گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جریان برق بهینه (OPF) یک مساله برنامه ریزی غیر خطی (NLP) است که تابع خاص هدف را بهینه می سازد در حالی که مجموعه ای از حدود عملیاتی و فیزیکی تحمیل شده توسط حدود تجهیزات و شرایط امنیتی را بر آورد سازد.
در ۳ دهه گذشته، روش های بسیار موفقی مثل روش تعمیم گرادیان ساده شده، برنامه نویسی خطی متوالی، برنامه ریزی درجه دو متوالی، روش نیوتن، تجزیه P-Q، روش نقطه مرکزی (IPM)، الگوریتم ژنتیکی (GA)، برنامه ریزی تکمیلی (EP) و تکامل دیفرانسیلی (DE) گسترش یافته اند.
گسترش سریع دستگاه های نیمه رسانای خود جا به جا گر طراحی تجهیزات الکتریکی توان را امکان پذیر می سازد.این تجهیزات با انعطاف پذیری سیستم انتقال (FACTS)  به خوبی شناخته می شوند که توسط Hingorani در سال ۱۹۸۸ معرفی می شوند. هدف دستگاه های FACTS تحت کنترل در آوردن سیستم و انتقال توان به همان ترتیب مراکز کنترل است، که همچنین افزایش ظرفیت انتقال قابل استفاده را حداکثر حدود حرارتی میسر می سازد. با استفاده از دستگاه های FACTS، کنترل زاویه فاز، بزرگی ولتاژ در باس های انتخابی و یا امپرانس های سیستم انتقال خط امکان پذیر است. جریان توان به لحاظ الکتریکی کنترل می شود و به همان ترتیب مرکز کنترل جریان می یابد و متعاقباً هزینه و افت های جریان بهینه می شوند. طبق مشاهدات نصب دستگاه های FACTS قابلیت کنترل شبکه را افزایش و  دهد اما الگوریتم های قرار دادی OPF باید طوری تغییر کنند که آنالیز سیستم توان برای صنایع پیشرفته توان با دستگاه های FACTS امکان پذیر باشند.
برای ۲ دهه اخیر محققان الگوریتم های را ایجاد کرده اند که OPF شامل دستگاه های FACTS را حل می کند. هنوز تحقیق در حال پیشرفت است تا مساله مدیریت فعلی تراکم را یا کمک دستگاه های FACTS به طور موثر بر آورد کند.
Taran to و دیگران روش تجزیه ای برای حل مساله توزیع OPF با گنجاندن دستگاه های FACTS پیشنهاد کرده اند. این روش جامعه می رسد جبران کننده های و انتقال های دهنده ها و سرو کار دارد اما این روش حدود جریان خطی مشخص شده را در نظر نیم گیرد. روش OPf با حدود امنیتی جابیس برنامه نویسی خطی (LP) برای تعیین پارامترهای FACTS برای کنترل جریان برق در خطوط خاص استفاده شود. Ambriz-perez و دیگران مساله OPF با دستگاه های FACTS را با کمک روش نیوتن حل کرده اند که تا حدود زیادی به راه حل های تکراری قطعی انجامد.
GA,Li,Chung را برای تعیین پارامترهای دستگاه های FACTS معرفی کرده اند. Ongsakul, Bhasputra روش دو گانه (Ts, SA) را برای حل مساله OPF با دستگاه های FACTS ,  TS/SA جستجو شده و OPF با زیر مساله پارامترهای ثابت FACTS توسط برنامه نویسی درجه و حل می شود.
برای بهینه انواع مختلف دستگاه های FACTS در توان، سیستم از روش های مختلفی مثل GA روش دو گانه TS/SA استفاده و کند. بهترین محل برای مجموعه های کننده های فاز توسط GA کشف شد. تا جریان ها را در خط با لود سنگین کاهش دهد که این امر باعث افزایش قابلیت لود شبکه و کاهش هزینه تولید شود. بهترین دستگاه های FACTS به منظور کاهش هزینه تولید در کنار دستگاه با و سرمایه گذاری هزینه در دستگاه UPFC با استفاده از مدل تزریق نیرو UPFC، روش جریان مداوم نیرو و روش OPF یافت شد. الگوریتم جریان نیرو با وجود خازن های سری کنترل کننده UPFC, Thyristor فرمول بندی و حل شده است.
در این مقاله، نرم افزار بهینه ساز به نام مدلینگ جبری تعمیم یافته سیستم (GAMS) برای حل مساله OPF شامل UPFC استفاده می شود. آن در OPF با استفاده از مدل تزریق و تلفیق می شود. هدف این مقاله یافتن و انتخاب بهترین محل برای UPFCبه منظور بهینه سازی هزینه کلی سوخت، افت های جریان برق یا نیرو و قابلیت لود سیستم به صورت توابع هدف است در حالی که هزینه سرمایه گذاری با توجه به حدود تعادل نیرو، حدود تولید نیروی الکتیو و راکتیو، حدود خط انتقال و حدود پارامتر FACTS به حداقل می رسد. شبیه سازی کامپیوتری برای سیستم های باس ۱۱۸و۳۰و ۱۴ IEEE انجام شدند.
II  ) مدلینگ ریاضیاتی UPFC:
UPFC با دو منبع ولتاژ نشان داده می شود که نشانگر مولفه های اصلی ولتاژ موجی شکل خروجی ۲ کنورتور است و امپرانس های راکتانس نشتی ۲ مبدل ترویج می شوند. شکل ۱ دو مدل منبع ولتاژ UPFCرا ترسیم می کند.
ولتاژ سیستم به صورت بردار فرنس   استنباطی شود. منابع ولتاژ ها  در هر دو مقدار بزرگی و زوایای خازشان قابل کنترل هستند.  به ترتیب بزرگی PU و زاویه فاز. مدرس منبع ولتاژند، که در حدود خاص ذیل با تعیین معاملات ۱ و ۲ عمل می کنند:
مدل با جایگزین کردن منبع ولتاژ  با منبع فعلی   به موازات خط انتقال گسترده می شود همانطور که در شکل ۲، نشان داده شده است، در حالی که
منبع فعلی  با تزریق توان ها دژوباس کمی   مدل بندی می شود.
توان های تزریقی  طبق عملیات زیر با جایگزین کردن ۲ و ۳ به ۴ ساده سازی می شوند.
۶ به شکل ۷ و ۸ در می آید.
با استفاده از شناسه هیا مثلثاتی، ۹ ………. کاهش می یابد.
۹ به مولفه های واقعی و فرضی اش تجزیه می شود.
در حالی که 
تعمیرات مشابه در ۵ به کار گرفته می شود؛ معادله نهایی به شکل ۱۲ ………… است.
۱۲ ) همچنین به قسمت های واقعی و فرضی اش تجزیه می شود.
در حالی که:
طبق معادلات ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵ مدل تزریق نیروی منابع ولتاژ اتصال سری به دو صورت دو تزریقات نیروی وابسته در باس های کمکی j,I طبق شکل ۳ مشاهده می شود. در UPFC ، شاهد شنت تا حد زیادی برای فراهم سازی سر شماها با توان واقعی استفاده می شود، که به سیستم از طریق شاخه سری و افت های کلی UPFC تزریق می شود. افت کلی سوئیچینگ دو کنورتور در حدود ۲% توان انتقال یافته به تریستور باییس کنورتورهای PWM برآورد می شود.
اگر افت ها در تزریق توان واقعی منبع ولتاژ متصل به شنت در باس I شامل می شوند، shunt شنت p برابر ۰۲/۱ مرتبه از توان واقعی سری تزریقی  از طریق منبع ولتاژ اتصال سری به سیستم است.

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج