گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
دانلود رایگان تحقیق منابع صنايع اسلامي-خرید اینتر نتی تحقیق منابع صنايع اسلامي-دانلود رایگان مقاله منابع صنايع اسلامي-دانلود فایل تحقیق منابع صنايع اسلامي-تحقیق منابع صنايع اسلامي-مقاله منابع صنايع اسلامي

این فایل در ۶۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می شود:
در زمان حضرت محمد (ص) اعراب صنايع و آثار هنري قابل ذكر نداشتند ولي پس از فتح سوريه و عراق و مصر و ايران صنايع راقية اين ممالك را اقتباس كردند. مراجع تاريخي و منابع ادبي نشان مي دهد درادامه برای آشنایی بیتر شما با این فایل توضیحات مفصلی را می دهیم. 

آثار مسيحي مصر و سوريه و عراق نمونه هاي زيادي براي طرحهاي تزييني ابنية اولية اسلامي فراهم كرد. صنعت مسيحيان مصري يا قبطي از مجسمه سازي قبطي دارد كه شامل سر ستون و طاق و الواح سنگي باندازه هاي مختلف است كه در تزيين كليساها و ديرها بكار ميرفته است. سرستونهائيكه از تل بسطه و واحه هاي خارجه و اسوآن و سقاره و بويط بدست آمده تكامل اين عنصر مهم معماري را از زمان يونان تا اسلوب قبطي قرن ششم ميلادي بخوبي نشان مي دهد. اين آثار نشان ميدهد چگونه اصول تزييني شرقي جايگزين تمايلات طبيعي كه خاص صنايع يونان بود گرديده است. اين منظور نتيجة تحولاتي بود كه در زندگي هنري مصر بوجود آمد و عناصر يوناني جاي خود را بعناصر بومي قبطي داد.

يكي از مهمترين تعبيرات و شكل نمايان هنر مسيحي در مصر و سوريه گياه اگنتس و برگ مو بود. صنعتگران قبطي گچ بري طومار شكل گياه اكنتس را از سوريه گرفتند و در آنجا اين شكل حتي در قرن اول ميلادي بمنظور تزيين بكار ميرفت.

اغلب برگ اين گياه را با اجزاي مختلف آن با اشكال هندسي مشبك و بهم پيچيده تركيب ميكردند و طرحهاي جديدي بوجود مي آوردند كه فقط ارتباط دوري با هن يوناني داشت. وقتي مسلمانان شكل برگ كنگر را از سوريه و مصر اقتباس كردند, اين انحراف و تغيير شكل ادامه يافت.

يكي از بهترين نمونه هاي سنگتراشي قبطي سرستوني است در موزة متروپوپلين نيويورك كه دير سنت جرمياس از سقاره آمده و تاريخ آن بين قرن ششم و هفتم ميلادي است.

گچ بري طوماري مشبكي كه از چند گلدان خارج ميشود يك سلسله منطقه ها يا قسمتهائي تشكيل ميدهد كه سطح سرستون را ميپوشاند. يكي ديگر از نموهه هاي عالي سنگتراشي قبطي طاق سنگي است در موزة متروپوپلين كه ظاهراً از شهر بويط آمده است. اين اطاق سنگي با دو شكل طوماري تزيين شده كه يكي برگ نخل است و ديگري تركيبي است از چند تعبير و اشكال مختلف مانند برگ مو و انار و انجير كه از دو گلدان خارج ميشوند. اينگونه تركيبات تزييني صرف از گياهها و موزه هاي مختلف, در هنر يوناني وجود نداشته و از خصائص صنعت شرقي بشمار مي آيد كه بعدها در تزيينات اسلامي مورد توجه واقع شد. اشكال تزييني اين طاق صفات ديگري را آشكار ميسازد كه از خصائص صنعت سنگتراشي وحجاري قبطي و سوريه است. اين اشكال تزييني كه در يك سطح مستوي قرار دارد تقريباً تمام سطح طاق را ميپوشاند و بطور عمودي از زمينة پس رفته امتداد يافته است. در بسياري از نقوش برجسته انند شكل ۱ اين طرز حجاري كه جايگزين شيوة طبيعي صنعت يوناني شده است, اثر تزييني تاريك و روشن بوجود مي اورد. صنعتگران اسلامي اين طريقه را اقتباس كردند و با هنر خود انرا تكميل نمودند و پيشرفت دادند.

كنده كاري و قلمزني بر عاج و جواهر هم كه در صنايع مسيحي مشرق رواج داشت, در صنايع اسلامي تأثير كرد. از نمونه هاي مشهور اسلوب سوريه ورقه هاي عاج كرسي اسقف ماكسيميان در راونا است. در بعضي از قسمتهاي اين كرسي كه با شكل طوماري است تقريباً حالت مشبك كاري به آن ميدهد. اين قسم مشبك كاري در جواهرات و طلا كاري سوريه در قرن پنجم ميلادي مرسوم بود و بهترين نمونة آن در جواهرات گنجينة قبرس كه در مجموعة مورگان در موزة متروپوليتن نيويورك است ديده ميشود. دستبندي كه در شكل ۲مشاهده ميشود با شكل طوماري مشبك كاري شده و يكي از نمونه هاي عالي صنعت جواهرسازي است كه اگرچه در قبرس پيدا شده ولي ساخت سوريه است.

بطور كلي تزيين منسوجات قبطي از لحاظ اسلوب شبيه كارهاي سنگي و حجاري است و اين مطلب در مجموعة منسوجات قبطي موزة متروپوليتن بخوبي ديده ميشود. اين مجموعه شامل پرده و پارچة لباس و قطعات خرقه و ردا و البسة مختلف است. تزيين اين منسوجات اغلب نقوسي است كه از پشم يا كتان بافته شده و گاهي بافندگيهاي مختلف در آن ها بكار رفته است. اين نقوش كه گاهي يكرنگ, برنگ ارغواني, و گاهي رنگارنگ است باسلوب يوناني و قبطي شرقي و مراحل مختلف ميان اين دو ساخته شده است.

قديم ترين منسوجات قبطي متعلق به قرن سوم و چهارم ميلادي است و تزيين آنها اشكال هندسي يا انساني يا نقوش گل و گياه است. اشكال انساني و مناظري كه بكار رفته از اساطير يوناني و رومي اقتباس شده و بشيوة طبيعي يوناني ساخته شده است. سايه زدن و بكار بردن نقوش مختلف در منسوجات چند رنگي از نقاشي و كاشي كاري يوناني اقتباس شده است. بافندگان قبطي قرن سوم و چهارم ميلادي در بكار بردن طرحهاي هندسي و نقوش گل و گياه مهارت مخصوصي داشتند و انواع طرحهاي متقاطع (شكل ۳) بوجود آوردند كه بعضي از آنها مبدأ تزيينات هندسي صنايع اسلامي قرار گرفت.

در منسوجات قرن پنجم موضوعهاي يوناني بتدريج جاي خود را بوقايع مسيحي و صور قديس ها داد كه بسلوب تقليدي و بدون طرح ريزي ساخته ميشد و نمونة آن در پرده اي كه در موزة متورپوليتن موجود است ديده مي شود. منسوجات قرن ششم و هفتم آخرين مراحل تطور سبك قبطي را نشان ميدهد. در اين منسوجات اشكال انساني و حيواني بطور مجمل و غير دقيق بسبك شرقي ترسيم شده و برنگهاي روشن در زمينة قرمز بكار رفته است از صفات برجستة منسوجات قبطي اين دوره تعدد و تنوع رنگهاي آن است.

حتي پس از تسخير مصر بوسيلة اعراب, صنعت قبطي از ميان نرفت, بلكه بتكامل خود ادامه داد و منسوجات زيادي با اشكال و صور و مناطر مسيحي و موضوعهاي متشابه از اوائل عصر اسلامي ديده مي شود (شكل ۴). در بسياري از اين منسوجات قبطي دورة اسلامي تزيينات قبطي و صور مسيحي با خط و كتابت عربي توأم شده است و چند نمونة آن در موزة متروپوليتن يافت مي شود. بافندگان قبطي به سبب مهارتي كه در كار خود داشتند, در كارگاههاي دولتي كه طراز ناميده ميشد و از طرف خلفا در بعضي از شهرهاي مصر تأسيس شده بود, استخدام شده بودند و كار مي كردند. كارگاههاي خصوصي نيز وجود داشت كه براي قبطيان پارچه تهيه مي كيرد. از آثار صنعتي كه اخيراً در مصر كشف شده است ميتوان چندين مجموعه از منسوجات قبطي را باز شناخت كه يكي متعلق بع قرن هفتم و هشتم است (شكل ۴) و دستة ديگر بقرن هشتم و نهم تعلق دارد و دستة سوم بقرن نهم و دهم كه در آن اشكال انساني با اسلوب هندسي ترسيم شده است. تأثير قبطي در صنايع اسلامي قرنها ادامه يافت و اين تأثير در صنايع قرن يازدهم و دوازدهم ميلادي (پنجم و ششم هجري) نه تنها در منسوجات بلكه در ساير فنون و صنايع مشهود است.

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۲۴ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج