گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۲۶اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

باظهورمدرنیسم درمعماری وشروع عصرمدرن وهمزمان باروی کارامدن معمارانی چون میس وندرو ومعماران تحصیل کرده مدارسی مانندباوهاوس وعلاقه جهانیان به ایجادبناهای بلندمرتبه وبه طورکل شروع ساخت وسازهای صنعتی درغرب بحث پیش ساختگی واستفاده ازمصالح پیشرفته به یکی ازمهمترین دغدغه های طراحان ومجریان وتولیدکنندگان بدل شد.
دراین میان نگاههای معمارانه به سمت آلومینیوم وتولیدات اکسترودشده آلومینیوم سوق پیداکرد.
چراکه آلومینیوم به علت خصوصیت منحصر به فردخودهمچون سبکی وعایق بودن,انعطاف پذیری ودردسترس بودن,دردسترس بودن نسبی,باربربودن وجلال خاص می توانست تمام نیازهای مخاطبان خودرابراورده سازدتاسرانجام ورقهای کامپوزیت درسال۱۹۶۹ درآلمان ابداع گردیدودرحال حاظردردنیابه عنوان یکی ازمصالح اصلی وپرکاربردمطرح است.
قریب ده سال پیش شرکتهای تجاری که درحوزه مصالح ساختمانی نوین فعالیت می کردندیکی 
اززیرمجموعه های صنایع آلومینیومی راواردایران کردندکه بانام <<پانل>>یا <<پنل>>
ویژگیهای ورقهای مرکب:

(مقاومت دربرابرتغییرات دما):باتوجه به خصوصیات منحصربه فردخودمی توانددرمقابل تغییرات دمااز(۵۰- ) تا(۸۰+) بدون هیچگونه تغییردرکیفیت مقاومت نماید.
(خواص عایقی):فضای ایجادشده بین ورقهای کامپوزیت ودیواره ساختمان باعث ایجاد عایق حرارتی وصوتی ورطوبتی می شود وامکان جریان هوارادرپشت پانلهابه وجودمی اورد که این امرباعث می شودحرارت محیط به ساختمان نفوذنکند.
(دوست محیط زیست):کلیه موادخام تشکیل دهنده برگشت پذیرمی باشدوهیچ وهیچگونه موادزائدومضردرطول تولیدبه وجودنمی اید.
(ابعادبزرگ ومتنوع):ازویژگیهای دیگرورقهای کامپوزیت قابلیت اجرادرمدول بندیهای بزرگ می باشدکه درمصالح دیگرنماسازی به علت بالابودن وزن ومشکلات اجرایی این قابلیت وجودندارد.
(سرعت اجرای بالا):باامکانات اجرایی ورقهای کامپوزیت مدول بندی درابعادبزرگ واجرای سریع زیرسازی آلمینیومی ونصب ورق روی آن وهمچنین سهولت کارباابزارآلات زمان اجرایی نما رابه حداقل کاهش می دهد. 
(سبک امامقاوم):بسیارسخت ومقاوم است .باتوجه به اینکه۶۰% ازآلمینیوم خام باهمین قطرسبکتراست ولی درمقابل فشاروضربه ازمقاومت بسیاربالایی برخورداراست.همچنین درمقابل تابش مستقیم آفتاب وبارانهای اسیدی بسیارمقاوم است.
بسیارمسطح):سطح بسیارهمواروممتازاین ورقهاازانکسارواعوجاج جلوگیری می نماید.
(کارآیی):برش,خم کاری,شیارزدن,انحنادادن رابه راحتی می توان به وسیله ماشین آلات نجاری وآهنگری انجام داد.
(کارآیی وایمنی درزمان زلزله):به علت سبکی وزن اینگونه نماها درهنگام زلزله به دنبال تخریب نمای بناها کمترین خسارتهای جانی رابرای عابرین می توانیم داشته باشیم.
امکان طراحی واجرای بسیاری از اشکال با این نوع ورق میسراست.به عنوان مثال ایجادشکستهایی بازوایای مختلف از ۱ الی ۱۳۵ درجه,اعمال خم وقوس,امکان نوردبدون تغییردرفواصل فیزیکی,بدون ایجادناهمگونی دررنگ وپوشش به طوری که می توان ستونی با قطر ۲۵ cm رابااین ورقهابه صورت استوانه ای طراحی واجرانمود.درصورتیکه باهیچیک ازمصالح مشابه ازقبیل سنگ, سیمان, چوب, ……. این امکان وجودندارد

این ورقهاازهرنظردارای مقاومت بالایی هستند.ازنظرآتش سوزی مقاومندومصالحی ضداحتراق به شمارمیروند.دربراررخوردگی مقاومندومصالحی ضداحتراق بشمارمیروند.دربرابرخوردگی دراثربارانهای اسیدی, نورخورشیدومواردآب وهوایی کاملامقاومندواین عوامل هیچگونه تاثیری درشکل وفرم این ورقهاندارنددرحالی که مصالح دیگرکاملا ازاین ناحیه آسیب می بینند.به عنوان مثال سنگ گرانیت که ازمقاومترین انواع سنگ محسوب می شود, پس ازحداکثر ۱ سال درمقابل نورخورشیدوباران وذرات معلق, جلاورنگ اصلی خودراتامیزان۳۰% وبیشترازدست میدهد.سیمان, رنگ وحتی انواع رنگهای صنعتی که به واسطه انواع پرایمربرروی سیمان اجرامی شود پس ازگذشت ۴ فصل کیفیت خود رابیش از ۴۰% ازدست می دهند ودچارتبله , ریختگی , اکسیداسیون وعوامل مشابه می شوند.شیشه به سرعت دچارخاک گرفتگی وکثیفی می شودوحتی گاهی رطوبت بالاوآب منجربه وجودآمدن زنگاروخط اثرشدیدبرروی شیشه وپوشش رنگ آن می شود.
دیگرویژگی نمای کامپوزیت, امکان آب بندی آن می باشد به گونه ای که امکان نفوذآب به زیر نما وجود نداشته باشد وآب ناشی ازباران وبرف پس ازهدایت به شیارهای تعبیه شده ازمحل معینی خارج میشوند.ویژگی دیگراین ورقهاتمیز ماندن آن است,دلیل این امر نوع رنگ مصرفی است که دراثرجریان هواالکتریسیته ساکن درورق ایجاد نمی شود که گردوغبار معلق درهوا جذب نشده لذا سطح آن تمیز مانده وهرگونه گردوغبار احتمالی نیزبااولین باران ازروی سطح کاملا شسته می شود.حتی این امکان وجوددارد که برای کنترل بهینه انرژی, قبل ازنصب ورق به سازه درزیر تمامی پانلهاازمواد عایق مانند پشم سنگ وپشم شیشه بهره برد تاسطوح دیوارهای خارجی تابالاتر از ۸۰% عایق صوت, رطوبت, گرما وسرماباشند تابدین وسیله انرژی رابه درستی مدیریت نمود. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج