گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ابتدا مقاومت متغییر دروانی را در روی دستگاه شناسایی می کنیم و سپس با استفاده از سیم های مدار اتصال بین پتانسیومتر دورانی منبع برق ۱۲ ولت و یک ولت متر دیجیتال را برقرار میسازیم سپس پتانسیومتر دورانی ۱۰۰ کیلواهمی را در جهت پادساعتگرد می چرخانیم تا در حداقل مقدار قرار بگیرد بعد از آن که  ولت متر را بطور صحیح قرار دادیم ابتدا  از ولتاژ ورودی که۱۲ولت است وبا استفاده از سیم های اتصال به ترمینال(c)پتانسیومتر دورانی وصل کرده و از قسمت (B)به جاروبک پتانسیومتر به ولت متر وصل کرده واز (Vo)دستگاه به(A) پتانسیومتر وصل میکنیم. دستگاه را روشن می کنیم سپس پتانسیومتر را به ترتیب در وضعیت های ۱ تا ۱۰ قرار میدهیم و در هر وضعیت مقدار ولتاژ را میخوانیم و ثبت میکنیم یعنی با قرار دادن هر کدام ازرنج ها وبا تغییر دادن مقاومت  ولتاژ ورودی نسبت به رنج های پتانسیومتر دورانی ولتاژ خروجی را روی ولت متر دیجیتالی خوانده ودر جدول مربوطه را میدهیم
موارد مصرف صنعتي :
۱-پتانسیومتر خطی   2-ولت متر دیجیتالی       3-سیم های اتصال          4- منبع ولتاژ ۵+و۵- ولت
شرح آزمایش:
       ابتدا منبع برق۵ ولت را توسط سیم های اتصال ترمینال(C)پتانسیومتر خطی وصل کرده واز ترمینال (B) پتانسیو متر به ولت متر دیجیتالی واز ترمینال (A)به منبع ولتاژ ۵-ولت وصل می کنیم. ولتاژ ورودی که به مقاومت داخلی پتانسیو متر خطی ولتاژ وارد می شود. تغییراتی توسط مقاومت روی ولتاژ که به تغییر روی رنج های مختلف که از ۱تا۱۰ کیلو اهم می باشد.ولتاژ خروجی تغییر می یابد وبا خواندن ولتاژ خروجی نسبت به رنج پتانسیومتر  1تا۱۰ کیلو اهم در جدول مزبور قرار داده ونمودار مربوطه ترسیم شده است.
سوالات:
۱-با استفاده از مالتی متر دیجیتال و انتخاب مقیاس مناسب (۲۰ کیلو اهمی) مقاومت بین اتصالA وجاروبکB وقتی که جاروبک در وضعیت۹ قرار دهید و اندازه گیری را تکرار کنید.
دستگاه خاموش بود ۱۰٫۸۳ کیلو اهم
۲-جاروبک را در ۲ قرار دهید و اندازه را تکرار کنید؟
 2.25 کیلو اهم
۳-مقاومت بین دو وضعیت ۹و۲را محاسبه کنید. ولتاز بین این دو وضعیت را محاسبه نمائید؟
که در جدول موجود است.
۴-ولتاژ را به ازائ هر کیلوات اهم حساب کنید؟
که در جدول موجود است.
موارد مصرف صنعتي :
۱-آمپلی فایر تفاضل 
۲-آمپلی فایر بهره درشت وریز   
 3-ولت متر آنالوگ 
شرح آزمایش:
    در شکل زیر یک دستگا ه صفر کنند ه دیده می شود که البته به جای گا لوانومتر در این آزمایش ابتدا تر کیب آمپلی فایر و ولت متر را تنظیم می کنیم که وقتی بهره آمپلی فایر شماره ۲ در حد اکثر مقدار قرار دارد ورودی صفر در آمپلی فایر تفاضلی مساوی خرو جی صفر در ولت متر آنالگ با شد . و ولت متر و آ مپلی فایر را مانند شکل زیر به هم وصل می کنیم ابتدا دو ورودی آمپلی فایر تفاضلی را را که اتصال کو تا ه هستند به هم وصل می کنیم و در نتیجه ورو دی این آمپلی فایر ها صفر میبا شد و سپس خرو جی آ مپلی فایر تفاضلی را با سیمی به ورو دی آ مپلی فایر شماره وصل می کنیم وسپس در آ مپلی فایر شما ره ۲ کنترل در شت بهره را در روی ۱۰ و کنترل ریز بهره را در روی ۱ قرار می دهیم و سپس دستگاه را روشن کرده و توسط کنترل آ فست آمپلی فایر شماره ۲ ولت متر را صفر می کنیم  این تنظیم مشکل و حساس است و به همین خاطر ابتدا ولتمتر روی بهره ۱۰ آمپلی فایر صفر شد در حین آ زمایش درجه حرارت دستگاه ممکن است تغییر نماید و این تغییر در اندازه گیری موثر می باشد و به همین خاطر گاهی دستگاه را صفر می کنیم و زمانی که سو یچ پل وتستون در حالت ((  IN   می با شد یعنی مقاومت مجهول وجود دارد کنترل در شت بهره آمپلی شماره ۲ را در روی ۱۰ قرار می دهیم و سپس مقاومت ۱۰- دوری متغیر را طوری تنظیم می کنیم که ولت متر تقریبا صفر باشد سپس کنترل بهره در شت آ مپلی فایر شما ره ۲ را در روی ۱۰۰ قرار داده و دو با ره با تغییر دادن مقاومت متغیر پل ولت متر آ نا لگ را صفر می نماییم و با این کار در واقع پل وتستون در حالت تعادل قرا ر می گیرد . در این آ زما یش ابتدا کلید مر بو ط به مقاومت مجهول را در وضعیت  out  قرار داده تا مقاومت Rx از مدار خارج شود سپس مقا ومت متغییر خطی ۱۰ کیلو اهمی را وارد مدار می کنیم که این کار به این تر تیب است که  تر مینا ل های A و  B در این پتا نسیو متر را به تر تیب به تر مینا لها ی   C و   V0وصل می کنیم و در حالی که پتا نسیومتر خطی در حد اکثر مقدار خود یعنی ۱۰ کیلو اهم است مقاومت آن را به این تر تیب که بهره در شت آمپلی فایر شماره ۲ در ۱۰ قرار دارد و با استفاده از مقاومت متغییر پل وتستون وضعیت تعا دل را در پل ایجاد می کنیم سپس با قرار دادن بهره در شت در ۱۰۰ تنظیم نهایی را برای با لا نس کردن پل انجام می دهیم در این حالت عدد مربو ط به مقاومت متغییر پل را یاد داشت کرده و بقیه مقاومت های پل  را محاسبه می کنیم و این کار را در وضعیت های ۱ تا ۱۰ قرار می دهیم و این عمل را تکرار کرده و جدول زیر را  پرمیکنیم . 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج