گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 12,000 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معلوليت دگرگونيهايي از نظر آناتومي و فيزيولوژي در بدن فرد ايجاد مي كند كه در يك مقطع شخص بيمار محسوب مي شود ولي بعد از درمان، علي رعم داشتن ضايعه، بايد تا حد امكان زندگي طبيعي داشته باشد. وسايل كمكي در اين بين نقش مهمي دارند. از جمله اين وسايل كمكي، صندلي چرخدار است كه در صورت استفاده و تجويز درست، وسيله مناسبي براي دادن كمكهاي حركتي به افراد معلوليت دار بوده و به آنها در انجام امور شخص تا حد زيادي استقلال مي دهد. صندلي چرخدار داراي انواع و اقسام مختلفي است كه بسته به نوع و ميزان معلوليت فرد و شرايط ديگر تجويز مي شود. [۱]. صندلي هاي  چرخدار در يك سيستم تقسيم بندي به دو گروه كه در يكي نيروي محركه توسط انسان و در ديگري از طريق يك موتور سوختي يا الكتريكي تأمين مي گردد
معلوليت دگرگوني هايي از نظر آناتومي و فيزيولوژي در بدن فرد ايجاد مي كند كه در يك مقطع شخص بيمار محسوب مي شود. ولي بعد از درمان فردي است كه عليرغم داشتن ضايعه بايد زندگي طبيعي داشته باشد. صندلي چرخدار وسيله خوبي براي كمكهاي فيزيكي به  افراد معلوليت دار مي باشد و به آنها در انجام امور شخصي خود تا حد زيادي استقلال مي دهد . صندلي چرخدار افزايش كارآيي فرد باعث عارضه يا عوارض احتمالي نشود. به دليل اشكالات موجود در صندليهاي چرخدار فعلي، استفاده كنندگان دچار عوارض مختلفي مي شوند. به عنوان مثال تقريباً نيمي از افرادي ك به طور مداوم از صندلي چرخدار با نيروي رانش خود شخص استفاده مي كنند از درد در مفاصل شانه شكايت دارند [۱۰] تحقيقات وسيعي در زمينه طراحي صندلي چرخدار و چگونگي ارتباط آن با كاربر در حال انجام است تا ايمني تكنولوژي صندلي چرخدار افزايش يابد. [۱].
۱-اجزاء صندلي چرخدار
يك صندلي چرخدار از چهار جزء اساسي به شرح زير تشكيل شده است:
۱-۱- سيستم نگهدارنده بدن
۱-۲- سيستم رانش
۱-۳- چرخها
۱-۴- اسكلت بدنه
۱-۱-سيستم نگهدارنده بدن:
اين سيستم از قسمتهايي تشكيل شده است كه يا بدن روي آنها به طور مستقيم تكيه مي كند و يا نگهدارنده بدن هستند. مثل تكيه گاه پشت، محل نشستن، تكيه گاه ساعد و دست، تكيه گاه ساق و زيرپايي.
۱-۲-سيستم رانش:
اين سيستم خود از سيستم هاي محرك، هدايت و ترمز تشكيل مي شود.
۱-۲-۱-سيستم محرك:
اين سيستم شامل  منبع توليد نيرو، وسائل كنترل نيرو، انتقال نيرو و چرخهاي رانش مي باشد.
۱-۲-۲-۱- منبع توليد نيرو: نيروي لازم رانش مي تواند توسط انسان يا باتري و يا موتور سوختي توليد گردد.
۲-۱-۲-۱- وسائل كنترل: قسمتي از سيستم محرك است كه مستقيماً با راننده در تماس بوده و سبب كنترل نيروي اعمال شده مي تواند نيروي عضلاني راننده و يا نيروي ديگري باشد كه توسط راننده كنترل مي شود و يا مي تواند تركيبي از هر دو باشد.
۳-۱-۲-۱- وسايل انتقال: مجموعه اجرائي هستند كه نيروي اعمال رانش را از وسايل كنترل به چرخهاي راننده منقل مي كند وسائل انتقال مي توانند مكانيكي، هيدروليكي، نيوماتيكي، الكتريكي و يا تركيبي از اينها باشند. در صورتي كه نيروي رانش توسط منبعي به غير از نيروي عضلاني راننده ايجاد شود، محفظه حامل نيرو جزء سيستم انتقال محسوب مي شود.
۲-۲-۱-سيستم هدايت:
اين سيستم شامل وسائل كنترل،  انتقال و چرخهاي هدايت مي باشد.
۱-۲-۲-۱-وسايل كنترل: قسمتي از سيستم هدايت است كه مستقيماً از راننده فرمان مي گيرد. 
۱-۲-۲-۱-وسائل انتقال: مجموعه اجزايي است كه نيروي لازم براي هدايت را از وسايل كنترل به چرخهاي هدايت، منتقل مي كند.
۳-۲-۲ چرخهاي هدايت: به ۲-۳-۱ مراجعه شود.
۳-۲-۱-سيستم ترمز:
اين سيستم شامل وسائل كنترل، انتقال و ترمز چرخها مي باشد.
۱-۳-۲-۱- وسائل كنترل: قسمتي از سيستم ترمز است كه مستقيماً با راننده در تماس بوده و نيروي ترمز را به وسائل انتقال مي رساند.
۲-۳-۲-۱-وسائل انتقال: مجموعه اجزائي است كه نيروي لازم براي ترمز كردن را از وسائل كنترل به ترمز چرخ مي رساند.
۳-۳-۲-۱-ترمز چرخ: اجزايي از صندلي چرخدار هستند كه نيروي ترمز بين آنها ايجاد مي شود. ترمز چرخ مي تواند به صورتهاي زير باشد: ترمز اصطكاكي كه نيروي  ترمز بر اثر اصطكاك بين اجزاء نسبت به هم گردنده ايجاد مي شود. ترمز الكتريكي كه نيروي ترمز بر اثر عملكرد در ميدان الكترومغناطيسي بر روي اجزا نسبت به هم گردنده ايجاد مي شود. اين اجزاء با  هم تماس ندارند و يا ترمز هيدروليكي كه نيروي ترمز بر اثر عملكرد جريان سيال بين اجزاء نسبت به هم گردنده مي شود.
دو سيستم ترمز در صندلي چرخدار وجود دارد. يك سيستم، ترمزي است كه راننده توسط آن به طور مؤثر، سريع و يا آهسته توأم با ايمني سرعت صندلي چرخدار را كم و يا آن را كاملاً متوقف مي نمايد. اين روش ترمز مانند ترمز عادي در وسائل نقليه مي باشد. سيستم ديگر، ترمزي است كه براي ثابت نگه داشتن صندلي چرخدار بر روي سطوح شيب دار حتي اگر راننده صندلي را ترك كرده باشد استفاده مي شود. اين روش ترمز مانند ترمز دستي است.
۳-۱-چرخها:
۱-۳-۱-چرخ راننده: چرخي است كه با سيستم رانش ارتباط دارد وقتي كه اين چرخ روي زمين قرار مي گيرد نيروي رانش ايجاد مي شود.
۲-۳-۱-چرخ هدايت: چرخي است كه با سيستم هدايت ارتباط دارد و هنگامي كه اين چرخ روي زمين قرار مي گيرد نيروي هدايت ايجاد مي شود.
۳-۳ چرخ جلوي هرزگرد: چرخي است كه مي تواند به دور خود بچرخد اما به منظور ايجاد نيروي هدايت نيست.
۴-۳چرخ اتكاء: چرخي است كه نمي تواند به دور خود دوران كند ولي به منظور ايجاد نيروي رانش و يا هدايت نيز به كار مي رود.
۴-۱ اسكلت بدنه: 
اسكلت بدنه، ساير اجزا صندلي چرخدار را به هم متصل و يكپارچه نگه مي دارد. نشيمنگاه اسكلت بدنه و تكيه گاه پشت مي تواند به صورت يك تكه و يا تركيبي از چند قطعه باشند.
۲-انواع صندلي چرخدار:
صندلي چرخدار را از جنبه هاي گوناگون مي توان به انواع مختلف دسته بندي كرد:
الف) بر اساس نوع استفاده 
۱- صندلي چرخدار راحتي
۲- صندلي چرخدار معمولي
۳- صندلي چرخدار ورزشي
۴- صندلي چرخدار مخصوص حمام و توالت
ب) بر  اساس عامل رانش و كنترل 
۱- كنترل و تأمين نيروي محركه توسط همراه
۲- كنترل و تأمين نيروي محركه توسط سرنشين روي دوچرخ عقب
۳- كنترل و تأمين نيروي محرك توسط سرنشين روي دو چرخ جلو
۴- تأمين نيروي محركه توسط موتور برقي كنترل توسط سرنشين
۵- تأمين نيروي محركه توسط موتور سوختي كنترل توسط سرنشين
ج‌) تقسيم بندي بر اساس قابليت تا شدن:
۱- صندل چرخدار غير تاشو
۲- صندلي چرخدار قابل حركت در وضعيت تاشده
۳- صندلي چرخدار غير قابل حركت در وضعيت تاشده
د) تقسيم بندي براساس طراحي:
۱- صندلي چرخدار مكانيكي
۲- صندلي چرخدار الكتريكي
هـ ) تقسيم بندي بر اساس ابعاد
۱- كودكان
۲- نوجوانان
۳- بزرگسالان
۳-ابعاد استاندارد صندلي چرخدار
ابعادي كه عموماً براي تعريف استفاده مي شود عبارتند از: عرض نشيمنگاه،  ارتفاع نشيمنگاه، طول نشيمنگاه، ارتفاع تكيه گاه پشت، ارتفاع تكيه گاه دست و ساعد، فاصله بين دو تكيه گاه دست و ساعد، عرض كل و عرض كل در حالت جمع شده.
در شكل (۱-۲) ابعاد مورد نظر نشان داده شده و در جدول (۱-۲) مقادير متناظر با اين ابعاد براي دو نوع صندلي كوچك و بزرگ آورده شده است.
A: پهناي كلي در حالتيكه صندلي باز است
B: پهناي نشيمنگاه 
C: عمق نشيمنگاه
D: ارتفاع دستگيره هدايت از مركز تا سطح زمين
E: ارتفاع نشيمنگاه تا سطح زمينF: فاصله بين لبه برزنت تكيه گاه پشت تا نشيمنگاه
G: فاصله بين تكيه گاه ساعد و دست تا نشيمنگاه
H: طول كلي صندلي
J: فاصله افقي تصوير مراكز هر چرخ نسبت به سطح زمين
K: زاويه نشيمنگاه با سطح افق
L: زاويه تكيه گاه پشت با خط قائم
M: پهناي تكيه گاه ساعد و دست.
N: ضخامت پوشش تكيه گاه ساعد و دست در حالت فشرده.
O: قطر چرخهاي بزرگ همراه لاستيك.
R: قطر دور طوقه چرخ بزرگ
P: قطر خارجي چرخهاي هرز گرد
S: فاصله لبه نشيمنگاه تا قسمت خلفي زيرپائي
T: طول تكيه گاه ساعد و دست
۴-پارامترهاي مهم در انتخاب صندلي چرخدارگ
صندلي چرخدار بايد داراي شرايط خاصي باشد تا معلوليني كه براي مدت طولاني و شايد تا آخر عمر به استفاده از آن هستند، دچار مشكل نشوند. شرايط مذكور در مرجع [۱۳] به طور كامل توضيح داده شده است. برخي از آنها به شرح زير مي باشند:

۱-۴- وزن:
معولاً صندلي هاي بزرگ كه در حال حاضر استيل است و وزن آن تقريباً ۴۵ پوند مي باشد. البته وزن صندليهايي كه براي استفاده افراد سنگين وزن طراحي شده تا ۵۰ پوند هم مي رسد. بيماراني كه ضعف عضلاني اندام فوقاني دارند بايد از صندليهاي از جنس آلومينيوم يا فولاد زنگ نزن نازك   استفاده كنند كه وزن آنها در حدود ۲۴ پوند مي باشد.
۲-۴-ابعاد:
ابعاد صندلي چرخدار بايد به طوري باشد كه شخص در داخل خانه توان حركت و مانور با آنرا داشته باشد. پهناي صندلي براي افراد بالغ ۱۶ تا ۱۸ اينچ و دريچه هاي كوچك ۶ تا ۱۲ ساله ۱۴ اينچ و دريچه هاي زير ۶ سال تقريباً ۱۰ اينچ است.
۳-۴-چرخها:
در بيشتر صندليهاي چرخدار، قسمت عمده وزن صندلي و شخص به چرخهاي عقب اعمال مي شود. بنابراين چرخهاي عقب تاير دارند تا هنگام برخورد به موانع ضربه كمتري صندلي و دست شخص وارد شود. چرخ جلو با تاير لاستيك توپر براي داخل خانه مناسب است تا دور زدن بر روي سطوحي ماننده فرش و موكت به نيروي كمتري نياز داشته باشد. اگر صندلي چرخدار در خارج خانه مورد استفاده قرار گيرد تاير بادي كه خاصيت ضربه گيري بهتري دارد مناسب تر است تا هم راحت تر باشد و هم عمر صندلي بيشتر شود.
۵-نكات مهم در تجويز صندلي چرخدار
در تجويز صندلي چرخدار علاوه بر شرايط خود صندلي نكات ديگري را نيز بايد در نظر گرفت. در مرجع [۱۳] اين نكات ذكر گرديده كه برخي از آنها به شرح زير مي باشد:
۱- توانائيها و ناتوانائيهاي فيزيكي بيمار مثل قد و وزن اختلال در حس، فلج بودن وغيره.
۲- عوامل محيطي مانند معماري ساختمان خانه و محل كار، و مكاني كه صندلي در آن استفاده مي شود.
۳- تكنيك بيمار در منتقل شدن به صندلي چرخدار.
۴- روش رانش صندلي.
۵- قيمت.
نوع عمومي صندلي چرخدار كه داراي چرخهاي بزرگ در عقب و چرخهاي كوچك در جلو مي باشد با وزني حدود ۴۹ پوند قيمتي مابين ۴۰۰ تا ۵۷۵ دلار دارد. [۱۳].
در قسمت (۲) اين فصل گفتيم كه صندلي چرخدار داراي انواع و اقسام مختلفي است. هدف ما در اين پروژه طراحي و ساخت صندلي چرخدار الكتريكي مي باشد. بنابراين در مورد مشخصات صندلي چرخدار الكتريكي توضيحاتي داده خواهد شد.
۶-مشخصات صندلي چرخدار الكتريكي
 صندلي چرخدار الكتريكي براي بيماران نيم فلج يا كاملاً مفلوج كه عضلات آنان عملاً قادر به انجام هيچ فعاليتي عمده اي نيست طراحي شده اند. اين افراد فقط نيروي بسيار كمي براي كاركردن با يك ابزار هدايت ساده دارند. صندلي چرخدار الكتريكي نخستين بار در اوايل قرن بيستم اختراع گرديد؛ ولي به دليل مشكلاتي كه نمونه هاي اوليه داشتند مصرف عمومي پيدا نكرد. در دهه ۱۹۴۰ استفاده از باتري اتومبيل و موتورهاي استاتر، امكان ساخت صندليهاي ساده تري را فراهم نمود. [۲]. يك مشكل سيستمهاي اوليه اين بود كه با سرعت ثابتي حركت مي كردند. استفاده از روشهاي مكانيكي مثل كلاچ، كنترل سرعت را ممكن ساخت ولي اين روش كنترل سرعت براي كاربري كه دچار معلوليت است چندان مطمئن نيست. در دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰  با اختراع ترانزيستور دو قطبي قدرت و بكاربردن آن در طراحي كنترل كننده دور موتور ايمني صندلي چرخدار الكتريكي بهبود يافت. در حال حاضر قسمت عمده تحقيقات بر روي اين وسيله در مورد پياده سازي الگوريتم هاي پيشرفته كنترل براي هدايت است تا امكان استفاده از آن حتي براي افرادي با درصد ناتواني بسيار بالا به نحوي كاملاً ايمن فراهم آيد. در اين مورد در فصل (۴) به طور مستقيم توضيح خواهيم داد.
صندلي چرخدار الكتريكي داراي مزايا و معايب مختلفي است. مزيت عمده اين وسيله اين است كه نيروي كمي براي هدايت لازم دارد. مثلاً  استفاده از اين گونه صندليها به افراديكه از نظر بدني فلج بوده ولي داراي قدرت ذهني و فكري مي باشند، اين امكان را مي دهد كه بتوانند تحرك لازم را بدست آورند. همچنين افرادي كه دچار ناراحتي هاي قلبي حاد هستند مي توانند با استفاده از اين وسيله در مدت نقاهت بدون كمك به ديگران امكان جابجائي داشته باشند.
از جمله معايب اين صندليها باطري منبع انرژي آنها به وزن ۴۰ تا ۵۰ پوند مي باشد كه نه تنها باعث افزايش وزن صندلي مي شود بلكه قبل از تا كردن صندلي بايد آنرا از صندلي جدا كرد. اين باطري بايد بتواند مصرف يك روز را تأمين كند و در مدت شب دوباره شارژ شود. اين وسائل را نمي توان به راحتي  جابجا نمود. اين وسائل براي استفاده روزمره در منازل يا آپارتمانها به جهت وزن و حجم زياد مناسب نبوده و اغلب در خارج از محيط خانه استفاده مي شوند. توصيه هاي پزشكي استفاده از صندلي چرخدار الكتريكي را حتي در صورت موجود بودن عضلاني كم در بيمار به شدت نفي مي كند چون در غير اين صورت به دليل عدم تحرك آن نيروي كم نيز از بين مي رود.
۱-۶-نكات مهم در طراحي صندلي چرخدار الكتريكي
۱- داراي سرعتي قابل تنظيم تا ۵ مايل در ساعت باشد.
۲- بايد بتواند از ارتفاع ۱ اينچ بالا برود.
۳- بايد بتواند از يك شيب ۱۰ درصد با سرعتي مناسب و قابل اطمينان بالا و پائين برود.
۴- موتور و باطريها نبايد به طور دائمي به صندلي وصل باشد يعني نبايد به صندلي پرچ شده و يا جوش داده شوند.
۵- منبع تغذيه بايد به نحوي باشد كه انرژي لازم براي كاركرد صندلي را براي يك روز تمام با شرايط عادي تأمين نموده و در طول شب هم كاملاً شارژ شود.
۲-۶- روشهاي هدايت صندلي چرخدار الكتريكي
۱-۲-۶-روشهاي كنترل دستي
اگر دست توانايي اندكي داشته باشد يكي از دو روش زير براي هدايت صندلي استفاده مي شود كه البته روش دوم متداولتر است:
۱- در صندلي ه اي اوليه چرخها سرعت ثابتي داشتند و هدايت  توسط يك فرمان دستي انجام مي گرفت كه با انحراف يك چرخ كوچك در جلو صندلي،  عمل كنترل انجام مي‌شد. البته كساني كه مي توانستند از اين وسيله استفاده كننده كه نيروي عضلاني كافي براي انحراف اهرم را داشته باشند.
۲- كنرتل يا جوي استيك
در اين روش با توجه به انحراف جوي استيك توسط دست كه به نيروي بسيار كمي نياز دارد عمل هدايت انجام مي شود در مورد اين روش در قسمت كنترل توضيحات كاملي آورده شده است.
۲-۲-۶-روشهاي كنترل غير دستي
اگر دست شخص به هيچ وجه نتواند نيروي لازم را تأمين كند از روشهاي كنترل غير دستي استفاده مي شود. برخي از اين روشها به شرح زير مي باشد:

۱-سيستمهاي كنترل با چانه
در اين سيستم چانه در داخل يك تكيه گاه قرار مي گيرد كه با حركت دادن آن به عقب و جلو در طرفين باعث حركت صندلي چرخدار مي شود. صفحه گودي كه چانه داخل آن قرار مي گيرد بايد به نحوي طراحي شود كه با چانه بيمار هماهنگ و اندازه باشد.
۲-سيستمهاي كنترل با زبان، لبها يا دندان
در اين سيستمها حركت صندلي و جهت آن توسط سه زوج كليد كه به توسط سه اهرم كنترل مي شوند، صورت مي گيرد. يك جفت كليد حركت به طرف  جلو و عقب، يك جفت از كليدها حركت به طرف راست و چپ، جفت سوم روشن و خاموش كردن دستگاه را كنترل مي كند. مزيت اين وسيله در آن است كه يك جفت كليد ديگر در يك طرف سر قرار مي گيرد كه موتور كوچكي را به كار مي اندازند كه باعث مي شود تمام كليدهاي كنترل حركت كرده و از جاي خود در جلوي دهان بيمار به كنار برود. با توجه به آنچه ذكر شد واضح است كه چنين سيستمي به دليل پيچيدگي زياد قيمت بالايي خواهد داشت.
۳-كنترل بر اساس دميدن و مكيدن
اين كنترل با استفاده از يك سيستم كنترل نيوماتيك و يك مدار كنترل الكترونيكي اعمال مي شود.
دميدن شديد باعث حركت صندلي به طرف جلو مي شود.
دوباره دميدن شديد باعث توقف صندلي مي شود.
مكيدن شديد باعث توقف ناگهاني صندلي مي شود.
در صورت توقف ميكدن شديد باعث حركت صندلي به طرف عقب مي شود.
مكيدن شديد مجدد باعث توقف صندلي مي شود.
دميدن آرام و مداوم باعث چرخش صندلي به طرف راست مي شود.
مكيدن آرانم و مداوم باعث چرخش صندلي به طرف چپ مي شود.
۴-سيستم كنترل صوتي
در اين روش با استفاده از تكنيكهاي پردازش صحبت سيستمي تعبيه شده است كه مي تواند جلو، عقب، راست و چپ را كه توسط فرد ادا مي شود، تشخيص داده و بر آن اساس صندلي را در جهت مناسب حركت دهد.در  اين مجموعه به جاي JOYSTICK يك ميكرون  وجود دارد كه در مقابل دهان بيمار تعبيه مي شود. و همچنين سيستم پردازش صحبت اضافه گرديده است. علاوه بر قطع تغذيه مدار هنگام صحبت كردن عادي تعبيه شده است.
۷-موارد استفاده از صندلي چرخدار
صندلي چرخدار براي افرادي استفاده مي شود كه به علل مختلف يا نبايد راه بروند يا نمي توانند راه بروند.


۱-۷-مواردي كه شخص نبايد راه برود:
۱- مواقعي است كه بر روي پا ممنوع است مثلاً در شكستگي تي بيا
۲- مواقعي كه در ترميم زخم اشكال ايجاد مي گردد. مثلاً بعد از جراحي پا
۳- ضايعات مفاصل مثل روماتيسم زانو
۴- اشكلات قلبي ريوي، مانند ميوكارت
۵- بي ثباتي در راه رفتن مانند پاركينسون
۷-۲-مواردي كه بيمار نمي تواند راه برود:
۱- قطع عضو مانند قطع دو پا از بالاي زانو
۲- تغيير شكل عضوها مثلاً انحناي ساختاري   زانو
۳- ضعف عضلاني مانند ديستروفي عضلاني
۴- دردناك بودن در موقع وزن انداختن روي پاها مثلاً در آتريت- روماتوئيد
۸-موارد عدم استفاده از صندلي چرخدار
صندلي چرخدار يك وسيله كمكي مناسب است، ولي در بعضي از موارد استفاده از آن ممكن است عوارض نامناسبي داشته باشد. برخي از موارد به شرح زير است:
۱- ضعف تنه
۲- فشارهاي روي ديسك و ريشه عصب
۳- كمردرد با علل Strain ياSprain 
۴- زخم ايسكيوم
۵- شكستگي هاي ستون فقرات
۶- شكستگي هاي لگن

خرید و دانلود

با قیمت 12,000 تومان
  • انتشار : ۲۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج