به خارج .
۳ – ويژگي هاي سازماني مراكز آموزش عالي 

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج