گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

تحقيق حاضر شيوع اختلالات رواني بين جانبازان و افراد عادي را بيان مي كند هدف از انجام اين تحقيق مقايسه اختلالات رواني در جانبازان و افراد عادي است . 
سئوالهايي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته عبارتند از ۱ ـ آيا ميزان افسردگي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . ۲ ـ آيا ميزان اضطراب در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . ۳ ـ آيا ميزان پارانويا در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . ۴ ـ آيا ميزان خود بيمار انگاري در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . ۵ ـ آيا ميزان حساسيت بين فردي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . ۶ ـ آيا ميزان خصومت در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . ۷ ـ آيا ميزان فوبيا در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . ۸ ـ آيا ميزان روان پريشي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . ۹ ـ آيا ميزان وسواس در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 
پژوهشي حاضر به دنبال پاسخ اين سئوال است كه كداميك از اختلالهاي رواني ( اضطراب، افسردگي خود بيمارانگاري و … ) در جميعت مورد مطالعه ( جانبازان ) بيشتر است؟
جنگ پديده اي شوم و ناخواسته اي براي هر كشوري است كه با هر علتي كه تحميل شود مي تواند اثرات كوتاه يا بلند مدت داشته باشد، در قرن اخير پيشرفت سريع تكنولوژي منجر به توليد انواع مختلف سلاح هاي كشتار جمعي از جمله سلاح هاي شيميايي شد اگر چه حملات شيميايي منجر به اثرات جسمي زيادي براي فرد مي شود اما اثرات رواني بسياري نيز ايجاد مي كند كه در مقايسه با مجروحيت فزيكي جدي تر است. چرا كه مجروحيت شيميايي علاوه برمسائل جسمي ترسي از عوارض بلند مدت و بعضاً ناشناخته را به دنبال دارد.
گزارشي تحقيقات بسياري نشان مي دهد كه استرس هاي غير قابل پيش بيني محيطي در بسياري از مردم مي توانند تنش هاي بلند مدت ايجاد نمايند. لذا پس از جنگ افراد با عوامل استرس ناشي از آن مواجه مي شوند كه معمولاً بر اساس شدت استرس وارد شده به استكان مختلفي تظاهر مي كنند.
دريك مطالعه همه گير شناسي كه به وسيله انجمن تحقيقات پزشكي هند در سال ۱۹۷۳ در يك منطقه نيمه شهري ويلورد در ايالت تاميل نادو بر روي ۲۹۰۴ نفر انجام گرفت ميزان شيوع اختلالات رواني ۵/۶۶ در هزار بود.
شيوع اختلالات رواني در تحقيقات مؤسسه ملي بهداشت رواني ايالات متحده آمريكا ( ۱۹۷۸ ) به مي خوارگي و اعتياد و اختلال شخصيت ۴/۱۵ درصد گزارش گرديده است.
وقتي انسان مورد تهاجم قرار مي گيرد يا تحت تأثير فشارهاي رواني واقع شود ناچار از خود واكنشي نشان مي دهد. به طور كلي هر فردي در زمان و شرايط خاصي داراي آستانه تحمل معيني در مقابل استرس مي باشد. وقتي فشار رواني از حد بگذرد ناچار اختلالهاي رفتاري و هيجاني نشان خواهد داد.
 
اهميت و ضرورت تحقيق 
عوامل رواني يكي از ابزارهاي مهم پيروزي و شكست در قبل و حتي بعد از جنگ نام برده شده، رجزخواني مقدماتي جنگ تن به تن استفاده از تدابير سياهي لشكر، بخشي شايعات مخرب روحيه نبرد، بزرگ جلوه دادن پيروزيها، بي اهميت شمردن ناكاميهاي عمده از اين قبيل عوامل رواني مؤثر در جنگ محسوب مي شوند كه در اين مقوله بحث آنان نمي گنجد. از زمانهاي بسيار دور تاريخ در مورد اثرات و عوارضي رواني ناشي از جنگ نيز بحث و جدل وجود دارد. در جنگ جهاني دوم به علت گستردگي منطقه جنگي و عكس العملهاي گوناگون افراد تفاوت در صحنه هاي متنوع براي بيان 
واكنش هاي رواني ناشي از جنگ از اصطلاحاتي چون واكنش شديد فشار رواني، نوروز ضربه اي جنگ، اختلال موقعيتي زودگذر و واكنشي تطبيقي يا سازگاري استفاده شده است. اكنون قريب به شانزده سال از جنگ تحميلي ايران و عراق سپري گرديده است، اين دفاع مقدس اگر چه با ره آوردهاي مثبت خود موجبات تسريع روند رشد و تعالي جامعه و بالاخص جنبه هاي معنوي آن را فراهم آورده، اما در كنار آن خسارت جاني و مالي جبراني ناپذيري را نيز به دنبال داشت . ( نور بالا، ۷۲ ).
با گذشت شانزده سال از جنگ ، تاكنون بدين مهم توجه چنداني نشده حال آنكه در جامعه جانبازان دچار مشكلات جدي در زمينه رواني و رفتاري هستند، لذا بايد جهت پيشگيري از افزايش اختلالهاي رواني چاره انديشي كرد و با يك نگرش پژوهشمندانه به اين قضيه وضعيت جانبازان را به دقت بررسي نموده تا برخوردي منطقي با مشكلات موجود داشته باشيم.
اهداف  تحقيق 
اهداف كلي 
بررسي شيوع اختلالهاي رواني جانبازاني كه در بنياد جانبازان تشكيل پرونده داده اند.
اهداف جزئي
۱٫ بررسي ميزان روان پريشي در جانبازان .
۲٫ بررسي ميزان پرخاشگري در جانبازان 
۳٫ بررسي ميزان اضطراب در جانبازان 
۴٫ بررسي ميزان خود بيمار انگاري در جانبازان 
۵٫ بررسي ميزان خود بيمار انگاري در جانبازان 
۶٫ بررسي ميزان حساسيت بين فردي در جانبازان 
۷٫ بررسي ميزان وسواس در جانبازان 
۸٫ بررسي ميزان فوبيا در جانبازان 
۹٫ بررسي ميزان افكار پارانوشيايي در جانبازان 
۱۰٫ بررسي ضريب كلي علائم مرضي ( GSI) 
۱۱٫ بررسي ضريب كلي علائم مرضي (PSDI) 
۱۲٫ جمع علائم مرضي (PST) 
سئوالات تحقيق 
۱٫ آيا ميزان روان پريشي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد؟
۲٫ آيا ميزان پرخاشگري در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد؟
۳٫ آيا ميزان اضطراب در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد؟
۴٫ آيا ميزان افسردگي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد؟
۵٫ آيا ميزان خود بيمار انگاري در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد ؟
۶٫ آيا ميزان حساسيت بين فردي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد؟
۷٫ آيا ميزان واسواسي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد؟
۸٫ آيا ميزان فوبيادر جانبازان در سطح بالايي قرار دارد؟
۹٫ آيا ميزان افكار پارانوشيايي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد؟
تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرهاي تحقيق 
جانباز 
واژه جانباز داراي بار ارزشي است كه به فرد معلول جنگ اطلاق مي شود.
در لغت جانباز به معني جان بازنده و به كسي كه با جان خود بازي مي كند وآن را به خطر مي اندازد به كار مي رود. جانبازان بر اساس ميزان صدمه ناشي از جنگ به صورت درصد طبقه بندي مي شوند. اصولاً جانباز فردي است كه مطابق رأي كميسيون پزشكي بنياد جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامي با توجه به ميزان صدمات وارده بر جسم و روان دريكي از سه گروه زير جاي ميگيرد:
۱٫ جانبازان زير ۲۵% كه كمترين ميزان آسيب ديدگي را دارند.
۲٫ جانبازان بين ۶۵% تا ۲۵% كه آسيب ديدگي متوسط دارند.
۳٫ جانبازان ۷۰% و بالاتر كه بيشترين ميزان آسيب ديدگي را دارند.
اختلال رواني 
اختلال رواني نوعي بيماري كه با تظاهرات روان شناختي و با آشفتگي هايي در كاركرد ناشي از يك اختلال بيولوژيك اجتماعي ، روان شناختي ژنتيك، فيزيكي يا شيميايي همراه است.
منظور از اختلالهاي رواني در اين تحقيق يعني ( افسردگي، اضطراب، خصومت، وسواسي، فوبيا، خودبيمارانگاري، حساسيت بين فردي، روان پريشي و پارانوما ) نمره اي است كه آزمودني در آزمون SCL-90-R كسب مي كند.
مسائل رواني 
افسردگي 
به حالت ناخوشايندي گفته مي شود كه نبود تجربه هاي شادي آور،كمي اعتماد به نفس ناتواني در تمركز حواس ، تغيير در عملكردهاي زيستي و دردهاي جسمي از جمله علائم اين بيماري است. اما تعريف ما از افسردگي نمره اي است كه آزمودني در آزمون SCL-90-R كسب مي كند. 
خودبيمار انگاري 
در DSM-IV خود بيمار انگاري چنين تعريف شده است:
اشتغال ذهني با ترس از بيمار شدن يا اعتقاد مبني بر ابتلا به يك بيماري جدي. اما تعريف ما ازخود بيمار انگاري نمره اي است كه آزمودني در آزمون مورد نظر كسب 
مي كند( رفيعي، رضائي، ۱۳۷۸).
روان پريشي 
يكي از اختلالات حاد رواني استكه افراد مبتلا به آن تماس با واقعيت را از دست داده اند سازمان شخصيت در اين افراد شكل خود را از دست داده، مبتلا به موهوم و تخيلات فرنسي، داراي رفتارهاي عجيب و غريب و بالاخره دچار اختلالات ذهني و فكري شديد مي باشند. ولي تعريف ما از روان پريشي نمره اي است كه آزمودني در آزمون مورد نظر كسب مي كند (قلي زاده كلان، ۷۶ ).
اضطراب 
 اضطراب كه با احساسي تنشي و ناراحتي همراه است حالتي هيجاني يا فيزيولوژيكي است. بي ميلي در خوردن غذا قبل از يك فعاليت هيجاني، مانند سخنراني بازتابي از اضطراب به شمار يم آيد. به طور كلي اصطلاح حالت اضطراب به احساسهايي گفته 
مي شود كه فعاليت دستگاههاي عصبي خود مختار را در هر زمان بالا و پايين ببرد. اما تعريف ما از اضطراب نمره اي است كه آزمودني در آزمون استفاده شده كسب مي كند
( پارسا، ۱۳۷۵ ).
وسواس 
وسواسها عبارتند از افكار، تصاوير ذهني و تكانه هاي ناخواسته و مزاحم. اين وسواسها معمولاً از جانب فرد به عنوان افكار، تصاوير و تكانه هاي ناسازگار، بي معني تلقي
 مي شوند امامنظور ما از وسواس نمره اي است كه آزمودني در آزمون مورد نظر بدست مي آورد  ( قاسم زاده).
 
فوبي 
ترس شديد و غير طبيعي از يك موقعيت، موجود مخصوصيع زمان يا مكان مخصوصي و غيره كه شخصي از غير منطقي بودن آن آگاهي دارد ولي قادر به جلوگيري از آن نيست اما منظور ما از فوبي نمره اي است كه آزمودني در آزمون ذكر شده كسب كند.
خصومت 
هر نوع عمل و رفتاري كه به طور مستقيم و در جهت منفي به منظور آزار و اذيت رساندن به ديگران انجام شود. اما تعريف ما از خصومت نمره اي است كه آزمودني درآزمون ذكر شده كسب كند ( احمدوند، ۱۳۷۴) .
پارانويا
مجموعه علائمي كه در رفتار برخي از افراد مشاهده مي شود تشكيل دهنده عقده هاي گزند و آسيب است. صفات مشخصه رفتاري اين مجموعه سوء ظن بيش از حد، هذيانات گزند و آسيب و بكار بردن بيمارگونه مكانيزم دفاعي برون فكني است. اما تعريف از پارانويانمره اي است كه آزمودني در آزمون SEL-90-R بدست مي آورد.
بيمار رواني 
زماني كه در رفتار، فكر و ميزان كارايي و شناخت فرد را اثر نقص در عملكرد و شخصيت فرد اختلال ايجاد شود شخصي بيمار رواني ناميده مي شود.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج