گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در قالب pdfوبه صورت زیر تهیه شده:

منطقه مورد مطالعه در بخش مرکزي نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ اسفوردي قرار دارد و بر اساس تقسیم بندي زون هاي ساختاري در زون ایران مرکزي واقع شده است. قدیمی ترین سنگ هاي موجود در منطقه مجموعه پیروکلاستیک پرکامبرین (سازند ساغند) می باشد که توده هاي گرانیتی ناریگان با سن پرکامبرین به داخل آنها نفوذ کرده اند. جوان ترین سنگ هاي منطقه آهک هاي کرتاسه است. گرانیت ناریگان یک سنگ آلکالن با بافت پورفیري می باشد. سنگ هاي منطقه شامل سه گروه گرانیت ناریگان، ریولیت (کوارتز پورفیري)، و ولکانیک هاي اسیدي می باشد. در نتیجه نفوذ گرانیت، سنگ هاي اطراف این توده به ویژه در جنوب غرب منطقه که در اثر گسل خوردگی شدیدا خًرد شده اند، تحت تاثیر متاسوماتسیم و دگرسانی قرار گرفته اند. یک سري دایک هاي بازیک نیز در داخل سنگ هاي گرانیتی و ریولیتی در منطقه نفوذ کرده اند که با توجه به اینکه سنگ هاي گرانیتی و ریولیتی را در منطقه قطع می نمایند، پسسن جوانتري نسبت به سنگ هاي منطقه دارند. در این تحقیق سعی بر این بوده است تا با استفاده از اطلاعات اکتشافی موجود در محدوده ناریگان، که شامل اطلاعات زمین شناسی و ژئوفیزیک(مغناطیس سنجی و رادیومتري) و سنجش از دور (تصاویر لندست و آستر) و داده هاي لیتوژئوشیمیایی، وجود آنومالی و کانی سازي عناصر پرتوزا در آنومالی ۲ ناریگان مشخصشود. براي این منظور ابتدا مطالعات سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره اي انجام گرفت.
از پردازش تصاویر ماهواره اي مناطق مشخص گردید. ETM+ دگرسانی و مستعد کانی سازي با استفاده از ترکیب هاي رنگی در تصاویر آستر و از اطلاعات ژئوفیزیک و تفسیر داده هاي رادیومتري نقاط با پرتوزایی بالا تعیین شدند، همچنین با استفاده از داده هاي مگنتومتري نحوه قرار گیري توده نفوذي در عمق مشخص شد. جهت بررسی هاي ژئوشیمیایی از منطقه مورد مطالعه حدود ۸۰ نمونه بصورت لیتوژئوشیمیایی برداشت شد. براي نرمال سازي داده هاي ژئوشیمیایی از روش هاي آماري تک متغییره و چند متغییره استفاده شد که روش تک متغییره شامل روش سنتی و روش چند متغییره شامل بررسی جداول همبستگی عناصر و تجزیه و تحلیل آنالیز خوشه اي بود. پس از نرمال سازي داده ها نقاط داراي بی هنجاري ژئوشیمیایی براي عناصر مختلف ۶۲ و توریم فاقد پتانسیل می باشد. چنین نتیجه گرفته شد که میزان عناصر پرتوزا در واحدهاي پیروکلاستی که در جنوب محدوده گسترش بیشتري دارند، داراي اهمیت بیشتر به لحاظ ادامه اکتشافات براي عنصر اورانیوم می باشد. 

وش های شناسایی و اکتشافی سنجش از دور، ژئوفیزیک و ژئوشیمی، روش هایی هستند که نسبت
به روش های حفاری بسیار ارزانتر و کم هزینه تر می باشند، بنابراین انجام این روش ها قبل از حفاری، در
بسیاری موارد باعث کاهش ریسک های سرمایه گذاری و هزینه عملیات اکتشافی می شـود. بررسـی هـای
سنجش از دور به دلیل دید وسیع و یک پارچه و محدوده های طول موجی مختلـف، از بهتـرین روش هـا
در پی جویی کانسارها است. با استفاده از این داده ها می توان خطواره ها، شکستگی ها و نیز دگرسانی ها
را تعیین کرد . البته با توجه به خصوصیت این روش بایستی ویژگی هـای مـرتبط بـا حـض ،ور کانـسارها در
سطح زمین رخنمون داشته باشد.
روش های ژئوفیزیکی نیز یکی از روش های مفید در اکتشاف کانسارها است که می تـوان آنهـا را در
زمین، دریا یا هوا انجام داد . در مناطقی که وسعت زیادی دارند غالبا از روش هوابرد استفاده می شود، زیرا
این روش خیلی سریع و با دقت بیشتر انجام می گیرد و مهمتر اینکه هزینه پروژه را تا حد امکـان کـاهش
می دهد. از داده های ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و رادیومتری هوابرد در تعیـین منـاطق دارای اورانیـوم
استفاده می شود. به این صورت که داده های رادیومتری بـا اسـتفاده از تشعـشعات مـرتبط بـا اورانیـوم و
عناصر پرتوزای همراه آن مناطق بی هنجاری را تعیین می کنند و یا در کانسارهایی که آهن و اورانیوم، بـا
هم، هم پوشانی دارند، می توان از داده های مغناطیس سنجی استفاده کرد.یکـی از اسـتفاده هـای عمـده
ژئوفیزیک، بهینه سازی شبکه حفاری های اکتشافی است که بدین ترتیب مـی توانـد نقـش ارزنـده ای در
کاهش هزینه و افزایش سرعت عملیات اکتشافی داشته باشد .
روش های ژئوشیمی اکتشافی نیز یکی از روش هـای مفیـد در اکتـشاف کانـسارها اسـت. هـدف از
ژئوشیمی اکتشافی، شناسایی نهشته های جدید فلزی و غیر فلزی و ذخایر نفـت و گـاز طبیعـی اسـت . در
تمامی موارد فوق، اصول عملیات اکتشافی بر مبنای یافتن تمرکزهایی از یک یا چند عنصر یا کـانی هـای
معدنی با غلظتی بالاتر از مقدار زمینه است، بنحوی که بتوان آن را ناهنجاری نامید . از نقطـه نظـر علمـی،
تعیین مکان واقعی نهشته های کم عیار فوق العاده مشکل است بویژه اگـر توسـط قـشر سـطحی پوشـیده
شده باشد، که در چنین مواردی استفاده از ژئوشیمی اکتشافی مفید واقع می شود. روش هـای ژئوشـیمی
روش های مستقیمی هستند که در آنها برای کشف ناهنجاری های حاصل از فراوانـی یـک عنـصر معـین،
خود آن عنصر و یا عنصری که بصورت ردیاب در ارتباط با آن است اندازه گیری و بررسی مـی شـود . روش
های ژئوشیمی شامل رسم نقشه آنومالی ژئوشـیمیایی و تعیـین منـاطق پتانـسیل دار و همچنـین شـامل
عملیت کنترل آنومالی ها می باشد که در نهایت پس از کنترل آنومالی ها مناطق امید بخش جهـت ادامـه
مراحل اکتشافی معرفی می شوند.

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۰۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج