گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شاخه‌اي ازفنّاوري است كه با استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبكه‌افزار‍ وفكرافزار، مطالعه وكاربرد داده وپردازش آن را درزمينه‌هاي: ذخيره‌سازي، دستكاري، انتقال، مديريت، جابه‌جايي، مبادله، كنترل، سوييچينگ وداده‌آمايي خودكار امكانپذير مي‌سازد.
جامعه اطلاعاتی:
جامعه‌اي است كه شاخصهاي آن تراكم بسيار زياد اطلاعاتي درزندگي روزمرة شهروندان، استفاده ازرايانه درطيف گسترده‌اي ازفعاليتهاي فردي واجتماعي و دريافت سريع داده‌هاي رقمي بين مكانهاي مختلف است.
شاخصهای استقرار جامعه اطلاعاتی:
زيرساختهاي ارتباطات راه دور: وجه سخت‌افزاري جامعه
     جامعة كشاورزي: راههاي شوسة آسفالت
     جامعة صنعتي: لوله‌كشي نفت وگاز
   جامعة اطلاعاتي: زيرساختهاي فيبر نوري ومخابراتي 
 زيرساختهاي دانش‌پي: وجه فكرافزاري جامعه
(انديشة خلاق وخبرگي)
 زيرساختهاي فناوري رابط اطلاعات: وجه نرم‌افزار جامعه
)هنجارهاي مشترك، محيط حقوقي وپيمانها
 جامعه دانش‌بنياد مي‌شود؛
  گردش اطلاعات شريان اصلي حيات جامعه است؛
  فاصله‌ها كوتاه وارتباطات وسيع وپيچيده مي‌شود؛
  اطلاعات به كالا تبديل مي‌شود.

ويژگيهاي عصر اطلاعات:
كاهش فاصلة جغرافيايي وزماني؛
  تغيير بنيادين درنحوة توليد ثروت (تبديل منابع سنتي اقتصاد (منابع اوليه/ منابع فيزيكي) به خبرگي ومهارتهاي انساني)؛
  تحول درمفاهيم وشاخصهاي اقتصادي، اجتماعي، مديريت وسازماندهي‌؛
  شمول سرماية اين دوره برداراييهاي نامشهود، تحقيقات، مهارت، دانش ونوآوري؛
تغيير درساختار وماهيت اشتغال، تبديل عملكرد سنتي به‌كاركرد دائمي مبتني بريادگيري مداوم
  تأكيد فراوان برآموزش دمكراتيك وفراگيرمحور
  تقويت مهارتهاي فنّاوري اطلاعات وگسترش مشاغل جديد با ارزش افزايي بالا
  تضعيف سريع وزوال عوامل پايداري سيستمهاي بستة اقتصادي، اجتماعي وسياسي
تغيير مؤلفه‌هاي اقتدار خصوصاً عوامل مؤثر در قدرت سياسي حكومتها وتوزيع قدرت درجوامع؛
  افزايش چشمگير پيچيدگي درمسائل جهاني وتعاملات بين‌المللي اقتصادي واجتماعي؛
  سرعت به عنوان استراتژي حركت؛
  تبديل شدن اطلاعات به كالا

تحول كار در عصر اطلاعات:
برخي ازمشاغل فعلي درعصر اطلاعات ازبين خواهد رفت (شبيه مشاغل مرتبط با كتابداري سنتي)
   برخي ازمشاغل با تغييراتي جد‌ّي درعرصة عمل مواجه خواهند شد.
   مشاغلي جديد پديدار خواهد شد (وب‌گردان، كارشناس دادگان آموزشي و…)؛
   شيوة دوركاري، اجراي وظايف شغلي را تحت تأثير قرار خواهد داد (نقش زمان ومكان كمرنگ مي‌شود)؛
 مفاهيم حقوقي وروابط كار بشد‌ّت متحول خواهد شد؛
  وظايف فيزيكي به ماشين ووظايف دانش‌مدار وخبره‌گرا به انسان محول مي‌شود؛
  به دليل پيچيده وهوشمند شدن امور، نقش فكرافزاري انسان درامور پررنگتر وسطح تعامل درون سازماني افزايش مي‌يابد.

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج