گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
خرید ودانلود پایان نمه بر هم کنش کاليکس(۴)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم -دانلود رایگان پایان نامه بر هم کنش کاليکس(۴)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم -خرید اینترنتی پایان نامه بر هم کنش کاليکس(۴)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم -دانلود رایگان سمینار بر هم کنش کاليکس(۴)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم 
این فایل در ۱۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:
براي اولين بار در سال ۱۸۷۲ ميلادي توسط بايراز واكنش بين فنل با فرمالدئيد استخلافي در موقعيت پارا  در محيط اسيدي يا بازي كاليكسارن حاصل ميشد كه محصولي چسبناك و ناشناخته بود.]۱[ در آن سالها دستگاهها قادر به  تشخيص اين مواد نبودند اما باير آلماني با اينكه موفق به خالص سازي و شناسائي توده ويسكوز حاصل نشده بود ولي در مقاله اي اين واكنش ر ا ثبت كرد


         دامنه وسيعی از ليگاندهای ماکروسيکل قادر به برهم کنش با کاتيون ها، آنيونها و اجزای خنثی هستند که ماکروسيکل های سنتزی کاليکس از تراکم فنل و فرمالدئيد حاصل شده است. ترکيبات کاليکس را به عنوان مدلی مناسب برای طراحی ميزبان ماکروسيل ويژه معرفی کرده اند.

   در اين پايان نامه بر هم کنش کاليکس(۴)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم مورد مطالعه قرار گرفته است. وابستگی زمانی نوار انتقال بار حاصل در دما های مختلف مشخص شده است. همچنين ثابت های سرعت شبه مرتبه اول در دما های مختلف برای فرايد تشکيل کمپلکس انتقال بار از اطلاعات جذب-زمان طيف های الکترون بدست آمده اند. پارامتر های فعالسازی با استفاده از تئوری های حالت گذار آيرينگ و نمودار های آرنيوس بدست آمده اند

   براي اولين بار در سال ۱۸۷۲ ميلادي توسط باير[۱] از واكنش بين فنل با فرمالدئيد استخلافي در موقعيت پارا  در محيط اسيدي يا بازي كاليكسارن حاصل ميشد كه محصولي چسبناك و ناشناخته بود.]۱[ در آن سالها دستگاهها قادر به  تشخيص اين مواد نبودند اما باير آلماني با اينكه موفق به خالص سازي و شناسائي توده ويسكوز حاصل نشده بود ولي در مقاله اي اين واكنش ر ا ثبت كرد.

    در دهه ۱۹۶۰-۱۹۵۰ زينك[۲] و همكارانش از واكنش كاتاليست شده بازي پاراآلكيل فنل با فرمالدئيد يك محصولي با حلقه چهار عضوي بدست آوردند.]۲[ آزمايشات كانفورت[۳] و همكارانش در همان سالها محصولات زينك را که شامل مخلوطي از تركيبات حلقوي بود، نشان داد

سرانجام گوتچه[۱] و همكارانش در دهه ۷۰ ]۴[ بعد از اين مخلوط حلقه هاي ۴ تايي ، ۶ تايي و ۸ تايي را شناسايي كردند ]۵ [و در دهه ۸۰ پاراتر سيو بوتيل كاليكس(۴)آرن ]۶ [و پارا- ترسيو بوتيل كاليس(۶)آرن ]۷[ و پارا ترسيو بوتيل كاليكس(۸)آرن ]۸[ را توانستند بدست  آورند. شکلهای ۱و ۲ پارا ترسيو بوتيل کاليکسارنهای با حلقه های متفاوت را نشان ميدهد.

نيدرل[۱] از واكنش رزورسينول با آلدئيد با كاتاليست اسيدي تترامر حلقوي همانند محصول واكنش فنل، استخلاف پارا و فرماليدئيد بدست آورد. شکل ۴ تهيه کاليکسارنها را به ترتيب از مشتقات فنل و رزورسينول نشان می دهد. ]۹[

كاليكسارنها به دو گروه  اصلي تقسيم مي شوند.

۱) مشتقات فنلي      

۲) مشتقات رزورسينول

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۰۲ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج