گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گوگرد يک از عنصر شيميايي جدول تناوبي است که نماد آن S و عدد اتمي آن ۱۶ ميباشد. گوگرد يک نافلزفراوران بي بو بي مزه و چند ظرفيتي است که بيشتر به شکل کريستالهاي زرد رنگ که در کاني هاي سولفيد و سولفات بدست مي آيد شناخته شده ميباشند.گوگرد يک عنصر حياتي و لازم براي تمامي موجودات زنده ميباشد که مورد نياز اسيد آمينوها و پروتئين ها ميباشد. اين عنصر به صورت اوليه در کودها استفاده ميشود ولي بصورت گسترده تر در باروت ملين ها کبريت ها و حشره کش ها بکار گرفته ميشود.

ظاهر اين نافلز به رنگ زرد کمرنگ ميباشد که بسيار سبک و نرم است. اين عنصر به هنگام ترکيب با هيدروژن بوي مشخصي دارد که مشابه بوي تخم مرغ فاسد شده ميباشد. گوگرد با شعله آبي رنگ ميسوزد و بوي عجيبي از خود ساتع ميکند. گوگرد در آب حل شدني نيست ولي در دي سولفيد کربن حل ميشود. حالتهاي معمول اکسيداسيون اين عنصر -۲و+۲و+۴ و +۶ ميباشد. گوگرد در تمام حالتهاي مايع جامد و گاز شکلهاي چند گانه دارد که ارتباط بين آنها هنوز کاملا درک نشده است. گوگرد کريستالي به صورت حلقه گوگردي S8 نشان داده ميشود. 

نيتريد گوگرد پوليمري خواص فلزي دارد و اين در حالي است که هيچ گونه اتم فلزي در خود ندارد. اين عنصر همچنين خواص نوري و الکتريکي غير معمولي نيز دارد. گوگرد غير متبلور يا پلاستيک با عمل سرد کردن سريع کريستال گوگرد حاصل ميشود. مطالعات در زمينه اشعه ايکس نشان ميدهد که گونه غير متبلور و بي نظم ممکن است که ۸ اتم در هر ساختار پيچشي ستاره مانند داشته باشد. 

گوگرد ميتواند به دو حالت کريستالي بدست آيد Orthorhombic octahedral يا بلورمونو کلينيک که اولي در دماهاي معمولي پايدارتر ميباشد. 


کاربردها 

اين عنصر براي استفاده هاي صنعتي مانند توليد (H2SO4)اسير سولفوريک براي باطريها توليد باروت و حرارت دادن لاستيک توليد ميشود. گوگرد در فرايند توليد کودهاي فسفاتي به عنوان ماده ضد قارچ عمل ميکند. سولفاتها در کاغذهاي شستشو و خشکبار نيز کاربرد دارند. همچنين گوگرد در ساخت کبريت و آتش بازي نيز بکار گرفته ميشود. تيو سولفات آمونيوم يا سديم به عنوان عامل ثابت کننده در عکاسي کاربرد دارد . سولفات منيزيم مي تواند به عنوان ماده ضد خشکي و ملين که يک مکمل منيزيم گياهي است به کار گرفته شود. 


نقش بيولوژيکي 

 


اسيد آمينوها Cysteine, Methionine, Homocysteine و Taurine و همچنين برخي از آنزيمها حاوي گوگرد ميباشند که در واقع گوگرد را به يک عنصر حياتي براي سلولهاي زنده تبديل کرده اند. ترکيبات ديسولفيدي مابين polypeptidها در ساختار پروتئيني بسيار مهم ميباشند. برخي از گونه هاي باکتري از سولفيد هيدروژن بجاي آب در فرايند فتوسنتز خود استفاده ميکنند. گوگرد توسط گياهان بصورت ين سولفات از خاک جذب ميشود. گوگرد غير آلي يک قسمت از کلاسترهاي آهن- گوگرد را تشکيل مي دهد، و گوگرد ليگاند اتصال دهنده درCuA مي با شد. 

تاريخچه 
گوگرد که لاتين آن Sulpur ميباشد از زمانهاي باستان شناخته شده بود. اين عنصر با نام Brimstone در افسار پنجگانه کتاب مقدس آمده است . هومر نيز گوگرد حشره کش را در قرن ۹ قبل از ميلاد ذکر کرده بود. در سال ۴۲۴ قبل از ميلاد قبيله Bootier ديوارهاي يک شهر را با سوزاندن مخلوطي از ذغال و گوگرد سوزانيده و خراب کردند. زماني نيز در قرن ۱۲ در چين باروت که مخلوطي از نيترات پتاسيومKNO3 کربن و گوگرد بود کشف شد. کيميا گران اوليه براي گوگرد نماد مثلثي که در بالاي يک خط قرار داشت در نظر گرفته يودند. اين کيميا گران از روي تجربه ميدانستند که عنصر جيوه ميتواند با گوگرد ترکيب شود. در اواخر دهه ۱۷۷۰ Antoine Lavoaisier توانست مجامع علمي را متقاعد کند که گوگرد يک عنصر است نه يک ترکيب. 

پيدايش 
گوگرد به صورت طبيعي در مقادير زياد به صورت ترکيبي با ديگر عناصر به صورت سولفيد (مانند:pyrite) و سولفات مانند «Gypsum) يافت ميشود و به صورت آزاد نزديک چشمه هاي آب گرم و مناطق آتش فشاني و معادني نظير Cinnabar Galena و Sphalerite بدست مي آيد. اين عنصر در مقادير کم نيز از ذغال سنگ و نفت که در هنگام سوختن دي اکسيد گوگرد توليد ميکنند بدست مي آيد. استانداردهاي سوختي بصورت فزاينده اي به گوگرد براي استخراج سوختهاي فسيلي نياز دارند. چرا که دي اکسيد گوگرد با قطرات آب ترکيب شده و باعث بوجود آمد باران اسيدي ميشود. اين گوگرد استخراج شده بعد از پالايش يکي از بيشترين ذخاير توليد گوگرد را به خود اختصاص ميدهد. اين گوگرد در ساحل US Gulf با پمپاژ آب داغبه ذخاير گوگردي باعث ذوب شدن گوگرد ميشود که گوگرد ذوب شده به سطح زمين پمپ ميشود. 

 گوگرد با وجود مهمتري مشتق خود يعني اسيد سولفوريک يکي از مهمترين عناصر مواد خام صنعتي ميباشد که براي هر قسمت از صنعت اهميت بسزايي دراد. توليد اسيد سولفوريک مهمترين استفاده از گوگرد ميباشد و مصرف اسيد سولفوريک ني به عنوان شاخصي براي جوامع توسعه يافته صنعتي در نظر گرفته ميشود. ايالات متحده سالانه بيشتر از هر عنصر ديگري اسيد سولفوريک توليد ميکند. 

رنگهاي متمايز قمر Io سياره مشتري به دليل وجود گونه هاي مختلف گوگرد بصورت گاز جامد و گداخته شده ميباشد. همچنين يک منطقه تاريک نزديک دهانه آتش فشان Lunar مشاهده ميشود که احتمالا منبع گوگردي ميباشد. همچنين گوگرد در بسياري از گونه هاي شهاب سنگي نيز وجود دارد. 

ترکيبات 
بسياري از بوهاي نا خوشايند که مرتبط به اندام موجود زنده هستند به دليل وجود ترکيبات گوگردي مانند سولفيد هيدروژن ميباشد که بوي تخم مرغ فاسد شده را ميدهد. اگر سولفيد هيدروژن را در آب حل کنيم محلول اسيدي بدست خواهد آمد که با فلزات واکنش داده و سولفيد فلزات را تشکيل ميدهد. سولفيد فلزات طبيعي مخصوصا سولفيد آهن به راحتي يافت ميشوند. سولفيد آهن Iron Pyrites نيز نام دارد که به آن طلاي احمقان نيز ميگويند. اين ترکيب بطور قابل توجه اي خاصيت رسانايي دارد. Galena که يک سولفيد سرب طبيعي ميباشد اولين نيمه رسانااصلي بود که کشف گرديد. 

برخي از ترکيبات مهم گوگرد عباتند از: 
sodium dithionite, Na2S2O عامل کاهنده پر قدرت 
sulfurous acid, H2SO3, اين ترکيب با حل کردن SO2 در آب بدست مي آيد. اين اسيد و سولفيدهاي مرتبط با آن از کاهنده هاي نسبتا قوي ميباشند. ترکيبات ديگر بدست آمده از So2 شامل Pyrosulfite يونS2O5-2 ميشود. 
thiosulfates (S2O3-2>-).که براي ثابت کردن عکسها بکار ميرود. اين ترکيب يک عامل اکسيد کننده است و تيو سولفات آمونيم جايگزين سيانيد در تصفيه خاک طلا ميباشد. 
ترکيبات dithionic acid (H2S2O6) 
polythionic acids, (H2SnO6 که در آن n از ۳ تا ۸۰ ميتواند تغيير کند. 
سولفات ها . نمک اسيد سولفوريک و نمک Epsom از سولفاتهاي منيزيم ميباشند. 
اسيد سولفوريک با غلظت SO3 که اسيد پيروسولفوريک را شکل ميدهد. 
peroxymonosulfuric acid و peroxydisulfuric acids, که هر دو از عملکرد SO3 در H2O2 و H2SO4 غليظ شده حاصل ميشوند. 
thiocyanogen, (SCN)2. 
tetrasulfur tetranitride S4N4. 


ايزوتوپها 
گوگرد ۱۸ ايزوتوپ دارد که چهار تا از آنها پايدار هستند: S-32 (95.02%), S-33 (0.75%), S-34 (4.21%), و S-36 (0.02%). به غير از S35 بقيه ايزوتوپهاي راديو اکتيوگوگرد عمر کوتاهي دارند. گوگرد ۳۵ از Spalation اشعه Cosmic آرگون ۴۰ در جو شکل ميگيرد که نيمه عمري برابر ۸۷ روز دارد. 

هنگامي که کاني هاي سولفيدي ته نشين ميشوند موازنه ايزوتوپي بين جامد و مايع کمي در مقادير dS34 تفاوت خواهد کرد. تفاوت بين کاني ها ميتواند در حدس دماي موازنه بکار گرفته شوند. dC13 و dC34 از کربناتها و سولفيدهاي موجود ميتوانند براي تعيين بي دوامي pH و اکسيژن کاني ها استفاده شوند. 

در بيشتر اکوسيستم هاي جنگلي سولفات از هوا بدست مي آيد فرسايش در اثر هوا و تبخير نيز کمي گوگرد بوجود مي آورد. گوگردهايي که ترکيب ايزوتوپي مجزا دارند براي بررسي منابع آلوده کننده بکار ميروند . گوگردهاي غني شده نيز در مطالعات آب شناسي کاربرد دارند . تصور ميشود درياچه هاي کوه هاي راکي که با منابع سولفاتي جو احاطه شده اند حاوي مقادير گوناگوني dS34 باشند. 

هشدارها 
به هنگام کار کردن با دي سولفيد کربن سولفيد هيدروژن و دي اکسيد گوگرد بايد مراقب باشيد. دي اکسيد گوگرد علاوه بر اينکه کاملا سمي است (سمي تر از سيانيد) با آبي که در جو وجود دارد واکنش نشان داده و باران اسيدي را بوجود مياورد. در اگر غلظت اين عنصر زياد باشد بلافاصله با توقف در عمل دم و بازدم موجب مرگ ميشود. گوگرد به سرعت حس بويايي را از کار مي اندازد و از اين رو قربانيان ممکن است از وجود آن بي اطلاع باشند. 

ديکته 
گوگرد در انگليسي بريتاينايي Sulphur نوشته ميشود که IUPAC ديکته Sulfur را با توجه به Royal Society of Chemistry Nomenclature Committee برگزيده است که استفاده از اين نام در انگليسي بريتانيايي در حال گسترش است.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج