گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

خرید ودانلود فایل تحقیق نوسانات نرخ سهام ۱۰ شرکت عضو بورس در یک ماه گذشته -دانلود رایگان تحقیق نوسانات نرخ سهام ۱۰ شرکت عضو بورس در یک ماه گذشته-خرید اینترنتی تحقیق نوسانات نرخ سهام ۱۰ شرکت عضو بورس در یک ماه گذشته-دانلود رایگان مقاله نوسانات نرخ سهام ۱۰ شرکت عضو بورس در یک ماه گذشته-تحقیق نوسانات نرخ سهام ۱۰ شرکت عضو بورس در یک ماه گذشته

این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
این فایل ۱۰شرکت مهم کشور را از لحاظ سهام مورد بررسی قرار میدهد در طی سال که برخی از این شرکتها سهامشان در طی سال تغییر میکند وبعضی از این شرکتها هم تغییر نمیکند وبه میزان بالاتری می رید واز شما خواهشمندیم که به این فایل توجه کنید.

اقسام سهام:

سهام با نام: اسم فرد در ورقه سهم ضبط مي شود به خاطر اهميت شناخت شركاء بعضاٌ بررسي مسائل سياسي

سهام بي نام: يك ورقه و يك سند است در حكم حامل  است كه مشخص كننده سهامدار نمي باشد لذا دست هر كس باشد مالك آن مي باشد و اين به خاطر راحتي شركاء مي باشد.

سهام ممتاز: براي تشويق افراد به خريد ورقه سهام اقدام به انتشار سهام ممتاز مي كنند.و معمولاً زماني است كه شركت نياز به پول دارد مثلاً مي گويند چه شركت سود بكند يا نكند ما به شما سود مي دهيم يا مثلاً مي گويند كسي كه يكي از اين سهام را داشته باشد ۲ حق راي به آن مي دهيم

سهام موسس: سهامي كه در اختبار موسس قرار ميگيرد : سهامي است كه براي ابتكار و كوشش موسس به آنها داده مي شود.

نكته: دارنده سهم نمي تواند به نسبت سهم ، از اموال شركت مالك شود بلكه به نسبت سهم خود از شركت دارا مي باشد.(در صفحه بعد ذكر كرده ايد.)

ماده ۲۷) تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد.

گواهينامه موقت: كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد اين گواهي نامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرفمدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهم صادر و گواهينامه موقت سهم باطل گردد.

ماده ۲۸) تا وقتي شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است

شرايط لازم براي انتشار ورقه سهم:

شركت به ثبت رسيده باشد(ماده ۲۸)

تمام مبلغ اسمي سهم پرداخت شده باشد. كه بعد از آن برگه موقت سهم را گرفته و اوراق سهام را مي دهند (برگه ي تعهد سهم را پر كرده و حداقل ۳۵% را پرداخت كرده باشند.)(ماده ۲۷)

ماده ۲۹) در شركت هاي سهامي عام، مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد ولي در خاص محدوديت ندارد.

ماده ۳۰) مادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي نام يا گواهي نامه موقت ….به كتاب مراجعه كنيد.

در فاصله برگه تعهد سهم تا اوراق سهام صادر شود شوك به صاحبان سهام گواهي نامه موقت با نام مي دهد. تا اگر خواست گواهي نامه را انتقال دهد يا آن فرد به شركت مراجعه كرده و آن فرد با قبول تعهدات بر پرداخت تمام مبلغ باقي مانده و با گفتن نام و آدرسش اين انتقال صورت پذيرد و تا زماني كه مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشود صدور ورقه سهم بي نام يا گواهي نامه موقت بي نام ممنوع است . علت آن اين است كه شركت بتواند متعهدين خود را بشناسد

ماده ۳۴) كسي كه تعهد ابتياع سهمي ……به كتاب مراجعه شود.

كسي كه برگه ي تعهد را امضاء مي كند تمام مبلغ تعهد شده را بايد بپردازد و قبل از پرداختن تمام مبلغ اگر فروخته شد فروشنده بايد تمام مبلغ را بپردازد.

نكته: دارندگان سهام نمي توانند به نسبت سهم از اموال شركت مالك شوند بلكه به نسبت سهم خود از شركت داراي حق مي باشند مثلاً

ماده۳۵) در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ …. به كتاب مراجعه كنيد.

هر وقت كه شركت بخواهد آن قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطلابه كند بايد ابتدا با آگهي كردن در روزنامه كثير الانتشاري به صاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلتي را براي پرداخت مبلغ قرار دهد پس از انقضاي مهلت هر مبلغي كه پرداخت نشده باشد باضافه ي ديركرد آن كه برابر با ترخ رسمي بهره كه از طرف بانك مركزي اعلام مي شود (مثلا هر بدهكاري در سطح كشور اگر بدهيش را يك سال به تاخير بياندازد بايد اين مقدار بپردازد) +۴ درصد به آن فرد اخطار داده مي شود و پس از يك ماه اگر مبلغ  را پرداخت نكرد شركت سهام را در بورس در صورتي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته باشد (سهامي تمام قابل فروش در بورس است) و گرنه از طريق مزايده به فروش مي رساند و از آن انواع هزينه هاي كم شده برداشت مي شود و اگر مبلغي باقي ماند مازاد را به صاحبش پرداخت مي كنند.

ماده  37) دارندگان سهام مذكور در ماده ۳۵ حق حضور و … به كتاب مراجعه شود.

كساني كه قسمتي از مبلغ تعهد شده خود را پرداخت نكرده اند :

حق حضور و راي در مجامع عمومي را ندارند

در حد نصاب تشكيل مجامع عمومي تعداد اين گونه سهام ها از كل تعداد سهام شركت كسر مي شود مثلا اگر سرمايه شركت ۱۰ ميليارد باشد كساني كه تخلف مي كنند ۱ ميليارد باشند الباقي ۹ ميليارد سهامدار است (مثلا حد نصاب تشكيل مجمع عمومي موسس حداقل  كساني كه سرمايه را تعهد كردن است كه نمي شود نصف همين ۹ ميليارد نفر)

حق دريافت سود قابل تقسيم ندارند

حق رجحان (يعني حق اولويت) در خريد سهام جديد را ندارند

 حق دريافت اندوخته قابل تقسيم را هم ندارند

ماده ۴۰) انتقال سهام با نام… به كتاب مراجعه كنيد .

اگر بخواهند سهام با نام را منتقل كنند بايد از طريق شركت به ثبت برسد و آن شخص انتقال دهنده يا نماينده اش بايد انتقال مزبور را امضاء كند و همچنين انتقال گيرنده يا نماينده اش بايد تعهد كند كه مابقيه پولي كه مانده است را پرداخت و آدرسش را هم بنويسيد و اگر خواست محل سكونتش را هم تغيير دهد بايد به اطلاع دهد و هر نقل و انتقالي خلاف اين قانون باشد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده ۴۳) تبديل سهام با نام به بي نام و بالعكس به موجب

مقررات اساس نامه

بنابه تصميم مجمع عمومي فوق العاده شركت مي باشد.

(مثال: مثلاً در ۵/۵/۸۵ و ۱۰/۵/۸۵ و ۱۵/۵/۸۵ آگهي مي شود و مهلت از ۵/۵/۸۵ بايد حداقل ۶ ماه باشد يعني ۵/۱۱/۸۵)

ماده ۴۴) در مورد تبديل سهام بي نام به سهام با نام… به كتاب مراجعه شود

بايد آگهي در ۳ نوبت و هر يك به فاصله ۵ روز و مهلتي كه كمتر از ۶ ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد در روزنامه كثير الانتشاري منتشر و در آن بيان شود كه در صورت انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي نام شركت باطل تلقي مي شود تا صاحبان سهام براي تبديل به شركت مراجعه كنند.

ماده ۴۵) سهام بي نام كه ظرف مهلت مذكور …. به ص ۲۹ كتاب مراجعه كنيد.

اگر مهلت مراجعه به شركت منقضي شود و صاحبان سهام مراجعه نكنند سهام بي نام باطل ميشود و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شركت در بورس (اگر اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس باشند) در غير اين صورت از طريق حراج فروخته مي شود و آگهي حراج حداكثر تا ۱ ماه پس از مهلت مذكور مقتضي شده فقط يك باردر روزنامه ي كثيرالانتشار منتشرمي شود و فاصله بين آگهي تا تاريخ حراج حداكثر يك ماه و حداقل ۱۰ روز خواهد بود و اگر در اين حراج سهام به طور كامل انجام نشود حراج تا ۲ نوبت ديگر طبق شرايط گفته شده تجديد مي شود.

ماده ۴۶)از حاصل فروش سهامي….. به كتاب مراجعه شود

ابتدا تمام هزينه ها برداشت شده و مابقي تا ۱۰ سال در بانك باقي مي ماند پس از ۱۰ سال و عدم مراجعه در حكم مال بدون صاحب مي باشد.

نكته: پس از باطل شدن سهام بي نام اين سهام تبديل به سهام با نام شده و سهام كسي كه مراجعه نكرده از طريق بورس يا مزايده به فروش مي رسد و ابتدا تمام هزينه ها برداشت شده و مابقي تا ۱۰ سال در بانك باقي مي ماند پس از ۱۰ سال و عدم مراجعه درحكم مال بدون صاحب مي باشد كه با اجازه دادستان به خزانه دولت مي رود.

سوالات

شركت تجاري را تعريف كرده مختصرا توضيح دهيد

شخصيت بر چند قسم است هر مورد را تعريف كنيد.

اقامتگاه شخص حقيقي و حقوقي چه مكاني است (اختلاف قانون م و ت را با حل آنها بيان كنيد)

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۰۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج