گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 181 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين مدارك از لحاظ فني با روش آزمايش RNUR  به شماره ۱۰۹۷ مطابقت دارد. 
نبايد بدون توافق RNUR تغيير يابد. 
۱ـ موضوع و زمينه كاربرد
اين روش به منظور ارزيابي مقاومت كفپوش‌ها در برابر سوراخ شدن تدوين شده است در جاي پاشنه كفش يا جاهايي كه كوبش يا سوراخ كف خودرو قرار دارد يا كفپوش روي ماده‌ايقابل متراكم شدن قرار گرفته است. اين استاندارد در مورد كفپوشهاي لاستيكي پلاستومر، كامپوزيت يا غير كامپوزيت و همچنين كفپوشهاي پارچه‌اي اعمال مي‌شود. 
۲ـ مبناي كار
نمونه‌اي از روي پايه‌اي حلقوي نصب نماييد و نيروي لازم براي سوراخ كردن آنرا به كمك پانچ استوانه‌اي اندازه‌گيري كنيد. 
۳ـ تجهيزات
۱ـ۳ـ دستگاه فشار 
با سرعت ۵mm   30mm در دقيقه، روي حساسيتي تنظيم شده كه نيروي ۱۰ تا daN 20  را حدود ۰٫۱daN ارزيابي كند. 
۲ـ۳ـ ميله استوانه‌اي سوراخ كردن
با قطر ۰٫۱mm     6mm، طول مؤثر حدود ۵۰mm، كه زواياي تند آن در يك سر حذف شده است، سر ديگر در يكي ازصفحات دستگاه فشار نصب شده طوري كه محور ميله عمود بر سطح نمونه باشد ( به شكل پيوست مراجعه كنيد. )
۳ـ۳ـ جانمونه‌اي 
مطاببق شكل پيوست شامل يك صفحه نصب A، يك پايه B و يك سيستم نگهدارنده؛ در حلقه نصب دقت كنيد كه نمونه درست نصب گردد. 
۴ـ۳ـ ابزار برش نمونه‌ها
براي مثال قيچي يا پانچ با قطر  5 mm    40mm .
۵ـ۳ـ مقايسه كننده
باري اندازه‌گيري ضخامت‌ها با دقت ۰٫۲۰mm    اين دستگاه فقط در صورتي لازم است كه آزمايش روي نمونه‌هاي يكنواخت ( لاستيك،   P.V.C) انجام شود كه مي‌خواهيم مقاومت تك تك آنها را در برابر سوراخ شدن ارزيابي كنيم. 
۶ـ۳ـ محفظه تهويه شده 
در  
۷ـ۳ـ محفظه تهويه شده
در  و رطوبت نسبي ۵%    65% .
۴ـ نمونه‌ها
نمونه‌هاي تقريباً دايره‌اي و به قطر ۵ mm     40mm .
پنج نمونه برياهر آزمايش تهيه كنيد. در صورت يكنواختي در كفپوش كه منجر به نتايج مختلف مي‌شود، اين تعداد مي‌تواند ده عدد باشد. نمونه‌ها را پيش از آزمايش در محفظه (۶ـ۳ ) آماده سازي كنيد. هنگاميكه كفپوش داراي الياف پارچه‌اي است، نمونه‌ها ار در محفظه (۷ـ۳) آماده سازي كنيد. 
۵ـ روش اجرايي 
۱ـ۵ـ  نمونه‌اي را در جا نمونه‌اي قرار دهيد، نحوه قرارگيري را بررسي كنيد. حلقه    A  را روي پايه B  تدريجاً سفت كنيد، دقت كنيد كه نمونه كوژدار نشود. 
جا نمونه‌اي را نسبت به ميله سوراخ كردن كه تا روي نمونه پايين آمده شده تنظيم كنيد. 
خارج از محوري بايد كمتر از ۲  mm  باشد. 
۲ـ۵ـ در مورد نمونه‌هاي يكنواخت كه مقاومت آنها ممكن است تناسب با ضخامت باشد ( لاستيك، P.V.C )، ضخامت نمونه‌ها را به كمك مقايسه كننده (۵ـ۳ ) در قسمت مركزي آنها را بدست آوريد. 
سپس همانطور كه در بند ۱ـ۵ تعريف شد سوراخكاري را انجام دهيد. 
۶ـ تشريح نتايج 
۱ـ۶ـ مقاومت در برابر سوراخ شدن ميانگين بارهاي سوراخكاري اندازه‌گيري شده روي ۵ ( يا ۱۰ ) نمونه است كه بر حسب d  aN  بيان مي‌شود. 
۲ـ۶ـ در مورد مواد يكنواخت، اين مقاومت را مي‌توان در واحد ضخامت بيان نمود: بايد هر نمونه، نسبت بار ( d aN ) سوراخ كاري را نسبت به مقدار ميانگين ضخامت ( m m ) اندازه‌گيري شده بيان كنيد؛ مقاومت سوراخكاري ( m m  / daN  )، ميانگين نسبت‌هايي است كه اينچنين محاسبه شده‌اند. 
۷ـ گزارش آزمايش 
گزارش آزمايش بايد ذكر كند:
ـ شماره مواد،
ـ شرايط خاص آزمايش، 
ـ روش آماده‌سازي نمونه‌ها، 
ـ مقدار ميانگين مقاومت در برابر سوراخكاري و احتمالاً، پراكندگي نتايج، 
ـ موارد خاص، مقاومت سوراخكاري در واحد ضخامت. 
پيوست
دستگاه سوراخكاري
۸ ـ تاريخچه و مدارك مرجع
۱ـ۸ ـ تاريخچه
۱ـ۱ـ۸ ـ تدوين
OR : 1978/ 01/30  ـ تدوين استاندارد PSA، جايگزين استاندارد ۱۰۹۷٫
۲ـ۱ـ۸‌ ـ موضوع تغييرات 
A: 1997/ 01/ 30 ـ به همان صورت استفاده شده است. 
۲ـ۱ـ۸ ـ مدارك مرجع
۱ـ۲ـ۸ ـ مدارك PSA 
۱ـ۱ـ۲-۸ ـ استانداردها
۲ـ۱ـ۲-۸ ـ ساير موارد
۲ـ۲ـ۸ ـ مدارك خارجي 
۳ـ۸ ـ معادل با: 
۱۰۹۷   REN  
سيتروئن
منسوجات، ورق‌هاي پلاستيكي،
منسوجات با روكش پلاستيكي 
مقاومت در برابر برش جوشكاري‌هايHF 
D41   1033  
پيشگفتار 
اين مردك با روش آزمايش رنو شماره ۱۰۳۳  تطابق فني دارد. 
اعمال تغييرات در آن بدون مشورت قبلي با شركت رنو ممنوع است. 
اين سند مطابق توافق انجام شده ميان بخش استاندارد پژو و رنو در فوريه    1987  مي‌باشد. 
۱ـ موضوع و زمينه كاربرد
هدف اين استاندارد تعيين ميزان مقاومت منسوجات، پارچه‌ها با روكش پلاستيكي    
(TEP  )، ورق‌هاي پلاستيكي، صفحات يا پنل‌ها از جنس الياف چوبي، مواد حفره‌دار از جنس پلي كلرور وينيل ( P VC  ) استرهاي گرما جوش. 
۲ـ روش كلي 
ارزيابي ميزان مقاومت در برابر برشكاري نمونه آزمايش متشكل از حداقل دو قطعه جوش خورده با فركانس بالا، توسط دستگاه كشش. 
۳ـ تجهيزات
۱ـ۳ـ دستگاه جوش HF 
قابليت تنظيم اين دستگاه به گونه‌اي است كه با آن مي‌توان نمونه‌هاي آزمايش متشكل از ۲ يا ۳ عنصر از جنس مختلف را به هم جوش داد. 
مثال: 
الياف چوبي + مواد حفره‌دار از جنس PVC + صفحه پلاستيك 
موكت + ورق پلاستيكي
عرض الكترود ۳mm  باشد مگر در مواردي كه دستورالعمل خاصي در مدارم ذكر شده باشد.
حداقل طول الكترود ۲۸۰mm باشد. 
۲ـ۳ـ ابزار كشش 
كه در روش آزمايش ۱۰۲۹ D41  تعريف شده است. 
۳ـ۳ـ محفظه تهويه 
با دماي   و رطوبت نسبي ۵ %     50% .
OR: 01/02/1982  C: 24/01/1997 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۰۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج