گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 166 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
دانلود رایگان تحقیق پیوند ورزش ومعماري-خرید اینترنتی تحقیق پیوند ورزش ومعماري-دانلود رایگان مقاله پیوند ورزش ومعماري-تحقیق پیوند ورزش ومعماري
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ما در این مقاله سعی بر آن داریم که در نگاهی هر چند کوتاه، به نقش و اهمیت ورزش در زندگی فردي و اجتماعی انسان پرداخته ونظري نیز به ارنباط این مهم با هنر معماري داشته باشیم و پس از تبیین نقش ورزش در سلامت جسمی و روحی افراد جامعه، از هنر معماري به عنوان بستري براي فعالیت هاي ورزشی و ترغیب افراد جامعه به این امر، یادخواهیم کرد
نقش ورزش در زندگی فردي واجتماعی مطمئناً در بحث تندرستی و سلامت ،دو عنوان تغذیه وورزش به عنوان عوامل تعیین کننده وتاثیرگذار مطرح خواهند شد، که در اینجا صحبت وتوجه ما پیرامون مساله ورزش و نقش وتاثیر آن در سلامت و نشاط روحی وج سمی درزندگی فردي واجتماعی می باشد ۲، و در ادامه خواهیم گفت که نقش ورزش در زندگی اجتماعی به سلامت افرادجامعه محدود نشده و امروز ورزش می تواند به عنوان یک علم یا حتی فرصت اقتصادي مطرح باشد . رابطه اي که میان ورزش ومعماري بر قرار می شود، وبر پایی مسابفات و تو رنمت هاي متعدد که بسترساز هنرمندي معماران شده واز سوي دیگر خلق آثار در خور توجهی در این زمینه که می تواند سبب ترغیب بیش از پیش افراد واستقبال آنان ازاماکن ورزشی نظیر استادیوم ها گردد، وورزش را از حد یک حرکت فردي در آ ورده وبه صورت فرهنگی در جامعه
مطرح سازد.
صحبت از اهمیت ورزش در زندگی فردي واجتماعی است که دستورات اسلامی نیز متض من این موضوع می باشد . دراسلام براي انسان به عنوا ن اشرف مخلوقات، شأن و ارزش ویژه اي در نظر گرفته شده و باید همت ورزید تا در جهان هستی با بهره مندي از نعمات الهی به پرورش جسم از یک طر ف و ارتفاء معنوي روح از سوي دیگر پرداخت و بابرخورداري از سلامت کامل زندگی نمود.
ورزش از نظر لغوي به معناي اجراي مرتب تمرین هاي بدنی به منظور تکمیل قواي جسمی وروحی است وبه صورتی دیگر می توان گفت از ورزش تنها ورزیدگی جسمی حاصل نمی آید، بلکه روح و روان آدمی نیز مورد نظر است .
ورزش در جنبه فردي آن، داراي نقش اساسی وغیر ق ابل انکار در زندگی آدمیان بوده که همه احاد مردم از فقیروغنی، کوچک وبزرگ، پیر وجوان، عامی ودانشمند و … در طول زندگی خود با ان سرو کار دارند؛ و در این قسمت،حداقل امکانات وهزینه نیز پاسخگو بوده ، وحتی بدون صرف هزینه نیز می توان به نرمش هاي بدنی وورزش هاي فردي پرداخت.
اما هم زمان با روند رو به رشد جمعیت، و گسترش جوامع و تغییر نیازها و خواسته هاي جامعه بشري نهاد تفریح وورزش نیز از خانواده، متوجه مسئولان و برنامه ریزان جامعه شده است و تربیت بدنی به صورت یک علم و نهاداجتماعی در آمده است . تربیت بدنی در حقیقت علمی است که به وسیله یک سري ابزار و وسایل فیزیکی به پرورش قواي جسمانی، عقلانی، روحانی، اجتماعی، عاطفی افراد پرداخته و پیشرفت و تعالی انسان در تمام ابعاد وجودي کمک میکند.
وجود سازمان یافته تر بیتبدنی و حمایت دو لت از ان ، علاوه بر سلامت جامعه، تا حد زیادي در مبارزه با مفاسداجتماعی، و تهاجم فرهنگی مؤثر است . یادمان باشد که امروزه سن اعتیاد به ۱۶ سال تقلیل پیدا کرده و به گفته یک کارشناس مسائل اعتیاد ، طول زمان دسترس به مواد مخدر فقط ۱۰ دقیقه است . افسردگی و بیماري هاي روانی شایع شده و آمار خودکشی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، هر چند کلام خوشایندي نیست، ولی واقعیتی است که امروز با ان دست به گریبانیم و شاید توجه به امر ورزش، مرهمی باشد به این درد اجتماعی و فرصتی براي پرورش روحی و بدنی نسل جوان و زمینهساز موفقیتهاي و پیشرفتهاي آموزشی، فرهنگی، اقتصادي و …
در این زمینه، گام ابتدایی، ایجاد فرهنگ شناخت ورزش در میان همه اقشار و ترغیب افراد براي روي آوردن به برنامههاي ورزشی و تسهیل دسترسی ایشان از این امکانات است و قدم بعدي توسعه و گسترش ورزش در جامعه است که نیاز به ابزاري دارد که مهم ترین ان تخ صیص بودجه و اعت بار کافی میباشد که اساساً تأمین این امکانات، اهرمهایی ابتدایی براي جذب بیشتر از افرادي است که تمایل به پرورش جسمانی و فراغت روحی دارند.
نیم نگاهی به رابطه ورزش ومعماري ورزش جمعی برخلاف ورزش فردي کاملاً وابسته به “مکان” است، که البته در معماري ، کلمه “فضا” واژه
مناسبتري براي این مفهوم است و معماران در مقایسهاي خرد و کلان این مهم را به عهده دارند.
تا اینجا به اهمیت نقش ورزش در جامعه اشاره کرده و اینک وقت آن است که نظري به رابطه این مهم با معماري داشته باشیم، دو مفهومی که شاید در نگاه اول، هیچ ارتباطی میان آنها یافت نشود، ولی با کمی نگاه موشکافانه تر ودقیقتر از تأثیر به سزا و مهم این دو به یکدیگر، اگاه خواهیم شد.
در ابتدا، نه به سراغ استادیوم ها و دهکده هاي ورزشی و …که در مقیاس بسیار خردتر به این قضیه نظر کنیم، و مساله ورزش را در خانه، مدرسه و پارك ها مورد برسی قرار می دهیم . از خانه که بگذریم، باید گفت که متأسفانه درمدارس ما، فضاي ورزشی ، معماري نشده است و مسا له ورزش در مدارس با قرار دادن چند میز پینگ پنگ یا یک زمین والیب ال و بسکتبال و فوتبال که معمولا در هم تداخل دارند ( تازه آن هم اگر زیر بنا ي مدرسه اجازه دهد ) حل شده است، که البته این حل شدن تنها در پوشی بر مسأله است، شاید با توجه به بودجه تخص ی صی مدارس (صحبت از مدارس دولتی است ) نتوان انتظاري جز این داشت، ودر مورد اندك مدارس غی رانتفاعی نیز ، گر چه گاه سالنی مجهز ویک استخر سرپوشیده یا روباز و … براي این امر در نظر گرفته شده، ولی باید گفت که هم تعداد این مدارس انگشت شمار است وهم شهریه بالاي این مدارس، امکان استفاده را براي عموم نمی دهد . در مورد ورزشگاه ها نیز وضعیت تقریبا مشابهی را شاهد هستیم . در آماري که مرکز مطالعات وبرنامه ریزي شهر تهران،در سال ۱۳۷۲ ارائه کرده است به تفصیل به این مطلب پرداخته شده ودر ضمن آن تصریح شده است که امکانات و تأسیسات ورزشی موجود در شهر تهران به هیچ وجه پاسخگوي نیاز واقعی این شهر بزرگ نیست ومدت زمان زیادي لازم است تا به سطح استانداردهاي بین المللی در امر ایجاد اماکن ورزشی برسیم. ۳
شاید کم هزینه ترین ودم دست ترین فضاهاي ورزشی پارك ها هستند، که فضاهاي ورزشی در این پارك ها نیز به هیچ وجه طراحی شده نمی باشد . در یک پارك، اگر دوچرخه یا پیاده اي نبینید، تفاوتی میان جاده هاي تندرستی (که مخصوص پیاده روي می باشند ) ومسیرهاي دوچرخه سواري وجود ندارد . ظاهر مسأله بسیار ساده است، ولی اگر قراربر طراحی این مسیر ها باشد، باید به نکات ظریفی توجه کرد . دیگر عرض مسیر پیاده ودوچرخه سواري، جنس مصالح کف و … تفاوت دارد . در مسیر مخص وص پیاده روي، لبه ها حائز اهمیت هستند، در حالی که توجه وپرداخت زیاد به لبه ها در مسیر حرکت دوچرخه می تواند خطرآفرین با شد. در هر دو حالت گرچه حرکت در جهت مسیر است، ولی در حرکت با دوچرخه، نگاه لازم است فقط به سمت جلو باشد و در اینجا نقاط گریز هستند که مهم می شوندو لازم است داراي جاذبه بصري باشند، تا از نظر روانی در طول حرکت ، کشش ایجاد کنند . اما در مسیر پیاده، گرچه باز هم حرکت رو به جلو داریم، ولی طراحی لبه هاي زیبا ( که بهتر است از عناصر طبیعی نظیر درختان استفاده شود ) می تواند فضایی دل نشین تر، جهت این حرکت و رزشی بیافریند. در اینجا نقش طراحی، در یک موضوع ساده وشاید پیش پا افتاده توضیح داده شد، ودیدیم که علی رغم ظاهر ساده وکم اهمیت آن، یک طراحی ساده چگونه می تواندنقش مطلوبی ایفا نماید . حال اگر این امر را در سطحی کلان تر بررسی کنیم، اهمیت بیش از پیش آن را در خو اهیم یافت.
وقتی که به مسأله ورزش از این بعد (بعد اجتماعی) نگاه کنیم، مسائل دیگري نیز صورت خود را نشان می دهند.
ومسئله ورزش هاي جمعی ورقابت هاي ورزشی که در ابتدا سبب تعامل افراد با یکدیگر شده، در نگاهی کلان تر میتواند سبب تحکیم روابط بین المللی جوامع شود، و شاید همین مسابقات ورزشی که در سطح قاره اي وجهانی برگزارمیشود، بی ش از هر عامل دیگري، در جهت تباد ل فرهنگها و اندیشهها مؤثر افتد . در مسابقات المپیک، جامجهانی و … هر دوره چندین هزار انسان از سراسر نقاط جهان گردهم میآیند و با هم به تماشا می نشینند و چه بهانه اي از این قوي تر براي گردهمایی هزاران فرد از اقصی نقاط دنیا … آیا میدانید به طور متوسط ، روزانه بیش از ۱۵۰۰۰ نفر
در باشگاههاي ورزشی و استادیومها حاضر میشوند؟!
پیوند ورزش، فرهنگ وتاریخ
در بسیاري از کشورهاي جهان ورزش نه به عنوان یک تفری ح که جز ئی از زندگی مردم است وچه بسیار اشک هاولبخندهایی که همین مسابقات بر چهره مردم نشانده است.
براي نمونه ورزشگاه هاي فوتبال در انگلستا ن کاملا متاثر ازنوع فرهنگ و نوع نگرش به این ورزش در این کشورهستند. اولین چیزي که در مورد ورزشگاه هاي انگلستان به نظر هر کس ی می رسد،فاصله کم تماشاگران تا زمین بازي است .تماشاگران انگلیسی فوتبال را جزیی از زندگی خود م یدانند. بسیاري از جهانگردان دنیا درسفر به لندن در کناردیدار از کلیسا ي سنت پل یاتماشاي نشنال گالري به دیدار معبد ویمبلی می شتابند و مجسم می کنند چه کسانی ، ک ی وچگونه در ویمبل ی حضور یافته اند و چ ه لحظ ههاي غم و شادي ، گری ه و خند ه روي سکوهایش رقم خورده .برج هاي دو قلو ي ویمبلی بخش تفکیک ناپذیري از معماري قرن بیستمی لندن رامی ساختند .
چنان چه میبینیم ورزش و مسابقات ورزشی و هم چنین اماکن ورزشی، برگی از تاریخ شده است ، شاید قدیمی ترین فضایی که محل برگزاري مسابقات ورزشی بوده است، کولوسئوم (آمفی تئاتر فلاویوس) باشد، ساختمانی که از نظرمعماري ویژگی هاي معماري ساختمانهاي رومی را داشته و از باشکوهترین و عظیمترین آمفی تئاترهاي رومی، واقع در این شهر است، ساختمانی که به سال ۸۰ میلادي تعلق داشته و بنایی سرگشاده براي انجام ورزشها و مسابقات بوده است مجموعه اي که شاهد فجیع ترین جنایات به شکل نمایش کشتار بردگان و مسیحیان بوده است و داستان نبردهايخونین گلادیاتورها را در پس خود را دارد.
یک نمایش خانه با گنجایش بیش از ۵۰ هزار نفر و پلان بیضوي شکل و نماي سنگی، که شاید سرآغازي بود براي استادیومهاي ورزشی. ۴
از دیگر سالن هاي ورزشی که بیش ترین قدمت را دارند، می توان از استادیوم یونان نام برد که از اولین فضاهاي که امروزه رایج است، ریشه یونانی داشته stadium سرباز ساخته شده است که فرمی کشیده دارد و میگویند کلمه وواحد طول است که معادل ۱۸۵ متر می باشد.
صحبت از پیوند ورزش و تاریخ است و ورزشگاه هاي که برگی از تاریخ شده اند . بازي فوتبال ایران و مکزیک درجام جهانی ۲۰۰۶ آلمان را به خاطر بی اورید، این بازي در ورزشگاه نورنبرگ آلمان انجام شد، ورزشگاهی که در دهه۱۹۳۰ ، هیتلر در آن به سخنرانی پرداخت و برنامه هاي خود اعلام کرد، استادیومی که در آن رژه طرفداران او به ویژه سربازان موسوم به ” جوانان هیتلر” صورت گرفت.
در مورد این استادیوم که توسط سویسیها احداث شد، باید گفت که این ورزشگاه نه تنها براي فوتبال که براي
دومیدانی نیز ساخته شد و هم چنین استخر شنا نیز در آن تعبیه شده، این استادیوم در سال ۱۹۲۸ ، مدال طلاي بهترین معماري را از آن خود کرد و ظرفیت آن از ۵۵۰۰ اولیه پس از بازسازي در سال ۱۹۶۱ ، به ۵۰۰۰۰ افزایش یافت . ازدیگر ویژگی هاي این ورزشگاه، در نظر گرفتن شاخص هاي مدیریت محیط زیست و جلوگیري از ایجاد آلودگی صوتی میباشد.
شاید نا مربوط نباشد که در این زمینه، نگاهی نیزبه گذشته ورزش در کشور خودمان داشته باشیم و اهمیتی که
گذشتگان ما براي این امر قائل بوده وورزش را نه تنها یک سري حرکات بدنیف که بستر پهلوان پروري می دانسته اند.
نمونه دیگري از این فضاهاي ورزشی که با تاریخ گره خورده است، میدان نقش جهان اصفهان است که محل
برگزاري بازي چوگان بوده است ، یا نمونه دیگر ونزدیک تر آ ن زورخانه شعبان جعفري (که امر وزه شهید فهمیده نامیده می شود ) است. فضاي این زورخانه علاوه بر معماري منحصر به فرد ان داراي آلبومی از خاطرات عصر پهلوي است. پس از کودتاي ۲۸ مرداد، شعبان جعفري از رسته لات هاي عصر پهلوي این زورخانه را می سازند که بیش تربه درباریان اختصاص داشته است . در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مردم این زورخانه را به آتش می کشند، که در نتیجه مدتی
این مکان کارایی خود را از دست می دهدو پس از انقلاب مجدداً بازسازي می شود. ۵
حال که صحبت از زورخانه شعبان جعفري شد، به جاست تا چند کلامی در مورد معماري زورخانه ها سخن بگوییم،

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج