گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل مواردي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند. از اين رو، هر گونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است. 
اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره …… مورخ ………. بر اين پيمان حاكم است. 
ماده۱۷-الف- پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، تعداد …………. نفر/ماه كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير به كار گمارد. 
ماده۱۸- ب- آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار …….. روز از تاريخ مبادله پيمان است. 
جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن به شرح زير است. 
ماده۱۸-ه- گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد. 
ماده۲۰- الف- كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد. 
ماده۲۰- ب و ۲۰- ز- كارفرما، به شرح زير مصالح، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي كند. 
ماده ۲۰- ه- پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند. 
ماده۲۰- ح- پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير، دفتر كارگاهي، مسكن كارگاهي و غذا به تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تامين كند. 
ماده۲۱-ج- قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است. 
ماده۲۱- و- چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است. 
ماده۲۲- الف- شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد، به شرح زير است:
ماده۲۲- ح- شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي، تعمير، نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند، به شرح زير است:
ماده۲۴- ب- پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند:
ماده۲۸- الف- پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تامين مي كند:
ماده۲۹- ه- تعديل نرخ پيمان به شرح زير است:
ماده۳۲- ج- هزينه انجام آزمايشهاي زير به عهده پيمانكار است:
ماده۳۵- دريافت وجوه سپرده تضمن حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره …………….. مورخ …………………… هيات وزيران، است. 
ماده۳۶- ميزان، روش پرداخت و نحوه واريز پيش پرداخت پيمان، طبق مصوبه شماره ………………… مورخ …………………. هيات وزيران است. 
ماده۳۸- الف- ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي به شرح زير است:
ماده۳۸- ب- كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشور تامين مي كند:
ماده۳۸- ه- كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تامين مي كند:
ماده۳۹- ب- پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهد. 
ماده۴۷- د- ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير است:
ماده۴۹- ب- هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود. 
ماده۵۰- الف- در صورت اتمام پيش از موعد كار، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي كند. 
ماده۵۰- ب-۶- خسارت تاخير غير مجاز پيمان(ناشي از كار پيمانكار)، به ميزان و ترتيب زير از پيمانكار وصول مي شود. 

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۲ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج