گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

درشروع كاريك ساختمان طراحي شده طرحي درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت درست عمليات ساختمان ساده ترين روش تقريبي محاسبه بسيار مهم است .
طرح پس از اينكه به صورت قابل رويت ترسيم مي شود محاسبات نهايي استاتيكي انجام مي شود .درآخر وارد جزييات كار مي شود سپس طرح نهايي اجرايي ترسيم مي گردد.

طراحي خوب همراه استراكچرمطمئن واقتصادي براي يك ساختمان نياز به شناخت درمورد مصالح ساختماني ، سيرنيرو ، اندازه ها ، اجراو نوع  آن و همچنين نظارت وسيح ودقيق ، تمرين واستعداد ذاتي مي باشد.
بخاطر هماهنگي وتوضيحات واضح بين كارفرما ،  مهندس ، شركت اجراكننده ومسئولين ساختمان مثل شهرداريها مي بايست براي ايجاد يك ساختمان مدارك زير ارائه شوند.
طراحي معماري ، محاسبات استراكچربانقشه هاي داراي پوزيسيول ، فهرست بهاء باتوضيحات مربوطه خصوصا نوع مصالحي كه بايد درآن استفاده شوند پلان زمانبندي وبراي مصالح ساخنماني جديد و تازه عرضه شده ازتوليدهاي مخصوص ، بايد كنترل مخصوص درمورد مرغوبيت وايمني ، احنمالا برگه آزمايش موجود باشد.
تمام محاسبات بايد به آساني قابل كنترل باشند درصورت استفاده از فرمول خاص ازمنابع غير قابل دسترسي آنها به اثبات برسند يعني نحوه رسيدن به آن فرمول محاسبات بايد حتي با گذشتن سالها قابل دسترسي و قضاوت باشد.
داشتن اطلاعات اوليه اززمين ونوع خاك ازقبيل : مقاومت ، نوع خاك به ويژه ازنظر ريزش بودن وضعيت آب زيرزميني، عمق يخبندان وساير ويژگي هاي فيزيكي خاك آزمايش شود.
به طور كلي نبايد عمق پي كني كمتر از۵۰ سانتي متر باشد.
درگود برداري پي هنگام اجرا ممكن است جداره ريزش يااينكه پي ساختمان مجاور زير آن خالي شود كه به وسيله شمع (ازنوع چوت يا آهن ) يا چيدن آجر به صورت پله اي مهارمي شود .
يك راه ديگر كه مي توان انجام داد اجرا جزء به جزء است . ابتدا محل ستونها اجرا شود ودرمرحله بعد پس از حفاري تدريجي اجزاء ديگر ديوارسازي انجام گيرد.
درزمينهاي خاك دستي همان طور كه از اسم آنها پيدااست خاكي است كه ازمحل ديگر به زمين منتقل شده است ونبايد ساختمان راروي آن بنا كرد ازمشخصات اين زمينها است ووجود ذرات غير طبيعي درآنهاست.
  درابتدا زمين كانال كشي شده بود كه اين كانال كشي براي بستن آرمارتو آماده شده دو طرف اين كانالها راباآجر چيده شده كه اين عمل براي جلوگيري ازريزش خاك به داخل كانال درهنگام عمليات بتن ريزي انجام مي گيرد . ذرات خاك مانع چسبندگي بتن مي شود.
كل كانالها رابايك بتن به نام متر كه ازنظر سيمان داراي خلوص پاين است پوشيده مي شود چون سيمان  براي تحمل فشاريست كه براي يك سطح صاف وجلوگيري ازقسمت شيره بتن مي باشد. 
اين بتنم به بتن نظافت معروف است ضخامت ۱۰تا ۱۵سانتي متر وعيار سيمان ۱۰۰تا ۱۵۰كيلوگرم سيمان است .
سپس روي آجرهاي اين كانالها راباپلاستيك مي پوشانند چون مانع از نشت شير آب بتن به اطراف مي شود.بتن ريزي سبب ارتباط وپيوستگي به عبارت ديگر يكپارچگي كه دراثر بتن درجا بيم همه اعضاء بوجود مي آيد بافايده است.
بتن غير مسلح : نام قبلي بتن كوبيده شده براي فوئداسيون ، ديوارها ، ديوارهاي مايل وغيره . وقتي كه بارگذاري سبك است به بتن ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ مربوط است.
بتن ۱۵۰ ، ۲۵۰ ، ۳۵۰ براي ديوار زيرزميني ، ديوارهاي باريك باربر درساختمان ياپايه هاي كلفت در پل سازي است.
بتن مسلح : براي اعضاي ساده ساختماني تحت بارگذاري ضعيف بدون خطر زنگ زدگي همچنين براي فونداسيون ولي نه براي اعضاي ظريف.
بتن ۲۵۰ : براي ساختمان هاي معمولي 
بتن ۳۵۰-۴۵۰ : براي اعضاي ساختماني تحت بارگذاري بسيار قوي ، براي پلها وساير كارهاي رده بالاي مهندسي اعضاي پيش ساخته، اعضاي بتن پيش تنيده ازهمه نوع.
بتن ۵۵۰ : بعنوان بتن درجا براي اعضاي نه خيلي باريك پل ها كه خصوصا تحت بارگذاري شديد قرار گرفته اند وساير كارهاي مهندسي درقطعات پيش ساخته  حتي درساختمانهاي بلند اعضاي رده بالا وباارزش .
بتن پيش تنيده :
جنس بالاتر بتن تا ۸۰ است كه اين بتن استاندارد شده نيست نياز به اجازه مخصوص ازاداره نظارت ساختمان دارد . نياز به كنترل ونظارت دقيق داشته واغلب بايد آزمايش شود براي بتن پيش تنيده تراورسهاي راه آهن خواسته مي شود.
براي انتخاب ميل گردها بتن بستگي به نوع سازه دارد ومقدار فشاري كه به بتن وارد مي شود دارد . درهنگام آرمارتوربندي درقسمتهايي كه فشار بيشتر وارد مي شود (درجاي شمعهاي ساختمان) تراكم ميلگردها بيشتر مي باشد وازميلگردهاي قوي تر استفاده مي كنند درهنگام آرماتوربندي ابتدا درميلگرد رابه نام خرپا دركانال گذاشته ميلگردها راروي آن پهن كرده وبخ وسيله سيمهاي فولادي آنها رامي بيند وتا حالت يكپارچه گرفته وازطرفين كانال وازكف چند سانتيمتر ۳ تا ۵ فاصله دارد تا بتن كاملا اطراف ميلگردهاي فولادي رابپوشانند تا ازخوردگي آنها جلوگيري كنند كه اين فاصله معمولا بستگي به آب و هوا ونوع خاك منطقه دارد . مثلا درسازه هاي دريايي اين ضخامت بيشتر است تا درمنطقه خاكي به علت مواد معدني بيشتر درآب دريا درهنگام بتن ريزي بايد كاملا دانه بندي بتن حفظ شود يعني دريك منطقه دانه هاي درشت ودريك منطقه دانه هاي ريز قرار ميگيردو نسبت سيمان به آب رعايت شود درهنگام تخليه بتن از آن ميدان فاصله ارتفاع بتن تا زمين نبايد از ۲۰/۱ سانتي متر بيشتر شود.
ودرهنگام بتن ريزي يا پمپ هاي هوا به داخل بتن هوا دمي مي كنند تا يكنواختي ويكپارچگي كاملي بر بتن ايجاد شود دربعضي مواقع بتن ريزي دريك روز تمام نمي شود براي اينكه درروز بعد بتني كه مي ريزند با بتن روزقبل كاملا به هم بچسبند بتن روز قبل رابا يك زاويه ۴۵ درجه نسبت به افقي قطع مي كنند وسطح آن رادرهنگام بتن ريزي مجدد آن كاملا شسته وتا كاملا تميز شود كه اين سطح به نام سطح واريز معروف است. معمولا بعد از يك هفته قالبهاي (آجر ياچوب يا صفحه هاي آهني ) رابرداشته وبتن ريزي تمام مي شود . بايد توجه داشت درهنگام بتن ريزي صفحه هاي آهني كه براي قرارگرفتن شمع ها برروي آن دربتن ها قرار گرفته مي دهند طبق نقشه هاي مهندسي كاملا درهمان فاصله واز نظر ارتفاع دريك سطح بايكديگر قرارگيرند. اين ميله هايي كه بوسيله مهره ها به اين صفحه ها بسته شده نسبت به مقدار نيرو كه به صفحه ها وارد مي شود تعداد ميله ها كم يا زياد مي شود از ۴تا ۹ ميله بر روي آنها بسته مي شود وانتهاي اين ميله ها كاملا به سمت بيرون خم شده است وازتوع آج دار مي باشد.
سازه ساختمان ازمجموعه اي ازاعضا مثل تيروستون تشكيل شده تا بتواند نيروهاي گوناگون مانند وزن ساختمان ، باربرف ، باد يازلزله را تحمل نمايد وبه زمين منتقل كند. درطراحي هر سازه ظوابطي وجود دارد كه مي تواند باعث حداقل هزينه ، حداقل وزن ، حداقل زمان ساخت وحداكثر بهره مي گردد. 
درطراحي سازه مي توان از روش گام به گام زير بهره برد: 
۱- برنامه ريزي       2- شكل اوليه سازه     3- تعيين بارهايي كه توسط سازه تحمل خواهد شد  
۴-انتخاب اوليه قطعات سازه       5- تحليل     6-ارزيابي       7- طرح مجدد    8-تصميم نهايي
هماهنگي سيستم سازه با نوع مصالح درطراحي بنا عامل بسيار مهمي است. به طور مثال دربعضي از سازه ها نقش باربري را ديوارهاي آجري وسنگي (مصالح بنايي) به عهده دارند كه ساختمانهاي اسكلت بنايي ناميده مي شوند . دربعضي ديگر از ساختمانها با سقف به وسيله بتنها وستونها تحمل مي شود اين اعضاي باربر ازفولاد يا بتون مسلح ساخته مي شوند به اين نوع ساختمانها به طور كلي اسكلتي گويند. نام خاص اين گونه سازه ها بر حسب نوع مصالح اصلي مصرفي تعيين مي شوند مانند اسكلت فلزي ، بتوني ، چوبي و غيره .
  يكي ازويژگيهاي مهم مصالح براي پايداري ساختمان دربرابر زلزله خاصيت جذب انرژي يابه عبارت ديگر خاصيت تغيير شكل زياد قبل ازشكست مي باشد. رفتار كششي مصالح مختلف باهم فرق دارند مصالح شكل پذير مانند فولاد مي تواند قبل ازشكست تغيير زيادي دهد ولي مصالح شكننده مانند آجر، تحت بارگذاري زياد تقريبا هيچ رفتار ارتجاعي ندارد وبه طور ناگهاني مي شكند. سازه هاي تبدل مسطح اگرداراي طراحي واجراي مناسب قابها واتصالات باشد مي تواند قبل ازشكست قدرت جذب انرژي زياد داشته باشد.
چند نوع سازه اسكلت فلزي داريم :
سازه قابي : نيروهاي وارده رابه همراه خودش تحمل ومنتقل مي نمايد.
سازه خرپايي : اعضاي آن نيروهاي وارده رابه صورت كششي يافشار تحمل مي نمايد .
سازه كابلي : سازه هايي هستند كه نيروهاي وارده رابه  صورت كششي تحمل ومنتقل مي نمايند.
ازفوايد سازه هاي اسكلت فلزي مقاومت بالاي فولادي دركشش وفشار همچنين به علت توليد يفولاد و كارخانه وشرايط بهتر كنترل كيفيت آن ، بتون وساير مصالح بنايي امكان سهل تر توسعه سازه .
اتصال چند قطعه به يكديگر امكان پيش ساخته كردن قطعات سرعت نصب واشغال فضاي كمتر وقابليت كاربرد درارتفاع زياد را مي توان از مزاياي اسكلت فلزي نام برد . 
ازمزاياي ديگر سازه اسكلت فلزي مي توان به سبك تربودن نسبت به سازه بتون مسلح وشكل پذيري بيشتر وامكان ساخت كارگاهي وياخارج ازكارگاه اشاره كردو ازمعايب اين سازه مقاومت ضعيف دربرابر رطوبت وآتش سوزي ومحدودست طرحهاي معماري به علت لزوم استفاده از بادبند را مي توان نام برد.
كارگذاشتن ستونها :
ستونها يك ساختمان اسكلت فلزي نقش انتقال دهنده بارماوارده شده رابه فونداسيون به صورت نيروهاي فشاري ، كششي ، بر ش يا لنگرخمشي به عهده دارند. دراين ميان ستون فلزي با فونداسيون بتوني بااستفاده ازصفحه اي فلزي ارتباط برقرار مي كند.
علت استفاده از صفحه در زير ستونها اين است كه چون ستون فلزي به علت مقاومت بسيار زياد تنشهاي بسيار بزرگي را تحمل ميكند وبتون قابليت تحمل اين تنشها را ندارد،بنابراين صفحه ستون واسطه است كه ضمن افزايش سطح تماس ستون با پي سبب ميگردد توزيع نيروهاي ستون در حد قابل تحمل براي بتون باشد كه نحوه كار گذاشتن اين صفحه را در صفحات قبل توضيح داده شد كار اتصال صفحه زير ستون با بتون به وسيله ميله مهار (بولت)صورت مي گيرد بولت نقش عمده اي ندارد وتنها پايه را در محل ثابت نگه ميدارد.هنگام نصب ستون عملي ديگري كه انجام شد انتهاي ستون سنگ خورد، صاف ميكنند تا تمام نقاط مقطع ستون روي صفحه يسي ـ پليت قرارگرفته وعمل انتقال نيرو به خوبي انجام بگيرد. واطراف چون علاوه بر فشار كنكر نيز بر صفحه ستون وارد ميشود طول بولت بايد به اندازه باشد كه كشش وارد شده را تحمل كند.
ستونهاي در يك ساختمان بسنگي به فشار نيروي، لنگر كه تحمل ميكند ساخته ميشود كه در شرايط معمولي از در آهن ۱۴ را در كنار يكديگر قرار داده ودر فاصله هاي معين به هم جوش مي دهند و در مواقع ديگر اگر نيروي وارد شده بيشتر شود قدرت آهن مورد استفاده را بالاتر مي برند و براي افزايش قدرت ستون در دو طرف ستونها صفحه هاي فلزي را از انتها تا چند متر ستون جوش ميدهند .معمولانبشي كه براي قرارگرفتن پلها برروي آنها است قبل از نصب ستونها براي راحتي آن جوش مي دهند 
 
(( نصب ستون به صفحه هاي فلزي))
اتصال ستون فلزي به شالوده ستوني به نيروي موجود درپاي ستون بستگي دارد. درستون باانتهاي مفصلي فقط نيروي فشار وبرشي ازستون به شن منتقل مي شود . دراين حالت اتصال ازطريق نبشي ها صورت مي گيرد.
اگربخواهيم لنگر خمشي رانيز به بتن انتقال دهيم (اتصال گيردار) ازطريق قطعات ورق يعني لچكي ها صورت ميگيرد. به علاوه بااستفاده ازلچكي ها دراتصال پاي ستون ضخامت ورق كف ستون كاهش مي يابد.
((نصب پيچهاي مهاري))
نصب پيچهاي ممهاري درموقع بتون ربزي : دراين روش پيچها رادر محلهاي تعيين شده قرارمي دهند وموقعيت آنها سيمهاي فولادي معمولا ثابت مي كنند . سپس بتن را ميريزند . 
روش ديگر براي نصب پيچهاي مهاري پس از بتن ريزي اين است . دراين روش درمحل پيچهاي مهاري به وسيله قالب درداخل بتون ، فضاي خالي ايجاد مي كنند پس از گرفتن وسفت شدن بتون جعبه رااز محل خارج مي كنيم ، سپس پيچ مهاري رادر محل خود درگير با آرماتورقرارمي دهيم وتنظيم مي كنيم واطراف آن رابتون كه معمولا دانه ريز است پر مي كنيم.
دربعضي مواقع اتصالا كف ستون با بتن به  بجاي پيچهاي مهاري از ميلگردها يا تسمه ها استفاده مي شود كه به ورق كف ستون جوش مي دهند . روش كار به اين صورت است كه معمولا درموقع بتون ريزي مجموعه ورق كف ستون ومهارها را درشالوده مي گذارند پس از گرفتن وسفت شدن بتون ستون راروي ورق كف ستون قرار مي دهند وجوشكاري مي كنند .
معمولا درهنگام بتن ريزي حبابهاي هوا درزير ورق كف ستون محبوس مي شوند . حتي اگر در موقع بتون ريزي حبابي درزير ورقه نمانده باشد به علت آفت بتن فاصله اي بين ورق كف ستون وبتن به وجود مي آيد. بخار آب دراين فاصله تقطير مي شود خطر زنگ زدگي وضعيف شدن كف ستون را پديد مي آورد و امكان تنظيم بعدي ورق ستون وجود ندارد. 
   ((چگونگي ساخت ستون))
ستونها ممكن است بر حسب نياز با تركيب واتصالات از انواع پروفيلها ساخته شوند . به طور معمول ورايج به صورت زير است 
الف) اتصال دو پروفيل به يكديگر به طريقه دوبله كردن 
ب) اتصال دو پروفيل با يك ورق سراسري روي بالها 
ج) اتصال دو پروفيل با بستهاي فلزي(تسمه)
الف)دراين حالت دوبال پروفيل رابه يكديگرجوش داده ودرصورتي كه درسرتاسرستون به جوش نيازي نداردودست كم جوش ما بايد به صورت زيرباشد:
حداكثر فاصله ي بين طولهاي جوش در طول ستون به صورت غير ممنه از ۶۰سانتيمتر تجاوزنكند وطول جوش ابندايي انتهاي ستون بايدبرابربزگترين عرض مقطع باشدوبه طور يكسره باشدوطول موثر درهرقطعه از جوش منقطع نبايداز ۴برابربعد جوش يا۴۰ميليمتركمترباشدوتماس ميان بدنه دوپروفيل نيايداز يك شكاف ۵/۱ميليمتري تجاوزكنددر نقشه ها مقدار جوش را آنيكونه بيان مي كنند(۱۰۰×۲۰۰)يعني ۲۰ سانتيمتر جوش ۱۰ سانتيمتر فاصله ي خالي جوشودر برخي موارد گفته مي شود۷۵درصديعني ۷۵درصدجوش كاري درستون صورت گيرد۲۵سانتيمتر فاقد جوش كاري باشد.
ب)روش اتصال دو پروفيل با يك ورق سراسري:
ورق اتصال روي نيمروخ متصل مي گردد فاصله ي جوشها مقطع كه ورق را به طور نيمروخ ما متصل ميكندمعمولا از ۳۰سانتيمتر نبايد كمتر باشد.
ج)اتصال دو پروفيل با بستهاي فلزي:
اين روش معمولي ترين نوع ستون دركشورمان است دو تير آهن را درفاصله ي معين از يكديگر قرار ميگيرد وقيدهاي افقي يا چپ وراست اين دو نيمروخ را به هم متصل ميكند.دراين روش ستون ريزي بيشتري راتحمل مي كند.
((پلها ))
پلها عضو هاي فلزي افقي اصلي هستند كه با اتصالات لازم به ستونها متصل مي شوند وبه وسيله آنها بار طبقات به ستونها انتقال داده مي شود.
((ساخت پلها ))
معمولا پلها به جاي تير تكي از تيرهاي دوبله استفاده مي شود كه بايد دوتير درمحل بالها به يكديگر متصل شوند وچنانچه اين پلها ضعيف باشند بااضافه كردن تسمه يا ورق تقويت مي شوند.يا آنها رابه صورت لانه زنبوري درمي آورند ويا درصورت لزوم تيرهاي لانه زنبوري را باورق يا تسمه تقويت مي كنيم واين ورقها از هردوطرف ودرقسمت عرض نيز جوش مي دهيم .
پلهاي لانه زنبوري مي توانند خمشي بيشتروبا تغييرشكل نسبتا كم و وزن كمتر درمقايسه با تيرهاي تقويت شده مشابه تحمل كند استفاده از تيرهاي لانه زنبوري باعث صرفه جويي بسيار زيادي درمصالح خواهد شدعلامت تيرهاي لانه زنبوري در تنه ها به صورت  CIPE يا CNP مي باشد . ازجمله معايب لانه زنبوري وجود حفره هاي آن است كه نمي تواند تنشهاي برشي رادرمحل تكيه گاه پل به ستون يا اتصال تيرآهن تودلي به پل لانه زنبوري تحمل كند بنابراين براي دفع اين عيب اقدام به پر كردن بعضي از حفره ها با ورق وجوش مي دهند.
تير آهن به دوروش برش ميدهند : يكي به صورت دستگاه قطع كن سنگين كه به يك كيو تين مخصوص مجهز است و دوم به صورت گرم انجام مي گيرد با شعله بنفش رنگ قوي حاصل از گاز استيلي واكسيژن به وسيله لوله برنول انجام مي دهند.
سپس بعد از نصب پلها به ستونها كه معمولا بااستفاده از نبشي ها صورت مي گيرد يا بوسيله پيچ كردن آنها به ستونها اتصال را برقرار مي كنند .بعد ازاتصال پلها تير آهنها ي فرعي كه معمولا بين دوپل قرار مي گيرند به فاصله هاي معين ازيكديگر قرارگرفته كه معمولا بين ۸۰ تا ۹۰ (به ميزان قدرت تيرآهن ودهانه دوپل بستگي ومقدار باري كه تجمل كند دارد  ، سپس اين تيرآهنهاي فرعي را به وسيله نبشي ها به پلها جوش مي دهند. كه دم درساختمانها مرتفع برپاكردن ستونها وپلها وتيرآهنهاي فرعي با جرثقيلهاي مخصوص (۲۰تن) ).
درساختمانهاي بلند اسكلت غلزي مركب ازتير وستون استحكام ومقاومت آنها درمقابل نيروهاي جانبي بستگي درجه گير داري اتصالات تير وستونشان دارد .اگر اتصالات بين تير وستون به طور مستحكم باشند كه زاويه ميان آنها تغيير نكند ساختمان مي تواند نيروهاي عرضي را تحمل كند وازحالت شاغولي خارج نشود. اگر يك دهانه ازقالبهاي ساختمان رادر ارتفاع بارگذاردن قطعه هاي چپ وراست به صورت شكلهاي مثلث درمي آوريم. شكل مستحكم وتغيير ناپذير رابه وجود مي آوردو قسمتهاي ديگر ساختمان با تكيه برروي آن حالت پايدار به خود خواهند گرفت زيرا زواياي هر مثلث بدون تغيير طول اضلاع آن تغيير نخواهد كرد به عبارت ديگر نيروي بسيار لازم است تاطول اضلاع تغيير يابد شكلهاي مثلثي را مهاربندي يك باد بند چپ وراست مي نامند. معمولا بادبندي به اين صورت درساختمانها هميشه امكان پذير نيست ، زيرا درسطوحي كه بادبند قراردادهي شود احداث دريا پنجره دچار اشكال مي گرددمگراينكه بادبندي را مطابق شكلهاي زير قرار دهيم كه دراين صورت ميزان تاثير  آنها  به اندازه بادبندي ضربدري نخواهد بود . دراين گونه سازها مي توان اتصالات راساده اجرا كرد وقابها را عمدتا براي بارها قائم طراحي نمود. درساختمانها اسكلت فلزي بادبند به دوصورت اجرا ميگردد ۱-بادبند قائم        2- بادبند افقي 
((بادبند قائم)) 
به منظور مهار ساختمان درمقابل نيروي جانبي استفاده مي شود ومعمولا بين دوستون ودو پل بالايي وپاييني اجرا ميگردد .
((بادبند افقي ))
درحالتهاي وسيع كه پوشش سقف به وسيله خرپا انجام مي شود ويا درسقفهاي طاغ ضربي اسكلت فلزي براي صلبين سقف  از اين نوع باد بنداستفاده ميگردد.
معمولا پروفيلي كه بر بادبندها استفاده ميگردد معمولا نبشي ،ناوداني ونيمرخ مي باشد
شيوه نصب باد بندها اعم از فاد مقري و جوش:
اتصال باد بندها در گو شه هابه قاب فلزي با يك صفحه انجام ميگيرد .در بعضي موارد اتصا لات چپ وراست به وسيله ي ميلگرد ودر محل اتصال به صورت مفصلي (فار مقري )متصل مي گردد.
 
((درز انبساط)):
براي جلو گيري از خرابي هاي نا شي از انبساط وانقباض ساختمان بر اثر تعثير درجه حرارت محيط قارچ يا جلوگيري از انتقال بار ساختمان قديمي مجاور به ساختما ني كه جديد احداث مي شود .همچنين درمواردي كه ساختمان بزرگ است وازچند بلوك متصل به هم تشكيل مي شود بايد به كاربردن درز انبساط درمحل مناسب پيش بيني شود.
در كليد ساختما نهاي فلزي كه طول انها بيشتر از ۵۰متر ويا در ساختمانهايي با پوشش محافظ ودر حالات خاص نبايد از يكصدمترتجاوزكند.براي پوشاندن وپركردن فواصل درز اتبساط ازمواردي استفاده مي كنند كه قابليت   كه قابليت ارتجاعي داشته باشد .
اگر در هنكام استقرار اسكلت فلزي ستونها كه در مجاورت يك درز انبساط قراردارند ، به طور موقت به وسيله قطعات فلزي متصل شوند پس از استقرار بايد اين اتصالات بريده شوند تا ساختمان درمحل درز انبساط به يكي از قسمتهاي مجاور خود جدا شود.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج