گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

خرید ودانلود پایان نامه سيستم GSM -دانلود رایگان پایان نامه سيستم GSM-خرید اینترنتی پایان نامه سيستم GSM-دانلود رایگان ماله سيستم GSM-پایان نامه سيستم GSM

این فایل در ۱۰۷فحه قابل ویرایش تهیه شده وامل موارد زیر می باشد:
در اوايل دهه ۱۹۸۰ تعداد زيادي شبكه راديويي مستقل با استانداردهاي مربوط به خود در كشورهاي مختلف اروپايي توسعه يافته بودند. از نظر مشتركين سرويس هاي اين شبكه ها گران و از كيفيت خوبي برخوردار نبودند. بطوريكه CEPT در سال ۱۹۸۲ تصميم گرفت يك شبكه سلولي راديويي را در سطح اروپا پياده سازي كند

اگر SIM كارت در واحد سيار نباشد، ترمينال سيار هيچ سرويسي را بجز مكالمات ضروري آن هم در صورتي كه شبكه امكان آن را فراهم سازد، نمي تواند ارائه دهد. اگر SIM كارتي براي اولين بار نصب گردد، امكان دستيابي به شبكه در صورتي فراهم مي گردد كه مشترك شماره كد PIN را وارد كند. اين شماره بين چهار تا هشت رقم است  كه مشترك مي تواند آن را تغيير دهد. وجود چنين كدي، ريسك دزديده شدن واحد سيار را كم مي نمايد. چرا كه اگر واحد سيار خاموش شود، پس از روشن كردن نياز به  PIN  كد مي باشد. با سه بار اشتباه وارد كردن اين كد، SIM كارت بلوكه شده و مشترك نياز به كليد از قفل در آمدن يا PUKرا دارد. بعضي ازSIM كارت هاي استفاده از PIN  كد دومي را نيز امكان پذير مي سازند كه در صورت وارد كردن اين شماره، نام ها، شماره تلفن هاي شخصي در دسترس استفاده كننده قرار مي گيرد.

PUK

SIM كارتي كه بلوكه شده، فقط با PUK باز مي شود. PUK  يك عدد هشت رقمي است. مشترك مجاز است، حداكثر ۱۰ بار تلاش نمايد تا PUK  درست را وارد كند در غير اين صورت SIM كارت بطور دائم بسته مي شود .

۳ . ۳٫ ۱ .۲ ايستگاه پايگاه (BS )

ايستگاه پايگاه کليه عمليات راديويي را انجام مي دهد. اين بخش شامل دو قسمت عمده مي باشد:

ايستگاه ارسال و دريافت (BTS )

كنترل كننده ايستگاه پايگاه (BSC )

Ÿ BTS

BTS شامل امكانات ارسال و دريافت از قبيل آنتن ها و همه سيگنالينگ هاي مربوط به ارتباط راديويي بين BTS و BSC مي باشد. قدرت فرستنده BTS محدود بوده وسطح يك سلول را پوشش ميدهد .

۳ .۳ . ۲ سيستم سوئيچينگ و شبكه (NSS )

اين سيستم پل ارتباطي بين BSC با شبكه هاي مختلف از قبيل شبكه سوئيچ تلفن عمومي (PSIN )، شبكه سرويس هاي ديجيتال  مجتمع (ISDN ) و شبكه سوئيچ داده عمومي (PSDN ) مي باشد.

اجزاي اصبي اين شبكه عبارتند از مركز سوئيچ سرويس سيار (MSC ) ، ثبات موقعيت خانگي (HLR ) و ثبات موقعيت ديد(VLR ) .

Ÿ مركز سوئيچينگ سرويس هاي سيار (MSC )

اين بخش مسئوليت سوئيچ كردن و مديريت شبكه را بر عهده دارد. هر مركز سوئيچ مي تواند چند BSC را سرويس دهي كند. بنابراين، اين مركز عمل ارتباط واحدهاي سيار مختلف را در موقعيت هاي مختلف جغرافيايي انجام مي دهد. از طرف ديگر اين مركز امكان ارتباط با شبكه هاي با سيم مخابراتي از قبيل PSIN ، PSDN ، ISDN و نيز شبكه هاي مخابراتي سيار ديگر را فراهم مي سازد. تمام سيگنالهاي لازم براي برقراري، نگهداري و خاتمه ارتباط براساس CCS7 انجام شده و تصحيح و آزاد سازي كانال راديويي و نيز مسير يابي مجدد هنگامي كه سيگنال تداخل قوي است(بخشي از فرآيند تحويل دهي) از وظايف اين بخش است. يكي ديگر ازوظايف MSC  ارائه سرويس هاي تكميلي است كه اين سرويس ها از ISDN  گرفته شده است.

عمليات انتقال داده در سرويس هاي داده نيز از طريق واحد عمليات بين شبكه اي (IWF ) كه در MSC قرار گرفته است انجام مي شود. عمليات مربوط به كانالهاي مخابراتي توسط واحد DSU  انجام مي شود. اين واحد عملياتي از قبيل تطبيق سرعت، مدولاسيون و دمدولاسيون، كد و دكدكردن را فراهم مي سازد .

Ÿ ثبات موقعيت خانگي (HLR )

تمام اطلعات مهم مربوط به مشترك واحد سيار از قبيل شماره تلفن ، شماره شناسه MS ، نوع تجهيزات سرويس هاي تكميلي، اولويت هاي دستيابي به سرويس ها و كليد رمز نگاري در بانك اطلاعاتي كه تحت عنوان ثبات موقعيت خانگ ناخته مي شود نگهداري مي گردد. داده هاي مربوط به موقعيت مشتركين از قبيل موقعيت محلي (LA ) ، شماره سياحتي مشترك سيار(MSRN ) كه براي برقراري ارتباط لازم است نيز در اين بانك ذخيره مي شود. هنگاميكه واحد سيار موقعيت محلي خود را تغيير مي دهد، داده هاي HLR به روز مي شود. معمولا در هر شبكه GSM فقط يك HLR وجود دارد و اطلاعات تمام مشتركين فقط در يك HLR ذخيره مي شود .

Ÿ ثبات موقعيت ديد(VLR )

اين واحد تحت نظارت MSC  مي باشد. HLR اطلاعات لازم مربوط به واحد سياري را كه وارد ناحيه تحت پوشش يك VLRمي شود به VLR مربوطه ارسال مي كند. اين اطلاعات عبارتند از: شماره تلفن، محوزهايي كه واحد سيار دارد، شماره بين المللي مشترك سيار(IMSI ) .همچنين VLR كنترل تخصيص شماره هاي سياحتي (MSRN ) و TMSI  را بر عهده دارد. فرآيند خاصي جهت به روز كردن VLR ، هنگامي كه واحد سيار بين چندين LA  تغيير مكان مي دهد صورت مي گيرد.

۳ .۳ . ۳ سيستم عملياتي (OSS )

وظايف اين بخش عبارتند از :

۱-مديريت آبونمان

۲-مديريت عمليات و پشتيباني شبكه

۳-مديريت تجهيزات واحد سيار

Ÿ مديريت آبونمان

اطلاعات مربوط به مشترك در HLR  و اطلاعات مربوط به امنيت داده در AuC ذخيره مي گردد. گاهي واحد AuC در داخل HLR  در نظر گرفته مي شود. مديريت آبونمان امكان بررسي اعتبار مشترك را با استفاده از داده هايي كه در HLR  و AuC ذخيره شده است، فراهم مي سازد. سرويس هايي كه مشترك مجاز است از شبكه دريفات كند، نيز از اين طريق مشخص مي گردد .

Ÿمديريت عمليات وپشتيباني شبكه

واحد كنترل عمليات و پشتيباني شبكه، جهت اتصال به عناصر عملياتي شبكه از شبكه سوئيچ جداگانه اي استفاده مي نمايد. اين شبكه براساس شبكه مديريت مخابرات راه دور (TMN ) كه توسط ITU-T معرفي شده پايه گذاري شده است. TMN  يك شبكه مجتمع با يكسري پايگاه اطلاعاتي است كه انتخاب هايي را براي مجري شبكه جهت كنترل و نظارت فراهم مي سازد . 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج