گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

این فایل قابل ویرایش می باشد ودر ۴۰اسلایدتهیه شده وشامل موارد زیر است:

ماشين هاي برداشت چغندقند ممكن است از نوع كششي يا خودرو باشند . نوع كششي به وسيله يك تراكتور كشيده مي شود و با محور تواندهي تراكتور كار مي كند . نوع خودرو داراي يك موتور مي باشد كه حركت رو به جلو ماشين وحركت قسمتهاي مختلف ان توسط همان موتور تامين مي شود ماشينهايبرداشت چغندرقند خودرو داراي يك مخزن چغندرقند مي باشند كه اين مخزن چغندرقند مي باشند كه اين مخزن مي تواند پس از پر شدن چغندرها را به طور اتوماتيك تخليه نمايد و بدين ترتيب ديگر نيازي به يك تراكتور و تريلي در حال حركت د ركنار ماشين براي تخليه چغندرهاي برداشت شده درداخل تريلي نمي باشد 
به هر صورت ، طرز كار اين ماشين هاي خودرو بسيار شبيه به طرز كار ساير ماشينهايي است كه داراي يك نوع وسيله چغندركن و طوقه زن مي باشند . 
قسمتهاي مهم يك ماشين برداشت چغندرقند متداول عبارتند از : برگ زن ، طوقه زن ، كنار زن طوقه ، چغندركن
البته يك ماشين برداشت چغندرقند ممكن است داراي قسمتهاي ديگري چون تميز كننده ، مخزن چغندرقند و نقاله بارگيري كننده نيز باشد .
برگ زن
اين قسمت شبيه به يك دروگر چكشي است ودر شرايطي كه در زمان برداشت ساقه ها و برگ هاي چغندقند بلند و پر پشت باشد براي قطع آنها از وسيله استفاده مي شود 
. در موقع كار برگ زن آنقدر بايد بالا بسته شود كه فقط ساقه ها و برگ ها همراه با قسمت كمي از طوقه چغندرها قطع شود .
طوقه رن
اين قسمت شبه يك چرخ كنگره دار  است كه يك چاقوي افقي درقسمت عقب.در زيراين چرخ به ان متصل شده است.حركت چرخ كنگره دار به وسيله يكي از چرخهاي زمين ماشين برداشت چقندر قند تامين مي شود كنگره دار تحت فشار يك فنر قرار داردو قاب ان مي تواند به دور محوري چرخش كندودر نتيجه چرخ وتيفه رابالاوپائين ببرد  فاصلهچاقو از چرخ كنگره دار قابل تنظيم است و اين فاصله قطر طوقه بريده شده را تعيين مي كند 
براي اين  كه در موقع برداشت ، وزن بيشتري از چغندرقند به دست آيد ، عمل بردين طوقه چغندرقند بايد به طور صحيح انجام شود . چنانچه مقدار زيادي از طوقه بريده شود ، از وزن محصول برداشت شده كاسته مي شود و در صورتي كه طوقه به اندازه كافي جدا نشود و مقداري از برگ هاي سبز روي چغندرقند باقي بماند ، كشاورز توسط كارخانه قند جريمه خواهد شد . بنابراين در موقع برداشت چغندر تنظيمات زير بايد انجام شود ، اول ، چرخ كنگره دار از لحاظ وضعيت افقي بايد طوري تنظيم شود كه كاملا روي رديف چغندرها ( روي سر چغندرها ) حركت نمايد دوم ، فشار فنر روي چرخ كنگره دار بايد به اندازه اي باشد كه چرخ كنگره دار فشار كمي روي چغندرها وارد آورد 

. سوم ، موقعيت عمودي و افقي چاقو نسبت به چرخ كنگره دار بايد تنظيم گردد . فاصله عمودي چاقو از چرخ كنگره دار  معمولا بايد حدود ۷ تا ۱۰ ميليمتر باشد ، اگر لازم باشد قطر طوقه بريده شده بيشتر باشد ، اين فاصله بايد زيادتر گردد و چنانچه قطر كمتري از طوقه بايد بريده شود ، اين فاصله بايد كمتر گردد . با تنظيم افقي چاقو يعني فاصله افقي آن از چرخ كنگره دار ، شكل برش طوقه تعيين مي شود . 
كنار زن طوقه
پس از اين كه طوقه چقندر قندتوسط چاقو بريده شد انها روي رديف چقندر قندودر جايي كه قطع شدهاند قرار مي گيرد.براي ايكه طوقه هاي بريده شده مانع دستگاه چقندر گن نشوند وطوقه ها به همراه چقندرها بالا نروند لازم است انهارا به ترتيبي از روي رديف كشت نمود.

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج