گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در ۱۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مسئله مورد نظر در پژوهش حاضر بررسي جايگاه ايثار در منابع اسلامي، انواع ايثار، تذثير ايثار فرهنگ فرد و اجتماع و عوامل گسترش دهنده و باز دارنده ايثار مي‌باشد.
۱-تعريف مفهومي ايثار و جايگاه آن در اسلام؟
۲-بررسي انواع ايثار
۳-تأثير ايثار بر فرد و اجتماع
۴-بررسي عوامل گسترش دهنده و بازدارنده ايثار
۵-بررسي ايثار و شهادت در دين هاي مسيح و يهود
 
– اهميت و ضرورت مسئله:
تاريخ نهضت هاي اسلامي آكنده از حضور مردان و زناني است كه در عرصة جهاد، خالصانه به ميدان عمل آمدند و با جان فشاني و ايثار، بي نام و نشان از خويش، حق را بر اريكة عدالت نشاندند در اين نوشتار تلاش شده است تا در دو بخش مجزا پس از مقدمه، تعاريف و مفاهيم فرهنگ ايثار و مصاديق عيني و عملي آن به شكل مشروح بيان شود.
فرهنگ شهادت و ايثار، تجلي بخش هويت ديني و احياي ارزش هايي است كه حيات انديشه يك جامعة انساني را ضمانت مي‌كند و بهداشت رواني انسان را در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي شكل مي‌دهد. به ديگر سخن، شهيدان، در يك انتخاب آگاهانه، با نفي خويش به نفع جامعه و يك انديشه همت مي گمارند، و فضاي رخوت و غفلت عصر خود را به فضاي تلاش و بينش فرا مي خوانند. آنان به كابلد بي رمق يك جامعه، روح خودباوري مي دهند و حيات و حركت ارزش هايي كه در طوفان حوادث به فراموشي سپرده شده است به منصة ظهور مي رسانند.
طو دو دهة اخير انقلاب اسلامي، ملت ايران، حوادث زيادي را تجربه كرده است. انقلاب اسلامي يك پديدة منحصر به فرد در تاريخ معاصر بود و هشت سال دفاع مقدس نيز متمايزترين جدال قرن در اين عرصه، ظهور و حضور مردان بزرگ و انديشه هاي ناب و پاك، مفاهيم عميق ارزش هاي انساني را در جهان بشريت متجلي ساخت و مباني فرهنگ نوين الهي و ديني را به عنوان يك هويت زنده و جاويد به صحنه كشاند. گرچه اين فرهنگ ريشه در تعاليم عالية اسلام داشت. اما در قالب جديد با مفاهيم و مصاديق نوين خود، پا به ميدان گذاردند و در حوزه هاي گوناگون اجتماع و خانواده اثر گذارده است.
اينك پس از گذشت سال ها از حماسة به يادماندني و به ميدان آمدن نسل نوخاستة انقلاب، شاهد بروز نگرش ها، نيازها و ارزش هاي جديدي در گسترة سياست، فرهنگ و اقتصاد جامعه هستيم كه تأمل و تدبر متوليان فرهنگي را جلب نموده است. بي گمان راه پيشرفت جامعة اسلامي درك صحيح و روشن از فرهنگ ايثار و شهادت است و زنده نگه داشتن ياد و خاطره آنها وظيفة اقشار مختلف اجتماع است.
اگر بتوانيم در كنار نيازهاي روزمرگي شهروندان امروز، نياز پاسداشت اين حريم را به آنان تعليم دهيم، امنيت رواني- اجتماعي آنان را تضمين كرده ايم.

۳-۱ اهداف پژوهش
۱)بررسي ارتباط ايثار با عقايد و باورهاي ديني
۲)بررسي ايثار به عنوان يكي از آموزه هاي ناب اسلامي
۳)بررسي و تحليل نقش ايثار در تكامل بشر و جوامع بشري
۴)بررسي تأثير ايثار در حوزه هاي گوناگون اجتماعي

۴-۱جامعة آماري
الف)منابع كتابخانه اي شامل: كتابها، جزوات، مجلات و منابع چاپي ديگر و مراجعه به سايت هاي اينترنتي معتبر و مرتبط
ب)دانش آموزان شاغل به تحصيل دبيرستان شاهد عصمت

۵-۱ نمونه و روش نمونه گيري
در تحقيق كتابخانه اي نمونه آماري شامل كتابهاي مرتبط با موضوع ايثار مي‌باشد.
در تحقيق ميداني نمونه مورد بررسي پس از حذف پرسش نامه هاي ناقص ۵۰ نفر است كه همگي از بين دانش آموزان دختر مشغول تحصيل در دبيرستان شاهد عصمت مي‌باشد كه همگي به طور تصادفي انتخاب شده اند.

۶-۱روش تحقيق
در تحقيق حاضر مطابق با اهداف تحقيق از دو روش تحقيق تاريخي (براي جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي) و روش پيمايشي براي جمع آوري نظرات دانش آموزان استفاده شده است.
ابزارجمع آوري اطلاعات: در زمينه ي تئوري و نظري خصوصاً ايثار در منابع اسلام و مباحث اسلامي و همين طور ايثار در اديان ديگر نيز تأثير آن در حوزه هاي گوناگون اجتماع از طريق مطالعات كتابخانه اي و بخشي از مطالب نيز از طريق مصاحبه با چند تن از ايثارگران در زمينه هاي گوناگون و نيز محيط خارج از مدرسه صورت گرفته و قسمتي ديگر كه پرسش نامه مي‌باشد و در درون مدرسه توسط پرسش گران پرسش شده است.

۷-۱ مراحل اجراي تحقيق:
مطالعات كتابخانه اي توسط اعضاي گروه و با بهره گيري از منابع موجود نيز سايت‌هاي گوناگون اينترنتي انجام شده است. مصاحبه نيز در داخل مدرسه و خارج مدرسه توسط مصاحبه كنندگان صورت گرفته و به پرسش نامه و بعد از تهيه و تنظيم و بررسي در اختيار دانش آموزان دختر دبيرستان شاهد عصمت قرار گرفت و پس از پر شدن پرسش نامه كدگذاري شده و اطلاعات آن استخراج شد و سپس از طريق كامپيوتر نمودار بشكل نرم افزاري درآمد و درصد فراواني ترسيم گرديد.

۸-۱ مشكلات تحقيق:
از جمله مشكلات اين تحقيق، عدم وجود كتب و تحقيقات و منابع كافي و جديد در زمينة ايثار و تأثير قرآن در حوزه هاي گوناگون اجتماع بود. كتب موجود بيشتر در رابطه با ايثار و نقش آن در ۸ سال دفاع مقدس ايران و نيز ايثار و شهادت طلبي بود. مشكل ديگر نيز، كمبود وقت و تعداد نمونه آماري ۵۰ پرسشنامه (بعد از حذف پرسش نامه هاي ناقص) مي‌باشد.
براي كسب اطلاعات جديد و نيز براي بررسي ايثار در جوامع ديگر، شناخت زيادي از سايت هاي اينترنتي نبود، و فقط تعداد محدودي از سايتهاي موجود استفاده شده است.

۹-۱ ارائه پيشنهادات:
ضمن تشكر از معلم راهنماي گروه، سركار خانم زارع پيشه و مديريت محترم دبيرستان، سركار خانم حسيني كه در اين تحقيق كمال همكاري را با ما داشتند.
از عزيزاني كه تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهند، تقاضا داريم كه با تحليل همه جانبة مباحث مطرح شده را از براي نهادي كردن ايثار به عنوان يك فرهنگ در جامعه، هموار نمايند و با مطالعات و پژوهش هاي گسترده تر، زمينه را براي مشاركت بيشتر نوجوانان كه در حدود ۵۰% جامعه را شامل مي شوند، فراهم كنند. به اميد روزي كه شاهد نهادي شدن تمامي ارزش هاي اسلامي و انساني خصوصاً ايثار در جامعه باشيم.
ضمن تشكر از مديريت محترم مدرسه، سركار خانم حسيني و دبير راهنما، سركار خانم زارع پيشه كه در اين تحقيق با ما كمال همكاري را كردند.
از مسؤولين و عزيزان محترمي كه اين تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهند خواهشمنديم كه تحقيقات بررسي شده به اشكال مختلف مانند كتب درسي و … در اختيار نسلهاي آينده براي پيشبرد اهداف عالي آيين جمهوري كه ايثار يكي از اصول آن است قرار دهيد و نواقص آن را در اجتماع رفع كنيم تا شاهد پايه گذاري و نهادي شدن اين اصول در جامعه به خصوص در تك تك افراد نسب آينده باشيم تا حداقل آينده اي رو به رشد اميدوار باشيم.
 
۲-تعريف ايثار
يكي از ارزش هاي اخلاقي كه در همه جوامع از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است و آن يعني منافع جامعه را بر منافع خود ترجيخ دادن و تجلي آن در عمل شهيد در بالاتري حد است، چرا كه با فدا كردن جان خويش بزرگترين فداكاري و ايثار را براي مردم انجام داده است.
ايثار، برگزيدن و فرض ديگران را به غرض خويش مقدم داشتن منفعت غير را بر مصلحت خود مقدم داشتن و اين كمال سخاوت است …ديگري را در رساندن به منفعت و دفع مضرت بر خود مقدم داشتن و آن نهايت برادري است. 
هم چنين تعاريف را هم براي ايثار بر شمرده اند.
۱- خدا محوري در مقابل خود محوري
۲- ايثار، ترجيح دادن منافع ديگران بر منافع خود (شهادت طلبي عالي ترين درجة ايثار است)
۳- آخرت را بر دنيا ترجيح دادن
۴- اطاعت بي چون و چرا از مقام والاي ولايت تا پاي جان
۵- رجحان ارزش هاي انساني بر منافع شخصي
۶- در مسير كمال حركت دادن تا آنجا كه (شهيد نظر مي‌كند به وجه الله)
۷- صبر و استقامت در مقابل مشكلات براي نيل به اهداف عاليه
۸- سازش ناپذيري در مقابل دشمنان
۹- عزت نفس و زير بار ذلت نرفتن
۱۰- نترسيدن از مرگ 
و مواردي ديگري را كه مي توان به اين مجموعه افزود:
۱۱-ابلاغ فرامين الهي در ترويج و احياي امر به معروف و نهي از منكر
۱۲-تذهيب نفس و كسب فضايل اخلاقي در جهت اشاعة رشد معنوي انسان
۱۳-مقدم داشتن ديگري بر خويشتن 
۱۴-از خودگذشتگي كه از خودگذشتگي صفات مردان شريف و كريم است و تمرين بندگي لازم داشته از ريسمان و اعتقاد ريشه دار صاحبش حكايت دارد.   

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۲۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج