گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل به صورت زیر تهیه شده است:

موسسات بخش عمومي و خصوصي اجراي عملياتي
نظيرراهسازي، سدسازي، اسكله و بندرسازي، نصب
خطوطپستهاي فشارقوي و انتقال نيرو،
آشتيسازي، هواپيماسازي،ساختن فيلمهاي
سينمايي و قطعات پيچيده وسايل و تجهيزاترا با
انعقاد قرارداد به موسسات پيمانكاري واگذار ميآنند.
تعريف صنعت پيمانكاري به دليل تعدد و تنوع
حيطهعمليات، آاري دشوار است(( ١)). در اين مقاله،
حسابداريپيمانكاري در موسساتي آه از طريق
انعقاد قرارداد به ساختندارايي اشتغال دارند مورد
مطالعه قرار ميگيرد.

انواع قراردادهاى پيمانکارى
قراردادهاي پيمانكاري در صورتي آه مخالف
صريحقانون نباشد ميتواند به اشكال مختلفي بين
پيمانكار و آارفرمامنعقد شود( ١٠ ). قراردادهاي متداول
پيمانكاري به شرح زيراست:
( – قرارداد مقطوع( ١١
اين نوع قرارداد معمولا به يكي از دو شكل زير
تنظيمميشود:
الف- پيمانكار توافق ميآند آه در ازاي دريافت
مبلغيمعين آل عمليات موضوع پيمان را انجام دهد.
ب – پيمانكار توافق ميآند آه در ازاي دريافت
مبلغيمعين براي هر واحد آاري آه انجام ميدهد
(مثلايك متر مربع زيربنا يا يك متر خاآبرداري)موضوع
عمليات پيمان را انجام دهد.
معمولا در طرحهاي بزرگ و بلندمدت طبق ماده
خاصي درقرارداد پيشبيني ميشود آه بهاي واحد
آار يا مبلغ پيمانبراساس تغييرات شاخص قيمتها
تعديل شود.
( – قرارداد امانى( ١٢
در اين نوع قرارداد، مخارج مجاز يا تعيين شده در
قراردادبه پيمانكار مسترد ميشود و در ازاي خدماتي
آه انجام دادهاست درصد معيني از مخارج يا
حقالزحمه ثابتي را دريافتميآند. مانند قراردادهاي
خدمات مديريت تهيه طرح وخدمات مشاورهاي، تهيه
طرح يا خدمات مديريت آنترلونظارت و يا پيمانكاري
عمليات اجرايي و يا ساخت تجهيزات.
( – قرارداد براساس مواد و دستمزد( ١٣
اين نوع قرارداد مشابه قرارداد اماني است و طبق
آنپيمانكار توافق ميآند آه در ازاي دريافت دستمزد
مستقيمبانرخ ساعتي معين و قيمت مواد و مصالح و
ساير مخارجي آهطبق قرارداد انجام داده است،
موضوع عمليات پيمان را انجام
دهد. پيمانكار نرخ ساعتي دستمزد را براساس
بازيافتدستمزد و هزينههاي غيرمستقيم و سود مورد
انتظار تعيينميآند.
در هر يك از قراردادهاي ياد شده ممكن است:
١) شرايط قرارداد در طول اجراي طرح بر اثر تغيير )
مقاديرآار، تغيير مدت پيمان و يا تراضي طرفين قرارداد
تغيير آند.( ٢) طبق ماده خاصي براي ايجاد انگيزه و
تشويق پيمانكار بهاتمام آار قبل از موعد مقرر، پاداش
و براي جلوگيري از تاخيردر اجراي عمليات جرائمي در
نظر گرفته شود.

کارفرما(( ٢
شخص حقيقي يا حقوقي است آه اجراي عمليات
معيني رابه پيمانكار واگذار ميآند. آارفرما براي
هماهنگي و نظارت براجراي عمليات موضوع پيمان
عمومآً از خدمات مهندسانمشاور(( ٣)) بهره ميگيرد.
جانشينان يا نمايندگان قانوني آارفرمادر حكم آارفرما
محسوب ميشوند.
(( – پيمانکار(( ٤
شخص حقيقي يا حقوقي است آه مسئوليت آامل
اجرايعمليات موضوع پيمان را تا تكميل نهايي بعهده
ميگيرد.پيمانكار معمولا به منظور تسهيل در اجراي
قسمت ياقسمتهايي خاص از عمليات موضوع پيمان
(نظير لولهآشي،آهنگري و نقاشي) قراردادهايي با
اشخاص يا پيمانكارانجزء(( ٥)) منعقد ميآند.
در مواردي آه براي انجام دادن يك طرح خاص و
يااجراي عمليات طرحهاي بزرگ نياز به همكاري چند
شرآتپيمانكاري با تخصصهاي مختلف باشد براي
افزايش توانمالي و عملياتي و توزيع خطرات ناشي از
اجراي عملياتموضوع پيمان، گروه شرآتهاي
پيمانكاري از همكاري يامشارآت يا ادغام چند شرآت
پيمانكاري بوجود ميآيد.
(( – قرارداد(( ٦
انعقاد قرارداد مهمترين بخش از فعاليت پيمانكاري
استو منشا تعهد و التزام براي آارفرما و پيمانكار
است. در قراردادپيمانكاري مواردي از قبيل مشخصات
طرفين قرارداد، موضوعپيمان، مبلغ پيمان، مدت
پيمان(( ٧))، تعهدات طرفين قرارداد(( ٨))و فسخ يا
خاتمه پيمان مشخص ميشود.
موضوع قراردادهاي پيمانكاري ممكن است ساختن
يكدارايي يا داراييهايي باشد آه در مجموع طرح
واحدي راتشكيل ميدهد.

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج