گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

خانواده کانون و هسته تشکیل اجتماعی بوده و بعنوان یک سیستم کوچک اجتماعی است که زیر بنای جامعه بزرگتری را فراهم می کند و هنجارها و ارزشهای حاکم بر آن بر تک تک افراد تأثیر قطعی دارد . 
شناخت سازمان و انگاره های خانواده می تواند بعنوان کلیدی برای شناخت رفتارهای فرد پرورش یافته در آن تلقی گردد زیرا بدون تردید خانواده مهمترین عامل پیدایش و تشکل شخصیت فرد محسوب می شود لذا با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق حاضر نیز به جنبه های خانوادگی مؤثر بر بزهکاری تأکید دارد لازم است توضیحات پیرامون خانواده و وظایف و … آن  ارائه شود 
جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر نوجوانان و جوانان پسر مذکور کانون اصلاح و تربیت تهران می باشد که تعداد آنها ۳۰۰ نفر است و همچنین کلیه دانش آموزان دوره متوسطه یکی از مدارس استان تهران که تعداد کل دانش آموزان ۲۰۰ نفر است. 
نمونه و روش نمونه گیری : 
از جامعه فوق نمونه ای به حجم ۵۰ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه و ۵۰ نفر از نوجوانان بزهکاربه طریق تصادفی خوشه ای انتخاب می گردد از خوشه در دسترسی یعنی در کانون اصلاح و تربیت زیباشهر انتخاب شده اند. 
در این تحقیق جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است . 

ابزار اندازه گیری : 
در تحقیق حاضر  ، بررسی جمع آوری اطلاعات در مورد ابعاد مختلف عملکرد خانواده از ابزار سنجش خانواده ( پرسشنامه FAD ) استفاده شده است . 

ابزار سنجش خانواده (FAD ) : 
به منظور اندازه گیری و سنجش عملکرد خانواده از ابزار سنجش خانواده (FAD ) استفاده شده است . این پرسشنامه بر اساس مدل مک مستر و با هدف توصیف ویژگی های سازمانی و ساختاری خانواده تهیه گردیده است ( اپستین ، بیشارپ و بالدوین ، ۱۹۷۳ ) . 
ابزار فوق برای تمیز خانواده های سالم و بیمار ، الگوهای تبادلی میان اعضای خانواده را مورد ارزیابی قرار می دهد . 
ابعاد مختلفی از عملکرد خانواده که بوسیله این آزمون سنجیده می شود عبارتند از : 
حل مشکل ، ارتباط ، نقشها ، واکنشهای عاطفی ، مشارکت عاطفی و کنترل رفتار ( امینی ، ۱۳۷۹) لذا ابزار سنجش خانواده متناسب با این شش بعد از شش خرده مقیاس برای سنجیدن آنها ، به علاوه یک خرده مقیاس هفتم ، مربوط به عملکرد کلی خانواده تشکیل شده است . 
ابعاد مختلف فوق الذکر به نقل از امینی ( ۱۳۷۹ ) توضیح داده می شود : 

حل مشکل 
این بعد به توانایی خانواده در حل مشکلات در حدی که بتواند کارایی موثری داشته باشد اطلاق می گردد . در این سازه دو حوزه ابزاری و عاطفی وجود دارد . حوزه ابزاری مربوط به مسائل عملی و روزمره زندگی از قبیل تهیه خوراک ، مسکن ، پوشاک و تأمین بودجه خانواده در حد کفایت است و حوزه عاطفی مربوط به احساسات از قبیل خشونت یا عدم اعتماد میان اعضای خانواده است . 

ارتباط 
این بعد بر توانایی خانواده در تبادل اطلاعات و همچنین میزان وضوح و صراحت اطلاعات مبادله شده مربوط می باشد. نقش ها 
این بعد مربوط به الگوهای تکراری افراد خانواده می باشد الگوهایی که اعضاء بوسیله آن کارکرد خانواده را محقق می سازد . نقشها نیز شامل دو بعد ابزاری و عاطفی بود که هر کدام از این دو بعد شامل پنج بخش است . 
۱) مدیریت و ابقای نظام که شامل موارد چگونگی رهبری خانواده ، فرآیند تصمیم گیری ، حفظ مرزهای خانواده ، تعیین استانداردها و حفظ آنها می باشد . 
۲) تقسیم منابع 
۳) پرورش و حمایت فرزندان . 
۴) خشنودی جنسی زن و شوهر 
۵) پرورش مهارت های زندگی که شامل حمایت از فرزندان در دوران تحصیلی کمک به اعضای بزرگسال برای یافتن شغل و حفظ آن و راهنمایی هر یک از اعضاء در مسائل رشدی خود است . 

مشارکت عاطفی 
در این بعد نوع مشارکت و درگیری اعضای خانواده با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد و میزان و کیفیت علاقه و توجه اعضای خانواده به یکدیگر ارزیابی می گردد . خانواده مسئول تأمین نیازهای عاطفی 


اعضای خود بوده و این مسئولیت معمولاً هنگام بلوغ فرزندان و هنگامیکه آنها به درجه ای از رشد برسند که برخی از نیازهایشان توسط افراد خارج از خانواده برطرف گردد ، کاهش می یابد . 

واکنش های عاطفی 
این عنوان به  چگونگی واکنش عاطفی خانواده در روابط خود ، توانایی اعضای خانواده در ابراز احساسات و همچنین تناسب واکنشهای عاطفی آنها با موقعیت ( از لحاظ کمی و کیفی ) اطلاق می گردد . 
کنترل رفتار 
این سازه در برگیرنده قواعدی است که خانواده بر اساس آن امورش را می گذارند . همچنین این بعد میزان تأثیر و نفوذ اعضای خانواده بر یکدیگر را نیز شامل می شود بقاء و سازگاری خانواده مستلزم شیوه هایی جهت کنترل رفتار اعضای آن است . 
FAD در مجموع از ۶۰ سئوال تشکیل شده است . سئوالات ۴- ۱۰- ۱۵- ۲۳ – ۳۰ – ۳۴- ۴۰ – ۴۵ – ۵۳ به بعد نقش ها ؛ سئوالات ۲- ۱۲ -۲۴ – ۳۸ – ۵۰ – ۶۰ به بعد حل مشکل ؛ سئوالات ۳- ۱۴ – ۱۸ – ۲۹ – ۴۳ – ۵۲ – ۵۹ به بعد ارتباط ؛ سئوالات ۵ – ۹- ۱۹- ۲۸ – ۳۵ – ۳۹ – ۴۹ – ۵۷ به بعد واکنش های عاطفی ؛ سئوالات ۱۳- ۲۱- ۲۲- ۲۵- ۳۳- ۳۷ – ۴۲- ۵۲ به بعد مشارکت عاطفی ؛ سئوالات ۷ -۱۷ – ۲۷ – ۳۲- ۴۴- ۴۷ – ۴۸ – ۵۵ – ۵۸ به بعد کنترل رفتار و سئوالات ۱- ۶ – ۸- ۱۱- ۱۶- ۲۰- ۲۶- ۳۱ – ۳۶ – ۴۱- ۴۶- ۵۱- ۵۶ به بعد عملکرد کلی اختصاص دارد . 

نمره گذاری 
برای نمره گذاری FAD به هر سئوالا ۱ تا ۴ نمره با استفاده از این کلید داده می شود : 
قویاً موافق = ۱ ، موافق = ۲، مخالف = ۳، قویاً مخالف = ۴ 
به سئوالها یا عباراتی که توصیف عملکرد ناسالم اند ، یعنی سئوال های شماره ۱- ۴- ۵- ۷- ۸- ۹- ۱۳- ۱۴- ۱۵- ۱۷- ۱۹- ۲۱-۲۲- ۲۳- ۲۵- ۲۸- ۳۱- ۳۳- ۳۴- ۳۵- ۳۵- ۳۷- ۳۹ – ۴۱- ۴۲- ۴۴- ۴۵- ۴۷- ۴۸- ۵۱- ۵۲- ۵۳- ۵۴- ۵۸ نمره معکوس داده می شود . نمرات کمتر نشانه عملکرد سالم تر است.
این آزمون پس از تهیه توسط اپستین ، بالدوین و بیشارپ در سال ۱۹۸۳ ، بر روی یک نمونه ۵۰۳ نفری اجرا شد . دامنه ضریب آلفای زیر مجموعه های آن بین ۷۲% تا ۹۲% است که حاکی از همسانی درونی نسبتاً خوب آن است . 
محاسبه اعتبار FAD نیز نشان داد که این آزمون  توانسته اعضای خانواده های غیر بالینی و خانواده های بالینی را در هر هفت خرده مقیاس خود از یکدیگر متمایز سازد نتایج پژوهش مذکور در سطح    معنادار بوده علاوه بر پژوهش های خارج از کشور ، تحقیقات انجام شده در ایران نیز تأیید کننده اعتباروپایائی این آزمون است . 
امینی ( ۱۳۷۹ ) ضرایب آلفای خرده مقیاس های حل مشکل ۶۱/۰ ، ارتباط ۳۸/۰ ، نقش ها ۷۲/۰ ، واکنش های عاطفی ۶۴/۰ ، مشارکت عاطفی ۶۵/۰ ، کنترل رفتار ۶۱/۰ و عملکرد کلی ۸۱/۰وهمچنین برای کل مقیاس ۹۲/۰ بدست آورده است . او مقادیر خطای استاندارد و اندازه گیری را نیز به ترتیب ۳۴/۱۰ ، ۷۴/۱۲ ، ۳۲/۸ ، ۳۲/۱۰ ، ۲/۱۰ ، ۵۴/۱۰ ، ۴۱/۷ و برای کل مقیاس ۴۵/۶ بدست آورده است . 
رضایی ( ۱۳۷۸ ) ضرایب آلفای خرده مقیاس های حل مشکل ۶۶/۰ ، ارتباط ۶۷/۰ ، نقش ها ۶۳/۰ ، واکنش عاطفی ۴۲/۰ ، مشارکت عاطفی ۶۱/۰ ، کنترل رفتار ۳۸/۰ و عملکرد کلی ۷۳/۰ و همچنین برای کل مقیاس ۹۱/۰ بدست آورده است .

روش جمع آوری اطلاعات : 
یکی از گامهای مهم تحقیق جمع آوری اطلاعات می باشد و این مهم به طرقی مختلف از قبیل مشاهده پرسشنامه ، مصاحبه ، آزمایش ، تجربه ، مطالعات کتابخانه و … بنا به ماهیت  تحقیق صورت می گیرد آنچه در این مرحله حائز اهمیت می باشد اتخاذ تدابیر و مجموعه اقداماتی است که منجر به دستیابی اطلاعاتی صحیح و واقعی شود و لذا دوری نمودن محقق از تمایلات شخصی ، زیرکی و هوشیاری محقق ، توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی پاسخ گویان ، تعیین حدود و اطلاعاتی که باید بدست آید و بالاخره توجه به اهداف تحقیق در هر یک از موارد فوق الذکر و در طرح سئوالات لازم و ضروری است .
در این تحقیق نیز به منظور انتخاب افراد نمونه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ، ابتدا مراجعه به زندان این و سازمان زندانها و کانون اصلاح و تربیت پسران نموده و بعد از اخذ مجوز بر اساس نمونه گیری تصادفی ( خوشه ای چند مرحله ای ) ۵۰ نفر از مدد جویان را انتخاب نموده  و همینطور ۵۰ نفر از دانش آموزان مدرسه را به همان روش انتخاب نموده و از پرسشنامه FAD برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده نموده . 

روش آماری : 
در این تحقیق از نرم افزار Spss استفاده شده و روش T برای دو گروه مستقل ( بزهکار وغیر بزهکار ) برای اثبات عملکرد خانواده و بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان بطور تک تک در هر گروه بزهکاران کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و غیر بزهکاران که در حال تحصیل در مدارس شهر تهران بوده اند استفاده گردیده است . 

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج