گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شركت توزيع برق استان اصفهان به عنوان پيمانكار در شهرستانهاي خود مشغول تعميرات و نگهداري شبكه هاي توزيع از قبيل شبكه فشار متوسط ، شبكه فشار ضعيف و همچنين پست هاي زميني و كيوسك پست هاي هوايي براي روشنايي و انتقال موجود مي باشد .
برق شهرستان نطنز يكي از شهرستان هاي هجده گانه اداره توزيع برق استان اصفهان مي باشد كه قسمت اعظم آن را بخش بادرود در بر مي گيرد ، در شهرستان نطنز ۱۸ هزار مشترك عادي و همچنين ۳۰۰ مشترك ديماندي كه از پمپ هاي آب و مخازن استفاده مي كنند ، وجود دارد كه از برق اين بخش استفاده مي كنند . در اين شهرستان عمليات تعميرات و نگه داري ۵۶۶ كيلومتر شبكه فشار متوسط و ۶۶۲ كيلومتر شبكه فشار ضعيف و كليد پست هاي زميني و هوايي عادي و ديماندي را تعداد ۱۴ نفر نيروي انساني فني ، تخصصي انجام مي دهند كه نيمي از اين نيروي انساني در بخش بادرود مشغول انجام وظيفه هستند 
بخش بادرود داراي يك واحد خدمات مشتركين و يك واحد بهره برداري و يك واحد روابط عمومي و همچنين نيروه هاي نگهباني زير نظر مديريت بخش كه خود شاخه اي از چارت سازماني برق شهرستان مي باشد ، مشغول به فعاليت هستند .
در اين اداره بخش هاي مرتبط به رشته كارآموز به اين گونه است كه در واحد بهره برداري فعاليت هاي گسترده اي صورت مي پزيرد كه لازم است چند موارد آن را نام ببريم : 
۱- تعويض المنت هاي سر خط و المنت ترانسفورماتورهاي هوايي و زميني 
۲- تعويض لامپهاي سديم و جيوه اي و التهابي 
۳- تعمير و يا تعويض قطعات مربوط به ايجاد روشنايي در تابلو ها 
۴- تعويض فيوزهاي فشنگي و گازي و كارهاي جانبي ديگر 
 
مقدمه 
تاريخچه اي درباره صنعت برق كشورمان و وظايف وزارت نيرو در اين رابطه :
اطلاعات كلي در مورد صنعت برق از آغاز تا حال 
نگرشي به ساختار صنعت برق ايران در گذشته و حال 
تاريخچه تشكيل صنعت برق در ايران از سال ۱۲۸۳ شمسي با بهره برداري از يك مولد ۴۰۰ كيلوواتي كه توسط يكي از تجار ايراني بنام حاج امين الضرب تهيه و در خيابان چراغ برق تهران (امير كبير ) نصب گرديده بود آغاز مي شود . اين موسسه تحت نام دايره روشنايي تهران زير نظر بلديه اداره مي شد  و در سال ۱۳۱۶ موسسه برق تهران كه بعداً به اداره كل برق تهران تغيير يافت زير نظر شهرداري بهره برداري از يك نيروگاه ۶۰۰۰ كيلو واتي اشكودا را به عهده گرفت . سپس در سال ۱۳۲۷ بهره برداري از يك نيروگاه ۸۰۰۰ كيلو واتي آغاز گرديد . در سال ۱۳۲۸ بنگاه مستقل برق تهران كه بعداً در سال ۱۳۳۱ به بنگاه برق تهران تغيير نام يافت تحت نظر وزارت كشور فعاليت هاي مربوط به تأمين برق را عهده دار گرديد . در سال ۱۳۳۲ دو واحد ديزل ۲۰۰۰ كيلو واتي و در ارديبهشت ماه سال ۱۳۳۵ يك ديزل ۱۹۰۰كيلو واتي و در اسفند ماه همان سال يك ديزل ۱۰۰۰ كيلوولتي مورد بهره بداري قرار گرفت و در مرداد ماه سال ۱۳۳۸ نيروگاه طرشت با چهار واحد توربين بخار هر يك به قدرت ۱۲۵۰۰ كيلو وات مشغول بكار گرديد  بطوري كه در پايان سال مذكور مجموع     ظرفيت هاي مولدهاي نصب شده در تهران به ۷۸۳۰۰كيلووات رسيد . بعلاوه از سال ۱۳۲۸ به بعد شركت هاي مختلفي كه عهده دار سرويس برق به مشتركين بودند در گوشه و كنار تهران مشغول فعاليت شدند كه مجموع ظرفيت نصب شده مولدهاي آنها به حدود ۴۰۰۰۰ كيلووات بالغ گرديد .
در سال ۱۳۴۱ به منظور تشكيل شركتهاي برق ناحيه اي جهت توليد و توزيع برق سازماني بنام برق ايران ايجاد گرديدكه پس از تشكيل وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۳ سازمان مذكور ابتدا بصورت سازماني وابسته و سپس در سال ۱۳۴۴ بصورت معاونت واحد برق در وزارت مذكور ادغام گرديد . وزارت آب و برق از سال ۱۳۵۳ بر اساس لايحه قانوني كه از تصويب مجلس گذشت به وزارت نيرو تغيير نام يافت كه تا حال حاضر به همين نام باقي است .
وظايف وزارت نيرو در رابطه با برق كشور
فعاليت هاي اساسي وزارت نيرو د ررابطه با برق كشور بر اساس اهداف زير استوار است :
بررسي و مطالعه و تحقيق درباره انواع انرژي و بر آورد ميزان احتياجات انرژي كشور در بخش ها و هماهنگ نمودن مصارف انواع انرژي.
مطالعه و تحقيق براي شناسائي و در اختيار گرفتن انرژيهاي دست نيافته 
تعيين سياست انرژي كشور
نظارت بر نحوه استفاده انواع انرژي 
تهيه و اجراي طرحهاي لازم در زمينه احداث نيروگاههاي توليد برق و ايجاد شبكه هاي انتقال و توزيع نيرو 
تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز 
تهيه و تدارك و ساخت وسائل لازم و لوازم و ماشين آلات مربوط به امور توليد انتقال و توزيع روابط اصلي سازمان صنعت برق در وزارت نيرو جهت اطلاع در نمودار پيوست داده شده است.
 پست هاي فشار قوي
چون لازم است از يك طرف د رنقاط مختلف (توليد ،انتقال و توزيع) ولتاژهاي متفاوت داشته باشيم و از يك طرف ديگر شبكه ارتباطي وجود  داشته باشد بنابراين مراكزي كه اين عمليات (قطع و وصل كردن و تبديل سطوح ولتاژ در نقاط مختلف) را انجام دهند .
ضرورت پيدا مي كند اين مراكز به پست هاي فشار قوي موسوم مي باشند كه بستگي به سطح ولتاژ آنها ، طراحي وسايل و تجهيزات آنها از قبيل وسايل قطع و وصل ترانسفورماتورها ، وسايل ارتباط دهنده و سيستم هاي حفاظتي پيچيده تر و با اهميت تر مي گردد .
در اين قسمت انواع پست هاي فشار قوي ، اجزاء تشكيل دهنده پست هاي شبكه زمين ، كليدهاي فشار قوي و شين بندي و خلاصه كاربردي از درله ها و سيستم هاي قدرت مورد بحث قرار گرفته است .
تعريف پست 
محل تجهيزات برقي غير مولد از قبيل ترانسفورماتور ها ، كليدها و غيره به منظور تبديل ييا مبادله انرژي مي باشد . انواع پست فشار قوي بشرح زير است :
مزاياي پست هاي GIS 
الف – اشغال فضاي كمتر(فضاي لازم حدود ۱۰ تا ۱۵% فضاي مورد نياز براي احداث پست هاي باز).
ب- بي صدا بودن 
پ- فاقد تشعشات فركانس زياد 
ت – سرويس كمتر و از اتصال قطعات پيش ساخته به هم تشكيل مي شوند . 
ث – گاز SF6 بعنوان عايق در اين پست ها بكار مي رود عايق بسيار خوبي است . عوامل خارجي وجودي مثل گرد و خاك و باد و طوفان و غيره در آن بي اثر است و چون تمام قطعات زير فشار در داخل كپسولها قرار دارند ، امكان هيچگونه تماس سهوي با قطعات زير ولتاژ ممكن نيست و بدين جهت خالي از خطرات برق زدگي و برق گرفتگي است و احتياج به هيچگونه حصار و محدوديتي ندارد .
اجزاء تشكيل دهنده پست ها بشرح زير است : 
اجزاء تشكيل دهنده پست ها بشرح زير است : 
سويچگير ۱-۳-۸
ترانسفورماتورهاي قدرت ۲-۳-۸
ترانسفورماتورهاي جريان ولتاژ ۳-۳-۸و ۴-۳-۸
ترانسفورماتورهاي تغذيه داخلي و يا زمين ۵-۳-۸
سيستم هاي جبران كننده از قبيل خازن و راكتور۶-۳-۸ و ۷-۳-۸
برقگير ۸-۳-۸ 
شبكه زمين ۹-۳-۸ 
كليدهاي فشار قوي ۱۰-۳-۸ 
شين ها ۱۱-۳-۸ 
رله هاي حفاظتي ۱۲-۳-۸
در زير اين اجزاء به ترتيب شرح داده شده اند .
سويچگير 
سويچگير به مجموعه اي از تجهيزات فشار قوي گفته مي شود كه عمل ارتباط فيدرهاي  مختلف را به شين يا باس بار BusBar (شين) و يا قسمت هاي مختلف باس بار را به يكديگر در يك سطح ولتاژ معين انجام مي دهد .
ترانسفورماتورهاي قدرت 
ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از اجزاء مهم پست هاي فشار قوي مي باشند و نوع هر پست را از روي نسبت تبديل ترانسفورماتور مشخص مي كنند . مثلاً پست ۲۳۰-۴۰۰ كيلو وات ، ترانسفورماتور هاي قدرت بسيار گران بوده و رقم بالايي را نسبت به هزينه احداث يك پست فشار قوي بخود اختصاص مي دهند با ذكر ارقام در اين مورد به اهميت ويژه ترانسفورماتورهاي قدرت در پست هاي فشار قوي پي  مي بريم .
ترانسفورماتورهاي جريان 
CT داراي دو سيم پيچ اوليه و ثانويه جدا از هم مي باشد كه بر روي هسته آهني پيچيده مي شوند . سيم پيچ اوليه ترانسفورماتور جريان بطور سري در مسير جريان قرار مي گيرد و در طرف ثانويه آن آمپر متر وصل مي گردد . سيم پيچ اوليه با تعداد دور كم و قطر زياد و سيم پيچ ثانويه با تعداد دور زياد و قطر كم مي باشد . معمولاً نسبت تبديل ترانسفورماتورهاي جريان طوري است كه در صورت عبور جريان نامي از اوليه آن ، از مدار ثانويه ۱ يا ۵ آمپر عبور مي كند (مثلاً ۵/۱۰۰).

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج