گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

دانش آموزان ضمن انجام فعالیت هاي مختلف با اثرات گرما بر روي مواد در سه حالت
(جامد و مایع و گاز ) بیش تر آشنا می شوند و پی می برند که گرما علاوه بر ایجاد
تغییرات در حالت ماده ، باعث تغییر حجم مواد نیز می گردد.
می دانند: « گرما و مواد » آن چه دانش آموزان در مورد
سال او ل: همه ي جاها و همه ي چیزها به یک اندازه گرم نمی شوند . گرما در انجام
بسیاري از کارها به ما کمک می کند.
سال دو م: بیش تر چیزهایی که در اطراف ماست ماده است . مواد به صورت جامد،
مایع و گاز هستند . مواد مختلف، داراي جرم و حجم متفاوت هستند . از دماسنج براي
اندازه گیري سردي و گرمی هوا استفاده می شود.
سال سوم: مواد اگر به اندازه ي کافی گرم یا سرد شوند تغییر حالت می دهند؛ انجماد،
تبخیر و ذوب از این مواردند.
انبساط گرمایی:
به تجربه ثابت شده است که بیش تر مواد بر اثر افزایش دما منبسط می شوند . هر
جسمی که گرم شود در جهتی منبسط می گردد که فاصله مولکول ها و ذره هاي آن از
یک دیگر افزایش می یابد . وقتی یک میله ي فولادي گرم می شود نه تن ها طول آن
بلکه قطر میله و در نتیجه حجم آن افزایش می یابد.
انبساط گرمایی، همه ابعاد جسم را به تناسب افزایش می دهد . اگر یک ورقه ي فلزي
مربع شکل که داراي یک سوراخ است گرم شود، مساحت مربع و مساحت سوراخ داخل
آن هر دو به یک نسبت افزایش می یابد . در برخی موارد انبساط و انقباض گرمایی می
تواند مشکل آفرین باشد، مثلاً در نظر نگرفتن فاصله ي لازم براي انبساط گرمایی ریل
هاي راه آهن، باعث کج شدن خطوط راه آهن و ایجاد اشکال در حرکت قطارها در ریل
می شود.
استثناء در انبساط و انقباض آ ب: انبساط و انقباض بعضی مواد مثل آب به طور
استثناء با سایر مواد متفاوت است . آب در دماهاي بالاتر از ۴ درجه سانتی گراد در اثر
افزایش دما، مانند مایعات دیگر منبسط می شود اما بین صفر درجه و تا ۴ درجه سانتی
گراد برعکس عمل می کند، با کم شدن دما به جاي منقبض شدن من بسط شده و
حجم آن زیاد می شود، در نتیجه چگالی آن نسبت به آب کمتر شده و سبک می شود
و روي آب قرار می گیرد.
اگر این استثناء نبود آب دریاها و اقیانوس ها از کف یخ می زد و براي جانوران دریایی
مشکل آفرین می شد.
دماسنج: دما (میزان گرمی و سردي ) را اندازه می گیرد . اس اس ساختمان بعضی از
دماسنج ها این است که جیوه یا الکل در اثر گرم شدن منبسط می شود .هرچه دما
بالاتر باشد مایع درون مخزن دماسنج بیش تر انبساط می یابد و حجم مایعی که وارد
لوله ي باریک متصل به مخزن می شود بیش تر خواهد شد . تراز بالاي مایع در لوله ي
دماسنج ، دما را مشخص می کند.
بعضی دماسنج ها الکتریکی اند و عنصر گرم شوند ظریفی دارند که با سیم هایی به
عنصر اندازه گیر متصل است . با تغییر دما جریانی که از عنصر گرم شدنی به عنصر
اندازه گیر می رود تغییر می کند . در صنعت از دماسنج الکتریکی زیادي استفاده می
شود . یکی از مزای اي مهم آن این است که عنصر اندازه گیر را می توان به خوبی از
عنصر گرم شدنی دور نگاه داشت . عنصر اندازه گیر اغلب عدد دما را روي یک صفحه ي
نمایشگر به صورت ارقام (دیجیتالی) نشان می دهد . اولین دماسنج را گالیله در ۱۵۹۲
نامیده م ی شود . در این دماسنج از انبساط « دمانما » یا « ترموسکوپ » اختراع کرد که
آب براي اندازه گیري دما استفاده می شد.

دما: دما میزان گرمی یا سردي هر چیز را مشخص می کند و با گرما تفاوت دارد . گرما
یک شکلی از انرژي است اما دما معیار مقایسه ي انرژي گرمایی است . دماي یک جرقه
ي آتش از دماي یک فنجان چاي بیش تر است، اما چون جرم چاي داخل فنجان بیش
تر است، گرماي بیش تري در خود دارد . براي سنجش دما از دماسنج استفاده می کنند.
٥
دماسنج ها درجه بندي شده اند و اعداد میزان گرمی یا سردي را مشخص می کنند .
درجه بندي سلسیوس (که سانتی گراد نامیده می شود) در اغلب کشورها رایج است. در
این درجه بندي فاصله عدد صفر (نقطه ي انجماد آب ) تا ۱۰۰ (نقطه ي جوش آب ) را
به صد درجه تقسیم کرده اند و هر کدام را یک درجه سلسیوس یا سانتی گراد می
خوانند.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج