گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

چكيده: هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثر بخشي كاركنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي است.
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري را كليه كاركنان ادارات تربيت بدني استان
آذربايجان شرقي تشكيل مي دهند (۱۷۸نفر). ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازماني مارشال ساشكين و پرسشنامه
اثربخشي حميدي مي باشند. 
چكيده: هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثر بخشي كاركنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي است.
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري را كليه كاركنان ادارات تربيت بدني استان
آذربايجان شرقي تشكيل مي دهند (۱۷۸نفر). ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازماني مارشال ساشكين و پرسشنامه
اثربخشي حميدي مي باشند. پايايي اين پرسشنامه ها بر اساس آلفاي كرونباخ به ترتيب ۷۹و % ۹۰% بوده است.
از آمار توصيفي در اين پژوهش براي ترسيم جداول و نمودارها استفاده گرديد و از آمار استنباطي جهت آگاهي از توزيع نرمال داده ها
و بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثربخشي كاركنان ادارات تربيت بدني استان مازندران استفاده شد. از نرم افزار ۱۷/SPSS جهت
تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه بين فرهنگ سازماني با هيچ يك از مولفه هاي اثربخشي (تعهدسازماني، انگيزش كاري،
ميزان مقاومت منفي در برابر تغييرات، بهبود كيفيت ارتباط معناداري وجود نداردخرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج