گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان

این فایل در قالب پاورپوینت ودر ۲۷اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دسته دوم : عوامل محیطی 
                          نقش جامعه در برانگیختن روحیه کارآفرینی و پشتیبانی ازآن
* شرایط اجتماعی         نقش جامعه کوچک (قومیت،رسم ورسوم کسب وکار)
                          نقش خانواده ، نوع تربیت ،گرایشات کسب و کاردرخانواده
* شرایط اقتصادی
* بازار سرمایه – منابع ما لی
* برنامه ها ، سیا ست ها  و گرایشات دولت درخصوص ما لکیت کسب و کار
* میزا ن و تداوم سیا ست ها ، برنامه ها ، و طرح های حمایت از فعالیت های 
  کارآفرینان  
* نظام ارزشی اقتصادی حاکم در کشور
* سطح رفاه زندگی و گرا یشات افراد در این خصوص 
* وجود وضعیت بازارهای مصرفی
* تنوع مشتریان 
* سطح رقابت موجود ، قدرت  و نفوذ
* دستا وردهای تکنولوژیکی 
* وضعیت نوآوری و میزان ارزش مداری آن 
* ارتبا طا ت سرمایه گذاری و گرا یشات آن 
* میزان وجود پله های مخفی در کسب امتیازات اقتصادی 
* نیروی مهارت دیده 
عوامل تاثیرگذار محیطی بر روند شکل گیری کارآفرینی :
 ردیف       عوامل                        خیلی مهم             مهم             بدون تاثیر
۱-  شرایط اقتصادی
۲-  بازار سرمایه و منابع مالی
۳-  شرایط اقتصا دی 
۴-  برنامه وسیاست های مهارتی
۵-  سطح رفا ه  زندگی 
۶-  تقاضا و بازار تشنه 
۷-  تنوع مشتریا ن 
۸-  وجود سرمایه گذاران مخاطره پذیر 
۹-  وجود تکنولوژی ناب  
۱۰- وجود نیروی کار فراوان 
۱۱- وجود نیروی متخصص
۱۲- تلاش برای ثروتمند شدن 
۱۳- سرخوردگی از کارهای مزد بگیر
انواع مهارت های مورد نیاز در کارآفرینی :

دسته اول : مهارت های فنی – تخصصی  ( Technical  Skills )

* نوشتن طرح کسب و کار
* قدرت برقراری ارتباطات مفهومی 
* شناخت و قدرت درک محیط و تغییرات محیطی 
* برخورداری از دانش تخصصی مدیریت کسب و کار
* برخورداری از دانش فنی مربوط به کسب  و کار منتخب 
* قد رت شنود و دریافت اطلاعات 
* دارای مهارت و قابلیت لازم برای ساماندهی کارها (فعالیت ها )
* دارای مهارت لازم برای ایجاد شبکه همکاری  و تعامل (معامله) با ذینفعان
* برخوداری از تا کتیک های غیر رسمی مدیریتی 
* برخوداری از مهارت های لازم برای  رهبریت تیم کاری

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان
  • انتشار : ۱۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج