گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 215 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آب موردنيازنيروگاه ازچاه تامين مي شودكه درزيربخشي ازويژگيهاي آبهاي زيرزميني آورده شده است :

-موادمعلق درآنها بسياركم است

-ممكن است داراي ذرات شن باشد.

-معمولاًموادآلي بسياركم دارند.

اين اب حاوي آهن محلول وگاهي هم منگنز محلول هستندكه وقتي آب درمعرض اتمسفرقرارمي گيرددراثراكسيده شدن توسط هواذرات زردوقهواي درآنهاظاهرمي شود.

-دي اكسيدكربن ممكن است دراين آبهازيادباشدوPH اين آبهامعمولا ًبين۹-۷٫۹  .6  مي باشد.

-آب چاهاي خيلي عميق ممكن است معمولاًعاري ازميكروبهاوديگرميكروارگانيسمهاباشد ولي چاههاي
كم عمق معمولاًآلوده به ميكروارگانيسمهامي باشند.

-بخاطرانحلال جزئي مواد معدني معمولاًاين آبهاداراي املاح زيادمي باشند(حدود۵۰۰  ppm )كه بيشترين جزءآن بي كربنات كلسيم ميباشد
تصفیه خانه آب
درتصفيه خانه دوبخش مهم ازيكديگرجدامي شوند :
۱-بخش آبD.M   
۲-بخش سرويس دهي وشرب
تنها ناحيه مشترك بين اين دوبخش ،بخش مخازن ذخيره آب خام مي باشدكه هركدام داراي ظرفيت ۲۰۰۰ m3  مي باشد.

دستورالعمل بخش آب D . M   (تصفيه خانه) : شامل اجزاي ذيل مي باشد :
.
-۴خط موازي باهركدام داراي ظرفيت hr/m3110 مي باشد وجودداردكه قابليت سرويس
دهي آن مابين احياءيا شستشوي معكوس۲۳ساعت ميباشدودرموردستون بسترمختلط زمان  
سرويس دهي ۲۰۰ساعت مي باشد.هرخط داراي تجهيزات ذيل مي باشد :
-يك فيلترشني باظرفيت h/m3110به منظورحذف ذرات معلق
-يك فيلترذغال اكتيو جهت جداسازي يونهاي اكسيدكننده باقي مانده به منظورحفاظت رزينها درمراحل بعدي حذف رنگ ،بو،مزه ومواد آلي
-يك فيلتركاتيوني ،رزينهاي معاوضه كننده اسيدي ضعيف وقوي در مسير جريان عمل مي كند كه جهت احياءعكس عمل سرويس دهي عمل مي كنيم.
-يك دگازوركه داراي مخزن ذخيره درانتهاي آن بوده وداراي دوفن گريز از مركزمي باشد.
-يك پمپ آب دركناردگازورقرارداردكه آب كاتيوني (كاتيون آزادشده)رابه سمت ستونهاي آنييوني وبستر مختلط ودرنهايت مخازن ذخيره آب ريز(مقطر)مي فرستند.يك پمپ اصلي كه درحالت آماده به كارمي رودبراي۴خط آبD.M   درنظرگرفته شده است.
-يك فيلترآنييوني بارزيتهاي معاوضه كننده يوني بازي ضعيف وقوي در مسير جريان عمل مي كندكه جهت احياءعكس عمل سرويس دهي عمل مي كنيم.
-يك فيلتربسترمختلط با رزينهاي معاوظه كنندهبازي قوي واسيدي
-يك مخزن ذخيره اسيد سولفوريك %۹۸ظرفيت كافي براي يك ماه بهره برداري ازتصفيه خانه 
براي توليد آب D.M 
-يك مخزن مكنده اسيدبراي مكش سيستم دربين تانك اصليذخيره اسيدوپمپهاي انتقال دهنده اسيدوجوددارد.
-يك مخزن ذخيره سودسوزان%۵۰به ظرفيت كافي جهت استفاده بهره برداري يك ماه آب
D.M (تصفيه خانه)
-يك تانك روزانه سودسوزآورجهت بهره برداري واستفاده يك روزدرتصفيه خانه جهت تهيه آب D.M
-دوپمپ تخليه وانتقال دهنده سودبه منظورانتقال سودازمخزن ذخيره به تانك روزانه(يكي ازآنهامورداستفاده قرارمي گيرد)
-يكمخزن مكنده سودبراي مكش سيستم دربين تانك اصلي ذخيره سودوپمپ هاي انتقال سودوجود دارد.
-يك مخزن شستشوي معكوس به منظور شستشوي معكوس خارجي رزينهاي ستونهاي كاتيوني وآنيوني توسط مجراي انتقال رزيني از اين ستونها به مخزن شستشوي معكوس انتقال مي يابند.
-۳مخزن ذخيره آب دمينه شده كه ظرفيت هركدام۳ m2000  مي باشد.
-دوپمپ سانتريفوژبراي انتقال آب   DMبه برجهاي خنك كن كمكي میباشد

-دوپمپ سانتريفوژ انتقال دهنده آب DM باظرفيت hr/m3300كه در صورت لزوم واحتياج براي هرقسمت درنظرگرفته مي شود.
-دوپمپ احيا جهت احياء وشستشوي معكوس رزينهاباآب كه شامل احياءوآب كشي آهسته وتند رزينهاي كاتيوني آنيوني وبسترمختلط مي گردد.
-دوپمپ خنثي سازي به منظورخنثي سازي آبي كه در اثررزينها درسيكل تصفيه آب مقطربوجود
آمده است.اين حالت درمورد فيلترشني وزغال فعال صادق نيست.ظرفيت اين استخرهابه ميزان
حجم احياء هرخط وهمچنين فاكتور ايمني اختصاص يافته بستگي دارد.هر تانك داراي يك خط 
هوابراي مخلوط كردن محتويات استخر خنثي سازي مي باشد .
-دوپمپ تزريق اسيد براي خنثي كردن پساب استخر خنثي سازي كه يكي از دوپمپ درحالت اماده باش می باشد.

-دوپمپ گريزازمركز چرخشي به منظوراحتلاط يكنواخت،خنثي سازي واز بين بردن حالت مضر فاضلاب بدست 
آمده ازاحياء مي باشد.
-يك مخزن مكنده آب خنثي به عنوان مكنده سيستم كه ما بين تانك خنثي سازي وخروجي پمپهاي تخلیه و مسیر سركوله بين دواستخروجوددارد.
-يك مخزن هواي فشرده براي تأمين هوائي بافشار ثابت براي ابزاردقيق.
دستورالعمل سرويس دهي وشرب:
۱-سيستم داراي دوپمپ سرويس دهي وشرب جدا از هم كه يكي از آنها درحالت آماده به كار است.
۲-يك مخزن ذخيره هيپوكلريت با ظرفيتm3.1
۳-دوپمپ تغذيه جداازهم به منظورتزريق هيپوكلريت به تانك هوائي بيروني باظرفيت ۵٫۸lit/hrكه يكي درحالت آماده به كار است.
۴-يك تانك هوائي با ظرفيتm31000

قسمت هاي تأسيسات آب ريز به شرح ذيل مي باشد
۱-فيلترشني ۲-فيلترذغال اكتيو ۳-معاوضه كننده كاتيوني۴-دي گازور۵-معاوضه كننده آنيوني  6-بستر مخلوط   7-مخزن پمپهاي آب ريز۸-مخزن وتزريق اسيد۹-مخزن وتزريق سود۱۰-
                                                      شستشوی معكوس خارج رزينها۱۱-خنثي سازي پساب۱۲-نقص سيستم   
        
قسمت آب دينه شامل۴خط مي باشداين فرايند باورودآب خام به فيلترشني شروع مي شودكه در روش استانداردعمليات ،جريان به سوي پايين مي باشد. فيلترشني يك ستون عمودي تحت فشار به ارتفاع وقطر
۳۰۰ميلي متر مي باشد .                                                            بستر فيلتر شامل شن و دانه هاي نگهدارنده مي باشد .                           كه روي سيني نازل دار قرار دارد.
نازلها وظيفه جمع آوري وعبورآب در مدت            زمان  سرويس دهي و توزيع آب وهوادر مرحله 
يك واش را برعهده دارند.هرفيلترشني براي جريانm3/hr110طراحي شده است.وفيلترشني اولين مرحله از
مراحل تهيه آب ريز مي باشد سيستم عملياتي ويك واش فيلترشني اتوما تيك مي باشدو توسط plcكنترل میشود.
درعين حال عمليات يادشده ميتوان توسط بكاربردن دكمه هاي واقع در پانل كنترل انجام ميگردد.

عمليات بك واش شامل سه مرحله مي باشد:
۱-يك واش توسط آب جهت انتقال موادمعلق ازفيلترشني انجام مي شوددراين مرحله جريان آب زيادخواهدبود.  هم چنين ازپمپ آماده به كارآب خام نيزاستفاده مي شودكه فلوي آن متغيراست.

۲-بك واش،آب وهوابصورت همزمان،براي اين منظورجريان آب بك واش توسط فرمان Plc روي ولواز طریق فلومترکاهش
مي يابد.

۳-سيستم رادرمدبهره برداري قرارمي دهيم وآنراازپائين درين مي دهيم تاآب خروجي فيلتركاملاًتميزگردد
فيلتر كربن اكتيو :FILTRATION ACTIVE                
دومين ستون درفرايندتوليدآب ديزستون هاي كربن اكتيوهستند.اين فيلترها بدليل آلودگي ميكروبي آب خام تعبيه شده اند.همچنين بدليل كلرزني درلوله ورودي به تانك ذخيره آب خام وحساسيت رزينهابه كلرآزادنيازبه يك فيلترزغال فعال مي باشدكه كلرآزادوكلرتركيبي راحذف كندوازموادرزيني جلوگيري نمايد.
جريان آب درحالت استاندارد ازبالابه سمت پائين فيلتركربن اكتيو مي رود.فيلترهاي كربن اكتيوستون هاي تحت فشارباmm3000قطروmm4000ارتفاع ميباشد.بسترآن شامل( granulx   aaivxed   carbon  )
ونگهدارنده( growd )مي باشدكه روي سيني سوراخ شده داراي نازل ريخته شده است.نازلهاجهت جداسازي آب ازذرات كربن درحين بهره برداري وتوزيع آب درمرحله يك واش مي باشد.هرفيلتركربن اكتيوبرايhr/m110وppm uz c.2 كلرآزادطراحي شده است.
درشرايط نرمال آب فيلترشده خروجي از فيلتر شني همان خط به ستون كربن اكتيواز پائين به بالاوارد ميگردد. برمبناي تست آلودگي دماي آب ورودي در حدود c80مي باشد.اماتادرجه حرارت خروجي فيلتركربن اكتيو به زيرc30برسدآب واردفيلتركاتيوني نمي شود.

CATIONIC         FILTER                                                                                          
بعدازفيلترزغال فعال،آبداردفيلتركاتيوني مي شودكه حاوي دو نوع رزين است.رزين كاتيوني ضعيف ورزين كاتيوني قوي،كليه كاتيونهاي موجوددرآب توسط اين دونئع رزين حذف مي گردد.سيستم به صورتCounter  carent   يابه عبارت ديگرجريان سرويس ازپائين به بالاوبسترشناور وجريان احياءازبالا به پائين طراحي شده است.
درون فيلترپوشش لاستيكي داردوفضاي داخل آن توسط يك صفحه مسطح كه روي آن نازلهائي براي عبوروتوضيع يكنواخت آب ومحلول احياءتعبيه شده به دوقسمت تقسيم مي گردد.محفظه پائين فيلتربراي رزينهاي كاتيوني ضعيف ومحفظه بالائي براي رزينهاي كاتيوني قوي مي باشد.درهرقسمت يك لايه ذرات خنثي براي توضيع بهتر جريان آب موجوداست وبراي احياءازاسيدسولفوريك رقيق بادو غلظت %۷/۰و%۵/۱ استفاده مي شود.وعامل رقيق كننده آبD.M  مي باشد.                               تعبيه شده.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۲۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج