گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 11,000 تومان
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

پایان نامه حاضر با موضوع «بررسی خرابیهای روسازی های بتنی»به منظور دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-راه وترابری در ۲۷۴ صفحه تنظیم وگرد آوری شده است.
در این تحقیق موضوع در ۶ فصل مورد بررسی دقیق وکامل قرار گرفته است ودر نهایت به بیان نتایج وارائه پیشنهادات خود در این زمینه می پردازد.

با توجه به نیاز،مطالعه وتحقیقات بیشتر نسبت به روسازی های صلب درکشور می طلبد که مراکز مطالعاتی وتحقیقاتی مرتبط وهمچنین دانشگاه ها توجه بیشتری به این امر داشته باشند.
بنابراین باید تحقیقات ومطالعات علاوه بر روش های طراحی واجرای روسازی های بتنی ،روش های ترمیم ونگهداری را نیز شامل شود.
روش های ترمیم ونگهداری شامل چگونگی نگهداری وهمچنین شناخت انواع خرابی ها وراه های مقابله واصلاح آن می باشد.در این تحقیق خرابی های روسازی صلب مورد برسی قرار گرفته است.وکلیه خرابی ها در دو قسمت خرابی های روسازی راه های بتن سیمانی وخرابی های فرودگاه بتن سیمانی از منابع مختلف جمع آوری شده است.خرابی های مربوط به TIE بار ها و DOWEL بار ها به طور مفصل مورد بررسی ،تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.بدین صورت که یک مدل شامل چهار دال ساخته شده وTIEبارها وDOWELبارها نیز با مشخصات مورد نظرمدل شده اند. مدل مورد نظر شامل…

با توجه به نیاز و مطالعه و تحقیقات بیشتر نسبت به روسازی های صلب در کشور می طلبد که مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط و همچنین دانشگاهها توجه بیشتری به این امر داشته باشند .بنابراین باید تحقیقات و مطالعات علاوه بر روش های طراحی و اجرای روسازی های بتنی روش های ترمیم و نگهداری را نیز شامل می شود .
روش های ترمیم و نگهداری شامل چگونگی نگهداری و همچنین شناخت انواع خرابیها و راههای مقابله و اصلاح آنها می باشد .
در این تحقیق خرابیهای روسازیهای صلب مورد بررسی قرار گرفته است و کلیه خرابیها در دو قسمت خرابی های روسازی های راه های بتن سیمانی و خرابی های فرودگاهی بتن سیمانی از منابع مختلف جمع آوری و آورده شده است .
خرابی های مربوط به Tie بارها و Dowel بارها به طور مفصل بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بدین صورت که یک مدل چهار دال ساخته شده و Tie بارها و Dowel بارهانیز با مشخصات مورد نظر مدل شده اند . مدل مورد نظر شامل چهار دال Tie بارها و Dowel بارها وبستر می باشد . که مشخصات مورد نظر هر کدام به مدل معرفی شده است . مدل مورد نظر پس از بارگذاری توسط نرم افزار SAFE تجزیه و تحلیل شده است . و نتایج خروجی به صورت شکل و نمودار و فایل های متنی آورده شده است . در مدل تشکیل شده می توان بار مورد نظر را به هر شکل دلخواه و در هرنقطه ای که مد نظر باشد اعمال نمود و پس از بارگذاری و تجزیه و تحلیل مدل آنرا نیز طراحی نمود و نتیجه حاصله را به صورت اشکال مختلف اعم از طرز قرارگیری Tie بارها و Dowel بارها و تغییر شکل های مختلف و عکس العمل بستر و نمودار های مربوط به تنش و برش و … را مشاهده نمود . علاوه براین می توان نتایج حاصله را به صورت جداول و فایل های متنی نیز ارائه نمود .

خرید و دانلود

با قیمت 11,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج