گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 82 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۱۵صفح قابل ویرایش تیه شده وشامل موارد زیر است:

اين دستورات يك راهنمايي اساسي براي نصب ميل بادامك را براي شما مهيا مي سازد و بايد توسط يك تست دقيق كامل شود . اغلب            خرابي هاي ميل بادامك نو بيشتر به نصب نادرست مربوط مي شود تا به نقايص موجود در ميل بادامك يا ليفترها :
قبل از شروع كردن :
به راهنماي دستي تعمير موتور جهت آگاهي بيشتر از ويژگي ها و جزئيات موتور خودتان مراجعه كنيد سوراخهاي ليفتر را براي دندة                تخم مرغي شكل زيادي چك كنيد . اگر سوراخها پوسيده شده اند قالب نياز به تعمير يا تعويض خواهد داشت.
پوش رودهاي خود را از نظر پوسيدگي و راستي چك كنيد.
بازوهاي روكر را از نظر ترك خوردگي يا پوسيدگي چك كنيد اگر شما مي خواهيد يك ميل بادمك كه داراي درجة بلندي بيشتري نسبت به قبلي است را نصب كنيد ، نوكهاي بازوهاي روكر را با دقت بيشتري از نظر پوسيدگي چك كنيد . پوسيدگي نامنظم روكر موجب سرعت در پوسيدگي مي شود و به سوپاپ اجازة عملكرد مناسب را نمي دهد.
فنرهاي سوپاپ ار از نظر فشار صحيح چك كنيد . اگر فنر سوپاپ زير فشارseat #75 باشد بيشتر از ۱۰% زير ميانگين باشد تمام دستگاه را تعويض كنيد در اينجا يك راهنما جهت فشارهاي فنري مناسب براي عمكرد جادهاي ميل بادمك موجود مي باشد.
با سوپاپ باز هرگز از فشار pound 375 بالاتر نرود.
اگر شما د حال تعويض يك ميل بادامك خراب هستيد ، قبل از نصب ميل بادامك جديد اول دليل خرابي قبلي را مشخص كنيد ممكن است علتي براي خرابي وجود داشته باشد كه ميل بادامك جديد را نيز خراب كند .
بعد از اينكه ميل بادمك كهنه را بيرون آورديد موتور را تميز كنيد تمامي ناخالصي ها و روغن هاي كثيف را برطرف كنيد حتي كمترين ناخالصي موجود ميل بادمك مي تواند ميل بادامك جديد را نيز خراب كند.
نصب ميل بادامك:
قبل از نصب ميل بادامك جديد ، به دقت پره هاي ميل بادامك ،      حفره هاي روغن ، سطوح ژورنال ياتاقان را كه ممكن است در حمل و نقل آسيب ديده باشد چك كنيد . از يك حلال ملايم جهت رفع هر گونه تراشة فلزي استفاده كنيد . از هيچگونه عامل تميز كنندة ساينده استفاده نكنيد . ميل بادامك را توسط يك حوله نرم يا هواي فشرده خشك كنيد.
چرخ زنجير خور ميل بادامك (يا ۳ تا۴ عدد پيچ بلند) را به عنوان يك دسته هنگام نصب ميل بادامك جديد وصل كنيد . ميل بادامك را با روغن مخصوص آماده شده روغن كاري كنيد به آرامي ميل بادامك را با حركتي چرخي درون قالب موتور وارد كنيد مواضب باشيد كه به ياتاقانهاي ميل بادامك آسيبي نرسانيد .(تذكر : اگر طرف ژورنال ميل بادامك بر روي لبه ياتاقان ميل بادامك كشيده شود ، ياتاقانهاي ميل بادامك به سادگي آسيب نمي بيند). هنگامي كه ميل بادامك در جايش قرار گرفت از چرخيدن آن بطور آزاد اطمينان حاصل نماييد.
ليفترهاي متغير rhoad تنها نوعي فيلتري هستند كه قبل از نصب نياز به پر شدن توسط روغن دارند براي پر كردن لفترهاي rhoad توسط روغن ،هر ليفتر را به صورت كامل درون يك ظرف روغن فرو ببريد و پلونگر داخلي را همراه با يك پوش رود فشار دهيد تا به ته برخورد كند . براي چند ثانيه آن را نگه داريد و سپس به آهستگي آنرا رها نماييد ابتكار را تا زماني كه ليفتر پر از روغن شده ادامه دهيد . فرو بردن ليفتر در روغن به تنهايي نمي تواند باعث پر شدن آن شود انواع ديگر ليفترهاي هيدروليك را قبلاً با روغن پر نكنيد ليفترها را با روغن مخصوص آغشته كنيد ، مخصوصاً قسمتهاي ته را ، و آنها را درون سوراخها قرار دهيد    ميل بادامك را بچرخانيد تا از حركت آزادانه ليفتر به سمت بالا و پايين اطمينان حاصل نماييد.
دستگاه تايمينگ را نصب كنيد رشته سوپاپ را براي سيلندر۱# نصب نماييد آنرا تنظيم كنيد و از كاركرد آن در هنگام بالاترين درجه بلند كردن اطمينان حاصل كنيد :
سوپاپ را به وضوح پيستون چك كنيد : شما بايد ۹۰% براي ورودي و ۱۰۰% براي خروجي حداقل داشته ياشيد بايد سوپاپ به تصفيه قالب نيز چك شود اگر بزرگتر از سوپاپهاي زمينه استفاده شده است.
نگاه دارند فنر سوپاپ را به هادي سوپاپ يا سيل سوپاپ براي تصفيه چك كنيد شما بايد حداقل ۶۰% داشته باشيد البته ۱۲۰% ترجيح داده        مي شود.
اگر هر كدام از اين تصفيه ها مشكلي داشت آنرا رفع كنيد .
احتمال هنوز كافي نيست.
تنظيم كردن ميل بادامك :
يك چرخ درجه را براي ميل لنگ و يك عقربه بر روي قالب آن نصب كنيد بوش رود و بازوي روكر را از سيلندر ۱# بيرون بياوريد براي رسيدن به مركز مرگ بالا ، موتور را بچرخانيد تا پيستون با نقطه  tdc تماس پيدا كند چرخ درجه را در عقربه تنظيم كنيد اكنون موتور را در قلاف جهت بچرخانيد تا پيستون متوقف شود يك مارك ديگر بر روي چرخ در عقربه ثبت كنيد اگر چرخ درجه بصورت صحيح جايگزين شده باشد ، يك شماره مساوي درجه بر روي دو طرف tdc  انواع ديگر ليفترهاي هيدروليك را قبلاً با روغن پر نكنيد ليفترها را باروغن مخصوص آغشته كنيد مخصوصاً قسمتهاي ته را ، و آنها را درون سوراخها قرار دهيد ميل بادامك رابچرخانيد تا از حركت آزادانه ليفتر به سمت بالا و پايين اطمينان حاصل نمايند.
دستگاه تايمينگ را نصب كنيد رشته سوپاپ را براي سيلندر ۱# نصب نماييد آنرا تنظيم كنيد و از كاركرد آن در هنگام بالاترين درجه بلند كردن اطمينان حاصل كنيد سوپاپ را به وضوح پيستون چك كنيد شما بايد ۹۰% براي ورودي و ۱۰۰% براي خروجي حداقل داشته باشيد .
بايد سوپاپ به تصفيه قالب نيز چك شود اگر از سوپاپهاي ذخيره استفاده شده است نگاه دارنده فنر سوپاپ را به هادي سوپاپ يا ميل سوپاپ براي تصفيه چك كنيد :
شما بايد ۶۰% حداقل داشته باشيد البته ۱۲۰% توجيح داده مي شود.
اگر هر كدام از اين تصفيه ها مشكلي داشت آنرا رفع كنيد .
احتمالاً هنوز كافي نيست.
 تنظيم كردن ميل بادامك :
يك چرخ درجه را بر روي ميل لنگ و يك عقربه بر روي قالب آن نصب كنيد بوش رود و بازوي روكر را از سيلندر ۱# بيرون بياوريد براي رسيدن به مركز مرگ بالا ، موتور را بچرخانيد تا پيستون با نقطه tdc  تماس پيدا كند چرخ درجه را در عقربه تنظيم كنيد اكنون موتور را در خلاف جهت بچرخانيد تا پيستون متوقف شود يك مارك ديگر بر روي چرخ درجه عقربه ثبت كنيد اگر چرخ درجه بورت پيچ جايگزين شده با يك شماره مساوي درجه بر روي دو شرف tdc بر روي چرخ درجه بوجود مي آيد 
اگر يك شماره نا برابر از درجه ها وجود داشته باشد بايد چرخ درجه دوباره جايگزين شود 
براي مثال اگر شما درجه ۲۴ را بر روي يك طرف و درجه حركت دار تا آن ناميزاني برطرف شود هنگامي كه چرخ درجه در جاي خود قرار گرفت علامتهايي كه ثبت كرده ايد و نقطه tdc  را رفع كنيد يك شاخص بايد همراه ليفتر تا حد ممكن بايد نزديك هم قرار گيرند.
حداقل موتور را دو دور بچرخانيد از اينكه شاخص صفحه ساعت به راحتي كار مي كند و ليفتر در سوراخ گير نكرده اطمينان حاصل نمائيد.
موتور را در جهت خلاف حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا اينكه بالاترين درجه بلند شدن بدست آيد شاخص صفحه ساعت را صفر كنيد و چرخش را تا زماني كه ۵۰% بدست آيد ادامه دهيد.
چرخ درجه را در اين نقطه علامت بزنيد موتور را به خلاف جهت       عقربه هاي ساعت دوباره بچرخانيد تا دوباره بالاترين درجه بلند شدن بدست آيد.
حركت به خلاف جهت حركت ساعت را ادامه دهيد.
تا ۷۰% نشان داده شود اكنون موتور را در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا ۵۰% را بر روي شاخص صفحه نشان داده شود دوباره چرخ درجه را نصب نمائيد.
قسمت بين دو درجه نصب شده مركز پره دروني است يك مثال از اين مي تواند ۱۸۰ درجه بر روي يك طرف جرخ درجه و ۳۶ بر روي طرف ديگر باشد با جمع كردن اين دو به ۲۱۶ درجه مي رسيد اين عدد بر دو تقسيم مي شود و مركز پره مي باشد اگر جداسازي مركز پره ۱۰۸ درجه در ميل بادامك باشد ، ميل بادامك در جايي درست قرار گرفته است . اگر شمارة كوچكتر از جداسازي مركز پرة ميل لنگ باشد ، مانند ۱۰۶ درجه ، ميل بادامك پيشرفته است اگر مركز پره بالاتر بيايد ، مانند ۱۱۰ درجه ، ميل بادامك درست جا نيافتاده است ، اگر شما از جداسازي مركز مطمئن نيستيد ، اين كار را براي پره خروجي تكرار كنيد با استفاده از بوشنيگ درجه كليدهاي تعويض يا دنده ميل لنگ چند جايگاه مي توانيد تطبيق را انجام دهيد.
بقيه تعديل و رشته سوپاپ را نصب كنيد:
همراه با پيستون در نقطه مرگ بالاي عقربه متراكم شده ، بوش رود را با انگشت شصت و نشان يك دست نگه داريد و با دست ديگر مهره روكر را در حلي كه بوش رود را به سمت بالا و پايين حركت مي دهيد ببنديد هنگامي كه شما ديگر بوش رود را به بالا و پايين حركت نمي دهيد تسمه را تا حد صفر تعديل كنيد.

ليفترهاي هيدروليك :
براي ليفترهاي Rhoad و نوع ذخيره بسته شده يك عدد  اضافي براي بار كردن صحيح استفاده مي شود همراه با گشتاورهاي بازوي روكر ناميزان براي جايگزيني صحيح ليفتر بارگيري شده را چك كنيد ليفترهاي Rhoad و نوع ذخيره به حداقل ۱۰% بين بلونگر و گيره نگه دارنده نياز دارند.
ليفترهاي RCV بالا به ۰۰۰/تا۰۰۲/ تصفيه در رشته سوپاپ نياز دارند . در خيلي استفاده كردن از يك ميل بادامك بالاتر ملزم به استفاده از يك بوش رو بلندتر مي باشد.
ليفترهاي سفت :
سوپاپها را تنظيم كنيد تا حدي كه ۰۰۴/ ليفتر از حد پيشنهاد داده شود نا كمبودي كه در طول گرم شدن ماشين بوجود آمده را جبران كند.
يك فيلتر روغن جديد همراه با روغن تازه و جديد نصب كنيد قبل از استارت سيستم روغن را بوسيله يك دريل الكتريكي بكار اندازيد      (براي اطمينان) .
 از هندل زدن طولاني مدت موتور در استارت اوليه اجتناب كنيد هنگامي كه موتور روشن شده سرعت موتور را بين rmp1800وrmp2000براي ۲۰دقيقه نگه داريد اجازه ندهيد سرعت موتور از rmp1200 كمتر شود اين گرم شدن با rmp بالا ضروري مي باشد زيرا rmp پايين بار زيادي را بر روي پره هاي ميل بادامك وارد مي كند و چرخش ليفتر سوپاپ را كاهش مي دهد اگر پوشش سوپاپ روي آن نباشد شما قادر خواهيد بود چرخش بوش رودها را ببينيد.
و نچرخيدن بوش رودها بيانگر اين است كه ليفترها نمي چرخند اگر اين اتفاق بيفتد ، موتور را سريعاً خاموش كنيد و علت آن را مشخص نماييد و تا علت را نيافته ايد موتور را دوباره روشن نكنيد وقتي ليفتر نچرخد خساراتي را به بار مي آورد و عمر ميل بادامك را كم مي كند.
اگر بعد از ۲۰دقيقه ، موتور به درستي كار بكند به شما تبريك مي گوئيم.
شما به درستي ميل بادامك را نصب كرده ايد.
بعد با تسمه را تنظيم كنيد ليفترهاي Rhoadرا مي توان با گوش دادن وقتي موتور داغ است تنظيم نمود هنگامي كه موتور در حال كاركردن است تنظيم را برگردانيد تا اينكه يك صداي تق تق كردن بلندي را بشنويد.
در اين هنگام تصفيه در دسته سوپاپ صورت مي گيرد پيچ تخليه را ببنديد و تنظيم را هم همين طور تا اينكه صداي تق تق متوقف شود و سپس يك دور اضافه تر آنرا پچيده گردد .
تعويض كردن كلاج ماشين
رفع مشكلات و آزمايش دقيق
به استثناء تنظيمات ، تنها راه تعمير يك كلاج (متحرك )عوض كردن آن است نصب يك كلاج جديد بسيار سهل و آسان است اما بايد مطمئن باشيد كه كارتان را بدرستي انجام دادهايد چرا كه اگر اشتباهي صورت گيرد مجبور مي شويد كه محور انتقال قدرت را دوباره پائين بگذاريد وكاري كه شما دوست نداريد بيش از يك بار انجام دهيد بايد انجام دهيد و بهترين كار اين كه با يك واحد خدماتي كه خدمات وسيله نقليه شما را انجام مي دهد مشورت كنيد.
در اينجا ما مراحل عمومي تعويض كردن يك كلاج را بررسي مي كنيم . ابتدا اتصال مثبت باتري را بر مي داريم سپس در حاليكه كه زير كاپوت كار مي كنيم كه محور انتقال قدرت را براي تعويضي بوسيله اي قطع كردن سيم كلاج و يا سيلندر هيدروليك آماده مي كنيم بنابراين قطع كردن اين موارد باعث مي شود كه محور انتقال قدرت از جاي خود حركت نكند . اين بقيه موارد . اگر شك داريد كه چه مواردي بايد بر طرف شود مي توانيد به كتاب راهنما مراجعه كنيد سپس يك تكه چوب پشت چرخ هاي عقب بگذاريد و جك را زير ماشين بزنيد و كاري نكنيد كه ماشين از زمين بلند شود وقتي كه اين امر شامل پيچ و مهره هاي شافت اكسل و محور انتقال قدرت هم  مي شود براي جدا كردن محور انتقال قدرت شما بايد ابتدا يا چند عدد از پايه هاي موتور را باز كنيد البته قبل از اينكه پايه هاي موتور را كنيد شود بايد چيزي را براي مهار كردن موتور قرار دهيد در بيشتر ماشين هاي اين امكان وجود دارد كه بوسيله يك جك زير كارتر ماشين موتور را مهار كرد اما در بعضي ماشين ها يك ميله اي ساپورت موتور وجود دارد كه اين ميله باعث مي شود كه در حاليكه محور انتقال قدرت باز شده باشد موتور به صورت آويزان و طوري كه از زير كاپوت آن بتوان آن را نصب كرد دوباره مي توانيد براي انجام كار صحيح و روشي درست به كتابچه راهنما مراجعه كنيد .
براي جدا كردن محور انتقال قدرت از موتور محور انتقال قدرت را با يك جك مهار كنيد و سپس پيچ مهره هاي دور فلايويل را باز كنيد و سپس محور انتقال قدرت را از موتور دور كنيد تا اينكه شافت وردي صفحه كلاج نمايان شود سپس پائين محور انتقال قدرت را به طرف زمين قرار داده و آن را بچرخانيد و از ماشين جدا كنيد وقتي محور انتقال قدرت را جدا كرديد شما مي توانيد به صفحه كلاج دسترسي داشته باشيد پيچ و مهره هاي دور صفحه فشار را باز كنيد سپس صفحه و ديسك كلاچ را جدا كنيد. اصطكاك بين سطح فلايويل را تست كنيد اگر خش افتاده بود  و يا نقاطي از آن داغ شده بود آن مشكلات را بايد رفع كنيد و به وسيله دستگاه تراش بايد مشكلات بوجود آمده رفع شود و دوباره نصب شود و اين را به خاطر داشته باشيد كه هر جه سطح ديسك را تراش دهيد حالت شكنندگي آن بيشتر  مي شود اگر فلايويل شما تراشيده شنده باشد شما مي توانيد با كاغذ سمباده نرم اين كار را انجام دهيد وقتي فلايويل را تست مي كنيد سعي كنيد بلبرينگ كلاچ و بوش مركزي فلايويل را تست كنيد. خار بلبرينگ را نبايد چرب و روغنكاري كنيد و نگاه كنيد كه سائيدگي و خوردگي نداشته باشد. اگر در مورد كيفيت آن شك داريد آنرا عوض كنيد و يك نو جايگزين كنيد براي اينكه مطمئن شويد روغن از پشت فلايويل نشت نمي كند چون اگر روغن به سطح كلاچ برسد باعث ضربه زدن و گير كردن آن مي شود و اين اصل مهم است كه هر دو سطح بايد به نحو تراشيده شود و يا لغزندگي آنها به يك صورت باشد اگر فلايويل بيش از حد تراشيده شود باعث سر خوردن كلاچ روي صفحه فشار  بلبرينگ مي شود و مي تواند باعث آزاد گشتن كلاچ شود بايد با استفاده از واشر ميان ميل لنگ و فلايويل كاري كنيد كه كلاچ بتواند به راحتي در بلبرينگ آزاد كار كند اگر چه ممكن است يك فلايويل فرسوده در تست RPM بسوزد و تنها راه تعمير كردن آن جايگزين كردن يك فلايويل نو است و اين كار يك كار مطمئن و بي خطر است . كار ديگر كه بايد انجام دهيد تست كردن شافت محور ورودي انتقال است و اگر از اطراف آن روغن نشت كند آن را تعويض كنيد. و بعد از آن دنبال نشت روغن در پشت موتور بگرديد اگر بيشتر از چند قطره باشد دليل اين امر ممكن است انتقال زود صفحه كلاچ باشد يك نشانه روي فلايويل بگذاريد بنابراين با اين كار شما     مي توانيد آن را به درستي نصب كنيد(روي ميل لنگ) . فلايويل را از جاي خود درآوريد و كاسه نمدهاي كهنه را هم عوض كنيد خيلي با دقت يك (كاسه نمد) جديد بدون واشر كاسه نمد را نصب كنيد سعي كنيد با ابزار نصب كاسه نمد يا با يك تكه چوب اين كار را انجام دهيد .بعد از آن سطح ميل لنگ را چك كنيد و قسمتهاي خورده و فرسوده شده را تعمير كنيد همينطور بوشهاي موتور ، چون عدم تعمير به موقع آنها باعث نصب كردن يك دستگاه فلايويل جديد خواهد بود. ابتدا مطئن باشيد كه لبه ميل لنگ تميز شده باشد وقتي كه لبه فلايويل را جايگزين كرديد ، پيچهاي آنرا محكم كنيد و از صحت كار آنها اطمينان حاصل كنيد دو راه حل مناسب براي نصب صفحه  كلاچ و صفحه فشار وجود دارد اول اين كه ديسك طوري طراحي شده است كه تنها در يك مسير كار مي كند . اگر شما نگاهي به مركز هاب بيندازيد شما متوجه يكسري فنرهاي مهار كننده خواهيد شد كه از يك طرف به كلاچ و از يك طرف به مهار كننده هاي هاب چشبيده اند يا تعبيه شده اند كه همينطور به سطح صفحه كلاچ كه به طرف محور انتقال مي باشد در تماس است و شما براي جا زدن آن متوجه خواهيد شد اگر آنرا اشتباه جا بزنيد كارش را درست انجام نمي دهد . دوم اينكه شما به يك پيلوت كلاچ براي نصب كردن صفحه كلاچ احتياج داريد كه با بوش ميل لنگ رديف و جور شود براي نصب ديسك آنرا به طرف پيلوت سر دهيد سپس با اطمينان وسط آنرا به داخل پيلوت بلبرينگ وارد كنيد قبل از اينكه يك محور انتقال قدرت را نصب كنيد سعي كنيد بلبرينگي را انتخاب مي كنيد  بلبرينگ نو و سالم باشد و از آزادي عمل آن اطمينان حاصل كنيد.
محور انتقال قدرت را داخل محل خود تعبيه كنيد و آنرا به طرف جلو فشار دهيد تا اينكه شافت ورودي داخل هزار خاره كلاچ  فرو رود شايد شما مجبور شويد كه شافت ورودي يا ميل لنگ موتور را بچرخانيد تا با هزار خاره جور شود سعي كنيد اين كار را با فشار زيادي انجام ندهيد وقتي همه چيز بدرستي و رديف شد شافت در محل خود قرار مي گيرد البته اگر درست قرار نگرفت فشار به آن وارد نكنيد دوباره آنرا بيرون آوريد سعي خود را بكنيد هيچ وقت محور انتقال قدرت را بدون مهار كننده و نگهدارنده را به طور آويزان رها نكنيد چون ممكن است باعث خسارت ديدن و از بين رفتن بلبرينگ كلاچ شود بعد از اين كه نصب گشتاور پيچ و مهره ها را ببنديد. شما مي توانيد حالا پايه هاي موتور را كه باز كرده بوديد ببنديد همينطور اكسل ها تست كنيد. وقتي همه كارها انجام شد جك را از زير ماشين جدا كنيد. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۳۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج