گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
دانلود رایگان تحقیق مدولاسیون-خرید اینترنتی تحقیق مدولاسیون-دانلود رایگان مقاله مدولاسیون-دانلود رایگان پروژه مدولاسیون
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است

فرض کنید یک سر طنابی را به یک درخت گره زده*ایم و سر دیگر را ۲۰ متر دورتر در دستگرفته اید. درصورتی که شما دستتان(که طناب را با آن گرفته اید) به سمت بالا و پایینحرکت دهید، طناب در هوا با حرکات موج مانند بالا و پایین می*رود و دامنه حرکات آنبه یک میزان (بالا و پایین)تغییر می*کند، خواه سرعت حرکت دست شما کم یا زیادباشددر ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصلی را می دهیم.

انواع مدولاسیونها :

بطور کلی مدولاسیون ها به دو روش انجام می گیرد که یا انالوگ هستند یا دیجیتال که عبارتند از :

FM ‘AM ‘ SB ‘ SSB ‘ DSB ‘ DSB_SC ‘ FSK ‘ ASK ‘ QAM ‘ PCM ‘ TDM ‘ PDA

روش انالوگ خود دارای چندین نوع است که شرح و تفصیل همه انها از عهده این مقاله خارج است و جهت اشنایی سطحی به انها اشاره خواهد شد و سپس فقط انواعی که در رادیو و تلویزیون کاربرد بیشتری دارند به تفصیل شرح خواهد رفت .

ماهیت روشهای مدولاسیون AM وFM :

در روش AM نرخ یا میزان تغییرات دامنه امواج بستگیبه نوسانات و زیر و بم صدای ارسالی خواهد داشت.

در FM نیز میزان تغییرات فركانس امواج حامل وابسته بهنوسانات و زیر و بم صدا خواهد بود.

در روش مدولاسیونFM صداهای آهسته و حد پایین محونشده و از بین نمی رود، چرا که سیگنالهای FM هر تن صدا را بر روی فركانس جداگانهارسال می*كند،

به طوری که در هر لحظه دو فرکانس مختلف را با یکدیگرترکیب و همزمان ارسال می*نماید که اصطلاحا به آن استریو می*گویند و از این جهتکیفیت بسیار بالاتری نسبت به مدولاسیون AM خواهد داشت. ازسوی دیگرارسال امواج AM نسبتبه FMازسهولت بیشتری برخورداراست چراکه این امواجپیچیدگی*های کمتری نسبت به FM دارند.

در مقابل، کیفیت خوب سیگنالها*یFM كه ناشی از دوفركانسی بودن وپیچیدگی*های* فرایند پخش آن است، دارای معایبی نیز است از جمله آن کهاین امواج در فواصل دور قابل دریافت نیستند و زودتر دچار افت خواهند شد. اما در عوضسیگنالهای ساده AM به*راحتی تا فواصل بسیار دور نفوذ کرده و قابل در یافت از سویگیرنده هستند. پس به شکل خلاصه دریافتیم كه امواج FM دارای كیفیت بالاتر و بدون نویز ولی بردكوتاه*تر هستند و امواجAM دارای کیفیتی متوسط، اما برد بالاتری نسب به FM هستند.

مدولاسیون AM

مدولاسیون AM یکی از روش های پخش امواج رادیوییاست که تقریبا در مدتی نزدیک به۳/۲ ازقرن بیستم، رایج*ترین شیوه پخش امواج رادیوییخصوصا پخش همگانی بوده وهم اکنون نیزاستفاده وسیعی دارد. این شیوه بیشتر توسطایستگاه*های رادیویی که رویکرد پخش اخبار داشته ویا اغلب حجم مطالب موردانتشارآنها را “صحبت کردن” تشکیل می دهد، مورد استفاده واقع می گردد .

این درحالی است که ایستگاه*های رادیویی عمومی وپخشموسیقی در دهه*های اخیر ازشیوه پخش FM استقبال نمودند.روشAM تا قبل از جنگ جهانیاول برای ایستگاه*های رادیویی کلامی و موسیقی استفاده می شد، اما در دهه بعد ازجنگ اول جهانی فعالیت این ایستگاه ها به اوج خود رسید.

(اولین ایستگاه رادیوییAM تجاری در ۱۹۲۰درپنسیلوانیای آمریكا )آغاز به کار کرد. موسس این ایستگاه شخصی به نام “فرانکكان راد ” بود.

انتشار امواج رادیویی AM بر روی چند باند فر کانسیمختلف به شرح زیر انجام می*گیرد:

موج بلند (LW):153-279 khz

موج متوسط (MW):530-1.710 khz

موج کوتاه (sw):2.300-26.100 khz

که موج کوتاه آن ( SW) خود به چندین تکه باند کوچکترتقسیم بندی می شود. تخصیص این باندها در وهله اول بر اساس تصمیم “ITU ” یا اتحادیهبین المللی مخابرات (بخش تنظیم مقررات رادیویی) و در مراحل بعدی بر اساسسازمان*های تنظیم مقررات ملی هر کشور انجام می*گیرد. برای مثال در کشور ما، سازمانتنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در ایالات متحده، FCC یا کمیسیون فدرالارتباطات عهده*دار انجام این تقسیم بندی و تخصیص هستند.

-موج بلند ( LW ): این باند برای انتشار امواجرادیویی ایستگاه های تجاری در اروپا، آفریقا، آسیا، واسترالیا(هرسه منقطه ITU)مورد استفاده قرار دارد.

این در حالیست که در کشور آمریکا این باند به عنوانپشتیبان یا باند رزرو برای باند مسیریابی هوا نوردی در نظر گرفته شدهاست.

موج متوسط (MW ): یکی از رایج*ترین باندهای پخشامواج در ایستگاه*های رادیویی AM است.

موج كوتاه (SW) : توسط ایستگاه*هایی به کار می*رودکه قصد انتشار امواج خود را به فواصل بسیار دورتر از محل ایستگاهدارند.

صدای دریافتی از این امواج در فواصل دورتر دارای کیفیتکمتری نیز خواهد بود.

امواج متوسط وكوتاه باندAM ، در شب و روز رفتار واثرات متفاوتی را از خود نشان می*دهند. در طول روز سیگنالهای AM بوسیله امواج )انتشار ) زمینی منتقل می*شوند. در انعکاس از زمین امواج AM، سیگنالها قادرند تاچند صد كیلومتری ایستگاه ارسال شوند واین در حالی است که این امواج بعد از غروبآفتاب بر اساس تغییرات لایه یونسفر جو به شیوه انتشار آسمانی منتقل می*گردند که دراین حالت امواج منتشر شده از ایستگاه تا فواصل دورتری نسبت به روز قابل ارسال ودریافت خواهند بود. سیگنالهای رادیوییAM در فضاهای شهری می*توانند براحتی توسطساختمانهای مرتفع وآسمان خراش*ها گسیخته ومختل شوند. به علاوه دیگر منابع انتشارامواج رادیویی نیز می توانند اثرات مخرب و نامطلوبی بر فرایند انتقال این امواج برجای گذارند.

بنابر این یک فرستنده AM دستگاهی است كه با تلفیق وسوار كردن سیگنالهای صوتی بر روی امواج حامل، یك موج AM را تشکیل داده و از طریقآنتن، آن را منتشر می*نماید.

یك گیرنده* AM نیز مجهز به یك قسمت ********** و یك قسمتآشكارساز می*باشد كه عمل جداسازی سیگنالهای صوتی از امواج حامل و آشكار نمودن آنهارا برعهده دارد.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج