گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

خرید ودانلود پایان نامه اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده  جامد ازمایع درآب وفاضلاب-دانلود رایگان تحقیق اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده  جامد ازمایع درآب وفاضلاب-دانلود رایگان مقاله اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده  جامد ازمایع درآب وفاضلاب-دانلود پایان نامه اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده  جامد ازمایع درآب وفاضلاب

این فایل در ۹۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردزیر است:


عمل جداسازي هيدروسيكلون ها بر مبناي تاثير نيروه هاي گريز از مركز كه درون بدنه ي هيدروسيكلون توليد مي شوند، استوار است. به هر حال ، برخلاف گريز از مركزهاي ته نشين  كننده، هيدروسيكلون ها بخش خاي دوراني ندارند و جريان  حلقوي   لازم توسط  پمپاژ سيال به طور مماسي درون بدنه ي استوانه اي – مخروطي ساكن توليد مي شود. شكل ۲-۱ نمودار شماتيك يك هيدروسيكلون با طرح رايج  را نشان مي دهد؛ قسمت فوقانـــي بخش استوانه اي ، يه ويسله ي درپوشي پوشانـده شده است .

 كه از طريق آن لوله ي مايع سرريز (اغلب ديافراگم   ناميده مي شود) تا مسافتـي وارد داهل بدنه ي سيكلون مي شود  ته ريز، كه اكثر جامدات را حمل مي كند از حفره اي   كه در راس   مخروط قرار دارد، سيكلون را ترك مي نمايد.
مايع از طريق يك وروردي مماسي كه ممكن است، سطح مقطع ان دايره اي يا مربع مستطيلي باشد و تا جايــي كه محدوديت هاي طراحي عملياتي اجازه دهند در نزديكـي درپوش فوقانـي جا داده شده و به درون هيدروسيكلون وارد مي شود.
به جـز در ناحيه درونـي و اطراف مجراي ورودي مماسي ، حركت سيال درون بدنه ي سيكلون تقارن دايره اي دارد و به طور شماتيك در شكل ۲-۲ نشان داده است  بيشتر سيالي كه وارد سيلكون مي شود با جريان مارپيچي به داخل قسمت بيروني مخروط معكوس ، جايي  كه آن از همه طرف به سمت مركز هيدروسيكلون  خوراك دهــي مي شود، حركت مــي كند در حالي كه باقي مانده ي جريان جهت عمودي  خود را معكوس نموده و از طريق جريان مارپيچي  داخلــي به سمت بالا حركت مي كند و از ناحيه ي ديافراگـم سيلكون را ترك مي كند.

شكل ۲ ـ ۲ چشم انداز يك هيدروسيكلون كه جريان
گردايي را در داخل آن به طور شماتيك
نشان مي دهد.
در قسمت فوقاني بخش استوانه اي ، يك الگوي جرياني ثانويه اي وجود دارد كه در سرتاسر پوشش  بالايي به سمت قاعده ي  ديافراگم و در طول ديواره ي بيروني لوله حركت مــي كند و در نهايت به سيال  باقي مانده در سرريــز ملحق مي شود، اين جريان ثانوي “مدار ثانوي” “مدار كوتاه”  به دليل وجود درپوش سيلكون و ديواره ي بيروي ديافراگم مي باشد كه سرعت دوراني  را در نزديكي آن كاهش مي دهد و بنابراين نواحي كم مقاومت در برابر جريان از نواحي بيروني با فشار زياد  به سمت نواحي با فشار كم به وجود مي آيد. 
شكل ۲- ۳نمودار ساده ي جريان هاي  محوري و شعاعي در يك  هيدروسيكلون رايج را نشان مي دهد : مدار كوتاهي  كه در بالا  به آن اشاره شد. به وضوح  ديده مي شود . هم چنين  يك يا چند  جريان گردابي چرخشي وجود دارند كه “كلاهك”   ناميده شده  و درشكل ۲-۳ علامت گذاري شده است . كلاهك نقش  نگه دارنده را بين جريان حلقوي  بيروني كه به سمت پايين و جريان  حلقوي  درونــي كه به سمت  بالا حركت مي كنند ايفا مــي كند  . جريان هاي رديابي كلاهك از هر گونه جريان شعاعي از داخل سطح استوانه اي در داخل جريان جلوگيري مي كند كه در اين بخش در اين مورد بيشتر بحث خواهد شد.
 ويژگي مهم  ديگر جريان در هيدروسيكلون ، تشكيل ستون هواي مركزي مي باشد . جريان  قوي  حلقوي ناحيه ي كم فشاري  در مركز  به وجود مي اورد كه معمولا به تشكيل سطح آزاد مايع  در حال  دوران  منجر شده كه به شكل استوانه است  و در تمام طول سيكلون برقرار مي باشد. اگــر يكي از خروجي ها يا هر دو مستقيماً به هواي بيرون متصل شوند، ستون پر از هوا مي شود . هر گونه گاز پخش شده يا حتي  حل  شده ي موجود  در سيال ورودي  نيز به اين ستون مركزي  كه ممكن است حتي  هنگامي كه خروجي ها به هواي بيرون متصل نشده باشند ، وارد شود. به وسيله فشار برگشتي    متوقف شود . ستون  هوا يك پديده ي كاملا  مطلوبي است و بيان گر پايداري جريان حلقوي ]۳[ مي باشد و بايد به صورت مناسبي مستقيم بوده و قطر آن در تمام طول سيكلون ثابت باشد.

۳ ـ ۱٫ توزيع سرعت ها و فشارها
سرعت جريان در يك هيدروسيكلون  معمولا به سه مولفه تجزيه مي شود: مماسي ، محوري و شعاعي . اطلاعات درباره ي توزيه سرعت ها در داخل جريان براي برقرار نمودن مدل تئوريكي فرآيند جدايش و مسلما در اصل، براي شبيه سازي مسيرهاي پرتابي ذرات كه از ان ممكن است پيش بيني هاي بازدهي تئوريكي حاصل شود، مهم مي باشد.
بر اثر جريان حلقوي در هيدروسيكلون ، فشار ساكن به طور شعاعي به سمت بيرون افزايش مي يابد .”اين فشار  ساكن گريز از مركز” اساسا توسط توزيع شرعت هاي مماسي سيال درون جريان به دست مي ايد و سهم عمده اي در افت فشار كل در سرتاسر يك هيدورسيكلون در حال عمليات ، دارد.
بنابــراين ، نتجه مــي گيريم كه توريع سرعت هاي مماسي از اندازه گيـــري هاي ساده ي  فشار ساكن شعاعي محاسبه مي شود . اين ايده در مطالعات اوليه ي توزيع سرعت هاي مماسي در جـريان مايع صاف وجود داشت . در ايــن ] ۳۶[   اولين كسي بود كه رابطه اي بين سرعت مماسي ، vt ، و توزيع فشار شعاعي با فرض اين كه مولفه ي سرعت شعاعي نسبت به مولفه ي مماسي قابل چشم پوشي است، به صورت زير به دست آورد:
( ۲ ـ ۱ )                                                  
رابطه ي فوق براي محاسبه ي سرعت هاي مماسي با توجه به اندازه گيري هي فشار ساكن در مكان هاي مختلف در هيدروسيكلوني كه با مايعات صاف در حال عمليات مي باشد، مورد استفاده قرار مي گيرد.
     توزيع سرعت مماسي اي با اندازه گيري هاي مستقسم جريان توسط كلسال مورد تاييد قرار گرفت. كار كلسال به طور وسيع پذيرفته شده است و نتايج آن در شكل هاي ۲-۴   ، ۲-۵، ۲-۶   به طور كيفي ارائه شده اند اندازه گيري هاي او بر مبناي اشباع كردن جريان آب صاف با ذرات دانه ريز آلومينيوم و با استفاده از ميكـروسكوپ چشمــي مجهز به عدسي هاي شيئي درانــي استوار بودند. مولفه هاي سرعت مماسي در مكان هاي منتخب درون  يك هيدروسيكلون شفاف به قطر mm 76 مستقيماً  اندازه گيري شدند . مولفه هاي سرعت عمودي با اندازه گيري شيب مسيرهاي  ذرات ، نسبت به سطح  افقي به دست آمدند و مولفه هاي سرعت  شعاعي آب از مطالعه ي پيوستگي محاسبه شدند. طراحي سيكلون كلسال تا حدودي منحصر به فرد مي باشد؛ زيرا ديواره ي سيكلون تا مسافتي بالاتر از قسمت تحتاني (قاعده)  ديافراگم مخروطي بوده  و در قسمت استوانه اي سيكلون اندازه گيري اي صورت نگرفته است .

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج