گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 179 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,500 تومان
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

پرورش و تربیت صحیح فرزندان سخت ترین و پر مسئولیت ترین وظیفه هر
پدر و مادري است این امر به آموزش و آگاهی نیاز دارد اگر پدر و مادر در مورد
شناخت فرزندان و نوجوانان آگاهی کافی نداشته باشند چگونه از عهده ي
صحیح چنین وظیفه ي مهمی بر می اید ؟
پرورش قدرت تفکر و » یکی از وظایف خطیر و بسیار مهم پدران و مادران
عزت « اندیشیدن و بالا بردن عزت نفس و اعتماد به نفس در فرزندان می باشد
نفس به مفهوم این است که فرد در هر شرایط براي خود ارزش و اعتبار لازم و
واقعی را قائل است اعتماد به نفس به مفهوم این است که فرد اطینان دارد می
تواند کاري را در رویارویی با مشکل ها به خوبی و شایستگی انجام دهد ب ا
توجه به این که اعتماد به نفس و عزت نفس یادگرفتنی و کسب کردنی است
بنابراین پدر و مادر می توانند به فرزندان خود در شناساندن مجموعه ي از
عامل ها و آگاهی ها و مهارت هایی که منجر به ایجاد اعتماد به نفس و عزت
نفس می شود کمک کنند . ازاین رو پدران و مادرن باید بدانند :
-۱ کسب تجربه : بالارفتن آگاهی ها ، رشد شخصیت ، کسب استقلال و
عزت نفس ، خودباوري و افزایش اعتماد به نفس براي نوجوان بسیار
ضروري است . هویت فردي در نوجوانی شکل می گیرد . اگر پدران و
مادران احساس هاي آنرا تایید کنند و در کنار فرزندانشان قرار گیرند
احساس امنیت ، اعتماد و اعتماد به نفس نوجوان افزایش می یابد و خود
را بیشتر باور می کنند . نوجوانان نیاز دارند با پستی و بلندي هاي
زندگی روبرو شوند ، قدم به قدم ، پا به دنیاي خارج بگذارند تا به
قابلیت هایشان دسترسی پیدا کنند . در این حال نیاز دارند که مورد
حمایت پدر و مادر خویش قرار داشته باشد تا بتواند با جرآت ، جسارات
وارد دنیاي بیرون شوند .
-۲ هویت فردي در نوجوانی شکل می گیرد . اگر پدران و مادران احساس
هاي آنرا تایید کنند و در کنار فرزندانشان قرار گیرند . احساس امنیت ،
اعتماد و اعتماد به نفس نوجوان افزایش می یا بد و خود را بیشتر باور
می کنند . نوجوانان نیاز دارند با پستی و بلندي هاي زندگی روبرو شوند
، قدم به قدم ، پا به دنیاي خارج بگذارند تا به قابلیت هایشان دسترسی
پیدا کنند . در این حال نیاز دارند که مورد حمایت پدر و مادر خویش
قرار داشته باشد تا بتواند با جرآت ، جسارات وارد دنیاي بیرون شوند .
-۳ نوجوانی دوره برزخی است چرا که نوجوان نه کودك است و نه بزرگسال
، نه د رمیان کودکان جاي دارد نه بزرگ سالان ، او را قبول دارند . پدر و
مادر طبق عادت با نوجوانان بصورت کودکانه برخورد می کنند ولی
انتظار دارند آنان مانند بزرگ ترها رفتار کنند . پدران و مادران آگاه به
فرزندان خود کمک می کنند که هویت خود را بشناسد و آن را یکپارچه
کنند تا از سر در گرمی و بی هویتی رها شوند .
-۴ احساس بزرگی و عظمت ، یکی از نیرومند ترین غریزه هاي بشري است
که در دوره نوجوانی به اوج خود می رسد .
بنا براین به پدران و مادران توصیه می شود که :
-۱ به نیازمندي هاي نوجوانان توجه کنند نوجوانان شما نیازهایی دارند که
مهم ترین آن ها عبارتند از:
تایید ، تصدیق و مورد قبول واقع شدن 
قدردانی ، تمجید و مورد تشویق واقع شدن 
با ارزش ، مهم بودن و مورد توجه بودن 
مطرح شدن و مورد احترام قرار گرفتن 
قوي بودن ، مسلط بودن و احساس امنیت داشتن 
مورد عشق ، علاقه و نیاز قرار گرفتن 
آزد و مستقل بودن ، خود را پذیرفتن و اعتماد به نفس داشتن و …..

خرید و دانلود

با قیمت 3,500 تومان
  • انتشار : ۱۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج