گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

این پایان نامه اماده با فرمت ورد وقابل ویرایش میباشد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و

 علوم ورزشی

پروژه کارشناسی ارشد

عنوان:

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی 

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………… ۴

ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۸

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۸

محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۹

واژه­ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

تعریف توجّه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

تاریخچۀ توجّه………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

نظریه­های توجّه………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

کانون توجّه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

شیوه­های توجّه………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

ویژگی­های توجّه…………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

 

 

 

عنوان                                                                                                     صفحه


         

هوشیاری و توجّه…………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

توجّه­ انتخابی………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

توجّه و سطح مهارت………………………………………………………………………………………………… ۲۲

رابطه توجّه و سطح مهارت………………………………………………………………………………………… ۲۲

رابطۀ توجه و اجرا…………………………………………………………………………………………………… ۲۳

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه………………………………………………………………………………… ۲۴

تصویرسازی ذهنی چیست…………………………………………………………………………………………. ۲۵

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی……………………………………………………………………………….. ۲۶

انواع تصویرسازی ذهنی…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن………………………………………………………………….. ۲۹

نظریه­های تصویرسازی ذهنی……………………………………………………………………………………… ۳۱

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی…………………………………………………………….. ۳۸

کاربردهای تصویرسازی ذهنی…………………………………………………………………………………….. ۳۹

افزایش مهارت­های روان­شناختی…………………………………………………………………………………. ۳۹

تحقیقات مربوط به توجّه…………………………………………………………………………………………… ۴۱

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی………………………………………………………………………….. ۵۳

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                           صفحه   


    

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه…………………………………………………………………… ۶۲

نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

جامعه و نمونۀ آماری………………………………………………………………………………………………… ۶۷

متغیّرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۶۷

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………. ۶۸  

روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۷۲

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… ۷۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                    صفحه


 

تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق فصل چهارم:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

آزمون فرضیۀهای آماری……………………………………………………………………………………………. ۸۰

فرضیۀ اول…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

فرضیۀ دوم…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

فرضیۀ سوم……………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

فرضیۀ چهارم…………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

فرضیۀ پنجم…………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

فرضیۀ ششم…………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

فصل پنچم: بحث ونتیجه­گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق……………………………………………………………………………….. ۸۸

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………. ۹۱

پیشنهادات آموزشی………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                                                   صفحه


جدول ۱-۳ : نوع فعالیت­های گروه­های سه­گانه پژوهش……………………………………………………. ۷۳

جدول ۲-۳ : طرح کلّی روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………… ۷۴

جدول ۱-۴ : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی…………………………………………………. ۷۸

جدول ۲-۴ : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

فراگیری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

جدول ۳-۴ : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

جدول ۴-۴ : نمرۀ تفاضل پیش­آزمون از پس­آزمون گروه­های سه­گانه…………………………………….. ۸۲

جدول ۵-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در

مرحلۀ یادداری……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

جدول ۶-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در

مرحلۀ یادداری……………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۷-۴ : نمرۀ تفاضل پس­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­گانه……………………………….. ۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                                                 صفحه


 

نمودار ۱-۴ : نمودار میانگین سن آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه………………………………………… ۷۹

نمودار۲-۴ : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R  آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه…………………………. ۷۹

نمودار۳-۴ : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ

فراگیری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

نمودار ۴-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

یادداری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

نمودار ۵-۴ : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

نمودار ۶-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

یادداری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

نمودار ۷-۴ : رونـد پـيشرفت گـروه‌ها در طي مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی… ۸۴

نمودار۸-۴: رونـد پـيشرفت گـروه‌ها در طي مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی ۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها                                                                                               صفحه


         

 شکل ۱-۲ : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک­کانالی… ۱۶

شکل ۲-۲ : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

همکاران ۱۹۸۴……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

شکل ۱-۳ : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط……………………………………………………….. ۶۹

شکل ۲-۳ : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها………………………………………………………… ۶۹

شکل ۳-۳ : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده……………………………………………………………….. ۷۰

شکل ۴-۳ : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) …………………………………………………….. ۷۰

شکل ۵-۳ : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن…………………………………………………………………… ۷۱

شکل ۶-۳ : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­افزا……………………………………………… ۷۱

شکل ۷-۳ : تصویر دستگاه تعقیب­سنج………………………………………………………………………….. ۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۱۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج