گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

این فایل دارای بیش از۳۰۰صفحه می باشد که می تواندتحقیق وکمک پایان نامه ی خوبی درباره ی سیروسفر درقران برای شماباشد مطالب این فایل به دسته های زیر تقسیم می شود

    فهرست مطالب

 

كليات

مقدمه …………………………………………………………

تعريف موضوع ……………………………………………………

اهميت موضوع ……………………………………………………

پيشينه موضوع …………………………………………………..

سوال اصلي………………………………………………………

فرضيه …………………………………………………………

سوال هاي فرعي ………………………………………………….

روش تحقيق ……………………………………………………..

محدوديت هاي تحقيق ………………………………………………

پيشنهادات ……………………………………………………..

چكيده …………………………………………………………

تعريف مفاهيم …………………………………………………..

۱- سفر ………………………………………………………..

۲- سير ………………………………………………………..

۳- سيح ………………………………………………………..

۴-  نفر ……………………………………………………….

۵- هجرت………………………………………………………..

فصل اول: ديدگاه قرآن نسبت به سير وسياحت

پيشگفتار ………………………………………………………

الف ) اهميت و ضرورت سير در قرآن كريم ……………………………..

۱- اتمام حجت …………………………………………………..

۲- هدايت بخشي ………………………………………………….

۳- پند و اندرز براي مومنان ………………………………………

۴- آيينه عبرت ………………………………………………….  

ب) مخاطبان سير در قرآن كريم ……………………………………..

۱- آل عمران  /137……………………………………………….

۲- انعام /۱۱……………………………………………………

۳- يوسف (ع) /۱۰۹………………………………………………..

۴- نحل /۳۶……………………………………………………..

۵- حج /۴۶………………………………………………………

۶- نمل /۶۹……………………………………………………..

۷- عنكبوت /۲۰…………………………………………………..

۸- روم /۹………………………………………………………

۹- روم /۴۲……………………………………………………..

۱۰- فاطر /۴۴……………………………………………………

۱۱- غافر /۲۱……………………………………………………

۱۲- غافر /۸۲……………………………………………………

۱۳- محمد (ص) / ۱۰……………………………………………….

          نتيجه ……………………………………………………..

فصل دوم : اهداف و مصاديق سير وسياحت

مقدمه

مقدمه …………………………………………………………

۱- مشاهدة آيات و نشانه هاي الهي در مخلوقات و مصنوعات ……………….

الف سير آفاقي ………………………………………………..

          سير و مشاهده آسمانها و زمين ………………………………….

          سير آفاقي براي مشاهده صنع الهي ……………………………….

الف ) توجه به خلقت شتر ………………………………………….

ب ) زنبور عسل ………………………………………………….

          زنبور عسل حيوان متمدن ……………………………………….

          زنبور عسل و توليد نسل ……………………………………….

          ساختمان جسماني زنبور عسل …………………………………….

ب) سير انفسي …………………………………………………..

          سير و تدبر در چگونگي به وجود آمدن انسان و مراحل وجودي او ………..

۲-       عبرت ………………………………………………………

          مطالعه تاريخ نوعي سير ……………………………………….

الف ) تاريخ چيست؟ ………………………………………………

ب ) نقش تاريخ در زندگي انسانها …………………………………..

ج ) تاريخ از ديدگاه قرآن كريم ……………………………………

          سير و عبرت گرفتن از اقوام پيشين ………………………………

           چرا سرگذشت پيشينيان عبرت انگيز است؟ ………………………….

          فوايد سير در تاريخ وعبرت از گذشتگان……………………………

۱-      كسب تجربه ………………………………………………….

۲-      تربيت ……………………………………………………..

۳-      هدايت ……………………………………………………..

۴-      كشف عوامل موثر در تعالي و انحطاط جوامع گذشته …………………..

الف ) عدالت و بي عدالتي …………………………………………

ب ) اتحاد و تفرقه ………………………………………………

ج ) اجرا يا ترك امر به معروف ونهي از منكر …………………………

د ) فسق و فجور و فساد اخلاق ………………………………………

          اقوام منحط شده و علل انحطاط آنها ……………………………..

الف ) سير در احوال قوم عاد ………………………………………

          تاريخچه قوم عاد …………………………………………….

          دلايل انحطاط و هلاكت قوم عاد …………………………………..

          سرانجام قوم عاد …………………………………………….

          هلاكت قوم عاد درس عبرتي براي ديگر اقوام ………………………..

ب ) سير در احوال قوم ثمود………………………………………..

          چرا قرآن قوم عاد و ثمود را مثال مي زند؟ ……………………….

ج ) سير در احوال قوم سبأ…………………………………………

          هلاكت به خاطر كفران نعمت ……………………………………..

۳- علم ………………………………………………………..

          سير و تحصيل علم در قرآن كريم …………………………………

          سير و تحصيل علم در روايات ……………………………………

۴- جهاد ……………………………………………………….

          جهاد نوعي سير ………………………………………………

          جنگ موته نمونه اي از جهاد ……………………………………

          جنگ تبوك جهادي همراه با سير ………………………………….

۵- هجرت ……………………………………………………….

          هجرت يكي از مصاديق سير ………………………………………

          هجرت از بلاد كفر …………………………………………….

فصل سوم : آداب و بايسته هاي اخلاقي سفر

          مقدمه ……………………………………………………..

          آداب قبل از سفر …………………………………………….

۱-      انتخاب مقصد و هدف …………………………………………..

۲-       انتخاب همراه ………………………………………………

۳-      رد امانت …………………………………………………..

۴-      انتخاب جانشين و سرپرست ………………………………………

آداب زمان خروج …………………………………………………

۱-      تعيين زمان خروج …………………………………………….

۲-       آغاز سفر با دعا و صدقه ……………………………………..

آداب حين سفر …………………………………………………..

۱-      انتخاب رهبر ………………………………………………..

۲-      اخلاق در طول سفر …………………………………………….

آداب رسيدن به مقصد ……………………………………………..

          به جاي آوردن شكر ……………………………………………

          انتخاب مكان مناسب …………………………………………..

نتيجه …………………………………………………………

فهرست منابع ……………………………………………………

و….


                                                                                        

 

 

 


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج