گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
این فایل در ۵۵صفحه قابل ویرایش تهی شده وشامل موارد زیر است:

برق در همه جا حتي در بدن انسان نيز وجود دارد زماني برق در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد كه بصورت الكتريسته جاري باشد هيچگاه برق بچشم ديده نمي شود . چون سرعت آن (حركت الكترون ها) فوق العاده زياد است. بنابراين از آثار آن پي به وجودش مي بريم . مانند روشن شدن يك چراغ يا گرم شدن يك اتو كه روشنايي چراغ و گرمائي اطو وجود برق را به ما مي شناساند. سرعت جريان برق تقريباً برابر است با سرعت نور و معادل است با ۱۵۶۰۰۰ مايل در ثانيه كه هر مايل مساوي با ۱۷۶۰ يارد است.
انواع الكتريسته :   
۱- الكتريسته ساكن          2- الكتريسته جاري                         
الكتريسيته ساكن ، الكتريسيته اي است كه در اثر مالش يا اصطكاك بوجود مي آيد مانند برخورد ابرها وكشيدن شانه بر سر.
الكتريسته جاري ،الكتريسيته اي است كه ا زحركت الكترونها از قطبي به قطب ديگر بوجود مي آيد مانند برق باطري يا مولد.  
تعريف مدار و انواع آن :
هرگاه جريان برقي از نقطه اي شروع بحركت كند و مجدداً‌ به همان نقطه بگردد تشكيل يك مدار داده است كه به آن مدار ساده گويند. مدار بر دو نوع است ،مدار باز يا ناقص و مداربسته يا كامل .
مدار باز OPEN CIRCUIT : هرگاه جريان برق ا زنقطه اي شروع بحركت كند ولي بهمان نقطه برنگردد آنرا مدار باز گويند مانند سيم كشي يك چراغ .
مدار بسته SHOT CIRCUIT : هرگاه جريان برق ا زنقطه اي حركت كند و باز به همان نقطه برگردد آنرا مدار بسته يا كامل گويند.
فركانس :
تعدا تناوب را در واحد زمان فركانس گويند . مثلاً وقتي كه مي گويند فركانس ۵۰ سيكل است يعني در  هر ثانيه ۵۰ مرتبه جريان برق تغيير جهت مي دهد و فركانس يا ولتاژ هم نيز داراي رابطه اي مي باشند چون ولتاژ شركت نفت كه ۲۵۰ مي باشد فركانس آن ۵۰ است ولي در برق آمريكا كه ولتاژ ۱۱۰ مي باشد فركانس آنن ۶۰       مي باشد و فركانس را با فركانس سنج يا اسلسكوپ (OSOLOSCOP) اندازه       مي گيرند.
 
فرق جريان AC و DC چيست ؟
جريان AC  متناوب و قابل كم و زياد شدن مي باشد و داراي فركانس نيز است ولي جريان DC مستقيم است و فركانس ندارد ،بهمين علت برق مصرفي يك شهر ACو متناوب است.
هادي و عايق 
هر جسمي كه جريان الكتريسيته به آساني ا زآن عبور نمايد هادي الكتريسيته مي باشد و مهمترين آنها عبارتند ا زطلاي سفيد- نقره – مس – آلومينيوم – آهن و هر جسمي كه مانع عبور جريان برق شود عايق نامند و مهمترين آنها عبارتند از هوا – چوب خشك – كاغذ – روغن – شيشه – ميكا. اين عايقها معمولاً هر كدام درجاي مناسبي و مخصوص مصرف مي شوند. مثلاً ‌ميكا در جاهاي كه حرارت زياد است و چوب در جائي كه حرارت وجود ندارد.
قوانين اهم :  ولت – اهم – آمپر 
قوانين اهم درباره ولت – اهم و آمپر بحث مي نمايد كه بترتيب زير مي باشند. :
تعريف ولت : ولت واحد اختلاف سطح مي باشد. واحد اختلاف سطح دو سرسيم كه اگر شدت جريان آن يك آمپر و مقاومتش يك اهم باشد نيروي محركه الكتريكي دو سرسيم برابر يك ولت خواهد بود و آنرا بحرف V نشان مي دهند.   
تعريف آمپر : آمپر واحد شدت جريان است و اگر اختلاف سطح دو سرسيمي برابر يك ولت و مقاومت آن يك اهم باشد شدت جرياني كه از آن عبور مي نمايد يك آمپر است و آنرا بحرف I نشان مي دهند. 
منظور از بكار بردن فيوزها با كاشي جديد محصور شده چيست ؟
اولاً‌ عايق خوبي است . ثانياً‌ ديرتر حرارت مي گيرد. ثالثاً‌جرقه از خود بيرون نمي دهد.
اگر فيوز ضعيفي در جعبه اصلي فيوز برق قرار داده شود چه اشكالي دارد؟ 
اگر فيوز ضعيف تر است قدرت دستگاه مورد مصرف در اثر عبور جريان بيش از حد فيوز قطع مي شود.
قبل از تعويض فيوز سوخته چه بايد كرد؟
اولاً‌مدار و ادوات را آزمايش مي كنيم كه معمول گردد اتصالي نيست سپس باندازه آمپر مجاز فيوز را انتخاب نموده و پس ا زآزمايش آنرا نصب مي كنيم.
اگر در موقع تعويض فيوز سوخته مجددا ً‌فيوز بسوزد علت چيست ؟
دستگاه آمپر بيشتري مي كشد كه علت دارد .
 مدار اتصالي است .
 درجعبه تقسيم يا فيوزها اتصالي است يا لوكانكشن مي باشد. 
بريكرباكس چيست ؟ Breaker Box
جعبه كليدهاي خود كاريست كه بطور اتوماتيك قطع مي شود روي آمپرهاي معيني ميزان شده است .
موارد استفاده بريكرباكس كجاست ؟
در ادارات و بيمارستانها و باشگاهها و منازل مي باشند.
چه امتيازي بريكرباكس بر جعبه فيوز دارد؟ 
بريكرباكس بطور خود كار كار مي كنند كه اگر جرياني بيش از آن عبور كند بطور اتوماتيك قطع مي شود. در صورتيكه فيوز بيش از حد معمول باشد ايجاد خطر و آتش سوزي مي نمايد. 
علت ا زكار افتادن تريپ مكرر بريكرباكس و قطع در مدار برق چيست ؟ در اين موقع شما كجا را بازرسي مي كنيد؟
علت اتصالي د رمدار يا ادوات يا سوختگي آنهاست ، در اين موقع ابتدا مدار و سپس ادوات را بازرسي مي كنيم.
خاصيت روغن در كابل چيست ؟ 
براي جلوگيري از فرسوده شدن عايق كابلها و همچنين خنك نگهداشتن كابل بكار  مي رود . سه فاز دركابلها چگونه مشخص مي شود؟ 
دركابلهاي روغني از شماره هاي ۰- ۱-۲-۳ استفاده مي شود كه شماره ۱ تا ۳ فازها و سيم منفي مي باشد ولي در كابلهاي پلاستيكي p.v.c به وسيله رنگهاي قرمز – آبي – زرد – فاز سياه منفي مي باشد. اول روي آن ماسه ريخته بعد روي كابل قالب         مي گذارند و سپس خاك روي آن مي ريزند.
وقتي كابل در مسير كانال انداخته شده با چه چيزي آنرا مي پوشانند؟ 
اول روي آن ماسه ريخته بعد روي كابل قالب مي گذارند و سپس خاك روي آن        مي ريزند. 
اگر روي طناب اسيد ريخته شود چكار بايد كرد؟
طناب را دور انداخته از طناب جديد استفاده مي كنيم.
انواع نقره ها را نام ببريد :
۱- پنما اينسوليز براي ولتژهاي قوي و صنعت. 
۲- شكل اينسوليز براي ولتاژهاي قوي و صنعت.
۳- ساس پن شن اينسوليز براي ولتاژهاي بالا .
بك آرام Back Arm و كراس آرم Cross Arm چه هستند؟
براكتهايي هستند كه روي عمودهاي برق نصب مي گردند  و براي نگهداري سيمهاي هوايي از آن استفاده مي شود. 
Jumper چيست و در كجا مورد استفاده است ؟
واسطه رشته هاي كابل به سيم هوائي چمپر نام دارد كه روي عمودهاي برق جهت وصل سر كابل به سيمهاي هوايي صورت مي گيرد.
Jumper بچند طريق صورت مي گيرد؟
به دو طريق : ولتاژ پايين چون سيمها نازك است آنها را در سيمهاي هوائي ميپيچند. ۲- در ولتاژهاي قوي بوسيله Bolt . U سه سيمهاي هوائي پيچ و مهره مي كنند كه بايد كاملاً‌محكم شود.
انواع عمودهاي برق را بنويسيد :
جهت فشار ضعيف One Pole جهت فشار قوي و ضعيف H.Pole 
جهت فشار قوي Tower . Pole  جهت سركابلها Terminal . Pole 
بوسيله چه چيزهايي عمود هاي برق را محكم نگاه مي دارند؟ 
بوسيله آرمراستيك Armer Steek 
بوسيله استي واير Stay Wire 
در موقع بالا رفتن از عمود برق از چه وسائلي استفاده مي كنند؟
از وسائل ايمني از قبيل كمربند – كلاه – لباس و دستكش ايمني ، اگر پايه عمود چوبي بود از كفش مخصوص قلابدار ، كيف مخصوص حمل ابزار ، بايد در نظر داشت كه حتماً موقع بالا رفتن دستها كاملاً ‌بايد آزاد باشد. 

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج