گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 176 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

خرید ودانلود پایان نامه بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن،تاسیسات وتجهیزات ورزشی-خرید اینترنتی تحقیق بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن،تاسیسات وتجهیزات ورزشی-دانلود رایگان مقاله بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن،تاسیسات وتجهیزات ورزشی-دانلود رایگان پایان نامه بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن،تاسیسات وتجهیزات ورزشی

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:


ضرورت و اهميت پژوهش
اندازه‌گيري ، جزء لاينفك و به تعبير برخي نقطه آغاز فرايند علمي مديريت بهره‌وري است اگر بخواهيم بهره‌وري را در فرهنگ سازماني جلوه‌گر سازيم، شرط اساسي آن، وجود ابزاري براي كنترل و نظارت بر پيشرفت، فراهم آوردن بازخورد، تعيين هدفهاي قابل اندازه گيري و ارزيابي عملكرد مديريت است. به عبارتي ديگر، اندازه‌گيري بهره‌وري، فراهم آورنده اطلاعاتي است كه امكان ارزيابي و قضاوت را پيرامون چگونگي حركت به سوي هدف (وضع موعود) را از نقطه عزيمت و شرايط قبلي‌ (وضع موجود) ايجاد مي‌كند.
شاخص‌هاي بهره‌وري در بخش اماكن ورزشي به برقراري هدفهاي واقعي و شناخت مراحل كنترل كمك كرده و تنگناها و محدوديتهاي انجام كار را به روشني نشان مي‌دهد و به مديران ورزشي كمك مي‌كند كه فعاليت هاي گذشته را تجزيه و تحليل نموده و براي فعاليتهاي جديد برنامه‌ريزي كنند. بعلاوه بدون يك سيستم مناسب اندازه‌گيري بهره‌وري در بخش اماكن ورزشي نمي توان انگيزه ها و روابط كاري را بهبود بخشيد. اين شاخص ها همچنين براي مقايسه بين امكان ورزشي مختلف يا بخشهاي مختلف اماكن ورزشي ايجاد رقابت بين آنها بسيار مفيدند و به اين علت است كه اندازه‌گيري بهره‌وري بايد جز اولويتهاي نخست مديرتي اماكن ورزشي قرار گيرد. يك سيستم اندازه‌گيري بهره‌وري جز لاينفكي از سيستم اطلاعات مديرتي است كه مي تواند براي رسيدن به موازنه بين هزينه‌ها و ارائه خدمات به كار آيد. اندازه‌گيري بهره‌وري در بخش اماكن ورزشي نشان مي دهد كه منابع چگونه مصرف شده‌اند و توجه به كدام بخشها مي تواند در افزايش بهره‌وري فضاي ورزشي تاثير بيشتري داشته باشد. با اندازه‌گيري بهره‌وري، مديريت مي‌تواند دريابد كه آيا استراتژي‌هاي انتخابي وي به درستي انجام مي‌شوند يا نه؟ و يا نتايج حاصل از آنها همان نتايج مورد انتظار است يا خير؟
اندازه‌گيري بهره‌وري جداي از منافع استراتژيك آن كاركردهاي تقويت كننده سودمند ديگري را نيز براي اماكن ورزشي در بر دارد. به طور خلاصه برخي از كاركردهاي مفيد اندازه گيري بهره‌وري اماكن و تجهيزات ورزشي عبارتند از:


۱- آگاه سازي
كسب اطلاع از اينكه امكان ورزشي در چه وضعيتي بوده و در چه مرحله‌اي از دستيابي به اهداف خود قرار گرفته است.

۲- ارزيابي مشكلات (شناسائي فرصتها و مقابله با تهديدات)
اندازه‌گيري، امكان شناسايي زمينه‌هايي كه مديريت بايد توجه بيشتري به آنها بنمايد را ميسر مي‌سازد.

۳- ايجاد مكانيزمي براي ارائه بازخورد
داده هاي حاصل از اندازه گيري باعث مي‌شود تا كاركنان امكان ورزشي از كار لذت برند، از موفقيتها درس بياموزند و براي غلبه بر دوران بهره‌وري نامطلوب داراي انگيزه شوند.

۴- ايجاد اطلاعات براي انواع تصميم‌گيريهاي مديريتي
مديريت امكان ورزشي براي تدوين برنامه‌هاي خود به اطلاعات نيازمند است، بخش زيادي از اين اطلاعات از طريق سيستمهاي اندازه‌گيري بهره‌وري فراهم مي‌آيد. پيداست كه اين اطلاعات به نوع شاخصها و مدلهايي وابسته ايت كه در اين سيستم بكار گرفته شده‌اند. از آنچه كه گذشت مي‌توان نتيجه گرفت سيستم اندازه‌گيري بهره‌وري به عنوان يك سيستم بستر ساز، شرايطي را فراهم مي‌آورد تا تصميم‌گيران دريابند در چه وضعيتي قرار دارند و با تهيه و توسعه اطلاعات مورد اطمينان به بهبود روند بهره‌برداري از امكانات و اماكن ورزشي و به تبع آن بهبود رشد خدمات در سطوح مختلف كمك نمايند.
به نظر مي رسد نبود تحقيق خاصي در اين زمينه و تعيين شاخص‌هايي براي اندازه‌گيري دوره‌اي بهره‌وري در بخش اماكن ورزشي توسط مديران، ضرورت اصلي انجام اين پژوهش را تشكيل مي‌دهند.

اهداف پژوهش
هدف كلي: 
بررسي شيوه‌هاي افزايش بهره‌وري اماكن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي
اهداف اختصاصي:
۱- تعيين عوامل اصلي موثر در بهره‌وري اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني ا زديدگاه مديران اماكن ورزشي
۲- تعيين اجزاي هريك از عوامل اصلي موثر در بهره‌وري اماكن ورزشي از ديدگاه مديران اماكن‌ورزشي
۳- تعيين داده‌هاي سيستم (اماكن ورزشي)
۴- تعيين ستانده‌هاي سيستم (اماكن ورزشي)
۵- تعيين شاخص‌هاي بهره‌وري اماكن ورزشي

جامعه آماري
جامعه آماري پژوهش در بخش اماكن ورزشي شامل كليه فضاهاي ورزشي است كه در سال ۱۳۸۱ در مالكيت سازمان تربيت بدني مي‌باشد. اطلاعات جمع آوري شده از استانها در خصوص تعداد فضاي ورزشي در سال ۱۳۸۱ نشان مي دهد كه ۵۱۲۹ فضاي ورزشي شامل ۲۷۵۴ فضاي سرپوشيده و ۲۳۷۵ فضاهاي روباز در ۲۸ استان كشور توزيع شده است.
جامعه آماري پژوهش در بخش مديران اماكن ورزشي شامل كليه مديران فضاهاي ورزشي سازمان تربيت‌بدني مي‌باشد كه در سال ۱۳۸۲ با سازمان تربيت بدني رابطه استخدامي دارند.

نمونه آماري
نمونه آماري پژوهش در بخش مديران و اماكن ورزشي از روش نمونه‌گيري قشربندي نسبي  به دست مي‌آيد. نمونه آماري با احتساب ۱۰ درصد جامعه آماري براي مديران اماكن ورزشي خواهد بود.
 فضاهاي ورزشي

فضاي سرپوشيده فضاي روباز

استخرها پيست ها

پيست‌ها استخرها


سالن زمين‌هااستاديوم استاديومروش اجراي پژوهش
پس از تمهيد مقدمات اجرايي طرح براي تعيين وروديها و خروجيهاي سيستم (اماكن ورزشي) فعاليتهايي به شرح ذيل انجام خواهد شد.
۱- پرسشنامه ويژه‌اي براي تعيين عوامل موثر در بهره‌وري از ديدگاه مديران توسط گروه تحقيق تهيه و تدوين خواهد شد و پس از تعيين اعتبار صوري توسط متخصصان مديريت ورزشي و بهره‌وري و اجراي آزمايشي آن در يكي از شهرستان ها كه داراي همه امكانات ورزشي مي باشد، نسبت به استخراج داده‌ها و رفع اشكالات احتمالي، براي انجام عمليات گسترده در كليه اماكن ورزشي مشمول طرح آماده خواهد شد.
۲- نقشه برداري سازماني شامل تحليل مدارك و پيشينه‌ها، ملاحظه و بازبيني مستقيم، تحليل گزارش‌هاي شخصي، يادداشت شرح كار، تعيين عناوني اهداف سازماني و ترسيم چشم انداز سازماني
۳- براساس اطلاعات به دست آمده در بخش هاي يك و دو اقدام به تشكيل جداول ماتريسي وروديها و خروجيهاي سيستم خواهد شد. در اين جدول وروديهاي سيستم در سر سطرها و خروجيهاي سيستم در سرستون ها قرار خواهند گرفت. عناصر اين جدول كه محل تقاطع وروديها و خروجيها است شاخص‌هاي مختلف بهره وري سيستم اماكن ورزشي را نشان خواهند داد. 
۴- براساس معيارهاي تعريف شده براي هر يك از عناصر جدول فوق و بررسي ارتباط ميان وروديها و خروجيها در فرايند سيستم، وزن هر يك از معيارهاي مناسب بودن شاخص‌هاي بهره‌وري تعيين و با مشخص كردن هر يك از شاخص‌ها از نظر معيارهاي منتخب و سپس جمعبندي آنها شاخص‌هاي نهايي انتخاب مي‌شوند.
۵- طراحي نظام اطلاعاتي و پايگاه داده‌هاي مورد نياز اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري اماكن ورزشي.

روشهاي آماري پژوهش
در اين پژوهش توصيفي- پيمايشي اطلاعات حاصل با برنامه‌هاي رايانه‌اي  مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.
از آمار توصيفي براي تعيين عوامل اصلي موثر در بهره‌وري اماكن ورزشي از ديدگاه مديران اماكن ورزشي استفاده خواهد شد. براي دسته‌بندي اجزاي هر يك از عوامل موثر از طريق روش (Q-Analysis) و اولويت‌بندي و وزن گذاري شاخصها از روش تحليل عاملي و تعيين ضرايب حساسيت شاخص‌ها از طريق AHP صورت خواهد گرفت. نرم افزارهاي آماري MatnPro , SPSS در تحليل و توصيف اطلاعات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محدوديت‌هاي پژوهش
محدوديتهاي اين پژوهش شامل دو بخش زير است:

الف: محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر
۱- كمبود تحقيقات مشابه در داخل و خارج از كشور در اين زمينه
۲- مختلف بودن سطوح مختلف تحصيلي و سني مديران اماكن ورزشي
۳- بدليل پراكندگي اماكن و تاسيسات ورزشي در استان هاي مختلف امكان اندازه‌گيري از كليه اماكن ورزشي مقدور نمي‌باشد.
۴- بدليل توصيفي بودن پژوهش و عدم در دسترس بودن يك الگوي مدرن بهر‌ه‌وري در بخش اماكن ورزشي در جهان و عدم وجود پرسشنامه هاي استاندارد، محدوديتهايي در روش اجرا و تفسير يافته ها وجود دارد.
۵- ميزان صراحت و دقت آزمودنيها در پاسخ به سوالات پرسشنامه
۶- كمبود اطلاعات و آمار به روز و دقيق در بخش اماكن ورزشي

ب: محدوديتهاي تحت كنترل پژوهشگر
۱- پاسخهاي دريافتي در اين نوع پژوهش عمدتاً، واكنشي  مي‌باشند كه با آموزش پرسشگران و دقت در طراحي و تدوين پرسشنامه تا حدودي از اين محدوديتها كاسته مي‌شود.

تعاريف و واژه هاي پژوهش‍

مدير فضاي ورزشي:

مدير اماكن ورزشي به فردي گفته مي شود كه مسؤليت اداره اماكن ورزشي تحت مالكيت سازمان تربيت بدني با به عهده داشته باشد و در سال ۱۳۸۲ با سازمان تربيت بدني رابطه استخدامي داشته باشد.

كارشناس ورزشي:
كارشناس ورزشيچ به فردي گفته مي شود كه در مقاطع كارشناسي و بالاتر در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي مدرك اخذ كرده باشد.

كارشناس بهره وري:
كارشناس بهره وري به فردي گفته مي شود كه در مقاطع كارشناسي و يا بالاتر در رشته هاي مرتبط با بهره‌وري مدرك اخذ كرده باشد.

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۱۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج