گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 10,000 تومان

این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:


افزایش نیاز شهر تهران در طی ۲۵ سال آینده به آب آشامیدنی و صنعتی باعث شده است تا برای پیشگیری از کمبود در دهه های آتی پروژه های وسیعی طراحی و اجرا شوند . پروژه انتقال آب کرج – تهران از جمله این طرح ها می باشد . پروژه انتقال آب کرج – تهران با طولی نزدیک به ۱۶ کیلومتر و به وسیله دستگاه تمام مقطع حفاری خواهد شد . نوع دستگاه از نوع تلسکوپی ( سپری دوبل ) بوده و قطر حفاری آن ۴/۵۶۶ متر می باشد . م سیر حفاری به ۹ منطق ه لیتولوژیکی تقسیم شده است . برای تحلیل و ارزیابی عملکرد دستگاه حفاری روش های مختلفی ارائه شده است
از آن جمله می توان به مدل دانشگاه کلرادو ، مدل انستیتو مکانیک سنگ نروژ ) ) RMI و مدل شاخص کیفی تونل زنی با ) QTBM ) TBM اشاره کرد . در این مقاله برای محاسبه نرخ پیشروی پروژه مورد بحث، از دو روش مدل انستیتو مکانیک سنگ نروژ و مدل شاخص کیفی تونل زنی با TBM استفاده شده است . با توجه به نتایج بدست آمده، زمان کل اجرای پروژه با توجه به روش QTBM ، مدت ۵۲ ماه و در خصوص روش RMI ، ۵۶ ماه خواهد بود . پارامترهای روش ب ارتن به دلیل تکیه بر شاخص کیفی تونل زنی در سنگ (Q) برخوردار می باشند . در مواردی که امکان انجام تست های قابلیت حفاری، RMI از قابلیت اندازه گیری بیشتری نسبت به روش فاکتور پوشش دیسک، نیروی رانش معادل وجود دارد، استفاده از روش RMI نتایج دقیق تری را ارائه خواهد کرد . در انتها با توجه به قابلیت های روش ها و اطلاعات اولیه موجود نتیجه می شود که در پروژه حاضر نتایج مدل شاخص کیفی تونل زنی با نتایج واقعی مطابفت بیشتری دارد .

مقدمه
افزايش نياز شهر تهران به آب آشاميدني و صنعتي موجب گرديده تا براي جلوگيري از كمبود در طي دو دهه آينده پروژه هاي وسيعي طراحي و اجرا
شوند. از جمله اين طرح ها پروژه انتقال آب كرج – تهران مي باش د. اين تونل به طول تقريبي ۱۶۰۰۰ متر [ ۱] بوسيله دستگاه حفاري تمام مقطع
تلسكوپي به منظور انتقال آب از سد امير كبير به تصفيه خانه شماره شش تهران ،در حال حفاري مي باشد.
ماشين هاي حفاري تمام مقطع به دليل سرعت بالاي حفاري جايگاه ويژه اي را در اجراي تونل هاي بيش از ۶ كيلو متر به خود اختصاص داده اند . با
توجه به افزايش به كارگيري شيوه هاي مكانيزه حفاري تونل از اوايل دهه نود ، توانايي پيش بيني عملكرد دستگاه هاي حفاري به خصوص در پروژه
هاي بلند مدت از اهميت بالايي برخوردار شده است . براي پيش بيني عملكرد اين دستگاه ها روش هاي مختلفي ارائه شده است. از آن جمله مي توان
اشاره نمود. در اين مقاله براي TBM به مدل ارائه شده از سوي دانشگ اه كلرادو ، مدل انستيتو مكانيك سنگ نروژ و مدل شاخص كيفي تونل زني با
استفاده شده و نتايج حاصل از دو روش TBM تحليل پروژه مورد بحث از دو روش مدل انستيتو مكانيك سنگ نروژ و مدل شاخص كيفي تونل زني با
با نتايج ثبت شده در عمل مقايسه خواهند شد.
نرخ پيشروي
در مقاله حاضر نرخ پيشروي به صورت زير تعريف مي شود:
ميزان طولي از تونل است كه در واحد زمان براي بهره برداري آماده شده است. به عبارت ديگر طولي از سازه زير زميني است كه كليه عمليات
هاي حفاري، نگهداري و رو سازي و …. در آن در واحد زمان صورت گرفته است. بنابراين ديمانسيون اين پارامتر از جنس سرعت بوده و بر حسب متر
بيان مي شود. 
از نظر رياضي پيشروي برابر است با حاصل ضرب نرخ نفوذ در شاخص بهره وري . بديهي است براي محاسبه پيشروي ابتدا بايد دو پارمتر نرخ نفوذ و
بهره وري محاسبه شود. اغلب مدل هاي مرسوم محاسبه نرخ پيشروي ، روش خاص خود را در محاسبه بهره وري دارا هستند.
نرخ نفوذ، بيانگر سرعت نفوذ ماشين در سنگ به هنگام حفاري بوده و بر حسب ميلي متر در هر چرخش صفحه و يا به صورت متر در ساعت بيان مي
شود. آهنگ نفوذ ماشين با سرعت چرخش صفحه حفار رابطه مستقيم دارد. از سويي ديگر سرعت چرخش صفحه حفار محدود و تابع مشخصات
PR دستگاه و زمين است. بديهي است كه سرعت نفوذ در سنگ هاي نرم بيشتر از سنگ هاي سخت و محكم خواهد بود. در اينجا نرخ نفوذ با ۱
نمايش
داده مي شود.
بهره وري يا فرآورش ، در واژگان فارسي به معناي سود آوري ، مفيد بودن و كاميابي است[ ۲]. به بيان ديگر بهره وري عبارت است از درصد استفاده از
منابع در دسترس و يا خارج قسمت خروجي بر عوامل توليد كننده . بهره وري يك شاخص براي سنجش عملكرد يك واحد كاري و يا يك فعاليت مي
نشان داده مي شود. افزايش يا كاهش بهره وري ارتباط مستقيم با وضعيت سود دهي دارد. بنابراين تغييرات بهره وري حائز اهميت است. U باشد و با ۲
بهره وري به دو گونه كلي و جزئي قابل بيان مي باشد . بهره وري كلي نسبت بين كليه محصولات خروجي از سيستم و كليه عوامل ورودي به آن
سيستم مي باشد و اگر به صورت جزئي بيان گردد, نسبت بين اجزاء آن را تشكيل خواهند داد . در محاسبه بهره وري كلي تمامي مقادير موجود( در
مخرج يا صورت كسر) بايد از يك جنس باشند تا بتوان آنها را با يكديگر جمع كرد. زماني كه بهره وري كلي مد نظر باشد، يك واحد نمودن تمامي
عوامل ورودي و يا خروجي به سيستم امري چندان آسان و به دور از خطا نخواهد بود. از اين رو تعدادي از شاخص هاي بهره وري جزئي كه متاثر از دو
و يا چند پارامتر ديگر( مستقيم و يا غير مستقيم) هستند، در فعاليت ها محاسبه شده و به عنوان شاخص هاي اصلي براي تحليل فرآيند بكار مي روند.
بعنوان مثال مي توان به تن بر هزينه و يا سود به هزينه اشاره كرد.
نيز اين امر صادق است. چرا كه در نظر گرفتن تمامي عواملي چون قطعات مصرفي دستگاه، انرژي مصرفي، TBM در رابطه با محاسبه بهره وري
استهلاك و حتي پايداري ناحيه تحت حفاري و تبديل تمامي آنها به يك واحد مشترك، مشكل است. بهره وري زماني به عنوان يك شاخص جامع،
معرف عملكرد دستگاه مي باشد. به طوري كه نرخ مصرف ديسك ها و زمان لازم جهت تعويض آنها، استهلاك دستگاه حفاري ، پايداري فضا براي ادامه
حفاري ، حركت ديوار گيرها همگي يا بر زمان پيشروي موثر بوده و يا از آن تاثير مي پذيرند.
در محاسبه و آناليز بهره وري زماني، بايستي تمامي داده ها در يك بازه زماني يكسان مورد تحليل قرار گيرند. با افزايش زمان مورد تحليل، شاخص
بهره وري كاهش مي يابد. دليل اين امر افزايش زمان استراحت دستگاه و عدم استفاده مفيد از آن مي باشد.

خرید و دانلود

با قیمت 10,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج