گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 198 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان
این فایل در ۱۵۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سوال پژوهشي اين است كه آيا بين ميزان اضطراب وسواس ، ترس مرضي شكايات جسماني، در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد يا ندارد ؟
اهداف پژوهشي به ترتيب مبين مقايسه ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري مي باشد . بررسي مقايسه ميزان وسواس در بين دانشجويان پسرو دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري مي باشد . بررسي مقايسه ميزان شكايات جسماني در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري مي باشد . 
عصر ما را عصر اضطراب نامگذاري كرده اند . در چنين عصري تظاهرات همراه با اضطراب مانند ترس وسواس ، ترس هاي مرضي و شكايات جسماني كه ريشه ي آن ها در داشتن اضطراب مي باشد بسيار فراوان است . 
در گستره ي فعاليت هاي باليني هنگامي كه تشخيص به منظوري روان  درمانگري يا به دليل مسائل مربوط به قلمرو پزشكي داخلي كه تنيدگي هاي زندگي آنها را به وجود آورده اند ، صورت مي گيرد . تعيين دقيق هر يك از اين تنش ها (اضطراب ، وسواس ، ترس هاي مرضي ، ، شكايات حسباني و) به هر صورتي دقيق و قابل اعتقاد از پيش ضرورت پيدا مي كند . همچنين در موقعيت هاي متعددي از روان شناسي اجتماعي  و يا آموزشگاهي  وجود دارد كه در آنها بخش طراز اين گونه اختلالات از اهميت خاصي برخوردار است . 
روان شناسان معتقدند كه هر موقعيتي كه بهزيستي جاندار را به خطر اندازد حالت تنيدگي و اضطراب را به وجود مي آورد . تعارض ها و ناكامي ها ، يكي از خاستگاه هاي اين گونه اختلالات از قبيل اضطراب ، وسواس ، ترس مرضي ، شكايت جسماني هستند . هم چنين خطر آسيب پذير به خطر افتادن عزت نفس  و وارد آمدن فشار براي انجام كارهايي فراتر از توانمندي هاي آدمي ، باعث ايجاد اين دسته از مشكلات در فرد مي شوند (هيلگارد  ، ۱۹۸۳ ، نرجمه براهني) 
روان شناسان اين مسئله را مورد اهميت قرار مي دهند كه اگر نيازهاي رواني و جسماني انسان برآورده نشود موجب پيدايش اختلالات و بيماري هاي مرضي مي شوند . (پاك نيت ، ۱۳۸۱) 
اختلال هاي ناشي از فشار رواني به اختلال هايي گفته مي شوند كه در آن ها فرد مبتلا ، استرسي هيجاني را تجربه كرده است كه شهرت آن عملا براي هر كس آسيب رسان خواهد بود . بر همين اساس وجود فشار رواني از موارد مركزي اين اختلال به حساب مي آيند . اختلال هاي ناشي از فشارهاي رواني را مي توان تحت دو عنوان فشار اختلال پس آسيبي و اختلال فشار رواني حاد مورد مطالعه قرار داد . ( لطفي كاشاني ، وزيري ، ۱۳۸۳) . 
مشكلاتي وجود دارد كه دانشجويان را تحت فشار قرار مي دهد و اظطراب و وسواس ، ترس مرضي ، خود بيمار انگاري را در بين دانشجويان آزاد و سراسري مورد بررسي قرار مي دهند و ميزان تفاوت دانشجويان آزاد و با تب اين شاخص ارزشيابي مي كند تا بررسي كنند كه وجود دانشگاه خالص مي تواند در بوجود آوردن اين شاخص ها موثر باشد يا چند .  


ضرورت پژوهش :
 چون جوانان دانشجو و متخصص فعال ترين و بهترين جامعه هستند كه در آينده اداره ي بخش هايي از جامعه را به دست مي آورند و به همين علت بايد بيشتر مورد توجه باشند . تا اگر دچار مشكلات شدند بتوانيم هر چه سريعتر آن را شناسايي و رفع كنيم و نيز مي دانيم كه مشكلات رواني از اين قبيل به دليل جو حاكم بر جامعه در جوانان بيشتر يافت مي شود و هدف ما از اين پژوهش ، مشخص كردن و شناسايي و درمان اين نوع مسائل و مشكلات در جوانان دانشگاهي مي باشد . 
اهداف پژوهش :
۱- مقايسه ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري  
۲- مقايسه ميزان وسواس در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري
۳- مقايسه ميزان ترس مرضي در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري
۴- مقايسه ميزان شكايات جسماني در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري

سوالات پژوهشي :
۱- آيا در ميزان اضطراب بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد ؟
۲- آيا در ميزان وسواس بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد ؟
۳- آيا در ميزان ترس مرضي بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد ؟
۴- آيا در ميزان شكايات جسماني بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد ؟
فرضيه پژوهش :
۱- بين ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد . 
۲- بين ميزان وسواس در دانشجويان دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد . 
۳- بين ميزان ترس مرضي در دانشجويان دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد . 
۴- بين ميزان شكايات جسماني در دانشجويان دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد . 
تعيين متغيرها : 
متغيرمستقل : دانشگاه آزاد و سراسري بودن دانشجويان
متغير وابسته : ميزان اضطراب ، وسواس ، ترس مرضي ، شكايات جسماني
تعاريف مفهومي :
تعريف اضطراب : اضطراب يك هيجان طبيعي است كه درجه متوسط آن مي تواند به سبب افزليش دادن كوشش فرد نيروي مفيدي به شمار آيد . اما در جهات زياد آن ، كارايي را كاهش مي دهد و مانعي به حساب مي آيد . اضطراب يك احساس منتشر ، بسيار ناخوشايند و اغلب مبهم دلواپسي است كه با يك يا چند گونه از احساس هاي جسمي همراه مي گردد. اضطراب يك علامت هشدار دهنده است . خبري از قريب الوقوع مي دهد و شخص را براي مقابله با تهديد آماده مي سازد . (پور افكاري ، ۱۳۷ ، ص ۲۰)
تعريف وسواس : نوعي ختلال اضطرابي كه با وسواس هاي فكري و عملي مكرر مشخص مي شود . بسيار وقت گير هستند و پريشاني و اختلال زيادي ايجاد مي كنند .
تعريف ترس مرضي : ترس غير منطقي از شي ء ، فعاليت يا موقعيتي خاص 
تعريف دانشگاه آزاد : دانشگاه خصوصي مي باشد .
تعريف شكايات جسماني (اختلالات بدني شده ) : نوعي اختلال جسماني شكل كه به موجب آن ، نشانه هاي متعدد و مكرر جسماني كه احساس فيزيولوژيكي ندارند ، ابراز مسائل روان شناختي هستند .
تعريف دانشگاه سراسري : دانشگاه سراسري ، دانشگاهي است كه تحت حمايت دولت مي باشد . 
تعريف عملياتي : متغير هاي مذكور توسط پاسخ نامهSclgor  سنجيده شده كه داراي ۹۰ سوال بوده ، كه متغير هاي مذكور توسط آزمونSclgor        كه شامل ۹۰ سوال براي ارزشيابي علائم رواني است كه بوسيله ي پاسخگر گذارش مي شود سنجيده شده و اين آزمون اولين بار براي نشان دادن جنبه هاي روان شناختي بيماران جسمي و رواني طرح ريزي گرديده است . فرم اوليه ي آزمون توسط دراگوتيس ، ايپمن و كووي (۱۹۷۳) معرفي شد و بر اساس تحربيات روان سنجي از آن مورد تجديد نظر قرار گرفته و فرم نهايي آن تهيه گرديد (در گوتيس ، ويكلزوراك ، ۱۹۷۶)

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج