گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
دانلود رایگان تحقیق پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی-خرید اینترنتی تحقیق  پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی-انلود رایگن پیان نامه  پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی-پیان نامه  پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
این فیل در ۱۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
 تنخواه گردان پرداخت

عبارتست از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر و رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها یا که به موجب قانون و آئین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد 

ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )

۱٫     رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی

۲٫     شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی

۳٫     معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی

۴٫     شرح وظایف

۵٫     شرح وظایف معاونت فنی اجرایی

۶٫     معاون بازرگانی

۷٫     شرح وظایف معاون بازرگانی

۸٫     حوزه مدیریت

۹٫     شرح وظایف حوزه مدیریت

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی

نام: عباس افچنگی

تحصیلات: فوق لیسانس

شرح وظایف رئیس

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

۱٫     صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه

۲٫     شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی

۳٫     بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز

۴٫     پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات

۵٫     تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده

۶٫     تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی

۷٫     حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی

۸٫     اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

۹٫     اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی

۱۰٫سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی

۱۱٫اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط

۱۲٫نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون

۱۳٫نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی

۱۴٫نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

۱۵٫ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب

۱۶٫بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق

۱۷٫انجام سایر امور محوله

معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری

نام: اکبر قبول شاهرودی

تحصیلات:

شرح وظایف

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف احد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

۱٫     نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

۲٫     سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

۳٫     تعیین خط و مشی و نظارت بر حسن اجرایی آن

۴٫     صدور دستور العمل ها و ضوابط مربوط

۵٫     شرکت در کمیسیوها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحار مقام مافوق

۶٫     اتحام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی شکور

۷٫     تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمان وزارتخانه ها و یا سازمان متنوع و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید.

۸٫     تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای نیربط

۹٫     انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی و مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

۱۰٫تشریک مساعی با کارشناسان سازمان امور اداری واستخدامی کشور در تنظیم آئین نامه ها بخش نامه ها و دستورالعمل ه ای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

۱۱٫ایجاد خط و مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر

۱۲٫تهیه گزارشات لازم

۱۳٫انجام سایر وظایف و امور مربوط

۱۴٫رسیدگی و اظهار نظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی وحسابداری

شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۸۴ در تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح وظایف زیر تعیین می گردد:

۱٫     نظارت برعملیات ساختمان پروژه ها واظهار نظر در مورد الویت انجام طرح های عمرانی منطقه

۲٫     رسیدگی و پیشنهاد برنامه های مربوط به عمران و نوسازی روستاهای حوزه تحت سرپرستی

۳٫     کمک د رتهیه و تنظیم برنامه های اموزشی ترویج صنایع روستایی و فعالت های کشاروزی

۴٫     نظارت برقراردادهای مربوط به امور ساختمانی و طرح های عمرانی در سطح روستاهای حوزه تحت سرپرستی

۵٫     بررسی و رسیدگی در مورد طرح های عمرانی که وسیله مهندسین مشاوره و پیمانکاران به مورد اجرا گذارده می شود.

۶٫     آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت ها و اتحادهای تعاون روستایی به روستاییان است.

۷٫     ابلاغ نظارت و انجام پروژه های که اجرایی آنها به صورت امانی به تصویب رسیده است.

۸٫     شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تاسیسات مورد قرار داد و سایر مجاع مربوط طبق دستور مقام مافوق و پیشنهاد پروژه های خانه های مسکونی و تاسیسات مورد نیاز

۹٫     نظارت بر اجرای دستور العمل های صادره در مورد حفاظت و بهره برداری از تاسیسات در اسختمان ها

۱۰٫تعلیم وتدریس مواد مربوط به تعاون روستایی و کشاورزی در دوره های اموزشی و یا در سایر دوره های که سازمان به این منظور دعوت می شود.

۱۱٫نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز پروژه ها و انطباق نقشه های نصب با شرایطی اقلیمی و ساختمانی محلی

۱۲٫نظارت بر انجام محاسبات فنی پروژه ها بر اساس مشخصات ضوابط و معیارهای مربوط

۱۳٫تکیمل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تعلیم کارمندان سازمان فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات آنها

۱۴٫انجام امور مربوط به مناقصات و صدور دستورالعمل ها کارها به پیمانکاران و توجه به دستورالعمل های ابلاغ شده

معاون بازرگانی

نام: خانلر صادقی فرد

شرح وظایف معاون بازرگانی:

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و  استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

۱٫     صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهگی بین واحدهای مختلف اداری تعونیهای تحت سرپرستی و تهیه دستورالعمل دراین زمینه

۲٫     شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی

۳٫     پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز در حدود  اعتبارات و امکانات

۴٫     تهیه و تنظیم آمارهای لازم در مورد فعالیت های انجام شده

۵٫     تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برآورد بوجه مربوط

۶٫     اتخاذ تصمیم و نظارت بر تعلیم و عملیات خرید مازاد محصولات کشاورزی

۷٫     سازماندهی فعالیت های مربوط در حوزه مربوط و تعیین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی

۸٫     نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

۹٫     نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

۱۰٫جمع آوری و بررسی اطلاعات به قیمت های کالاهای وارداتی، کالاهای انحصاری ومحصولات داخلی و تعیین بهای آنها

۱۱٫تنظیم برنامه های لازم به منظور توزیع کالاهای مورد نیاز در سطح کشور و اعمال نظارت بر نحوه اجرای برنامه های زمان بندی شده در زمینه توزیع کالاهای وارداتی و سهمیه بندی شده

۱۲٫اقدام در مورد صدور تمدید کارت بازرگانی

۱۳٫جمع آوری و بررسی اطلاعات در مورد شبکه توزیع کالا در سراسر کشور و توسعه و بهبود ان

۱۴٫تماس با سازمانها و مراجع مبربوط جهت تهیه فیلم به منظور معرفی کالاها و محصولات کشور

۱۵٫تهیه گزارش بازار حاوی قیمت کالاهای مختلف و عرضه و تقاضا در بازار

۱۶٫بررسی و نظارت برنامه های بازدید بازرگانی خارجی از کارخانجات تولیدی داخلی

۱۷٫اجرای مقررات مربوط به مبادلات فردی

۱۸٫جمع آوری اطلاعات و آمار واحد ها و شرکت های تعاونی

۱۹٫تصمیم گیری در مورد تشکیل نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی و تهیه فیلم ها و جزوات آگهی های تبلیغاتی به منظور شناساندن کالاها و محصولات کشور

۲۰٫انجام سیر امورات محوله

حوزه مدیریت:

نام: ایرج ناصری مقدم

تحصیلات: کارشناس زراعت  و اصلاح نباتات

شرح وظایف حوزه مدیریت:

۱٫     هماهنگی حوزه شهرستانهای تحت پوشش

۲٫     مسئول پیگیری امور ( اموزشی و آموزش شرکت ها، آموزش پرسنل)

۳٫     مسئولیت رابط عمومی

۴٫     مسئولیت برگزاری شورای هماهنگی، شورای معاونین، شورای کارگروه های توسعه شرکت های تعاونی روستایی

۵٫     مسئولیت شورای تشکل ها (حوزه دبیرخانه شورای تشکل ها )

۶٫     مسولیت کارگروه توسعه شرکت های شهرستان سرخس و مشهد

۷٫     ارزشیابی کاری مدیریت شهرستانها

۸٫     نظارت شهرستانهای تحت پوشش

۲- اداره کل منابع طبیعی

۳- اداره کل امور عشایری

۴- اداره کل امور دامپزشکی

۵- اداره کل امور شیلات

اداره کل شیلات خراسان رضوی

گزار فعالیت های شیلات در سال ۸۵

عملکرد اداره شیلات شهرستان مشهد در نیمه سال اور سال ۸۶

۱٫     مسئول روابط عمومی (پل ارتباط بین مدیر و کارکنان و ارباب رجوع)

۲٫     معاون: محمدرضا مهدیزاده

۳٫     مدیر کل: سید احمد دلقندی

۴٫     رئیس اداره امور داری : ابراهیم ذاکریان

۵٫     مسئول حراست و وظایف آن

۶٫     رئیس اداره تولید و پرورش و وظایف آن

۷٫     مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف ان

۸٫     رئیس اداره اموزش و ترویج و وظایف آن

۹٫     کارشناس مسئول طرح و برنامه وظایف ان

مسئول روابط عمومی وظایف آن

مسئول روابط عمومی در سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای محمود طلوع می باشد که وظایف آنها به شرح زیر می باشد:

۱٫     ایجاد ارتباط درون سازمانی

۲٫     ایجاد ارتباط برون سازمانی

۳٫     مسئول حراست و وظایف آن

مسئول حراست در بخش شیلات سازمان جهاد کشاورزی آقای موسی گزی می باشد که وظایف این رده به شرح زیر می باشد.

۱٫     نظارت بر انجام  اقدامات لازم به منظور تامین و نگه داری نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل بر اساس مقررات

۲٫     نظارت بر انجام امور استخدامی کارکنان و صدور احکام

۳٫     اجرای قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارکنان

۴٫     بررسی و نظارت بر انجام مربوط به ارزشیابی کارکنان

۵٫     نظارت بر تامین نیازهای اموزشی کارکنان

۶٫     نظارت بر انجام امور رفاهی کارکنان

۷٫ &nbsp

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج