گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 9,000 تومان
دانلود رایگان پایان نامه ميزان تأثير عوامل روابط انساني بر رضايت شغلي كاركنان ستاد دانشگاه شهيد بهشتي-خرید اینترنتی پایان نامه ميزان تأثير عوامل روابط انساني بر رضايت شغلي كاركنان ستاد دانشگاه شهيد بهشتي-پایان نامه ميزان تأثير عوامل روابط انساني بر رضايت شغلي كاركنان ستاد دانشگاه شهيد بهشتي-تحقیق ميزان تأثير عوامل روابط انساني بر رضايت شغلي كاركنان ستاد دانشگاه شهيد بهشتي-
این فایل د ر۳۶۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تأكيد مديريت مبتني برروابط انساني گامي مهم در جهت تكامل انديشه هاي مديريتي است. دانش روابط انساني بر اساس توجه به شخصيت آدمي و عزت نفس و بزرگداشت شأن انساني پي ريزي گرديده و همه آموزشهاي اخلاقي به ارزش، جا و منزلت آدمي توجه شده است. لذا….
بيان مسئله: 
روابط انساني يكي از موهبتهاي الهي است كه به عنوان نياز در وجود انسان قرار داده شده تا انسانها بتوانند يكديگر را درك و با هم زندگي كنند. روابط انساني سرچشمه شاديها، لطافت و بارآوري انساني است كه در سايه آن امور تسهيل مي شود، روان تلطيف پيدا مي كند و استعدادها شكفا مي شود. 
دانش رفتار و روابط انساني در سازمان را بايد عصاره و چكيده همه علوم رفتاري دانست كه مي خواهد همه آن علوم را بطور علمي و در تعامل با ديگران بكار گيرد. اين علم در راه رسيدن به اهداف خود از روان شناسي ـ جامعه شناسي ـ انسان شناسي ـ علم سازمان و مديريت ـ علم معاني و بيان ارزش شناسي بهره مي گيرد. روابط انساني در مفهوم وسيع آن همه انواع تعاملات بين مردم ـ تعارضات آنها، كوششهاي معاضدت آميز و روابط گروهها را دربرمي گيرد. روابط انساني به اعتقادات نگرشها و رفتارهايي كه سبب تعارضات بين فردي مي گردد و به زندگي شخصي همه ما و موقعيتهاي كاري مربوط مي شود. به عبارت ديگر روابط انساني به توضيح رفتارهاي مناسب و درست و هدايت رفتار به سوي اشكال مطلوب آن نيز عنايت دارد. 
بنابراين نياز به مديريت روابط انساني از ضروريات مطرح براي مديران سازمانهاست و انسان يكي از عناصر مهم سازمان مي باشد و رفع نيازهاي اجتماعي و فردي او منجر به ايجاد احساس رضايت و در نتيجه افزايش عملكرد سازمان مي شود. رابطه تأمين نيازها با انگيزش و رضايت شغلي، از مسايل اساسي مديريت است و هر مدير دوست دارد بداند كه چگونه بايد كاركنان خود را در حالت انگيزش نگه دارد. 
به گفته هاپاك: رضايت شغلي مفهومي پيچيده و چند بعدي است كه با عوامل دروني، اجتماعي و جسماني ارتباط دارد. تنها يك عامل موجب رضايت شغلي نمي شود، بلكه تركيب معيني از مجموعه عوامل گوناگون سبب مي شود كه فرد شاغل در لحظه معيني از زمان از شغل خود احساس رضايت نمايد و به خود بگويد كه از شغل خود راضي است و از ان لذت مي برد فرد با تأكيدي كه بر عوامل مختلف از قبيل ميزان درآمد ارزشهاي اجتماعي شغل، شرايط محيط كار و سود اشتغال در زمانهاي متفاوت دارد. به طرق گوناگون از شغلش احساس رضايت مي كند. با شرحي كه گذشت مي توان رضايت شغلي را به عنوان يك از فاكتورهاي مؤثر در موفقيت سازمان تلقي نمود. لذا مديران سازمانها بايد درصدد افزايش رضايت شغلي كاركنان خود باشند زيرا رضايت نه تنها موجب انجام كار مي شود بلكه باعث كاهش، غيبت، تأخير و كم كاري در سازمان مي شود. 
از آنجا كه شواهدي نظير غيبت هاي مكرر از كار، عدم نظم و ترتيب در ارائه امور محوله، ضرر رساندن به ابزار و وسايل كار در سازمان نشانگر عدم رضايت كاركنان از شغل مي باشد متأسفانه بطور خيلي بطئي و نامحسوس مي توان بسياري از اين عوامل را در دانشگاه شهيد بهشتي مشاهده كرد. ذهن پژوهشگر همواره به اين مهم معطوف بوده است كه آيا ميتوان ميان نحوه برقراري ارتباطات مديران با رضايت از شغل كاركنان رابطه برقرار نمود يا خير، آيا با تغيير روش دادن مديران و بكارگيري اصول روابط انساني مي توان به افزايش رضايت شغلي دست يافت و نهايتاً شواهدي مانند غيبت از كار ـ عدم نظم … را كاهش داد؟ و آيا تمركز مديران بر روابط انساني مي تواند رضايت شغلي كاركنان را تحت تأثير قرار دهد؟ 

ضرورت تحقيق: 
امروزه با پيشرفت شناختها و دانش بشري، كيفيت روابط انساني، بخصوص در سازماني كه گروههايي در ايجاد و به حركت درآوردن آن گرد هم جمع شده اند كاملاً تغيير يافته است. تمدنهاي پيشرفته امروزي كه براي نگهداري، حرمت، شخصيت و تفكر انساني پايه گذاري شده اند، خواهان يك همكاري آزاد و بااراده از انسانها هستند. توجه به اين امر، براي انسانهاي جذب شده در كارهاي مهم شايان اهميت است. از طرفي در يك دستگاه، به علت موجوديت روابط مختلفي بين انسانها، به منظور تلطيف و انساني كردن مديريت، لازم مي نمايد كه روابط انساني به طور منظم و علمي مورد مطالعه و توجه قرار گيرد. تا با توجه به مسايل رواني، در ميان كاركنان ايجاد روحيه شده و در نتيجه بهبود شرايط محيط كار به دنبال آن كارآي سازمان افزايش يابد  .
روابط انساني مظهر وجود و ارزش انسانها مي باشد، روابط انساني پديده رفتاري اجتماعي گروههاي انساني است كه شكل و نوع آن به عنوان عامل وجه تمايز انسان و ساير موجودات به شمار مي رود. به قول آرنولوجي توين‌بي مورخ و فيلسوف مشهور انگليسي، قدرت برقراري روابط با ديگران و داشتن رفتار مطلوب و چگونگي ارتباطي كه يك انسان با ديگران دارد از تمام دانش و مهارتهاي او مهمتر و ارزشمندتر است. انسانها ناگزير به برقراري ارتباط با ديگران هستند و در صورتي كه بتوانند اين ارتباط سب همدلي و درك متقابل شود باعث رضايت خاطر و لذت و در غير اينصورت موجب ناخشنودي و رنج مي گردد. 
اهميت و حساسيت ايجاد روابط انساني، آن را به عنوان يك دانش مطرح مي سازد، علاوه بر قبول اطلاق دانش براي روابط انساني، بايد آن را هنر و مهارت نيز دانست. ايجاد روابط انساني به ظرافتها و شيوه هاي خاصي نياز دارد كه علاوه بر طلب دانش، هنر و مهارتهاي ويژه اي را در شرايط زماني و مكاني خاصي مي طلبد. با آن كه نياز به مديريت روابط انساني درصد برخوردهاي انساني مشهود است، اما اهميت و نياز به آن در سازمانهاي اداري و آموزشي به گونه اي ديگر جلوه گر شده است. روابط انساني آنقدر اهميت دارد كه بسياري از صاحبنظران علم مديريت، مديريت را علم، هنر و يا فن برقراري روابط با انسانهاي داخل سازمان تعريف مي كنند. 
بنابراين برقراري روابط انساني از وظايف اساسي مديريت است و مدير بايد در محيط سازماني خود چنان روابطي را بوجود آورد و بعداً آن را گسترش دهد كه سبب پيدايش انگيزه براي كسب موفقيت و رضايت در افراد در راه رسيدن به اهداف سازمان شود. 
عواملي كه در مجموعه تشكيلاتي، از طريق شورآفريني و برانگيختن عواطف انساني، از درون ايجاد رغبت و شوق مي كند، در موفقيت آوري سهم مهمتري را برعهده دارد. در صورتي كه عوامل بيروني اگر با شوقي دروني همراه نباشد از كاربرد جامع و لازمي در جهت دستيابي به موفقيت برخوردار نخواهد بود. مدير نه تنها بايد بخاطر ايجاد شور و شوق و دميدن حرارت بيشتر در محيط كار، رابطه خود با ساير همكاران صميمي و دوستانه نمايد، بلكه دوستي و محبت را با گفتار و كردار، با شيوه هاي مستقيم و غيرمستقيم، در ميان كارمندان خود ايجاد نمايد. زيرا در محيطي كه عواطف و دوستي، محبت و عشق وجود نداشته باشد آن محيط محيط انساني نيست. 
براي هر مديري در سازمان آگاهي از مسئله رضايت شغلي كاركنان درواقع پي چويي علت و سبب حركت و رفتارهاي اعضاء و افراد سازمان ضرورت تام دارد. 
كنكاش در مسئله رضايت شغلي پاسخ چراهاي رفتار آدمي است، چرا كه انسان در سازمان كار مي‌كند؟ 
چرا بعضي بسيار فعال و برخي كم كارند، علت علاقه به شغل و بي علاقگي به كار چيست؟ اين سؤالات و بسياري ديگر همه با موضوع رضايت شغلي در ارتباطند و پاسخ به آنها در انگيزه هاي كاركنان خلاصه مي شود و از اين رو مديران با احاطه به نحوه رضايت شغلي كاركنان و انگيزه هاي آنان مي توانند در تحقق اهداف سازمان به كمك كاركنان به سهولت گام برداشته و در انجام ساير وظايف خود نيز موفق باشند. 

خرید و دانلود

با قیمت 9,000 تومان
  • انتشار : ۲۳ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج