گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

با توجه به برخورد جوامع بشري با مسائل ناهمگون بي شمار فزاينده وابستگي متقابل بين كشور‌ها، تحليل رفتن منابع طبيعي، سرعت فزاينده تغييرات و مسائل عديده‌اي از اين قبيل نياز به يافتن تصويري هر چه جامع‌تر و دقيقتر از آينده براي هر جامعه از ضروريات است. (كفايت، ۱۳۷۲). 
تورنس (۱۹۵۹) استدلال مي‌كند كه تصاوير آگاه و ناخودآگاه از آينده، نيروي محرك مهمي در پس دستاوردهاي آينده‌اند. تصاوير مثبت آينده، نيروي پر توان مغناطيسي هستند كه ما را به تحرك واداشته‌اند و به ما انرژي لازم را براي حركت به پيش به سوي امكانات، راه‌حلها و دستاوردهاي خلاقي و جديدي مي‌دهند از طرفي براي آنكه بتوانيم قدرت تصور خود را افزايش دهيم و تصاوير مثبتي از آينده خلق كنيم بايد خلاقيت خود را پرورش دهيم. چه نياز به به خلاقيت اجتناب ناپذير است
جامعه آماري: 
جامعه آماري در پژوهش حاضر دانش آموزان مقطع ابتدايي مناطق بيست‌گانه آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ مشغول تحصيل مي باشند. 

نمونه آماري: 
روش جمع آوري اطلاعات از جامعه آماري فوق دو منطقه آموزش و پرورش به صورت تصادفي انتخاب شدند. از هر منطقه دو مدرسه از هر مدرسه تعداد ۱۲ نفر انتخاب شدند. و به كودكان آزمون خلاقيت و به والدين آنها پرسشنامه كسب نمونه ؟؟ ارائه مي شد. 
 تعداد ۹۶ نفر آزمودني كه شامل ۴۸ نفر از والدين و ۴۸ نفر فرزندان مي باشد و آنها به صورت تصادفي ساده ۴۸ برگه پرسشنامه بين والدين و ۴۸ برگه پرسشنامه بين فرزندان توزيع مي‌گردد تا برحسب درجه از كاملاً مخالف، نامخالف، تقريباً مخالفم، موافق و كاملاً موافق به سئوالات پاسخ دهند و پس از تكميل پرسشنامه آن را تحويل دهند. كه اين ۴۸ نفر يا به عبارتي ۹۶ نفر نمونه آماري به تناسب تعداد آزمودني قابل دسترسي انتخاب گرديده اند كه سعي شده است به متغيرهايي نظير وضعيت اقتصادي خانواده، وضعيت اجتماعي خانواده، ميزان تحصيلات والدين و مؤلفه هايي چون سبك فرزند پروري والدين اعم از سخت گيري، سهل گيري و قاطعيت والدين توجه شود. 

روش آماري:
نوع تحقيق حاضر توصيفي كه به كار مي بريم همبستگي مي باشد به اين صورت كه از طريق پرسشنامه هايي كه به گروه نمونه داديم نظرات آنان را از يكسري از عوامل مرتبط با خلاقيت كودكان جويا مي شويم و آنان نيز با پاسخگويي به سئوالات پرسشنامه نظر خود را از تأثير عوامل بر خلاقيت كودكان با درجه كاملاً مخالف، مخالف، تقريباً مخالفم، موافق و كاملاً موافق بيان مي كنند. سپس با توجه به جوابها و تحليل آنها به نتايجي مي رسيم كه در فصل آينده گفته خواهد شد. 
ابزار تحقيق: 
براي اجراي اين طرح از پرسشنامه از نوع بسته استفاده مي كنيم (شيوه‌هاي فرزند پروري) كه شامل ۳۰ سئوال پنج گزينه اي است كه هر ده سئوال آن مربوط به يك فرضيه است. در پرسشنامه اي ديگر كه شامل ۸ سئوال توصيفي و ؟ است از كودكان خواسته مي شود با توجه به معلومات خود در جواب پرسشنامه ها را بدهند كه نشان دهنده ميزان خلاقيت آنها است. 

ابزار تحقيق: 
پرسشنامه شيوه هاي فرزند پروري: 
نمره گذاري و ويژگيهاي ديانابارم ريند از دانشگاه كاليفرنيا در سال ۱۹۷۳ مجموعه بررسيهايي را انجام داد كه طي آن الگوهايي از شيوه هاي فرزند پروري والدين مشخص شد. وي براي مطالعات خود پرسشنامه اي طراحي كرد كه به نام خود او معروف شد. اين پرسشنامه شامل ۳۰ جمله مي باشد كه ۱۰ جملة آن به شيوه‌ي سهل گيرانه (عبارات شمارة ۲۸ ، ۲۴ ، ۲۱ ، ۱۹ ، ۱۷ ، ۱۳۸۴ ، ۱۰ ، ۶ ، ۱) ۱۰ جمله به شيوه مستبدانه (عبارات شمارة ۲۹ ، ۲۶ ، ۸۲۵ ، ۱۶ ، ۱۲ ، ۹ ، ۷ ، ۳ ، ۲) و ۱۰ جملة ديگر به شيوة قاطع و اطمينان بخش (عبارات شمارة ۳۰ ، ۲۷ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۱، ۲۰ ، ۱۰ ، ۸ ، ۵ ، ۴) مربوط مي شود. در مقابل هر عبارت ۵ ستون با عناوين كاملاً موافقم، موافقم، تقريباً مخالفم، مخالفم، كاملاً مخالفم قرار درد كه به ترتيب ۴ تا صفر نمره گذاري مي شوند. با جمع نمرات سئوالات مربوط به هر شيوه، سه نمره مجزا به دست مي آيد. 


پايايي و اعتبار آزمون: 
بوري (۱۹۹۱)، ميزان پايايي اين پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمايي در بين گروه مادران به شرح زير گزارش نموده است: 
(۰۸/۰ براي شيوه سهل گيري، ۸۶/۰ براي شيوه استبدادي و ۷۸/۰ براي شيوه قاطع و اطمينان بخش. همچنين پايايي پرسشنامه در بين پدران براي شيوه سهل گيري ۷۷/۰ براي شيوه استبدادي ۸۵/۰ و براي اقتدار منطقي ۹۲/۰ به دست آمده است. وي براي بررسي بيشتر ميزان اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار افتراقي استفاده نموده است و مشاهده كرد مستبد بودن، در رابطه معكوسي با سهل گيري (۳۸/-۰) و اقتدار منطقي مادر (۴۸/۰-) دارد. 
همچنين مستبد بودن پدر رابطه معكوسي با سهل گيري (۵۰/۰-) و اقتدار منطقي وي (۵۲/۰-) دارد. (بوري ۱۹۹۱ ، ص ۱۱۹-۱۱۰) 
در پژوهشي كه اسفندياري (۱۳۷۴) انجام داد تا امكان تغيير شيوه‌هاي فرزند پروري والدين كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري را بررسي كند، از ۱۰ نفر از صاحب نظران روان شناسي و روان پزشكي خواست ميزان اعتبار هر جمله از پرسشنامه را مشخص كند. نتيجه نشان داد پرسشنامه داراي اعتبار صوري مي باشد. پرسشنامه توسط همان افراد تكميل شد. ميزان پايايي براي شيوة سهل گيري ۶۹/۰ ، براي شيوة استبدادي ۷۷/۰ و براي شيوة قاطع و اطمينان بخش ۷۳/۰ به دست آمد. (اسفندياري، ۱۳۷۴ ، ص ۷۹) 
آزمون سنجش خلاقيت: 
مبناي اساسي ابزار تحقيق آزمون تفكر خلاق نرم كلامي و غيركلامي تورنس است. به لحاظ اينكه تعدادي از سئوالهاي اين آزمون براي دانش‌آموزان اين پايه سنگين است فرمهاي ديگري نيز از هليگارد وجود دارد، تحقق ۸ سئوال با فرم كلامي مشابه به سئوالات آزمون تورنسي از آن اقتباس نموده است و سپس از بررسي سوايي و اعتبار آن آزمون را مورد استفاده قرار داده است. اين آزمون تشكيل شده است از چهار بخش روايي، انعطاف ابداع و بسط كه هر يك به صورت زير تعريف مي شود: 
۱- روايي: تعداد ايده هاي ارائه شده دانش آموز به هر يك از سئوالات هر تعداد پاسخي كه مي دهد تعداد آنها را شمرده و به هر يك ۱ اميتاز مي‌دهيم. 
۲- انعطاف: تعداد ايده هاي متفاوت كه از طرف پاسخ دهنده ارائه مي‌شود كه ايده ها دسته بندي مي شوند به هر دسته يك امتياز مي دهيم. 
۳- ابداع و ابتكار: تعداد پاسخهاي منحصر به فرد كه از طرف افراد داده شده است. يعني اينكه پاسخها پس از دسته بندي شدن، آن پاسخهايي را كه تنها فرد مورد نظر جواب داده است. اما ديگران به آن اشاره نداشته اند. نمره كامل ۱۰ مي گيرد و آن پاسخهايي را كه ۲۵% از افراد ارائه داده اند نمره ۶ مي گيرد و پاسخهايي را كه ۵۰% از آنها به آن اشاره كرده اند نمره ۳ تعلق مي گيرد و به بقيه پاسخها نمره اي داده نمي شود. 
لازم به تذكر است كه به ازاي هر سئوال ۵ دقيقه دقت در نظر گرفته شده است، پاسخ دهندگان پس از توضيح مختصر براي هر سئوال و ذكر يك مثال شروع به پاسخگويي مي كنند. 

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج