گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 223 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان
این فایل در ۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امید واریم که استفاده کنندگان از این فایل از این فایل استفاده لازم را ببرند:
مورد عوض : تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت            متر مربع داراي پلاك               فرعي از            اصلي واقع در اراضي                 بخش            ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره               مورخ           صفحه            جلد             به شماره چاپي        صادره به نام و ملكي معاوض و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعيان و بدون استثناء با برق شماره پرونده                 و آب شماره اشتراك             و گاز شهري شماره شناسايي            منصوبه هاي در آن . 

منافع مورد عوض قبلاً به كسي واگذار نشده و متعارض با رويت آن ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به قبض و تصرف مورد عوض نمود 

مورد معوض : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني در طبقه                    به مساحت              متر مربع كه مقدار            متر مربع از آن بالكن است داراي پلاك              فرعي از              اصلي مفروز و انتزاعي پلاك              فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي               بخش              ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                 مورخ              صفحه            جلد         به شماره چاپي             صادره به نام و ملكي متعاوض و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء و بقدر الحصه از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن و با برق اختصاصي شماره پرونده           و بقدر السهم از برق مشترك شماره پرونده               و از آب مشترك شماره اشتراك               و از گاز شهري به شماره اشتراك               منصوبه هاي در آن . 

منافع مورد معوض قبلاً به كسي واگذار نشده و معاوض با رويت آن ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معوض نمود . 


ارزش عوضين : مبلغ                            ريال رايج تقويمي جهت اخذ حق الثبت و طرفين اقرار نمودند كه هيچ گونه وجهي يا مالي به عنوان ما به التفاوت ارزش عوضين به يكديگر تاديه يا تسليم ننموده اند و هرگونه دعوي احتمالي در اين مورد را بر يكديگر از خود اسقاط مي نمايند . 

بخش نامه شماره ۱۳۰/۱۰-۱۴/۱/۵۸ ثبت كل به طرفين تذكر داده شده و متعاملين مسئول شناسايي يكديگر گرديدند . 
طرفين در خصوص بدهي هاي احتمال آب و برق و گاز منصوبه هاي در عوضين را با يكديگر تهاتر نمودند . 
ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم (با قرار عقد خارج لازم في ما بين طرفين به طور شفاهي منعقد گرديده است ) طرفين هر گونه ادعا و اعتراض احتمالي و بعدي را ولو به عنوان تضرر و غيره و حتي احتياطاً كافه خيارات هر چند خيار غبن و غبن فاحش را از خود سلب و ساقط نمودند . 
ضمن العقد شرط شد كه خريدار يا قائم مقام وي حق دارد چنانچه در هر قسمت از متن و مفاد و يا در هر يك از مستندات اين سند سهو  قلم يا اشتباه بيني رخ داده باشد با ارائه و تطبيق مدارك ، ضمن تنظيم و امضاء اقرار نامه هاي رسمي اصلاح رفع اشتباه نمايد . 


ساير مستندات :
(الف درباره عوض )۱- ۱- پاسخ استعلاميه شماره                          مورخ   /   /   ثبت منطقه تهران 

۲- گواهي مالياتي شماره                            مورخ    /  /   سر مميزي تهران . 

۳- سطح شهر شماره                         و نوسازي شماره                   و گواهي پايان ساختمان شماره        ملحوظ و مقبول متعاوض.

(ب درباره معوض ) ۱- پاسخ استعلاميه شماره                          مورخ   /   /   ثبت منطقه تهران 

۲- گواهي مالياتي شماره                            مورخ    /  /   سر مميزي تهران . 

۳- سطح شهر شماره                         و نوسازي شماره                   و گواهي پايان ساختمان شماره        ملحوظ و مقبول متعاوض.

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج