گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

خرید ودانلود پایان نامه پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان-دانلود رایگان تحقیق پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان-دانلود رایگان مقاله پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان-دانلود پایان نامه پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان

این فایل در ۲۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می باشد:


اصول طراحي پستهاي فشار قوي 
براي طراحي پستهاي فشار قوي در ابتدا بايد نسبت به وظايف يك پست آگاهي كافي داشته باشيم. اين وظايف عبارتند از :
حفاظت خطوط انتقال
كنترل تبادل انرژي
تامين پايداري حالت ماندگار و حالت گذرا
كنترل بار،حفظ هم زماني۱ سيستم ونگهداري فركانس سيستم در محدوده مورد نظر
كنترل ولتاژ و كاهش توان راكتيو جاري بوسيله جبرانسازهاي توان راكتيو
تامين اطمينان در برق رساني با كليدزني و تغيير مسير انتقال توان و تغذيه از چند جهت
انتقال اطلاعات از طريق خطوط نيرو به منظور نظارت۲
تعيين مقداري انرژي انتقال يافته از طريق خطوط
تحليل خطا و تعيين علت آن
تامين توزيع بار اقتصادي[۵]
بعد از آشنايي با وظايف يك پست ، به مسئله لزوم نصب پست در يك منطقه مي پردازيم. نكاتي كه در تعيين لزوم نصب پست مورد توجه قرار مي گيرند عبارتند از:
پس از اينكه لزوم نصب يك پست با توجه به معيارهاي مذكور بررسي و تصويب شد مراحل زير را براي طراحي پست به ترتيب دنبال مي نماييم.
تعيين محل پست: مساله تعيين محل پست در فصل چهارم اين پروژه به صورت كامل بحث شده است.
تعيين ظرفيت ترانسفورماتور قدرت: معيارهاي زيادي در انتخاب آن دخيل مي باشند كه در بخش انتخاب تجهيزات پست مطرح شده است. اصولا” براي انتخاب ترانسفورماتور قدرت بايد اطلاعات كافي در مورد بار مصرفي منطقه ومشخص كردن پيك بار ونيز پيش بيني پيك متوسطه بار در طول يكسال با توجه به برنامه ده ساله بدست آيد.
انتخاب تجهيزات پست با توجه به فاكتورهاي مهم فني – اقتصادي : شامل طراحي باس بارها انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ و جريان، كليدهاي قدرت،مقره ها،سيستم زمين، سيستم حفاظت از صاعقه و … مي باشد.[۱۳]
طراحي سازه ها: در طراحي  اين سازه ها بايد مقاوم سازي در برابر تنش هاي زير مورد توجه قرار گيرد:
۱- نيروهاي الكتروديناميك تحت شرايط اتصال كوتاه
۲- تنشهاي حرارتي تحت شرايط اتصال كوتاه
۳- نوسانات مكانيكي كه ناشي از فركانس سيستم قدرت مي باشد
۴- تنشهاي مكانيكي ناشي ازباد، يخ ،زمين لرزه
۵- تنشهاي محيطي مثل تغييرات دمايي و …[۵]
تعيين آرايش فيزيكي پست: كه در واقع شكل قرارگيري تجهيزات را بيان مي نمايد. در اين مرحله به عواملي از قبيل فواصل تجهيزات در پست شامل: فاصله عايقي، فاصله اطمينان و مساله توسعه پست توجه مي نماييم.[۶]
تهيه نقشه هاي اوليه پست شامل:
۱- تهيه دياگرامهاي تك خطي تقريبي پست با توجه به نيازهاي ذكر شده.
۲- تهيه نماهاي تقريبي افقي و قائم تجهيزات فشار قوي پست و طرح تقريبي سازه ها.
۳- تعيين محل تقريبي تجهيزات پست با توجه به نماهاي تهيه شده مذكور.
۴- تهيه نقشه هاي سه بعدي از پست در صورت لزوم
تعيين حفاظت ها: اين بخش بطور مفصل در فصل ششم مطرح مي گردد.[۱۳]


۲-۲-انواع طراحيها
درطراحي پستها معيارها و عوامل بسيار زيادي از جمله سرمايه گذاري اوليه، قابليت اطمينان، تعميرات و نگهداري و … بايد مورد توجه قرار گيرند اما گاهي ممكن است در طراحي يك پست بعضي جنبه ها به دلايلي اهميت بيشتري بيابندوبه تبع آن معيار اصلي طراحي قرار گيرند. بطور مثال در طراحي پستهاي بسيار مهم، معيار قابليت اطمينان ارزش ويژه اي پيدا مي كند زيرا اگر اين پستها بر اثر خطاهاي اتفاقي از شبكه خارج شوند پايداري كل شبكه به خطر مي افتد. بنابراين در اين پستها با تدابيري كه انديشيده مي شود از قبيل افزودن بر لايه هاي حفاظتي ، دوبل كردن سيستم حفاظتي، افزايش ظرفيت رزرو تجهيزات و … قابليت اطمينان پست را بالا مي برند.
در پستهاي كوچك كه مناطق كمي را تحت  پوشش قرار مي دهند وقطعي هاي موقت نيز براي مصرف كننده ها قابل تحمل است معياري كه اهميت زيادي مي يابد جنبه اقتصادي است. با توجه به زياد بودن تعداد اين پستهاي كوچك در شبكه قدرت، صرفه جويي در سرمايه گذاري اوليه در طراحي اين پست ها مي تواند از نظر اقتصادي بسيار مطلوب باشد. ضمن اينكه سادگي پست هم    مي تواند در كاهش هزينه هاي تعميرات و نگهداري تاثير گذار باشد.
در طراحي بهينه يك پست همه عوامل ومعيارهاي طراحي پست مورد توجه قرار مي گيرند و پس از تعيين اهميت هر كدام از عاملها و معيارها،طراحي پست با توجه به همه عوامل دخيل در بهينگي پست صورت مي گيرد. لازم به ذكر است كه براي رسيدن به طراحي بهينه، استانداردها مي توانند كمك شاياني بكنند. استانداردها با بررسي و مطالعه جنبه هاي مختلف در هر مساله بهترين حالت را براي شرايط مختلف تشخيص داده و به استفاده كنندگان پيشنهاد مي دهند.
براي تعيين بهينگي طراحي يك پست معيارهايي وجود دارد كه در زير به بررسي آنها مي پردازيم.
۳-۲-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست
موضوعاتي كه در بررسي بهينگي پست مطرح مي شوند عبارتنداز :[۹]
ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري
ارتباط بهينگي و موقعيت پست
ارتباط بهينگي و مسايل زيست محيطي
ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست
ارتباط بهينگي و نيروي انساني
ارتباط بهينگي و تعميرات و نگهداري
ارتباط بهينگي و سرمايه گذاري اوليه
ارتباط بهينگي و هزينه هاي دوران بهره برداري
ارتباط بهينگي و هزينه هاي ناشي از قطعيتها
ارتباط بهينگي و ايمني
ارتباط بهينگي و طرحها و مشخصات فني سيستم هاي مختلف پست
اكنون به چگونگي به كارگيري اين معيارها در طراحي پست ها مي پردازيم.
۱-۳-۲-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري
برخي از مواردي كه در بهره برداري از يك پست مي توانند معياري براي بهينگي پست باشند عبارتند از:
قابليت اطمينان پست: تجهيزات پست بايد در طول عمر خود داراي كمترين خرابي و قطعي باشند كه به آرايش شينه بندي ، كيفيت تجهيزات (نرخ خرابي ، مدت رفع عيب، نرخ تعميرات ، مدت تعميرات).سادگي تجهيزات ، وجود لوازم يدكي و تجهيزات اضافي آماده به كار ، عدم وجود خرابي مشترك (يك خرابي باعث خرابي دستگاههاي ديگر نگردد)بستگي دارد.
انعطاف پذيري در شرايط مختلف كاري: كه شامل انجام مانورها و با تقسيم كردن شينه ها در مواقع اظطراري است كه به آرايش شينه بندي ، تعداد فيدرهاي ورودي و خروجي ، جانمايي فيدرها و تجهيزات ، دوبل بودن تجهيزات فشار قوي و ضعيف، سيستم كنترل پست ، كليد قدرت و سكسيونرهاي تقسيم شينه بستگي دارد.
پايداري پست وشبكه: كه شامل عدم خروج تعداد زيادي از مدارات و تجهيزات و يا در صورت خروج ، كوتاه بودن مدت اين خروج باشد كه به تعداد كليد قدرت براي خارج كردن وسيله معيوب، سيستم حفاظت و كنترل و وصل مجدد (انتخاب كنندگي، پوشش و هماهنگي)، آرايش شينه بندي ، جانمايي قيدرها و تجهيزات زمان عملكرد حفاظت و كليدهاي قدرت بستگي دارد.
تحمل شرايط متغير و در حال توسعه سيستم: كه شامل تحمل تغييرات ناشي از افزايش بار و افزايش ظرفيت نيروگاهها مي باشد كه به جريان نامي تجهيزات و شينه ها ،جريان قابل تحمل اتصال كوتاه پست، وضعيت نوترال پست، آرايش شينه بندي ، جانمايي تجهيزات وسطوح عايقي تجهيزات بستگي دارد.
هماهنگي با توجه بقيه تجهيزات سيستم برق رساني: كه شامل هماهنگي لازم با بقيه پستها از نظر پايداري و حفاظت و كنترل مي باشد و به حفاظت و پايداري،نوع حفاظت خطوط انتقال، نوع حفاظت خطاي كليدهاي قدرت ، سيستم مخابرات، زمان عملكرد رله هاي حفاظتي و كليدهاي قدرت بستگي دارد.

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج