گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 191 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان

این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده:

در اين تحقيق اثر تجويز خوراکی مقادير مختلف عصاره متانولي Daucus carota  ( mg/kg 300،۲۰۰،۱۰۰ ) بر سطح سرمي گلوکز، انسولین، تري گليسريد، کلسترول، ليپوپروتئين ها LDL) ،HDL ،     (VLDLو آنزيم هاي عملکرد کبدي (,ALP  ALT ,AST)و همچنين سطح سرمي فاکتورهاي عملکرد کليوي ( اوره، اسيد اوريک، کراتينين ) در موشهاي نر مبتلا به ديابت نوع  I بررسي شد.
۳-۱- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي دانه های   Daucus carota mg/kg) 300، ۲۰۰، ۱۰۰) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت ۳ روز بر سطح سرمي گلوکز در موشهای دیابتیک نوع Ι
مقایسه سطح سرمی گلوکز در گروه دیابتی با نرمال نشان دهنده افزایش معنی دار گلوکز در گروه دیابتی می باشد   . (p<0.05)تجویز عصاره یا گلایبن کلامید  با دوزهای فوق به مدت ۳ روز سبب کاهش معنی داری در سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نشده است .ضمناً مقایسه سطح سرمی گلوکز در گروه دیابتیک قبل و بعد از دریافت حلال عصاره (گروه sham) طی ۳ روز هیچ اختلاف معنی داری را نشان نمی هد. همچنین با افزایش دوز عصاره تغییر معنی دار در سطح سرمی گلوکز مشاهده نشد 
– اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي دانه هاي Daucus carota  mg/kg) 300 ، ۲۰۰ ، ۱۰۰) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت ۶ روز بر سطح سرمي گلوکز در موشهای دیابتیک نوع Ι
ميانگين سطح سرمي گلوکز ناشتا در گروه دريافت کننده  mg/kg100 عصاره به میزان  )33.18درصد) و  mg/kg 200 به میزان( ۹۵٫۷۸ درصد( و mg/kg 300 به میزان ( ۴۵٫۵درصد) نسبت به گروه ديابتي به طور معني داري کاهش يافته است . همچنین، تجويز گلايبن کلاميد  6 روز سبب کاهش معني داري به میزان (۷۱٫۶۵درصد) در سطح سرمي گلوکز شده است. تجويز حلال عصاره(گروه sham) اثر معنی داری بر سطح سرمی گلوکز در گروه دیابتی نداشته است
اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانوليِ دانه هاي Daucus carota  mg/kg ) 100 ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ ) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت ۱۴ روز بر سطح سرمي گلوکز در موشهای دیابتیک نوع Ι
تجويز عصاره با دوزهای فوق و حلال عصاره(گروه sham) طی ۱۴ روز سبب کاهش معنی داری در سطح سرمی گلوکز نشده است. ميانگين سطح سرمي گلوکز ناشتا در گروه دريافت کننده گلابين کلاميد نسبت به گروه ديابتي به میزان (۷۱٫۷درصد) به طور معني داري کاهش يافته است

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان
  • انتشار : ۲۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج