گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل در ۳۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عوامل نگهدارنده گاهی برای نگهداری شير و جلوگيری از فساد و زمانی برای تبديل شير فاسد و خراب به شيری که دارای ظاهر معمولی باشد, اضافه ميگردند.
حالت اول طبيعی بوده و حالت دوم تقلب محسوب می شود
بيکرمات دوپتاس معمولاً برای نگهداری نمونه های شير اضافه می گردد, بدين جهت اينگونه شيرها زرد رنگ ميباشند. برای تشخيص بيکرمات دوپتاس در شير ميتوان از نيترات نقره استفاده نمود که با آن رسوب کرمات نقره قرمز نارنجی ميدهد.
-محلول ۱ درصد نيترات نقره
طرز عمل: در يک لوله آزمايش تقريباً يک ميلي ليتر از شير مشکوک و ۳ تا ۵ ميلي ليتراز يک محلول يک درصد نيترات نقرهوارد مينماييم چنانچه رنگ زرد شير مربوط بوجود بی کرمات دوپتاس باشد, تبديل به قرمز نارنجی ميشود. برای تشخيص بهتر رنگ ميتوان از يک لوله آزمايش حاوی شير معمولی بعنوان شاهد استفاده نمود.
آزمايش بر روی خاکستر شير انجام ميشود؛ بدين ترتيب که کرماتها را بکمک يک محلول سولفات فروز و آمونياک (يا ملح Mohr) بفرمول :
احيا نموده , زيادی اين محلول را با پرمنگنات دوپتاس تيتره مينماييم SO4FC.SO4(NH4)2,6H2o
محلول آبکی ۸ گرم در ليتر سولفات فروز و آمونياک که در موقع استعمال تيتره ميگردد( برای پايدار نمودن اين محلول ميتوان به نسبت ۱۲ ميلی ليتر در ليتر به آن اسيد سولفوريک اضافه نمود). 
محلول پرمنگنات دو پتاس ۰۲/۰ نرمال که هر ميلي ليتر آن معادل است با ۰۰۰۹۸/۰ گرمCr2O7K2  .
اسيد سولفوريک بوزن مخصوص ۸۳/۱=d 
خاکستر شير را ابتدا چند مرتبه با /اب مقطر و سپس با يک محلول آبکی اسيد سولفوريک ۵ درصد ميشوييم تا اينکه جمعاً ۲۵ تا ۳۰ ميلي ليتر مايع بدست آيد, بعد آنرا در يک بشر ريخته تقريباً ۵ ميلي ليتر اسيد سولفوريک و دقيقاً ۲۰ ميلي ليتر محلول سولفوريک يا ملح Mohr بآن اضافه مي نماييم. اسيد کرميک فوراً احيا ميگردد 
زيادی ملح مور را با محلول تيتره پرمنگنات دوپتاس تيتره مينماييم تا اينکه رنگ گلی پايدار بدست آيد فرض ميکنيم n  تعداد ميلي ليترهای محلول پرمنگنات دوپتاس لازم باشد. ۲۰ ميلي ليتر از همان محلول سولفوريک (ملح مور) را درهمان شرائط با محلول پرمنگنات دو پتاس تيتره مينماييم و فرض ميکنيم  تعداد ميلي ليترهای لازم باشد.
پروتيدهای شير حاوی هسته اندول(تريپتوفان) بوده و بدين جهت در حضور يک اسيد قوی مانند اسيد کلريدريک , يک اکسيدان ضعيف مانند کلرورفريک و مقدار جزئي فرمل و در مقابل حرارت رنگ بنفش (واکنسVoisenet.) توليد مينمايد و از روی رنگ بنفش ميتوان بوجود فررمال پی برد.
با توجه باينکه رنگ بنفش در حضور مقدار زياد فرمل(بيش از ۵ ميلي ليتر محلول افی سينال فرمالدئيد حاوی ۳۵ درصد متانول در يک ليتر شير) ظاهر نمی گردد چنانچه واکنش در اولين دفعه منفی باشد, قبل از نتيجه گيری بايد آزمايش را يکمرتبه نيز با شير رقيق شده تکرار نمود 
اسيد کلريدريک خالص ۱۹/۱ =d
کلرورفريک(کلورفريک( محلول ۵/۲درصد که تقريباً معادل محلول يکدهم کلرورفريک افی سينال بوزن مخصوص ۲۶/۱=d است) که در شيشه های قطره چکان نگهداری ميشود.
در يک لوله آزمايش تقريباً ۲ ميلي ليتر از شير مورد آزمايش, قريب ۲ ميلي ليتر اسيد کلريدريک خالص و حداکثر يک قطره از محلول ۵/۲ درصد کلرورفريک داخل نموده بهم زده و تا نقطه جوش حرارت ميدهيم. چنانچه رنگ بنفش ظاهر گردد, شطر حاوی فرمالدئيد خواهد بود.
آزمايش تا ۰۰۵/۰ ميلي ليتر محلول فرمالدئيد افی سينال(حاوی ۵/۳ درصد متانول) را در ليتر شير تشخيص می دهد.
توجه اگر بجای رنگ بنفش رنگ خاکستری قهوه ای ظاهر گردد, آزمايش را تکرار کرده و بجای ۲ ميلي ليتر شير مورد آزمايش تقريباً ۲ ميلي ليتر شير عاری از فرمل و يک قطره شير مورد آزمايش برداشت مي نماييم. در اين صورت چنانچه رنگ بنفش ظاهر شود, شير مورد آزمايش حاوی بيش از ۵ ميلي ليتر فرمل در ليتر ميباشد و اگر رنگ خاکستری قهوه ای ظاهر شود شير حاوی فرمالدئيد نمی باشد.
در مورد شيرهايي که جهت نگهداری بآنها بيکرمات دوپتاس اضافه گرديده است نمي توان با اين آزمايش بوجود فرمالدئيد پی برد.

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
  • انتشار : ۱۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج