گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 65 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
ای فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در تعمير مانيتورها اصول كل براي تعميرات تقريباً يكسان مي باشد به جز دو يا سه مدل كه كمي با بقيه متفاوت مي باشد : 
شايع ترين ايرادي كه به تعميرات مي آيد ايراد No Power مي باشد . 
مواقعي كه مانيتور No Power است : 
۱- اولين كار گرفتن ولتاژ تغذيه ۱۵V روي ديود D951
۲-اگر ولتاژ ۱۵V را ۷-۸V ديدي كه ترانزيستور Q706 سوخته 
۳-اگر ولتاژ ۱۵V را داشتيم ممكن است : 
الف-IC401 معيوب باشد . 
ب-IC302 خراب باشد . 
۴-اگر ولتاژ -۱۵V صفر بود پس تغذيه خراب است . 
اگر مي خواهيم مطمئن شويم كه IC302 خراب است يا سالم يك روش وجود دارد كه : 
* پين P702 كه از Main به CPT وصل مي شود را آزاد مي كنيم . اگر مانيتور به حالت چشمكزن سبز و نارنجي درآمد مطمئن مي شويم كه IC302 خراب است . 
* گاهي ممكن است ولتاژ ۱۵V صفر باشد . كه در اين حالت : 
۱-اولين كار چك كردن فيوز مي باشد . 
۲-اگر فيوز سالم بود ترانزيستور Q901 را تست مي كنيم كه به احتمال زياد معيوب مي‌باشد
-نكته مهم در رابطه با تغذيه اگر Q901 خراب باشد حتماً IC901 را خراب مي كند (مي‌سوزاند) يعني اينكه Q901 به تنهايي خراب نمي شود . 
۴-ممكن است D900 (پل ديود) خراب باشد . 
* روشي براي چك كردن پل ديود كه خيلي مهم است و ما زود تر به نتيجه مي رسيم اينكه پايه مخفي D900 را آزاد مي كنيم و دو سر ولتمتر را به پايه اول و آخر مي گيريم كه حدوداً بايد بالاي ۸/۰ را نشان دهد در غير اين صورت اگر پايين ۸/۰ را نشاندهد پل ديود معيوب است . 
* يكي ديگر از راهها كه بتوان بفهميد پل ديود خراب است اينكه در مدار وقتي پل ديود خراب باشد مانيتور دچار سوزاندن فيوز مي شود و در مانيتور امكان ندارد كه پل ديود خراب باشد ولي فيوز سالم باشد . 

ايراد ديگري كه وجود دارد NoRaster مي باشد . يعني اينكه روشن مي شود ولي رستر نداريم
مواقعي كه مانيتور NoRaster است : 
۱-ممكن است IC701 معيوب باشد – اين در صورتي امكان دارد كه NoRaster با ولتاژهاي صحيح مانيتور باشد . 
۲-ممكن است Main برد ترك داشته باشد . 
۳-ممكن است ZD902 خراب باشد . 
۴-ممكن است R809 خراب باشد . 
۵-اگر مانيتور NoRaster بود ما ولتاژ ۴۰V را روي ديود D721 اندازه مي گيريم اگر ولتاژ ۴۰V بود ما Raster نداشتيم به احتمال خيلي زياد لامپ تصوير معيوب باشد . در غير اين صورت ممكن است حتي F.B.T هم خراب باشد . 
* در مواقعي هنگام توليد : اپراتوري كه وظيفه مونتاژ اتصالات به عهدة اوست فراموش مي كند كه P701 (يا سيم يوك) را وصل كند در اين مواقع مانيتور No Power مي شود يعني اينكه : 
۱-Q706 مي سوزد 
۲-ممكن است C744,Q719 بسوزد . 

مواقعي كه مانيتور No Video  است يعني اينكه تصوير نداريم ولي رستر وجود دارد 
No Video :
۱-اكثر مواقعي كه مانيتور No Video است ايراد از برد R.G.B (C.P.T) مي باشد كه به احتمال خيلي زياد از IC303 مي باشد . 
۲-ممكن است كه در Main برد قطعه اي خوب قلع نگرفته باشد . 
۳-ممكن است كه در مسير ۸۰V در Main بردتركي بوجود آمده يا مقاومتي شكسته باشد . 
۴-ممكن است كه P.702 كه از Main برد به C.P.T وصل مي شود قطع باشد . 
* ما براي اينكه زودتر به نتيجه برسيم اولين كاري كه براي مانيتور No Video انجام مي دهيم : 
۱-يك برد R.G.B (C.P.T) عوض مي كنيم اگر برطرف شد كه C.P.T IC303 معيوب را عوض مي كنيم . 
۲-ولي اگر برطرف نشد بايد ولتاژ۸۰V و مسير آن را چك كنيم . 

در مواقعي كه مانيتور Pincushion است يعني اينكه انحنا به داخل (فرورفتگي) تصوير بالشتكي 
در مواقع Pincushion : 
۱-ممكن است كه ترانزيستور Q709 معيوب باشد .
۲-ممكن است كه ديود D704 كه در برخي مانيتورها D703 است معيوب باشد . 
۳-ممكن است كه Q708 يا اينكه D711 خراب باشد . 

در مواقعي كه مانيتور H-Size است يعني اينكه سايز افقي ايراد دارد : 
در مواقع H-size : 
۱-بيشتر مواقع IC402 معيوب است . 
۲-گاهي بايد با دست تنظيم مجدد كرد يا اينكه با دستگاه تنظيم كرد . 
۳-ممكن است از IC701 نيز باشد . 
۴-در موارد استثنايي ممكن است IC401 هم خراب باشد . 

در مواقعي كه مانيتور ABL است يعني اينكه تنظيم نشدن نور در الگوي تمام سفيد 
در مواقع ABL : 
۱-ممكن است خازن C801 خراب باشد . 
۲-ممكن است IC401 خراب باشد . 
۳-ممكن است از C.P.T و IC302 نيز باشد . 
* ولتاژ ABL روي پاية IC401 از ۱ تا ۹/۴ متغير است كه با كم و زياد كردن ABL ولتاژ روي پايه IC تغيير مي كند . 

در مواقعي كه Cut-off است يعني تنظيم نشدن نور پس زمينه 
در مواقع cut-off : 
۱-ممكن است از IC302 برد R.G.B باشد . 
۲-ممكن است كه در برد R.G.B مسير رنگها ترك داشته باشد . 
۳-ممكن است از IC402 Main برد باشد . 
۴-ممكن است به علت عدم مونتاژ صحيح C.P.T پايه اي از پايه هاي گان لامپ تصوير خم شده باشد و جاي خود قرار نگرفته باشد . 

در مواقعي كه مانيتور H-Linearity است يعني اينكه خطي نبودن خطوط افقي 
در اين مواقع كه مانيتور H-Linearity است : 
۱-ممكن است يكي از سه ترانزيستور Q711-Q712-Q713 معيوب باشد . 
۲-ممكن است سلف L703 خراب باشد . 
۳-در مدل ۷۱۰Puy هر سه ترانزيستور با هم مي سوزند . 
* در مواقعي كه مانيتور V-Linnearity است يعني اينكه خطي نبودن خطوط عمودي 
مواقعي كه مانيتور V-Linearity است : 
۱-به احتمال خيلي زياد IC402 معيوب باشد . 
۲-اگر با IC402 ايراد برطرف نشد IC701 را نيز عوض مي كنيم . 
در برخي از مانيتورها اين ايراد با ساير مدلها متفاوت است مثلاً در مدلهاي F700Pj و F700Pk فقط يك احتمال وجود دارد و آن هم اينكه سلف L801 معيوب است . 

در مواقعي كه ايراد مانيتور Tilt است يعني اينكه كج بودن (چرخش) تصوير 
مواقعي كه ايراد مانيتور Tilt است : 
۱-اولين كار سيم Tilt را چك مي كنيم كه به مدار وصل باشد . 
۲-اگر سيم وصل بود ولي Tilt عمل نمي كرد ممكن است ترانزيستور Q502 يا Q503 معيوب باشد . 
۳-ممكن است مسير Tilt از IC401 قطع باشد . 
۴-ممكن است IC401 معيوب باشد . 
۵-ممكن است R599 خراب باشد . 
* گاهاً و در مواردي هم مشاهده شده كه ايراد Tilt از لامپ تصوير C.D.T نيز بوده به اين صورت كه دو سر سيم Tilt به يوك وصل شده كه ما وقتي با ولتمتر چك مي كنيم بايد با هم اتصال كوتاه باشند اگر ما اندازه گيري كرديم اتصال كوتاه نبود سپس نتيجه مي گيريم كه لامپ تصوير خراب است . 

در مواقعي كه Drive است يعني اينكه تنظيم نشدن رنگ و نورد در الگوي پنجرة سفيد كوچك 
در مواقع Drive : 
۱-ممكن است از IC302 باشد . 
۲-ما مانيتور را تنظيم مي كنيم اگر تنظيم نشد يك برد R.G.B عوض مي كنيم . اگر درست شد IC302 يا پايه يكي از قطعات بالا است . 
۳-اگر برد R.G.B عوض كرديم باز هم مانيتور تنظيم نشد ايراد از لامپ تصوير يا CDT مانيتور مي باشد . 

 
در مواقعي كه مانيتور Noise دارد يعني اينكه نويز و پارازيت تصوير 
در مواقع Noise : 
۱-خيلي وقتها IC601 معيوب است . 
۲-ممكن است IC701 خراب باشد . 
۳-ممكن است كه قسمت تغذيه قطع سرد باشد كه با قلع گرفتن برطرف شود . 
۴-ممكن است سيمهاي قهوه اي رنگ F.B.T كه سيمها فيدبك مي باشند پلاريته خورده باشد كه با درست جا زدن سيم ها برطرف شود . 

در مواقعي كه مانيتور H-Lin است يعني اينكه يك خط نور افقي وسط تصوير قرار دارد .
در مواقع H-Lin : 
۱-ممكن است IC601 معيوب باشد . 
۲-ممكن است مسير V.out روي پايه IC701 تا IC601 قطع باشد . 
۳-ممكن است سيم يوك (P701) قطع باشد . 
۴-ممكن است R606 خراب باشد . 

در مواقعي كه مانيتور unstable Image است يعني اينكه پرس و ناپايداري تصوير 
در مواقعunstable Image : 
۱-ممكن است IC701 معيوب باشد . 
۲-ممكن است خازنهاي C752-C737 خراب باشد . 
۳-يا يكي از خازنهاي اطراف IC701 معيوب باشد . 

در مواقع كه مانيتور Drap است يعني اينكه هر گونه تغييرات در اثر ضربه 
درمواقع Drap : 
۱-ممكن است كه قطعه اي روي قطعه ديگر افتاده باشد كه در اثر ضربه يك خطي يا Noise در تصوير مشاهده مي شود . 
۲-ممكن است كه پاية قطعه اي خوب قلع نخورده باشد . 
۳-ممكن است كه برد ما ترك داشته باشد و در اثر ضربه اين مدار از هم باز و جريان قطع و وصل شود . 
* در حالات Drap معمولاً با Soldering يا قطع كاري مجدد مي توان عيب برطرف كرد . 

در مواقعي كه مانيتور D.P.M است يعني اينكه عدم كاهش توان مصرفي 
در مواقع D.P.M : 
۱-ممكن است كه IC401 خراب باشد . 
۲-ممكن است پيني كه كابل Signal به آن وسط مي شود قلع سرد باشد 
۳-ممكن است كابل Signal معيوب باشد . 
۴-ممكن است تركي در Main برد مسير D.P.M.F و DPMS داشته باشد . 
در مواقع Hi-POT است يعني اينكه عدم پاسخ در تست اعمال ولتاژ بالا 

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج